Johan A E Nordenfalk

Född:1897-11-12 – Jakobs församling, Stockholms län
Död:1980-11-22 – Oscars församling, Stockholms län

Förläggare, Jurist


Band 27 (1990-1991), sida 220.

Meriter

3 Nordenfalk, Johan Axel Erland, sonsons son till N 1, f 12 nov 1897 i Sthlm, Jak o Joh, d 22 nov 1980 där, Osc. Föräldrar: ryttmästaren o kabinettskammarherren, frih Johan Axel N o Hedvig Reuterskiöld. Studentex vid Norra latinlärov, Sthlm, 12 maj 15, reservofficersex 28 aug 18, inskr vid StH 7 okt 18, underlöjtn i Livreg:s dragoners reserv 31 dec 18–13 aug 26, JK vid StH 29 maj 22, tingstjänstg i Sollentuna o Färentuna domsaga 1 juni 22–24, började tjänstg i Svea hovrätt 1 dec 25, assessor där 4 juli 31, sekr i komm ang kaffemonopol jan–mars 33, led av överdomstolen vid folkomröstn i Saar 34–36, hovrättsråd i Svea hovrätt 13 maj 37, revisionssekr 1 juli 38-42, v ordf i Sv jägareförb 39-47, statens granskn:man hos fören Sv tonsättares internat musikbyrå (STIM) 40–44, ställföreträdande militieombudsman 41–42, VD för P A Norstedt & söner dec 42–48, ordf i styr 59–70, ensamutredare av statlig kontroll över organisationer, som avser att nyttiggöra auktorrättigheter, okt 42–dec 43, ordf i komm ang begränsn av dyrtidstillägg nov 42–febr 43, v ordf i styr för Husqvarna vapenfabriksab 43–69, ordf i Sveriges allm konstfören (SAK) 43–69, fullm i Sthlms handelskammare 43, v ordf 62–67, led av NordM:s nämnd 43, v ordf 50, ordf 52–67, v ordf i Sv bokförläggarfören 43, ordf 45–64, v ordf i Sveriges tryckeriarbetsgivareförb 43, ordf 45–64, led av Nord boktryckarrådet 44, ordf i grafiska samarbetsnämnden 45, insp för Norra latinlärov 46–56, VD o koncernchef för Sveriges litografiska tryckerier (SLT) 48–63, inspektor för skolan för bokhantverk 48, ordf i styr för Sällsk för folkundervisn:s befrämjande 55–75, led av styr för Sthlms stadshypoteksfören 56–69, frih vid faderns död 58, ordf i Styr för Sthlms bostadskreditfören 63, v ordf i styr för Skand banken 63–67, ordf i överstyr för livförsäkr:ab Trygg 67–68. – LGAA 43, Litt et Art 69.

G 12 aug 1920 i Sthlm, Hovf, m hovdamen frih Stina Ottilia Theresia Eriksdtr Rålamb, f 6 maj 1899 i Sthlms-Näs, Upps, dtr till hovmarskalken, frih Claes Erik R o Louise Elisabet Charlotte Tamm.

Biografi

Johan N gjorde en snabb juridisk karriär. Han avancerade till hovrättsråd och revisionssekreterare, samtidigt som han på ett skickligt sätt löste krävande uppdrag på olika förtroendeposter och i statliga utredningar. När han 1942 utnämndes till VD i P A Norstedt & söner, fullföljdes traditionen att besätta denna post med framstående ämbetsmän. Sedvänjan kan ledas tillbaka till 1879, då det familjeägda tryckeriet/förlaget omvandlades till ab och samtidigt utsåg v häradshövdingen G Holm (bd 19) till VD. Efter honom följde kammarrättsrådet C Carleson (bd 7) och hovrättsrådet T Liljestrand (bd 23, s 46).

N:s tid som chef för det anrika tryckeriet på Riddarholmen varade endast sex år men har av medarbetare betecknats som inledningen till en ny epok i företagets historia. Riddarholmsfastigheten, uppförd i olika etapper 1882–1891, byggdes om. Den tryckeritekniska utrustningen förnyades. De båda dominerande verksamhetsgrenarna – bokförlaget och beställningstryckeriet med statliga, kommunala och privata kunder – utvecklades positivt. Norstedts hörde till de ledande företagen i branschen. Bland förlagets romaner, novell- och diktsamlingar i original och översättning vid denna tid möter en rad berömda författare, bl a nobelpristagare som Björnson, Maeterlinck, Tagore, Undset och Lewis. Bland sv författare kan nämnas Frans G Bengtsson, Stig Dagerman, Hjalmar Gullberg, Olle Hedberg och Karl Ragnar Gierow. Till utgivningens ryggrad hörde arbeten av Fredrik Böök, Carl Grimberg, Carl G Laurin, uppslagsböcker, skolböcker och juridisk litteratur. "Som impulsgivande ledare utvecklade han [N] en energi som slog igenom på alla områden, inte minst det tekniska. Som människa visade han en varmt patriarkalisk omtanke om sina arbetskamrater som knöt an till en bärande norstedtsk företagartradition. Hans gärning bottnade i en djup kärlek till det företag han satts att förvalta" (R Svanström). Av alla de institutioner och företag i vilka N verkade stod antagligen Norstedts hans hjärta närmast.

Norstedts var med sina 570 anställda 1948 SLT-koncernens (från 1970 Esselte) i storleksordning femte företag i fråga om både försäljning och personal. Alltsedan SLT bildats 1913 hade koncerncheferna rekryterats från den unga koncernens "flaggskepp", Norstedts på Riddarholmen. Så blev även fallet 1948, då valet föll på N. Han övertog en heterogen grupp av företag, vars organisationsplan omfattade över 60 dotter- och kommissionärsbolag. Antalet anställda var ca 8 200 och försäljningen uppgick till omkr 161 milj kr. Bokslutet 1963, som var N:s sista, redovisade en försäljning på 286 milj kr och ca 5 800 anställda. Rörelsen dominerades under denna period av tryckeri- och bokbinderiverksamhet, pappers- och kontorsvaruhandel, förpackningsindustri och förlagsverksamhet. N:s epok kan betecknas som slutskedet för SLT som allgrafisk koncern. Omvandlingen till en multinationell grupp för medier, affärssystem och informationshantering hör 1970- och 1980-talen till.

N betraktade sig inte i första hand som industriman utan såg sin förnämsta uppgift som VD vara att "verka som sammanhållande kraft". I en intervju 1959 sade han: "Jag har en stark tilltro till ledarens betydelse för ett företag, och menar att en duglig företagschef skapar den organisation som just det företaget behöver. Jag tror sålunda inte alltför mycket på generella regler i sammanhanget. En stark ledarpersonlighet vet att skaffa sig goda medarbetare och att genomsyra företaget med den anda han själv företräder."

N:s juridiska bakgrund, hans analytiska förmåga och hans förhandlingsvana gjorde att hans krafter också togs i anspråk inom en rad olika intresseorganisationer. Hans två förnämsta fritidsintressen var konst och jakt. N:s organisatoriska förmåga kom därför även till uttryck i Sv jägareförbundet, vars v ordförande han var, och som ordförande i Sveriges allmänna konstförening i mer än tjugofem år.

N:s efterträdare på posten som koncernchef beskriver honom på följande sätt: "N:s person utstrålade en sällsynt styrka och förödande charm. Under sin krafts dagar kunde han sätta sin prägel på hela sin omgivning. Jag såg många exempel på hans nästan legendariska förmåga att kunna undanröja svårigheter som tornade upp sig på vägen. Varje gång N trädde in i ett sammanträdesrum, det må ha varit på Norstedts eller Esselte, på Skandinaviska Banken eller Nordiska museet, spred sig en känsla av auktoritet och trygghet. Det var inte bara genom sin personliga storvulenhet som N lyckades hävda sin genomslagskraft. Han hade också en pojkaktig charm och särpräglad humor som kunde lösa upp en förtryckt och kritisk stämning mitt under hårda avtalsförhandlingar" (Mannerfelt).

Författare

Bo PetersonSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från N i GUB, LUB o RA (bl a till Sven Hedin).

Källor och litteratur

Källor o litt: Justitiedep:s konseljakter 13 maj 1937, nr 9, RA.

Esselte-nytt 1942–1963; Esseltes verksamhetsberättelser 1942–63; Ett förlag fyller 150 år (1973); Grafiskt forum 1947 o 1957; E Kulling, J N till minne. Grafiska industrins ledare i Norden (SvD 25 nov 1980); C Mannerfelt, J N död (DN 25 nov 1980); SMoK; Stil o idé. Slt under ett halvsekel (1963); R Svanström, P. A. Norstedt & Söner 150 år (1973); dens, J N död. Inledde ny epok i Norstedts historia (SvD 24 nov 1980); Väd 1975.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johan A E Nordenfalk, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/8216, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bo Peterson), hämtad 2020-05-29.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:8216
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johan A E Nordenfalk, urn:sbl:8216, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bo Peterson), hämtad 2020-05-29.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se