Jonas Adlerstråhle

Född: – Nors församling, Värmlands län
Död:1759-01-22 – Tyskland (i Stralsund)

Arméofficer, General


Band 01 (1918), sida 195.

Meriter

Adlerstråhle, Jonas, före adlandet Alstrin, kusin till biskopen Erik Alstrin, f. (1680?, 1684?) i Nors socken, d 22 jan. 1759 i Stralsund. Föräldrar: bergsmannen Anders Andersson, av en släkt, som ledde sitt ursprung från Alsters socken, och korpralsdottern Maria Borman. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1701; deltog i slaget vid Klissov 1702 och Thorns belägring 1703; förare vid Magnus Stenbocks (fr. o. m. 1706 Nils Hjelms) nyuppsatta tyska dragonregemente s. å.; fält-väbel därstädes 1705; bevistade vinterfälttåget vid Grodno 1705–06; tjänstgjorde som adjutant; kornett vid nyssnämnda dragonregemente 24 okt. 1706; löjtnant juli 1708; deltog i slaget vid Holowczin s. å.; sårad i vänstra sidan i träffningen vid Starodub 18 okt. s. å.; livdrabant 30 nov. s. å.; deltog i slaget vid Poltava och följde därefter Karl XII till Turkiet, där han bevistade kalabaliken i Bender; följde konungens svit till Stralsund 1715; bevistade striderna i Pommern och nyssnämnda stads belägring samt återkom 1716 efter dess kapitulation till Sverige; korpral vid livdrabantkåren 29 maj 1718; adlad 1720 (K. resolution 3 sept.; adelsbrevet antedaterat till 18 juni); erhöll överstelöjtnants titel 27 maj 1723; major vid dåvarande Karl Posses värvade infanteriregemente eller garnisonsregementet i Stralsund 26 aug. s. å.; överstelöjtnant därstädes 12 apr. 1736; tf. befälhavare över Dalregementet 5 apr.–juli 1743; erhöll överstes titel 15 juli s. å.; överste för drottningens livregemente till fot i Pommern 12 okt. 1748; kommendant i Stralsund 19 mars 1755; generalmajor av infanteriet 29 apr. s. å. RSO 1748; KmstkSO 1754.

Gift med Kristina Maria Wolff, f. 11 juli 1710, d 13 febr. 1775, dotter till regementsfältskären vid gardet Kristoffer Wolff och änka efter överstelöjtnanten Frans Fredrik von Schwartzer.

Biografi

A., som allmänt berömmes för den tapperhet och rådighet, han ådagalade under Karl XII:s krig, tillhörde dem bland konungens följeslagare i Turkiet, som vid kalabaliken i Bender överväldigades och tillfångatogos redan ute på kungshusets gård. Nästa gång, hans namn ådrager sig uppmärksamhet, är vid oroligheterna i Dalarna 1743, då han under överstens fångenskap och överstelöjtnantens sjukdom förordnades att taga befälet över Dalregementet. Lika litet som andra civila och militära tjänstemän förmådde han göra sin auktoritet gällande gentemot den upproriska allmogen; hans order om regementets samling åtlyddes ej, och då allmogen strömmade tillsammans till Falun, måste han jämte övriga i staden varande tjänstemän och ståndspersoner bekväma sig att (9 juni) underskriva en av bönderna uppsatt skrift, vari de framställde sina krav. Han lät emellertid ej förmå sig att övertaga ledningen av tåget till Stockholm, då bönderna ville utse honom härtill, men tvangs dock att åtfölja allmogen ända till Järva.

Författare

B. Boëthius.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Adelsbrev, RA; L. Hauswolff, Militärmatrikel (ge-neal. 164), RA; militaria: an-sökn.' och meritförteckn., RA; Cb. 275 mB/2 (likvidationsakt), krigsarkivet; H. Lagergren, Värmländska släkter, 1 (1914); A. Pihlström, Kungl. Dalregementets historia, 4 (1910); A. E. Roos, Relation om calabaliken vid Bender (1766).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Jonas Adlerstråhle, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5570, Svenskt biografiskt lexikon (art av B. Boëthius.), hämtad 2019-10-15.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5570
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Jonas Adlerstråhle, urn:sbl:5570, Svenskt biografiskt lexikon (art av B. Boëthius.), hämtad 2019-10-15.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se