Adolf L Ahlsell

Född:1844-04-09 – Stockholms stad, Stockholms län
Död:1916-02-02

Ingenjör


Band 01 (1918), sida 319.

Meriter

Ahlsell, Adolf Ludvig, f. 9 apr. 1844 i Stockholm, d 2 febr. 1916. Föräldrar: tullförvaltaren Ludvig Ahlsell och Charlotta Elisabet Asping. Genomgick teknologiska institutet 3 sept. 1859–7 juni 1862; praktiserade vid statens järnvägar 1862–65; genomgick civilingenjörskursen å Marieberg sept. 1865–23 okt. 1867; företog studieresor till Danmark och Norge 1875 och därefter nästan årligen till Europas större länder samt en gång till Nordamerika. Anställd vid järnvägsbyggnader i Ryssland och Österrike juni 1868–apr. 1872; stationsingenjör vid Bergslagsbanan 1872; andre ingenjör vid gaslysningsaktiebolaget i Stockholm 24 apr. 1873; löjtnant vid väg- och vattenbyggnadskåren 21 nov. s. å.; överingenjör 1 juni 1878–31 juli 1908 vid gaslysningsaktiebolaget i Stockholm, från 1 juni 1884 Stockholms gasverk; ledamot i svenska teknologföreningens styrelse 1883 (dess ordförande 1884–88, 1894–96 och 1899–1902); kapten vid väg- och vattenbyggnadskåren 12 nov. 18.86; erhöll avsked från nämnda kår 27 nov. 1891. RVO 1883; RNO 1893; KVO2kl 1904.

Gift 1) 6 aug. 1870 med Olga Elise Lindström, f. 25 okt. 1845, d 24 juni 1898, dotter till överinspektören i tullverket i Stockholm Jacques Lindström; 2) 7 febr. 1910 med Amelie (Amy) Cruickshank Watson, f. 12 sept. 1876, dotter till köpmannen. Henry Watson i Dundee (Skottland).

Biografi

A. var förgångsman för de kommunala gas- och elektricitetsverkens utveckling i Sverige under ett tekniskt märkligt skede. Under hans trettiåriga ledning ökades gasförbrukningen i Stockholm från 4 millioner till 35 millioner kbm. per år, väsentligen till följd av en energisk propaganda för kok-och motorgasen, och gaspriset minskades från 26,7 till 12 öre per kbm. Hans ursprungliga intresse för gastillverkningen hindrade honom ej att jämsides därmed och i rätt tid sörja för kommunal distribution av elektricitet från en nyinrättad avdelning av gasverket. A. planlade och ledde utförandet av Värtagasverket (1890–93) samt elektricitetsverken vid Regeringsgatan (1890–92) och Värtan (1900–03) jämte understationer, och han träffade förberedande åtgärder för Untraverket, stadens stora vattenkraftcentral vid Söderfors i Dalälven. Vad han sålunda skapat, vittnar om stor administrativ och teknisk förmåga, förutseende och ett utpräglat sinne för arkitektoniska krav, varför också dessa stadens tekniska verk med tillhörande administrationsbyggnader ur olika synpunkter tillvunnit sig allmänt erkännande. Även det ekonomiska resultatet av gas- och elektricitetsdistributionen var för staden tillfredsställande.

A:s erkända sakkunskap särskilt på gasverksområdet föranledde åtskilliga kommuner i Sverige och Finland att begagna sig av hans medverkan vid om- och nybyggnader, t. ex. Göteborg, Gävle och Hälsingborg. Vid sidan av sin egentliga verksamhet fann A. också tid för andra krävande uppgifter; sålunda var han under en följd av år en verksam ordförande i mellersta och norra Sveriges ångpanneförening och likaledes ordförande i styrelsen för nitroglycerinaktiebolaget. — Till sin personlighet på en gång kraftfull, älskvärd och kamratlig, förstod A. att inom vida kretsar tillvinna sig aktning och tillgivenhet. Samma personliga egenskaper präglade också hans betydande insatser i svenska teknologföreningen, då han under olika skeden ledde dess öden, senast vid den tidpunkt (omkr. år 1900), då föreningen mera offentligt började framträda till hävdande av teknikens och ingenjörernas intressen. .

Författare

S. Lübeck.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källa: Nekrolog i Tekn. tidskr. 1916.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Adolf L Ahlsell, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5623, Svenskt biografiskt lexikon (art av S. Lübeck.), hämtad 2020-12-04.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5623
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Adolf L Ahlsell, urn:sbl:5623, Svenskt biografiskt lexikon (art av S. Lübeck.), hämtad 2020-12-04.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se