Nils Erhard Anjou

Född:1852-01-08 – Länna församling (AB-län), Stockholms län
Död:1922

Organist, Musiklärare


Band 01 (1918), sida 801.

Meriter

4. Nils Erhard Anjou, i 8 jan. 1852 i Länna, Stockholms län. Föräldrar: folkskolläraren Frans Nils Anjou och Sara Stjärnberg. Avlade folkskollärarexamen 8 juni 1872 i Uppsala, organistexamen därstädes 16 dec. 1873 samt organist-, kyrkosångar-och musiklärarexamen vid musikkonservatoriet i Stockholm 29, 30 och 31 maj 1888; har studerat- sångundervisningen, i Sverige och Norge med »Jultomtens» resestipendium år 1897 samt i Sverige, Norge, Danmark och Finland med statsstipendium år 1903. Organist och folkskollärare i Färila 1 sept. 1874–31 dec. 1880 och i Hille 1 jan. 1881–31 dec. 1907; sånglärare vid Gävle folkskolor 15 jan. 1908 och vid borgarskolan därstädes 1 sept. s. å.; tillika organist i Strömsbro 1 aug. 1909.

Gift 21 maj 1875. med Brita Anderson, f. 13 febr. 1852, dotter till lantbrukaren Anders Olofsson i Ytter Yg, Färila.

Biografi

A. har ägnat ett livligt intresse åt musikundervisningen för de bredare lagren av vårt folk. Särskilt har han vinnlagt sig om sångundervisningen och därvid använt den s. k. »formelmetoden». Denna metod, som ytterst består i inlärandet av en liten melodisk figur — »formel» — för varje ton i skalan, uppfanns av fransmannen Dessirier (»Dessirierska formlerna») och genomfördes förnämligast i Belgien, varifrån densamma i förenklad och för den germanska notbenämningen omarbetad form fördes till Norden, isynnerhet till Finland, av direktören för Helsingfors musikinstitut, M. Wegelius. Genom en av A. verkställd ytterligare förenkling av samma metod i förening med ett av honom infört synnerligen lättfattligt sätt för inlärandet av musikens rytm har möjlighet öppnats att bibringa alla folkskolans barn kunskap i notläsning. Såväl genom ett flertal skrifter som genom anordnandet av kurser för lärare har han ivrigt verkat för spridandet av kännedomen om metoden i fråga, och han har även genom upprepade demonstrationer praktiskt visat dess värde.

Författare

C. F. Hennerberg.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Skolbarnens sångbok, innehållande 235 sånger och psalmer för folkskolan ... Sthm 1890. Textuppl. 160 s. Musikuppl. 211 s. (Även i flera senare omtr.) — Organistens marsch-album. Sam-ling af 35 äldre och nyare marscher ... Progressivt ordnade och med särskild hänsyn till landskyrkan lätt arrangerade. H. 1—3. Gävle 1891—92. 112 s. 2: a förkort, uppl. Sthm [1909]r 55 s. — Till folkskoleinspektören... G. Insulander på hans 61: sta födelsedag från Gestrikl. folkskollärarekår. Ord och musik. Gävle 1892. 4 bl. — Folkskolans koral-psalmbok eller svenska psalmboken... jämte öfver 100 såväl en- som tvåstämmiga melodier i notskrift... Sthm 1894. XVI, 416 s. 11 :e uppl. Sthm 1917. — Bihang till folkskolans koralpsalmbok, innehålande i koncentriska kurser öfver 3,000 psalmurval... Sthm 1896. 29 s. — Berättelser till valda psalmer i svenska psalmboken. Ser. 1*. Gävle 1896. 48 s. 2: a uppl. s. å. — Bihang n:r 2 till folkskolans koralpsalmbok, innehållande det viktigaste af svenska mässan jämte öfversikt af högmässogudstjänsten. Sthm 1897. 22 s. — Nyaste harmoniumskolan eller fullständig teoretisk-praktisk lärobok i orgelharmoniumspelning. Gävle 1897. (4), 176 s. 14: e uppl. Sthm 1917. (4), 176, XII s. — Folkskolans koralbok eller Ffaaffnerska koralboken i sammandrag...' Sthm 1900. 256 s. — Organistens orgelalbum. Originalkompositioner för orgel af nordiska tonsättare. H. 1—2. Gävle 1900. (4), 109, (2) s. (Tills, med Emil Anjou.) — Nordiskt orgel-album. Originalkompositioner för orgel af nordiska tonsättare. Leipzig [1903]. 61 s. (Tills, med Emil Anjou.) — Den nya sångmetoden eller folkskolans lärobok i sång efter rationella och strängt pedagogiska grundsatser utarbetad. Gävle och Sthm. Lärarens bok. Årskurs 1—4. 1905—07. 262, XI s. Barnens bok. Årskurs 1—4. N:o 1. [För mera gynnsamma skolformer.] 1905 —06. 204 s. N: o 2. [För mindre gynnsamma skolformer.] 1905—06. 154 s. N:o 3. [För minst gynnsamma skolformer.] 1905—07. 98 s. (Vissa delar även i senare uppl. och omtr.) — Lärobok i flerstämmig sång enligt formelmetoden (»den nya sångmetoden»),.. Sthm 1907. VI, 96 s. —. Textbok till den nya sångmetoden innehållande text till 166 sånger jämte kort kurs i notsång enligt formelmetoden samt ett urval psalmverser. Sthm 1907. 96 s. 3: e uppl. Sthm 1914. 96 s. — Nyaste violinskolan. För nybegynnare och självstudium. Sthm 1911. 4: o VIII, 138 s. — Nyaste pianoskolan. Melodisk lärobok för den elementära undervisningen i piano- spelning... Sthm 1912. St. 4:o (4), 117 s. — Favoritalbum för orgel-harmonium. Samling av äldre och nyare populära stycken med eller utan text... Saml. 1—3. Sthm [1912, 17]. 38, (1); 35, (2); 33, (2) s. — Organistens favoritalbum. Originalkompositioner för orgel av nordiska tonsättare. H. 1—2. Sthm [1916]. 111 s.

Källor och litteratur

Källor: Anna Bergström, Sångkurs för skolan, H. 2 (1905), förordet; T. Norlind, Allmänt musiklexikon (1912—16); personliga meddelanden.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Nils Erhard Anjou, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5845, Svenskt biografiskt lexikon (art av C. F. Hennerberg.), hämtad 2020-04-06.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5845
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Nils Erhard Anjou, urn:sbl:5845, Svenskt biografiskt lexikon (art av C. F. Hennerberg.), hämtad 2020-04-06.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se