Norrby, släkterBand 27 (1990-1991), sida 583.

Biografi

Norrby, släkter.

1 Kyrkvärden Erasmus Mårtensson (1722–1800) i By, Eke, Gotl, antog släktnamnet N och blev farfar till kyrkvärden Lars N (1799–1855) i Bölske, Eke, som var riksdagsman 1844–45 och blev morfar till Ida N (se nedan) och hennes syskon. Brorson till Lars N var nämndemannen och kyrkvärden Jakob Ludvig Ferdinand N (1830–1902) i Stenstugu, Fardhem, Gotl. Ludvig N var landstingsman 1864–99 och riksdagsman i bondeståndet 1865–66 och i AK 1867–72 och 1887–96.

2 Kyrkvärden Hans Thomsson (1720–92) i Norrbys, Othem, Gotl, blev far till skattebonden Hans N (1762–1831) i Barshage, Othem, vars son urmakaren, rådmannen och kaptenen för Visby stadsbeväring Jacob N (1797–1883) var far till Carl Julius N (1831–1918). Carl N blev 1864 lektor vid K seminarium för bildande av lärarinnor (från 1878 Högre lärarinneseminariet) i Sthlm och var 1866–72 ordförande i Sv missionssällskapets direktion. Som förmedlare av drottning Josefinas gåvor till den s k Helga De la Brache (bd 10) kom han att tvivla på rättmätigheten i hennes anspråk på kunglig börd och publicerade 1870 i Nya dagligt allehanda en utredning, som ledde till att hon förklarades förlustig den pension hon tidigare fått. Senare blev N 1872 kh i När, Gotl, och 1879 assistent vid teologiska fakulteten i Uppsala. 1882–96 var han eo professor i praktisk teologi där. N var ledamot av kyrkohandbokskommittén 1888–94 och promoverades till teol dr 1893. Bland hans skrifter märks Vittnesbörd om den heliga skrift (1876–77), Om det onda (1881), De nya högmässotexterna för homiletiskt bruk bearbetade (1897–98), Kyrkoårets evangelier för homiletiskt bruk bearbetade (1897–98) och Läran om den kyrkliga själavården med särskildt afseende på förhållandena inom sv kyrkan (1898). N:s arkiv finns i UUB. Från 1868 var han gift med det ovannämnda seminariets dittillsvarande föreståndarinna Jane Miller Thengberg (bd 25). Carl N:s äldste bror, Magnus Theodor N (1828–1904), blev 1849 föreståndare för ett tryckeri i Visby, vars ägare han så småningom blev, och som han i hög grad utvidgade. Där trycktes 1850–58 och 1871–76 Visby stifts tidningar och 1858–65 Gotlands Tidning. Sedan den senare tidningen upphört, grundade Theodor N 1865 tidningen Wisby-Posten, vars utgivare och redaktör han var tom 1878. Hans son Knut Theodor N (1852–1907) var 1879–83 utgivare av och redaktör för Annonsblad för Gotland och 1883–1901 kamrerare vid Sällskapet DBV:s sparbank. Jämsides därmed avancerade Knut N i riksbanken till kamrer vid dess avdelningskontor i Visby 1894 (tf 1885), och från 1898 var han detta kontors verkställande styrelseledamot (direktör).

Bror till Theodor och Carl N var urmakaren Thomas Wilhelm N (1829–1906) i Kalmar. Wilhelm N var i äktenskap med en dotter till riksdagsmannen Lars N (se ovan) far till fackskoleföreståndarinnan Ida N (se nedan), till Sylve N (1870–1926), som innehade det ännu bestående företaget N:s bokhandel i Visby och utgav Illustrerad läns-och adresskalender för Visby och Gotland (1895), samt till rektorn för folkskollärareseminariet i Sthlm Gunnar N (1873–1918).

Yngste bror till Theodor, Wilhelm och Carl N var lantbrukaren Nicolaus Severin N (1836–1923) i Engvards i Träkumla, Gotl. Severin N blev far till Josef Adrian N (1873–1924), som efter sin mors tidiga död blev fosterson hos sin faster och hennes make kh C O Söderström i Rone, Gotl, och därför kallade sig N-Söderström. Josef N-Söderström blev 1 :e rådman i Visby och kamrerare vid Sällskapet DBV:s sparbank samt far till läkaren Karl Sven Tycho N (1908–73) i Gbg. Josef N-Söderströms äldre bror Carl Johannes N (1870–1936) prästvigdes 1894, blev folkskollärare i Slite, Gotl, 1896, biträdande pastor vid Ersta diakonissanstalt 1899, kh i Lovö, Sth, 1904, eo hovpredikant 1905 och föreståndare för Ersta diakonissanstalt 1909 (tilltr 1910) samt promoverades till teol dr 1927. Johannes N:s insats vid Ersta har karakteriserats med orden, att han "rådklok och fri från formalism personligen övervakade anstaltsverksamhetens sunda anpassning efter välgrundade reformkrav" (Ekman). Bland hans skrifter kan nämnas en biografi över biskopen i Visby Henning von Scheele (1925), Minnesblad från Diakonissanstalten i Sthlm 1851–1926 (1926) samt betraktelsesamlingarna Tro och liv (1925) och Ur djupen, 1–2 (1927-28).

Bland Johannes N:s söner var fd konserthuschefen professor Johannes N (f 1904) och violoncellisten och konsertmästaren professor Gunnar N (f 1911). Deras bror Samuel Johannes N (1906–55) var en mångsidig idrottsman och Sveriges bäste kulstötare 1930–34. Senare var Samuel N idrottssekreterare i Sv kyrkans diakonistyrelse 1942–49, kh i Österåker, Sth, från 1949 och folkpartistisk riksdagsman i AK från 1953. Bland hans skrifter märks Vasalopp och kyrkomarsch (1943) och Rakt spår (2 upplagor 1949–51). Son till honom är fd riksdagsmannen direktör Sören N (f 1937). Johannes, Samuel och Gunnar N:s bror kontraktsprosten Carl Tore Nikolaus N (1909–87) i Sundbyberg var far till professorn i virologi vid Kl Erling N (f 1937).

En rad kända personer med detta namn saknar genealogiskt samband med ovanstående släkter:

Skådespelaren Georg N (1816–98) i Sthlm var son till svarvaren Georg (föran) N (1785–1820) i Kalmar, vars far var Olof Hansson (d 1832) vid Anderse i Vamlingbo, Gotl.

Fastighetsmäklaren och kompositören fil dr Robert N (1875–1969), som var far till professor Björn Collinders hustru sångerskan Britta N-Collinder (f 1904), hade föräldrar med helt andra efternamn.

Fd generaldirektören Jonas N:s (f 1920) farfar Jonas Jonsson (1870–1906) tog namnet N efter sin hemby Nordbyn i Alsen, Jämtl.

Riksdagsmannen Karl-Eric N.s (1922–83) farfar snickaren Karl Magnus N (1849–1939) i Tobol, Gunnarskog, Värml, var son till bonden Nils Persson (1825–96) i Byn, Gunnarskog.

Konstnären Harald N.s (f 1928) farmors farfar bonden Anders Olof N (1802–40) tog namnet efter sin födelseort Norrbys i Barlingbo, Gotl.

Författare

HG-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: 1: Allmänt: K Andersson, Eke (1965), s 129-134.

Lars N: Andersson, a a, s 133 o 141.

Jakob Ludvig Ferdinand N: TU 85: 28, KB; AK. Riksdagarne 187072 (1872), s 29; S Carlsson, Lantmannapolitiken o industrialismen (1953); [V Granlund,] AK:s män under riksdagarne 186769 (1869), s 33; [V Millqvist,] AK:s män 188890, af Scipio (1890); A Norberg o A Tjerneld, Tvåkammarriksdagen 18671970, 2 (1985); SPG.

2: Allmänt: E Nyberg, Gotländsk släktbok (1938); Sv släktkal, 14 (1950, tr 1949).

Jacob N: G Löfgren N, Laddat liv (1944); H Rosman, Sällskapet DBV:s sparbank i Visby 18301930 (1930), s 157; E Sidenbladh, Urmakare i Sverige under äldre tider (1947); R Steffen, Industri o hantverk (Boken om Gotland, 2, 1945).

Carl Julius N: A Andersson, Univ:ets styresmän, lärare o tjänstemän (UU 187297, 1897); T An-drae, En recentiors memoarer (Hågk o livsintr, 19, 1938), s 222; E Aspegren, Riksspöket Helga de la Brache (1979); UUM (1896); B Bohlin, Från det kyrkliga Uppsala (Hågk o livsintr, 19, 1938), s 16; K O Bonnier, Bonniers, 4 (1931); W Bredberg, P P Waldenströms verksamhet till 1878 (1948); J T Bring, Uppsalaminnen (Hågk o livsintr, 6, 1925), s 98 o 100; E Edholm, Från Carl XV:s dagar (2. uppl, 1906), s 180; J A Eklund, Från församl till församl (Hågk o livsintr, 25, 1945), s 80; V Fevrell, K högre lärarinneseminariet in memoriam (1943), s 49, 51 o 85 f; R Fåhraeus, Högre lärarinneseminariets hist (1943), s 76 o 80; A F Granfelt, Om försoningen i Kristus med särskild hänsyn till de f n i Sverige rör detta ämne förda striderna (1882), s 42–113; S Grauers, Anna Sandström 1854–1931 (1961); G A Gustafson, Gotlands i Upsala studerande nation (1878), s 68; H Hofberg, Sv biogr handlex, 2 (ny uppl, 1906); ISP; Karl Julius N (NF, ny uppl, 19, 1913); A Kolmodin, Några drag ur gotlandssonen eo prof Carl Julius N:s liv (julhälsmar till församhar-na i Visby stift 1928); O W Lemke, Visby stifts hm (1868); G Lindeskog, Fredrik August Fehr (SBL 15, 1956), s 472; Lundstedt; Löfgren N, a a; T Mazer, Människogestalter som jag mött på min lefnadsväg (1916), s 176; E Newman, Den Waldenströmska försoningsläran i hist belysning (1932); [D N[orr]by, Carl Julius N (SMoK 5, 1949); H T Ohlsson, Biogr matr öfver sv kyrkans prästerskap (1914); E Rodhe, Sv kyrkan omkring sekelskiftet (1930); dens, Carl Henrik Bergman (SBL 3, 1922), s 649; P Sondén, Biskop Anders Fredrik Beckman (1931); SPG; B Stolt, Ett kungaporträtt på Gotland (Gotländskt arkiv 1985), s 81 f; dens, Kungaporträttet i När (De hundra kyrkornas ö, 63, 1985); dens, Brev från kunglighet i koffert på vinden (Gotlands allehanda 19 sept 1987); dens, Drottningen skrev till När (ibid 22 sept 1987); B Sundkler, Sv missionssällskapet 1835-76 (1937); EThyselius, Förteckn öfver ko-mitébetänkanden afgifna under åren 180994 (1896); Till Upsalaprofessorernas porträtt (Ny ill tidn 1895); Uppsala hm, 4 (1893); G Wikmark, G E Beskow o nyevangelismen (1943); U Wittrock, Ellen Keys väg från kristendom till livstro (1953); T Ysander, Ur Gotlands kyrkoliv efter 1645 (Boken om Gotland, 2, 1945).

Magnus Theodor N: I A Bonnier, Anteckn.ar om sv bokhandlare intill år 1900, 1 (1920); G E Klemming o J G Nordin, Sv boktryckeri-hist (1883); Lundstedt.

Knut Theodor N: Ms 12:11, Riksbankens arkiv, RA; Klemming o Nordin, a a; Lundstedt; Rosman, a a, s 123, 127, 160 o 162; C H Sjöstedt, Sveriges bankmatr 1901 (1900); SPG.

Thomas Wilhelm N: A Anjou, Svenske frimurare, 2 o 5 (1904-05); Löfgren N, a a.

Sylve N: Anjou, a a; I A Bonnier, a a; Löfgren N, a a; Rosman, a a, s 162; Sveriges äldsta företag (1923).

Gunnar N (d 1918): E Kölgren o C G Tengström, Läroverks- o seminarie-matr 191415 (1915); Löfgren N, a a; Ohlsson, a a; SPG.

Nicolaus Severin N: J Norrby, Från fars tid (Febe, 46, 1932).

Josef Adrian N-Söderström: Rosman, a a, s 123, 127 o 160.

Karl Sven Tycho N: Sv läkare (1959).

Carl Johannes N: TU 85:28, KB; Carl Johannes N (Sv uppslagsbok, 2. uppl, 21, 1952); G Christiansson, Johannes N o Ersta (Karlstads stifts julbok 1936); E Ekman, Från Erstas sociala uppfostringsarbete (1946), s 42; [M Lindqvist,] Johannes N död (SvD 27 febr 1936); Löfgren N, a a; J Norrby, Min väg till Ersta (Hågk o livsintr, 4, 1923); H T Ohlsson, Biogr matr över sv kyrkans prästerskap 1934 (1934); Rodhe, a a 1930; S-Å Rosenberg, Ersta 18511951 (1951), s 8195; G Sjöberg, Johannes N (Julhälsmar till församl: arna i Visby stift 1937); SPG; D Tfollin], Carl Johannes N (SMoK 5, 1949); Väd 1935 (1934).

Samuel Johannes N: S Lpndhagen], Samuel N (NF:s sportlex, 5, 1943); T M[ånsson], Samuel Johannes N (SMoK 5, 1949); A Norberg m fl, Tvåkammarriksdagen 18671970, 1 (1988); Samuel N död (SvD 29 nov 1955); SFL 1941-50 (1953); d:o 1951-55 (1959); S Sfvensson], Sam(uel) N (Allhems sportlex, 3, 1951); Sv folkrörelser, 3 (1939); Väd 1955 (1955); Väv. Sthlmsdelen (1945).

Carl Tore Nikolaus N: I Hylander, Biogr matr över sv kyrkans prästerskap 1970 (1971); M Sahlin, Tore N (SvD 1 aug 1987); Tore N död (DN 30 juli 1987); D Wallén, "Han hade den brinnande ljusa tron" (DN 5 aug 1987); Väv. Stor-Sthlm, 2. uppl (1962).

Georg N: A Ahnfelt, Europas konstnärer (1887); Dahlgren; E G[randinson], Georg N o Svante Hedin (OoB 1892); F Hedberg, Sv skådeplatsens förluster 1898 (Svea 1899, tr 1898); U-B Lagerroth, August Lindberg traditionsbrytare på Dramaten (Den sv nationalscenen, 1988); E Lpljegren], Georg N (SKL 4, 1961); N Personne, Sv teatern, 4-6 (1916-25); J A Runström, Dramatiska teaterns artister (Ny ill tidn 1892), s 363; S Torsslow, Dramatenaktörernas republik (1975).

Robert N: O Almgren, När vår kronprins lät utgräva Hågahögen (Hågk o livsintr, 17, 1936), s 303; C G Laurin, Liv o konst (1946); O Norbeck, Robert N död (SvD 22 maj 1969); Oden; SFL 194150 (1953); Svarta Rudolfs pappa (SvD 26 aug 1937); J Sterner, Robert N (DN 23 maj 1969); L S[tiernstedt], Robert N (SMoK 5, 1949); Väd 1953 (1953).

Jonas N:s släktnamns bakgrund: Brev från denne 3 juli 1989, SBL.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Norrby, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/8394, Svenskt biografiskt lexikon (art av HG-m), hämtad 2024-05-18.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:8394
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Norrby, släkter, urn:sbl:8394, Svenskt biografiskt lexikon (art av HG-m), hämtad 2024-05-18.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se