Henrik Aminson

Född:1814-03-30 – Örebro Nikolai församling, Örebro län
Död:1885-06-29 – Strängnäs stadsförsamling, Södermanlands län

Gymnasielärare, Läroboksförfattare


Band 01 (1918), sida 592.

Meriter

Aminson, Henrik, f. 30 mars 1814 i Örebro, d 29 juni 1885 i Strängnäs. Student i Uppsala 18 mars 1834; disp. 3 juni 1837 (De imminutis in Svecia per nobilitatem opibus coronæ regiæque potestatis ab a. 1560 ad 1680, p. I, pres. Andr. Lagergren); fil. kand. 5 maj 1841; disp. 11 juni 1842; fil. doktor 14 juni s. å. Lärare vid Hillska skolan å Barnängen i Stockholm juli 1841; v. eloquentiæ lektor i Strängnäs 16 mars 1846, där han sedan innehade följande tjänster: gymnasieadjunkt 3 juni 1846, v. lektor i grekiska ht. 1846 från 7 okt., v. eloquentise lektor ht. 1847, v. lektor i matematik 11 mars 1848–vt. 1849, v. lektor i historia 1850–51; lektor i historia och geografi 24 sept. 1851; v. lektor i filosofi ht. 1852; tjänstledig från ht. 1877; erhöll avsked med pension 30 sept. 1884. — Ogift.

Biografi

A. var till växt, kroppskrafter och studiernas mångfald en jättelik företeelse. Studentkrönikan från 1830-talet omtalar honom som en farlig slagskämpe, som både givit och fått märken för livstiden. Hans överdådiga natur behöll länge sitt vikingalynne; ännu som lektor deltog han i Strängnäsdjäknarnas slagsmål mot gesällerna, när bärsärkamodet rann på honom. Han blev härigenom högeligen beundrad av sina lärjungar, som för övrigt snart kommo underfund med hans varma sympati och solidaritetskänsla med ungdomen samt fingo röna hans frikostiga hjälpsamhet. Men det, som kanske mest var orsaken till den sympati, som ungdomen visade honom, skriver en av hans lärjungar, var hans ungdomliga lynne, hans för allt stort, ädelt och fosterländskt varma håg. — Som undervisare var han icke särdeles framstående; men genom sina läroböcker, en historisk, en i latin och en i grekiska, de båda senare mycket och länge an: vända i skolorna, har han verkat för undervisningen i dessa ämnen. I början av 1860-talet företog han sig att utgiva en diger katalog på latin över domkyrkobibliotekets märkliga skatter. Den är ett vältaligt vittnesbörd om hans järnflit och väl även om stor lärdom, när man betänker, hur nästan utan allt personligt bistånd han måste utföra verket och hur fattig han var även på nyare bibliografiska hjälpmedel. Från år 1860 utgjorde arbetet för Södermanlands fornminnesförening hans käraste sysselsättning. Han var en av dess stiftare, och från dess början till sin död, således i tjugufem år, var han dess ordförande och sekreterare. Med sin vackra och vårdade stil skrev han alla dess protokoll och likaledes tryckmanuskripten till de fem häften av »Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria», som han utgav. Här förekommer bl. a. en stor, av metallarbetaren G. Ericsson utarbetad och av A. redigerad ordlista ur Åkers och Öster-Rekarne härads folkspråk, som dock ej motsvarar den nyare språkforskningens krav; till Rietz' dialektlexikön lämnade A. dessutom ännu rikhaltigare bidrag, likaså grundade på Ericssons samlingar. För Strängnäs stad och dess utveckling arbetade A. med stridbar kraft och framgång: Strängnäs sparbank och Strängnäs gatubelysning ha i hög grad honom att tacka för sin tillkomst. Under sina sista år var han av gikt bunden vid sin kammare; men han var alltjämt sysselsatt med antikvariska studier vid sina hemstöpta talgljus. — För sina vänner var A. en trofast och uppoffrande vän. Biblioteket, myntsamlingen och fornsaksmuseet i Strängnäs förvara många och värdefulla bevis på hans öppna hand. För fattiga prästkandidater från Strängnäs stift har han sörjt i sitt testamente, liksom han för medellösa och lovande lärjungar vid Örebro och Strängnäs gymnasier stiftat betydande stipendier.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Lycophronis Alexandra svethice reddita, notisque illustrata. P. I* Upps: 1842. 16 s. (Gradualdisp., praes. W. F. Palmblad.) — Medeltidens historia för högre läroverk af H. Leo. Öfvers. och delvis bearb. efter 2: a tyska uppl. Sthm 1843. VII, 448' s. — Kommentarier öfver Virgilii Aneis för nybegynnare, bearb. Sthm 1844. (5), 411 s. 2: a omarb. och tillök, uppl. Sthm 1854. IV, 496 s. — Homeros' Odysseia. Böckerna I—VIII. Med upplysande anmärkningar... samt ordbok. Sthm 1850. 448, (4) s. 3:e öfvers. uppl. Sthm 1870. 436, (2) s. — Bibliotheca templi cathedralis Strengnesensis, quae maximam partem ex Germania capta est circa finem belli triginta annorum, descripta. Sthm 1863. VII, 687 s. — Bibliotheca templi cathedralis Strengnesensis. Supplementum, continens codices manu scriptos et libros, quos Johannes Matthias . . . templo dono dedit. Sthm 1863. CLVII, (2) s.

Utgivit: Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria, H. 1–5. Strängnäs 1877—84. — A. har även utredigerat däri ingående osignerade artiklar (ordspråkssamlingar m. m., delvis fortsatta också i H. 6, 1886), ävensom den däri meddelade Ordlista ur Åkers och Öster-Rekarne härads folkspråk... af Gustaf Ericsson (Bidrag, etc, H. 1, s. 39—69; 2, s. 31—91; 3, s. 49—96; 4, s. 27—69; 5, s. 32—62).

Källor och litteratur

Källor: Eckl.-dep. handl. 2 sept. 1851, 13 juni 1884 (meritförteckn.); Redogörelse för de allm. läroverken i Strengnäs och Eskilstuna läsåret 1884—85; Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria, 6 (1886); Chr. Lindman, »De gamle gudar». Minnen från skoltiden i Strängnäs (1913); A. Noreen, Vårt språk, 1 (1903–07); O. Sylwan, Fyrtiotalets student (1914). I. Pehr.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Henrik Aminson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5751, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-06-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5751
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Henrik Aminson, urn:sbl:5751, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-06-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se