Göran (Georg) Rothman

Född:1739-11-30 – Skatelövs församling, Kronobergs län
Död:1778-12-04 – Nikolai församling, Stockholms län

Författare, Översättare


Band 30 (1998-2000), sida 587.

Meriter

3 Rothman, Göran (Georg), son till R 1 i hans andra gifte, f 30 nov 1739 i Skatelöv, Kron, d 4 dec 1778 i Sthlm, Nik. Inskr vid UU 15 nov 57, disp pro exercitio 29 okt 60, disp pro gradu 26 mars 61, FM 16 juni 61, disp för med drsgrad 27 maj 63, MD 7 juni 63, allt vid UU, prakt läk i Sthlm, biträdde som prot:förare i Collegium medicum 6673, företog forskn:resa till Tripolis 7376, assessor i Collegium medicum från 10 dec 76 (tilltr 20 jan 77). Översättare.  Ogift.

Biografi

R studerade för Carl v Linné och verkade efter doktorsdisputationen under ett par år som praktiserande läkare i Sthlm. Parallellt företog han undersökningar i fysik och åhörde Johan Carl Wilckes både offentliga och privata föreläsningar. 1766 sändes R av Collegium medicum till Åland för att utröna orsakerna dll en där sedan länge förekommande farsot av malariatyp, som fått ett akut utbrott. I ett utförligt memorial diskuterade han dess uppkomst och karaktär och redogjorde för sina framgångsrika försök att hejda den, vilka också fick lovord av lokala ämbetsmän.

Det tripolitanska sändebudet i Sthlm Haggi Abdrahman framställde 1773 önskemål om att VA skulle sända en naturvetenskapsman till Tripolis. Linné placerade visserligen inte R främst av de tilltänkta, men denne blev ändå utsedd. Resan, som varade i nästan exakt tre år, går att följa såväl i R:s resejournal som i delvis publicerade brev från honom till i huvudsak P W Wargentin. Genomgående präglades resan av motigheter. Vid ankomsten till Tunis blev R hindrad av regnperioden och när han väl tagit sig till Tripolis fann han att de karga omgivningarna hade föga att erbjuda en botanist. Lokala myndigheters ointresse, rädsla för beduiner och stark värme hindrade honom länge från att företaga längre utflykter. Enstaka fynd noterades i dagboken, men han tycks inte ha idkat systematiska fältstudier. Först efter nära ett år i Tripolis fick R möjlighet att följa med en bror till paschan på en uppbördsresa till Atlasbergens utlöpare söder om staden. I brev som publicerades av C C Gjörwell (bd 17) uppehåller han sig inte bara vid naturvetenskapliga fynd utan också vid fornlämningar och etnologiska iakttagelser. Under 1775 företog R en kortare kustresa som inbringade en del naturalier. Den sv konsuln framhävde i flera skrivelser R:s viktiga insatser vid förhandlingarna om salthandeln, otvivelaktigt för att ge R stöd inför förmodad kritik i Sverige.

Efter R:s hemkomst kan i VA:s njugga formuleringar tydligt skönjas missnöje med bristen på resultat, särskilt i relation till de ganska ansenliga belopp resan kostat. Carl Peter Thunberg gjorde honnör för R under sin samtidiga resa till Kap genom att namnge en variant efter honom, men Linné ansåg sig inte kunna upptaga den förrän R visat sig mer framstående "in arte". Den korta tid R hade kvar kännetecknades av ekonomiska problem. Dessa skall ha tvingat honom att för en ringa ersättning översätta notiser från utländska tidningar för införande i svenska. Som assessor i Collegium medicum hade han ingen lön men erhöll uppdrag i form av visitationer och yttrade sig i förekommande ärenden. Säkerligen i ett försök att förbättra sina utsikter lämnade R in ett först efter hans död publicerat projekt angående metoder för undersökning av hälsobrunnar. Detta vittnar om hans förtrogenhet med praktiskt tillämpad kemi.

Redan under sin första period i Sthlm hade R verkat skönlitterärt och en minnestecknare (Gartz) framhöll hans språksinne och litterära talang som, troligen nödtvunget, odlades de sista åren. Anonymt publicerade han en översättning av Pope medan andra översättningar, bl a av verk av Boileau och Horatius, förblev opublicerade. Han erhöll k belöning för sin bearbetning av Orfeus och Euridike (1773).

Liksom för flera andra av Linnés lärjungar blev den stora resan R:s olycka. Även om det är svårt att frikänna honom från en viss brist på initiativförmåga låg huvudorsaken till misslyckandet i dålig planering och överdrivna förhoppningar om rika fynd från ett tämligen okänt område. R:s mer breda än specialiserade begåvning bidrog också till att han efter hemkomsten inte kunde revanschera sig.

Författare

Anders BuriusSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

R:s dagbok från Tripoliresan i VAB (delar tr 1775, se nedan Tr arb).  Brev från R i VAB (till P J Bergius o P Wargentin; vissa tr, se nedan Tr arb).

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Frihetens intåg. Ode i anledning af Riksens höglofl. ständers beslut om skrif- och tryck-friheten 1766. Sthlm u å. 4:o. (8) s. [Anon; tidigare tillskr Jakob Gabriel R.]  Öfver regerings-sättets förbättring, förmedelst revolutionen afd. 19 aug. 1772; ifrån Helsingör, d. 19. aug. 1773 (Samlaren, [utg av C C Gjörwell,] d 16, 177376, s 156 [i st 20, 31/8 1773]).  Bref... under des resa til Barbariet, til hr. Pehr Wargentin, secreterare vid Kongl. vet. academien ... dat. Tunis, d. 1 dec. 1773 / ... dat. Tripoli di Bar-baria, d. 31 dec. 1773 / ... d. 8 apr. 1774 / Bref, dl secreteraren ... Wargentin ... dat. Tripoli di Barbaria d. 22 jan. 1775 (Nya lärda tidningar, 1774, Sthlm, s 238240, 267 f, 282285, o 1775, s 291 f).  Resa till Garean uti Africa och Tripolitanska gebietet... i nov. och dec. 1774 (Adressen, 1775, Sthlm, 4:o, sp 288-293, 304-310, 320326).  Bref... til kgl. bibliothecar. C. C. Gjörwell, rörande en i Tripoli varande Arcus Romanus; dat. Stockholm, d. 20 aug. 1775 (Samlaren, 78, 177576, s 196199 [i st 121, 14/9 1776]; omtr i SLSÅ, årg 20, 1937, Upps, s 19; i Hedlund, nedan anf arb).  Utkast til kalla mineral-källors undersökande och beskrifning, på K collegii medici anmodan upsatt (Vecko-skrift för läkare och naturforskare, bd 6, Sthlm 1785, s 3053).  tdrag ur... resejournal m. m. (SLSÅ, 1937, s 1725, passim).  Akad avh i Uppsala 1760 (preses S Aurivillius), 1761 (J G Wallerius) o 1763 (C Linnaeus).

Översatt: Österländske prinsens Zadigs historia, sammanfattad af herr Voltaire Upsala [1760], 112 s, [annan utg:] 1760; A Pope, Eloisas bref til Abelard ... med lika många versar öfvers, Sthlm 1765, 16 s (anon), 2.-4. uppl, öfversedd o förbättr, Upsala 1767, [Sthlm, tr] Gbg 1773, Sthlm 1797; F R de Calzabigi, Orpheus och Euridice, opera uti tre acter, första gången upförd af K musicaliska acad, i D k maj:rs o K husets närvaro, då H k höghets hertigens af Södermanland förlåfning med prinsessan Hedvig Elisabeth Charlotta af Hollstein Gottorp kungjordes, d. 25 nov. 1773, Sthlm 1773,4:o, (20), 28 s (anon); Amurath och Selima, En österländsk historia, Upsala 1767, 28 s (anon), 2. upl Sthlm 1798, 29 s.

Källor och litteratur

Källor o litt: Diplomatica: Tripolitana, vol 1, RA.

E Borg, Sv konsuler o slavar i Barbareskkaparnas Tripoli (1987); [C Gartz,] Minne efter afledne assessoren . . . Jöran R, upläst ud sällsk den 5 april 1785 ([dens,] Åminnelse-tal, hållne, uti sällsk Udle dulci, 1788); Gustavian Opera: an interdisciplinary reader in Swedish opera, dance and theatre 1771-1809 (1991); E Hedlund, Assessor G R: levnadsteckn (SLSÅ 1937), o där anf källor o litt; S Lindroth, VA:s hist 17391818, 1:12 (1967); S-E Sandermann Olsen, Bibliographia discipuli Linnaei (1997); SMoK; P Wilstadius, Smolandi Upsalienses, 6 (1986).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Göran (Georg) Rothman, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/6956, Svenskt biografiskt lexikon (art av Anders Burius), hämtad 2019-11-14.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:6956
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Göran (Georg) Rothman, urn:sbl:6956, Svenskt biografiskt lexikon (art av Anders Burius), hämtad 2019-11-14.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se