Johan Wilhelm Beckern von

Född:1655
Död:1733-03-27 – Hällestads församling (M-län), Skåne län

Arméofficer, General


Band 02 (1920), sida 797.

Meriter

1. Johan Wilhelm von Beckern, f. 1655, d 27 mars 1733 i Hällestads socken i Lunds stift. Son till översten Johan von Beckern. Kom i tjänst vid Österbottens infanteriregemente 1673; förare 19 aug. 1676; sergeant 1 sept. 1677; fänrik 8 okt. s. å.; bevistade med den s.k. lifländska armén vinterfälttåget i Preussen 1678–79 samt blev vid något tillfälle under Karl XI:s krig sårad; löjtnant 11 apr. 1679; deltog i kriget mot turkarna 1686–91 och bevistade bl, a. stormningen av Ofen (2 sept. n. st. 1686); kapten-löjtnant 28 juni 1687; deltog i Nederländerna i kriget mot Frankrike på 1690-talet; erhöll avsked 10 mars 1696; överstelöjtnant vid Magnus Vilhelm Nieroths värvade lifländska infanteriregemente 29 dec. 1700; låg i garnison i Reval 1702 och i Pernau 1703; deltog under generalmajor V. H. von Schlippenbach's befäl i höstfälttåget i Estland och norra Lifland 1703; kapitulerade med nämnde generalmajor om värvandet av ett infanteriregemente och förordnades till dettas chef 2 mars 1704 (K. konfirmation 6 maj s. å.); låg i garnison i Pernau 1705–apr. 1707 och därefter i Riga till och med denna fästnings fall (juli 1710); återkom maj 1711 ur fångenskapen och hade nu för avsikt att uppsöka Karl XII i Turkiet men kvarstannade i Stralsund till sommaren 1715; överste för Västgöta femmännings-infanteriregemente 6 mars 1715, vilket regemente samma sommar ingick i fältmarskalken Nils Gyllenstiernas armé i Skåne; låg i garnison i Malmö hösten 1715–hösten 1720; generalmajor av infanteriet 7 dec. 1717; överkommendant i Malmö 1718; friherre 2 mars 1720 (ej introducerad);, chef för Upplands-Västgöta femmänningsinfanteriregemente (stralsundska garnisonsregementet) 21 dec. 1720; tillförordnad kommendant i Stralsund; erhöll avsked 14 nov. 1721.

Gift 24 jan. 1698 med Maria Helena Rehbinder, f. 8 juni 1666, dotter till översten friherre Bernhard Rehbinder och änka efter Bengt Wolfensköld.

Biografi

B. posterades i aug. 1703 med en styrka om 400 man ur Pernau garnison i Fellin (norra Lifland) och deltog i de operationer, som avsågo att förhindra de av ryssarna denna höst igångsatta härjningarna i dessa trakter. I apr. 1708 beordrades han med en styrka av 600 man ur garnisonen i Riga till trakten av Erla skans för att förstärka det därvarande gränsförsvaret samt sändes på hösten samma år med omkring 900 man till generalmajor Johan Adolf Clodt von Jürgensburg i Kurland. Under den följande vintern var han sysselsatt med kontributionsindrivning i Litauen. Hösten (12 okt.) 1720 beordrades han att med tvenne regementen, vartdera formerat som en bataljon, avgå till Stralsund, om vars återlämnande till Sverige avtal nu träffats, och anlände efter att ha embarkerat i Karlshamn i nov. till Rügen men fick först vid det följande årsskiftet taga nämnda fästning i besittning. B., som säger sig ha förlorat allt vad han ägde i kriget, måste vid arméns reducering mot sin önskan avträda sin tjänst; han krävde sedan kronan på innestående avlöning, som enligt hans egen beräkning skulle uppgå till över 15,000 dlr smt men vid den först efter hans död avslutade likvidationen upptogs endast till något över 7,000 dlr smt.

Författare

H. E. Uddgren.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Militaria: VR, 7, 26 och 106—110, skrivelser till kanslitjänstemän (ombudsrådet L. Fahlström) samt krigshistoriska samlingen: V. A. von Schlippenbachs fältarkiv, allt i RA; biographica samt likvidationer för Västgöta femmänningsregemente till fot (Ca 30), krigsarkivet; schwedisches Registratur 1706—08, svenska generalguvernörsarkivet i Riga; militaria 1706—08, Ritterschaftsarchiv, Riga; [B.] Wagner, Gesch. der schwedischen Stamm-Regimenter (R. Lehfeldt, Gesch. des Füsilier-Regiments Graf Roon, 2:e Aufl. 1901).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johan Wilhelm Beckern von, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/19110, Svenskt biografiskt lexikon (art av H. E. Uddgren.), hämtad 2019-10-21.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:19110
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johan Wilhelm Beckern von, urn:sbl:19110, Svenskt biografiskt lexikon (art av H. E. Uddgren.), hämtad 2019-10-21.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se