Anders Lundström

Född:1781-02-20 – Risinge församling, Östergötlands län
Död:1865-01-23 – Solna församling, Stockholms län

Trädgårdsman


Band 24 (1982-1984), sida 394.

Meriter

1 Lundström, Anders, f 20 febr 1781 i Risinge, Ög, d 23 jan 1865 i Solna. Föräldrar: skattefrälsebonden o bergsmannen Sven Jonsson o Brita Jonsdtr. Trädgårdsarbetare i Östergötland o stockholmstrakten, arrenderade egendomen Ågesta, Huddinge, Sth, från 17, arrenderade Bergianska trädgården i Sthlm 22–14 mars 60, ekonomidir:s n h o v 21 maj 30, led av komm ang Visingsö jordmåns tjänlighet för ekplanteringar aug 34–sept 35. - LLA 34, LVA 39.

G 12 juni 1814 i Sthlm (enl vb for Taxinge, Söd) m Catharina Margareta Lundberg, f 20 maj 1789 i Skellefteå, d 11 dec 1872 i Solna, dtr till sågverksinspektorn Sivert L o Catharina Åström.

Biografi

L gick aldrig i någon skola; av sin mor lärde han sig läsa och av en äldre bror att skriva. Efter sju år som dräng hos bönder och trädgårdsarbetare på östgötska herresäten kom han 1801 som arbetssökande till Sthlm. När han lämnade hembygden, tog han namnet L. Han drog sig fram som diversearbetare, innan han efter något år kunde få trädgårdsarbete. Han blev emellertid fort känd för gott handlag och kunnighet och fick fördelaktiga trädgårdsmästarebefattningar på egendomar i Södermanland och Östergötland. Från 1817 arrenderade han av riksståthållaren C Mörner egendomen Ågesta i Huddinge med jordbruk, brännvinsbränneri och stor trädgård. Arrendevillkoren var gynnsamma, och under åren på Ågesta tycks L ha lagt grunden till sin senare mycket solida ekonomi.

1822 övertog L arrendet av den då vid Karlbergsallén belägna av VA ägda Bergianska trädgården, som under hans styre rycktes upp ur förfall och blev något av vad donatorn önskat och föreskrivit. Han ökade ut plantskolan så att han inte blott kunde förse sv odlare med frukt- och prydnadsträd utan även exportera sådana till Finland och Ryssland. Föreståndare för trädgården och dess skola var professor J Wikström, med vilken L kom väl överens och som gav honom vägledning i botaniska studier. L blev en god kännare av fruktträd och spårade under resor i Sverige upp äldre fruktsorter för odling i Bergianska trädgården. Från en studieresa i Danmark och Tyskland 1825 förde han med sig hem ett hundratal trädslag, som han hoppades skulle kunna anpassa sig till sv klimat. Sverige hade dittills importerat grönsaksfröer men blev nu tack vare L:s odlingar självförsörjande. Fröpriserna sjönk, och omsättningen steg i den 1820 grundade Bergianska fröhandeln vid Munkbron, som L 1834 fick k tillstånd att driva i eget namn. Han sörjde även för behovet av prydnadsväxter, och enligt en priskurant kunde Bergianska trädgården 1834 erbjuda bl a 129 sorters rosor.

Arrendekontraktet föreskrev att L skulle hålla två lärlingar, men han höll i regel sex, som snart blev eftertraktade som skickliga trädgårdsmästare. Enligt företalet till L:s Handbok i trädgårds-skötseln (1831) var den ämnad som lärobok för dessa lärlingar. Handboken uppskattades av odlare, trycktes i fyra upplagor och belönades av Karl XIV Johan och VA med guldmedaljer. VA satte värde på sin arrendator, utverkade hos K M:t, att han hugnades med titeln ekonomidirektör, och fann honom värd att bli akademiledamot, när han till övriga meriter lagt uppförande och bekostande av ett orangeri i Bergianska trädgården.

Från slutet av 1830-talet överlät L större delen av ansvaret för trädgården till sin son Fredrik och ägnade sig själv främst åt jordbruket på den i Solna förvärvade egendomen Nedre Frösunda. Han gav ut handböcker för lanthushållare och för godemän vid jordtaxeringar och publicerade i dagstidningar och i Läsning för folket artiklar i spörsmål som rörde jordbruk och ekonomi. På Frösunda försöksodlade han olika fruktträd. 1861 lät han trycka en propagandabroschyr för fruktodling, som delades ut gratis till bl a bönder och torpare i hans hembygd. L hade under ett par årtionden anseende som landets skickligaste trädgårdsmästare. Han fick i uppdrag att tillsammans med F A Lidströmer (bd 22, s 734) leda förvandlingen av den skräpiga Barkareholmen till Strömparterren samt att förnya parken vid Rörstrand och att ha tillsyn över mullbärsodlingen vid Bellevue och kronans ekplantering på Visingsö.

Författare

Olle FranzénSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Självbiogr av L till 1839 (avsedd för VA) i NordM. I sonsönerna Karl Fredrik o Per Axel L:s arkiv finns handl:ar rör Bergianska trädgården 1809–64 o Anders o Fredrik L:s fröhandel 1827–1902, SSA. – Strödda brev från L i RA o VA.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Handbok i trädgårds-skötseln. D 1-2. Sthlm 1831. 1. Köks-trädgården och frukt-trädgården. XIV, 253 s. 2. Blomster-trädgården och lust-trädgården. 150, VII s, 4 pl. 2. uppl 1833. XVIII, 261 s, 152 s, Bihang XXXVII s, VIII s, 4 pl. 3. uppl 1841. XXIII, 490 s, 1 tab, 1 pl. 4. uppl, omarb o försedd med 30 i texten tr trädsnitt, 1852. XX, 431 s. – Beskrifning om frukt-träds uppdragning af kärnor, plantering, förädling och vård. Till upplysning för landtmän, på Svenska trädgårds-föreningens anmodan utg. Sthlm 1833. VII, 40 s, 1 pl. Omtr: Beskrifning ... vård (Läsning lör folket. Af Sällskapet för nyttiga kunskapers spridande, årg 2, 1836, Sthlm, h 2 [omsl], s 34-71). Overs: Frugthaugen, eller Anvisning for Almuen til at opelske Frugttraeer af Kjaerner, samt om Frugt-traeernes Plantning, Förädling og Pleie. Christiania 1841. 36 s. – Förteckning öfver frukt-träd, park-träd, bär-buskar och rosen-buskar, samt perenna och bienna blomster-växter, hvilka finnas till salu hos A. Lundström, handels-trädgårdsmästare ... Sthlm 1834. 23 s. [Föret; undert A. L.] - Samtal emellan tvenne jordbrukare om orsaken till deras olika välstånd och om en förbättrad landthushåll-ning / Samtal emellan Pehr och Matts (Läsning för folket, 3, 1837, h 3, s 73-89, o 4, s 57-77, årg 4, 1838, s 38-59, 159-181, 347-375, 5, 1839, s 262-274, 6, 1840, s 76-88, 170-188, 247-256, 324-334; sign A. L.). – Om humlegårdars anläggning och skötsel (ibid, 5, 1838, s 165-176; sign A. L.). -Om fröns egenskaper, kännetecken, och vilkoren lör deras groning (Svenska trädgårds-föreningens års-skrift 1840, Sthlm, s 59-67). - Handbok i landthushållningen, såsom åkerbruk, ängsodling och boskaps-skötsel. Sthlm 1842. XVIII, 410 s, 4 pl. – Svar på recensionerna öfver "Handbok i landthushållningen ...", jemte några ord om "Handbok i svenska landtbruket af N. W. Lunde-qvist". [Rubr.] Sthlm 1843. 16 s. [Undert.] – Försök att finna jordens rätta värde, odlingskostnad och behållning af olika brukningssätt, till ledning för jordbrukare vid egendomsköp, arrenden och ägodelningar. Sthlm 1844. 107 s, 1 tab. Supplement till Försök ... värde. [Rubr.] Sthlm 1845. 24 s. [Anon.] – Vägvisare för den mindre bevandrade i landtbruket, stödd på erfarenheten. Sthlm 1853. XII, 136 s. – Tjenliga fruktslag för Sverige och oäkta frukt-träds odling till svenska allmogens tjenst. Sthlm 1861. 28 s.

Källor och litteratur

Källor o litt: Kommerskoll till K M:t 23 maj 1834, VA till K M:t 21 maj 1830, RA. Matr Dia 7, LA. Prot o bil till prot 1839 o 1841, VA.

E W Dahlgren, VA, Personförteckmar 1739–1915 (1915); L A E[kmark], A L (Läsn för folket 1865, nr 3); H Juhlin-Dannfelt, L A 1813–1912 (1913); C Lundin o A Strindberg, Gamla Sthlm (1882); P Sörbom, Läsn för folket, Studier i tidig sv folkbildn:shist (1972); V B Wittrock, Några bidr till Bergianska stiftelsens hist (Acta Horti Bergiani, 1, 1890). – Nekr över L i Post o Inrikes tidn:ar 25 jan 1865.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Anders Lundström, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9894, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2020-02-29.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9894
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Anders Lundström, urn:sbl:9894, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2020-02-29.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se