Anders Almlöf

Född:1793-05-30 – Markims församling, Stockholms län
Död:1858-04-22 – Stockholms stad, Stockholms län

Sjöofficer, Hydrograf


Band 01 (1918), sida 444.

Meriter

Almlöf, Anders, f. 30 maj 1793 i Markims socken, d. 22 apr. 1858 i Stockholm. Föräldrar: soldaten vid Upplands regemente med rotenamnet Flinta (sedermera volontär vid flottan) och Anna Matsdotter. Genomgick Skeppsholms skola; skeppsgosse 1 jan. 1804; sergeant på förhyrd stat vid arméns flotta 26 apr. 1808; styckjunkare å samma stat 1 maj 1809; sergeant å ordinarie stat 29 nov. s. å.; undergick examen i navigationsvetenskapen 7 maj 1810 och sjöofficersexamen 4 apr. 1811; flaggjunkare 6 apr. s. å.; deltog som chef å kanonjullen n:o 21 i expedition mot engelska kryssare 21 maj–30 sept. s. å.; underlöjtnant 27 apr. 1813; kommenderad å linjeskeppet Äran 12 maj–25 sept. 1814 under kriget mot Norge; gjorde från 4 juli 1815 åtskilliga resor på flottans fartyg och på handelsskepp och besökte därunder bl. a. Nord- och Sydamerika samt Västindien; var från 5 juni 1816 upprepade gånger kommenderad till sjömätningar uti Hjälmaren, Vättern, Viken, Brunnsviken, i Stockholms och Östergötlands skärgårdar samt vid norrländska och småländska kusterna och Gottland; löjtnant vid arméns flotta 28 jan, 1822; kompaniofficer vid krigsakademin å Karlberg 21 maj 1823–30 mars 1825; premiärlöjtnant 1 dec. 1824; ledamot av kommittén för uppgörande av tjänstgöringsreglemente för skärgårdsfartyg 23 jan. 1829; började tjänstgöra vid sjökartekontoret 31 mars 1832; kapten 18 okt. 1834; chef för norra lotsdistriktet och för styrmansunderofficersstaten 5 mars 1836; tf. lotsdirektör upprepade gånger från 17 juli 1841; kommenderad på speciella undersökningar för uppgörande av försvarsplaner rörande delar av Öregrunds och Stockholms skärgårdar 17 maj 1842 och 2 juni 1846; ledamot i kommittén för uppgörande av förslag till båtsmansbeklädnadens övertagande av kronan 27 juni–16 sept. 1844; kommendörkapten 5 juli s. å.; ledamot av kommittén för uppgörande av projekt till förnyad förordning och reglemente för lots- och fyrväsendet 19 sept. 1844–jan. 1846; chef för sjökartekontoret 23 nov. 1849; kommendör 30 juni 1854; erhöll avsked med pension från flottan 20 dec. s. å.; lotsdirektör s. d. LKrVA 1829; RSO 1838.

Gift 8 jan. 1831 med Lovisa Kristina Carlström, f. 28 maj 1804, d. 22 juni 1874, dotter till juveleraren Olof Carlström.

Biografi

Uti åminnelsetalet i krigsvetenskapsakademin yttrade dess andre styresman: »nitisk, arbetsam och punktlig i sin tjänst, duglig och erfaren i sitt yrke, godmodig och vänfast — sådan var A., som från en ringa samhällsställning genom personliga förtjänster gradvis banat sig väg till den viktiga chefspost, han vid sin död hade».

Av A: s tryckta arbeten torde hans översikt över »hydrografiens uppkomst, fortgång och närvarande tillstånd uti Sverige» vara det viktigaste. Han redogör i detta för det svenska sjökarte-väsendets utveckling och framställer de önskemål för detsammas vidare förkovran, som han av sin rika erfarenhet funnit vara av behovet påkallade. För erhållande av en fullkomligt god karta över rikets kuster vore det oavvisligt nödigt, att ett slikt arbete utan njugghet i kostnad med drift finge oavbrutet fortgå, så att det måtte hinna att fullbordas, på trettio å fyrtio år samt under ledning av en särskild, härtill ägnad personal. Av mera naturvetenskapligt intresse äro A: s avvägningar av en del vattenmärken utmed Bottniska vikens och Östersjöns kust samt hans beräkningar därur rörande »vattenminskningens» medelstorlek.

Författare

A. Wallén.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Om sjömätningar eller kusters affattande och special-sjökartors uppgörande (KrVA Handl., 1832, s. 85—111). — Beskrifning på en enkel machin at användas af seglande fartyg vid lödningar på djupare vatten (KrVA Tidskr., 1834, s. 255—256 -4- 1 pl.). — Uppgift på huggna vattenmärkens lodrätta höjder öfver hafsytan, afmätta under sommarmånaderne år 1839; belägna på Sveriges kust mellan Haparanda och Söderköping (VA Handl., 1839, s. 300—304). — Historisk och kritisk öfversigt af hydrografiens uppkomst, fortgång och närvarande tillstånd uti Sverige (KrVA Tidskr., 1841, s. 247—262, 273—299). — Årsberättelse af föredraganden för sjökrigs-vetenskapen (KrVA Handl., 1845, s. 29—48; uppläst i KrVA 30 sept. 1843).

Källor och litteratur

Källor: Sjöförsvarsdep. handl. 20 dec. 1854 (meritförteckn.); C. Hulthander, Biografiska anteckningar från Carlberg 1792—1892 (1892); minnestal av KrVA andre styresman i KrVA Handl. 1859.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Anders Almlöf, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5687, Svenskt biografiskt lexikon (art av A. Wallén.), hämtad 2021-01-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5687
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Anders Almlöf, urn:sbl:5687, Svenskt biografiskt lexikon (art av A. Wallén.), hämtad 2021-01-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se