Gustaf Andersson

Född:1812-03-29
Död:1864-04-18

Gymnasielärare, Urkundsutgivare


Band 01 (1918), sida 693.

Meriter

Andersson, Gustaf, f. 29 mars 1812, d. 18 apr.1864. Föräldrar: stadsvaktkarlen Anders Andersson och Ingrid Tofvesdotter. Student i Lund 21 juni 1828; disp. 17 dec. s. å. (Lusiones prosodicse, p. I, pres. P. Wieselgren) samt 20 juni 1838; fil. magister 23 juni s. å.; företog utländska resor 1850–52 och 1856 samt en pedagogisk studieresa till Tyskland 1861, varöver han utgivit en berättelse. Andre adjunkt 16 juni 1841, lektor i latin 8 nov. 1848 samt tf. rektor 1863, allt vid katedralskolan i Lund.

Gift. 20 juni 1860 med Maria Helena Fredrika (Mary) Lindberg, f. 22 aug. 1840, d. 31 aug. 1890, dotter till handlanden i Göteborg Axel Nikolas Lindberg.

Biografi

A:s tvenne döttrar upptogo 1882 namnet Holck, som i äldre tider burits av släkten.

A. framträdde som historisk urkundsutgivare med flera arbeten, till vilka han hämtade material ur samlingarna på Trolle-Ljungby. År 1856–57 tryckte han G. J. Adlerbeths värdefulla memoarer efter en där befintlig avskrift. Under titeln »Handlingar ur v. Brinkman'ska archivet på Trolle-Ljungby» utgav han vidare ett band av valda aktstycken från olika epoker, varjämte ett andra band, redigerat efter A:s efterlämnade samlingar, följde 1865. Mönstret för publikationen torde Wieselgrens stora verk »De la Gardiska archivet» ha varit. Att A. meddelar de avtryckta aktstyckena fullständigt, är ett framsteg utöver förebilden, men det måste alltid betecknas som mindre lyckligt att med enstaka handlingar exemplifiera innehållet av en samling. Den samtida kritiken framställde även som ett önskemål, att samhöriga aktstycken borde ha samlats i samma band. Bland innehållet märkas utom ett betydande antal spridda handlingar en samling brev till Gustav Horn, Nikodemus Tessins brev till Kasten Feif och utdrag ur Leopolds korrespondens. Slutligen publicerade A. även Gustav III: s brev till riksdrotsen Wachtmeister och statssekreteraren Franc. Såsom utgivare kan A. knappast anses stå synnerligen högt. Han har t. ex. sålunda utan kritisk prövning godtagit den avskrift av Adlerbeths »Anteckningar», som stod honom till buds. Mot tillförlitligheten av de av A. utgivna akterna har stundom uttalats tvivelsmål. Själv tillräknade han sig ej någon litterär förtjänst av sin dock betydelsefulla utgivarverksambet. — Enligt P. G. Ahnfelts vittnesbörd besatt A. en omfattande lärdom och var mera lämpad för universitetet än för skolan. Hans språkvetenskapliga intressen togo sig uttryck i ett par klassiska disputationer samt i samlingar till ett skånskt dialektlexikon; även till K. J. L. Almquists 1840 utgivna språklära och speciellt dess kapitel om landsmålen lämnade han bidrag. Över huvud stod A. i livlig beröring med åtskilliga av tidens författare. Han skall enligt Ahnfelt ha utövat inflytande på såväl Almquists som K. A. Wetterbergs (»Onkel Adams») publicistiska verksamhet. Till Biografiskt lexikon lämnade han bidrag och biträdde även i övrigt Wieselgren i hans företag. Ahnfelt fick för sin »Lunds universitets historia» av honom mottaga ett viktigt material, som han funnit i det Stenbockska arkivet på Torsjö (numera på Eriksberg). Personligen var A. en oegennyttig, vänfast och anspråkslös natur.

Författare

Erik Naumann.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

A:s omfattande brevväxling, vilken på grund av hans förbindelser måste ha ägt ett betydande litteraturhistoriskt intresse, har gått förlorad.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: De- oratione obliqua latinorum commentatio. P. I.* Lund 1846. 62 s. (Avh. för rektorat; resp. B. M. F. C. V. Hallenborg.) — Berättelse till Kongl. ecclesiastik-departementet om en resa i pasdagogiskt syfte sommaren 1861 (Årsberättelse jemte inbjudn. till års-examen vid Carolinska katedral-skolan i Lund 1862. 40 s.).

Översatt: M. Valerii Martialis Epigrammata selecta. Lund 1838. 20 s. (Diss, prass. A. O. Lindfors.)

Utgivit: Historiska anteckningar af friherre Gudmund Jöran Adlerbeth. Efter en i von Brinkmanska archivet på Trolle-Ljungby befintlig handskrift. D. 1—3. Örebro 1856—57. IX, 237; XII, 340; X, 278 s. — Handlingar ur v. Brinkman'ska archivet på Trolle-Ljungby. D. 1—2. Örebro 1859, 65. XI, 344 s, 1 facs.; VIII, 486, (1) s. — Kon. Gustaf III:s bref till riks-drotsetn grefve Carl Axel Wachtmeister och stats-sekreteraren Ulric Gustaf Franc. Efter handskrifter på Trolle-Ljungby. Örebro - 1860. VI, 151, (1) s. — Årsberättelse jemte inbjudning till års-examen vid Carolinska katedral-skolan i Lund 1863. — Redigerat: Nykterhetswännernas tidning, 1842—44. Handskrift: Manuskript avsett för D. 2 av »Handlingar ur v. Brinkman'ska archivet på Trolle-Ljungby», innefattande, utom registret, vid tryckningen ej medtagna brev till Leopold 1794— 1815 ifrån J. Svanberg, P.-Wahl-ström, N. v. Rosenstein, G. af Wetterstedt och O. Wallquist (KB).

Källor och litteratur

Källor: P. G. Ahnfelt, Studentminnen, 2 (1857); J. E. Rietz, Skånska skolväsendets historia (1848); C. Sjöström, Skånska nationen före afdelningarnas tid (1897); Årsberättelse . .. vid Carolinska katedral-skolan i Lund 1864.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Gustaf Andersson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5798, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Naumann.), hämtad 2021-01-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5798
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Gustaf Andersson, urn:sbl:5798, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Naumann.), hämtad 2021-01-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se