Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
489 träffar, sida:  1 2 3 4 5  ... 
Abelin, Gustaf R, Arméofficer, General, Lantförsvarsminister (1819 – 1903)

2. Gustaf Rudolf Abelin, den föregåendes broder, f. 17 maj 1819 i Linköping, d 19 sept. 1903 på Björnsnäs. Volontär vid första livgrenadjärregementet 4 mars 1837; student i Uppsala 13 mars 1838; furir vid nämnda regemente 11 maj s. å.; avlade officersexamen 6 mars 1839 efter att hava genomgått J. A. Hazelius' privata ku...

Adelborg, Per Otto, Tecknare, Arméofficer (1781 – 1818)

1. Per Otto Adelborg, f. 24 apr. 1781, d. 2 mars 1818 i Västervik. Föräldrar: kaptenen vid fortifikationen Erik Otto Borgh, adlad Adelborg, och Anna Sofia Carlsköld. Extra fänrik vid drottningens livregemente 23 maj 1796; avlade officersexamen 12 juli 1797; kornett vid Nylands lätta dragonkår 16 juni 1801; löjtnant i armén 28 juni 1802; premi&a...

Adlercreutz, Carl Johan, Arméofficer, Statsråd, General, Kuppmakare (1757 – 1815)

1. Carl Johan Adlercreutz, f. 27 apr. 1757 å Kiala i Borgå socken i Finland, d. 21 aug. 1815. Föräldrar: kornetten vid Nylands dragonregemente Tomas Adlercreutz och Hedvig Katarina Bartéels, dotter av regementsfältskären Frans Bartéels. Sekondkorpral vid finska lätta dragonkåren 17 okt. 1770; följde denna vid [a:20012:Sprengtporte...

Adlerfelt, Carl, Arméofficer, Landshövding (1719 – 1769)

4. Carl Adlerfelt, den förres kusin, son till A 2, f. i apr. 1719 i Stockholm, d. 20 jan 1769. Student i Lund 4 okt. 1734; volontär vid fortifikationen s. å.; furir vid faderns regemente 1735; fänrik 23 juni 1736; löjtnant 10 juli 1740; kapten vid Hamiltons regemente 24 juli 1741; major därstädes 16 dec. 1746; överstelöjtnant vi...

Adlerfelt, Pehr, Diplomat, Arméofficer, Landshövding, Riksråd (1680 – 1743)

2. Pehr Adlerfelt, den föregåendes bror, f. 4 juli 1680, d 27 juni 1743. Volontär vid livgardet 1700; sergeant s. å.; fänrik 18 jan. 1701; löjtnant 8 jan. 1703; kapten 17 juni 1708; överstelöjtnant vid Krassows dragoner 1710 (K. fullmakt 23 maj 1711); överste vid Närke-Värmlands regemente 27 sept. 1712 genom Magnus Stenbocks f...

Adlersparre, Carl August, Arméofficer, Kammarherre (1810 – 1862)

5. Carl August Adlersparre, f. 7 juni 1810 i Kristinehamn, d 5 maj 1862 i Stockholm. Föräldrar: se Adlersparre 2. Kadett vid Karlberg 17 febr. .1823; fänrik vid Svea livgarde 13 dec. 1828; avlade officersexamen vid samma regemente 25 dec. s. å.; underlöjtnant vid Värmlands fältjägarregemente 30 mars 1833; greve vid faderns död, 23 sept. ...

Adlersparre, Georg, Skriftställare, Arméofficer, Landshövding, Statsråd, En av rikets herrar, Kuppmakare (1760 – 1835)

2. Georg Adlersparre, den föregåendes broder, f. 28 mars 1760 å militiebostället Hovermo vid Storsjön i Jämtland, d 23 sept. 1835. Student i Uppsala 1774; volontär vid livregementet till häst 1 dec. 1775; kvartermästare 20 sept. 1776; kornett 10 sept. 1777; stabslöjtnant ;25 okt. 1782; löjtnant 28 maj 1783; ryttmästare i ...

Adlerstråhle, Jonas, Arméofficer, General (– 1759)

Adlerstråhle, Jonas, före adlandet Alstrin, kusin till biskopen Erik Alstrin, f. (1680?, 1684?) i Nors socken, d 22 jan. 1759 i Stralsund. Föräldrar: bergsmannen Anders Andersson, av en släkt, som ledde sitt ursprung från Alsters socken, och korpralsdottern Maria Borman. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1701; deltog i slaget ...

Adolf Johan, Pfalzgreve, Kejserlig arméofficer (1666 – 1701)

Adolf Johan (d. y.), den föregåendes son i hans andra gifte, pfalzgreve vid Rhen etc, f. 13 aug. 1666, d 25 febr. 1701 i Lais i Lifland. — Ogift.

Albedyl, Henrik Otto von, Arméofficer (1666 – 1738)

Albedyl (Albedyll, Albendell), Henrik Otto von, friherre, f. 1666, d 1738, tillhörde en sedan gammalt i Lifland bosatt släkt, som under namn av d'Albedyhll (se d. o.) ännu fortlever i Sverige. Föräldrar, enligt den sannolikaste av Anreps stridiga uppgifter, vilken bestyrkes av K. A. Klingspors anteckningar från Riga ritterschaftsarchiv (riddarhuset): ...

Almfelt, Lorens Peter, Riksdagsledamot, Arméofficer (1739 – 1807)

1. Lorens Peter Almfelt, f. 14 juni 1739 i Stralsund, d 18 apr. 1807. Föräldrar: regementspastorn Peter Almqvist och Rakel Rebecka Backman. Student vid Greifswalds universitet; inträdde i krigstjänst vid Löwenfelska regementet aug. 1755; vaktmästare vid Schwartzers jägarkår 1 apr. 1758; deltog i pommerska kriget och gick sedan i preussisk och polsk mi...

Almquist, Eric Victor, Arméofficer, Landshövding (1817 – 1872)

5. Eric Victor Almquist, den föregåendes broder, f. 7 mars 1817 å Antuna gård, d 13 dec. 1872 i Umeå. Furir vid Hälsinge regemente 1834; genomgick J. A. Hazelius' privata läroanstalt för officerares bildande; underlöjtnant vid Upplands regemente 4 juni 1836; deltog i topografiska kårens triangelmätningar och genomgick gymna...

Almquist, Erik Otto, Arméofficer (1861 – 1935)

9. Erik Otto Almquist, bror till A. 6 och A. 7, f. 7 okt. 1861 i Skogs-Tibble. Genomgick Uppsala h. elementarläroverk; volontär vid Upplands regemente 8 mars 1878; avlade mogenhetsexamen i Uppsala 27 maj 1879 och officersexamen 1 nov. 1880; underlöjtnant vid Upplands infanteriregemente 19 nov. s. å.; utexaminerad från krigshögskolan 18 maj 18...

Aminoff, Gregori, Arméofficer (1788 – 1847)

4. Gregori Aminoff, f. febr. 1788, d 14 okt. 1847. Föräldrar: överstelöjtnanten, slutligen generalmajoren Adolf Aminoff och Ulrika Eleonora Nohrström. Volontär vid Savolaks lätta infanteriregemente 1791; sergeant 14 maj 1796; fänrik 9 okt. s. å.; genomgick Haapaniemi krigsskola 1798–1804; löjtnant vid nyssnämnda regemente 25 juli ...

Aminoff, Hindrich Johan, Arméofficer, General (1680 – 1758)

1. Hindrich Johan Aminoff, f. 4 okt. 1680, d 3 apr. 1758 på Liljedal i Nyland. Föräldrar: överstelöjtnanten Henrik Aminoff och Hedvig Elisabet Cronman. Furir vid Savolaks regemente 3 febr. 1699; sergeant 7 jan. 1700; överfyrverkare vid rigiska artilleriet 4 juni s. å.; kornett vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 19 nov. 1701; medfö...

Aminoff, Johan Fredrik, Arméofficer, General (1756 – 1842)

2. Johan Fredrik Aminoff, f. 21 jan. 1756 på Rilaks gård i Nyland, d 30 mars 1842. Föräldrar: ryttmästaren och livdrabanten Fredrik Aminoff och Maria Elisabet Rotkirch. Volontär vid Nylands dragoner 1763; page hos Adolf Fredrik 31 mars 1770 och hös Gustav III; sekundadjutant vid Lovisa Ulrikas regemente 25 sept. 1772; fänrik vid livgardet 3 mars 1773...

Aminoff, Gustaf, Arméofficer, Finsk landshövding (1771 – 1836)

3. Gustaf Aminoff, f. 6 (14?) apr. 1771, d 25 dec- 1836. Föräldrar: majoren vid Dalregementet Karl Fredrik Aminoff och Juliana Sofia Winding. Volontär vid Savolaks lätta infanteriregemente 1783; genomgick Haapaniemi krigsskola 1783–88; fänrik 6 juni 1788; kornett 25 febr. 1793; löjtnant vid livhusarerna och överadjutant 7 febr. 1796; stabsadjutant hos...

Anckarsvärd, J August, Riksdagsledamot, Arméofficer, Godsägare (1783 – 1874)

3. Johan August Anckarswärd, den föregåendes broder, f. 14 dec. 1783, d 12 nov. 1874 på Nynäs. Inskriven i krigstjänst 1787; fänrik i armén 1790 och vid Göta garde 22 nov. 1796; löjtnant 12 apr. 1802; kapten i armén samt vid Västmanlands regemente 18 jan. 1809; överadjutant och major i armén 29 juni s. &ar...

Anckarsvärd, Carl H, Riksdagsledamot, Arméofficer, Godsägare (1782 – 1865)

2. Carl Henric Anckarsvärd, den föregåendes son, 1782, d 25 jan. 1865 i Stockholm , Fänrik i arméns flotta 24 juli 1785 och vid livgardet till fot (Svea livgarde) 16 nov. 1794; kadett 24 sept. 1795; avlade officersexamen 27 aug. 1798; erhöll fänriks lön 13 jan. 1800; beviljades permission för att företaga en resa till Medelhavet m...

Ankarcrona, Henric A, Arméofficer, Landskapsmålare (1831 – 1917)
2. Henric August Ankarcrona, f. 14 sept. 1831 i Risekatslösa, d 10 jan. 1917 i Stockholm. Föräldrar: regements- kvartermästaren kammarherre Teodor Vilhelm Ankarcrona och Charlotta Stare. Genomgick Karlberg; underlöjtnant vid Svea livgarde 21 nov. 1850; löjtnant 12 apr. 1855; deltog i fransk och spansk tjänst i afrikanska fälttåg 1858—60; kapten i Svea livgarde 1 okt. 1861; major i armén 3 maj...
Appelgren, Anders, Arméofficer (1670 – 1716)
Appelgren, Anders, f. 1670, d 20 juni 1716 i klostret Jerusalem nära Moskva. Föräldrar: presidenten Nils Appelgren och Katarina Gyldenklou. Löjtnant vid fortifikationen i Lifland 12 okt. 1693; fänrik vid K. M:ts livgarde till fot 6 jan. 1694; löjtnant därstädes 7 febr. 1696; kapten 7 sept. 1700; major 10 juni 1706; överste och chef för Östgöta infanteriregemente (första livgrenadjärregementet)...
Appellmann, Gustaf Gabriel, Arméofficer, Landshövding, General (1656 – 1721)

2. Gustaf Gabriel Appellmann, den föregåendes son, f. 16 maj 1656 på Pudagla, d 24 nov. 1721. Volontär vid svenska artilleriet i Pommern 1675; konstapel 7 jan. 1678; minor i Stockholm 1682; artillerifänrik 20 juni 1684; löjtnant 18 sept. 1688; kaptenlöjtnant 20 sept. 1693; kapten 4 juni 1695; major 15 apr. 1698; överstelöjtnant 16 dec. 1702; överste 1...

Armfeldt, Carl Gustav, Arméofficer, Landshövding, General (1724 – 1792)

3. Carl Gustav Armfeldt, den föregåendes brorson, f. 14 juli 1724, d 5 jan. 1792 å Malmö fästning. Föräldrar: kaptenen Gustav Armfelt och Anna Elisabet Wrangel. Korpral i Nylands infanteriregemente 1735; underofficer 1738; bevistade fälttågen i Finland 1741—42; fänrik med underofficers lön 19 aug. 1742 med tur från 14 maj s. å.; tjänstgjorde i franska...

Armfelt, Gustaf Mauritz, Diplomat, Arméofficer, Teaterdirektör, En av rikets herrar, General, Överstekammarjunkare (1757 – 1814)

4. Gustaf Mauritz Armfelt (det senare förnamnet ej givet i dopet utan upptaget av A. på grund av beundran för Morits av Sachsen), f. 31 mars 1757, d. 19 aug. 1814 på Tsaxskoje Selo vid Petersburg. Föräldrar: generalmajoren och landshövdingen friherre Magnus Vilhelm Armfelt och Maria Katarina Wen-nerstedt. Studerade vid Åbo universitet 1770—71; kadett vid amiralitetsskolan i Karlskrona; korpr...

Arnim, von, Hans Georg, Diplomat, Arméofficer (1583 – 1641)
Arnim (Arnimb), Hans Georg von, f. 1583 på slottet Boitzenburg i Uckermark, d 28 apr. 1641 (n. st.) i Dresden. Föräldrar: lantfogden och hovmarskalken Bernd von Arnim och Sofi von der Schulenburg-Löcknitz. Student i Frankfurt an der Oder våren 1599; anträdde därefter resor, som bl. a. skola ha fört honom till Paris. Inträdde i tjänstgöring vid det kurbrandenburgska hovet i Königsberg 1612 men ...
Arosenius, Jakob Fredrik Neikter, Arméofficer, Krigsarkivarie (1809 – 1890)

2. Jakob Fredrik Neikter Arosenius, den föregåendes son, f. 11 juli 1809 i Norrköping, d 17 dec. 1890 därstädes. Student i Uppsala 15 juni 1832. Underlöjtnant vid ingenjörkårens fältmätningsbrigad, sedermera topografiska kåren, 3 okt. 1827; löjtnant 28 juli 1837; kapten 4 maj 1848; major i armén 17 apr. 1860; erh...

August (N August), Arméofficer, Arvfurste, General (1831 – 1873)

Nicolaus August, Sveriges och Norges arvfurste, f. 24 aug. 1831 på Drottningholms slott, d 4 mars 1873 på Stockholms slott. Föräldrar: dv. kronprinsen, sedermera konung Oskar I och Josefina Maximiliana Eugenia. Hertig av Dalarna 3 sept. 1831; åtnjöt undervisning av läraren vid nya elementarskolan, sedermera kyrk...

Balck, Viktor G, Arméofficer, Idrottsledare, General, Gymnast (1844 – 1928)

Balck, Viktor Gustaf, f. 25 apr. 1844 i Karlskrona. Föräldrar: handlanden Anders Gustav Balck och Karolina Hagström. Ägnade sig först åt sjömansyrket; seglade på handelsfartyg 1856–58 och på örlogsfartyg 1859–60; kadett vid krigsskolan 4 mars 1861; utexaminerad 31 maj 1866; underlöjtnant vid Närkes regemente 19 juni s...

Banér, Svante, Arméofficer, Hovmarskalk, Lagman, Ståthållare (1584 – 1628)

7. Svante Banér till Djursholm och Tärnö, den föregåendes son, f. 24 jan. 1584, d. 1 apr. 1628. Erhöll undervisning av informator i hemmet; anträdde 1603 en utrikes resa; student i Frankfurt an der Oder s.å. men avbröt på grund av medellöshet studierna och ägnade sig åt krigstjänst; deltog som menig ryttare i kriget i Ungern och tjänade sig upp till f...

Bark, Ulric, Arméofficer, Riksråd (1718 – 1772)

3. Ulric Bark, den föregåendes broder, f. 1718 i Stockholm, d 2 dec. 1772. Volontär vid livgardet febr. 1734; rust-mästare 20 juni s. å.; förare 30 dec. s. å.; sergeant 1736; fänrik 12 nov. s. å.; löjtnant 30 juli 1741; deltog i fmska kriget 1741—42; regementskvartermästare 3 sept. 1747; kapten och kompanichef 28 febr. 1749; utsågs 1754 till guvernör ...

Baumgarten, von, Nils Christer, Arméofficer (1674 – 1727)
Baumgarten, Nils Christer von, f. 1674 i Kalmar, d 1727. Föräldrar: Hans Baumgart (Bomgård) och Märta Rodde. Kom i krigstjänst vid fältmarskalk Henrik Horns regemente 17 mars 1687; musketerare vid Maurits Vellingks regemente i Stade s. å.; korpral därstädes 1689 och vid Bremiska kavalleriregementet 1690; fältväbel under Nils Bielkes regemente i Stettin 1692; kadett vid Sparres regemente i Brab...
Beckern von, Johan Wilhelm, Arméofficer, General (1655 – 1733)

1. Johan Wilhelm von Beckern, f. 1655, d 27 mars 1733 i Hällestads socken i Lunds stift. Son till översten Johan von Beckern. Kom i tjänst vid Österbottens infanteriregemente 1673; förare 19 aug. 1676; sergeant 1 sept. 1677; fänrik 8 okt. s. å.; bevistade med den s. k. Utländska armén vinterfälttåget i Preussen 1678—79 samt blev vid något tillfälle under Karl XI:s krig sårad; löjtnant 11 apr...

Beddeker, Hans, Arméofficer, Kavalleriofficer (– 1659)

Beddeker (von Böddeker, Bottiger), Hans, d 14 nov. 1659. Var av braunschweigsk härstamning. Återinträdde, efter att redan förut vid något tillfälle ha tjänat i svenska armén, såsom överste i svensk tjänst 17 mars 1655, i det att han då erhöll patent för värvande av ett rytteriregemente i Tyskland, ett uppdrag, som han redan två månader senare i huvudsak hade uppfyllt; deltog i Karl X Gustavs...

Belfrage, Johan Leonhard, Arméofficer, Landshövding, General (1754 – 1820)
Johan Leonhard Belfrage, f. 4 nov. 1754 på fänriksbostället Tobräckan i Dalsland, d 26 nov. 1820 på Malma vid Lidköping. Föräldrar: dv. löjtnanten, sedermera kaptenen vid Väst-göta-Dals regemente Åke Belfrage och Beata Eleonora Hård af Segerstad. Underofficer vid Västgöta-Dals regemente 1762; förare därstädes 16 okt. 1769; kadett vid kadettkåren i Karlskrona 1770; avlade officersexamen därstäd...
Bennedich, Carl, Arméofficer, Militärhistoriker (1880 – 1939)

Bennedich, Carl, f. 5 juni 1880 i Falkenberg. Föräldrar: byggmästaren Nils Peter Bengtsson och Lydia Johanna Lindstedt. Elev vid Halmstads h. allmänna läroverk 1892—97; åtnjöt undervisning i Göteborg; avlade mogenhetsexamen i Skara 2 juni 1899; kom i krigstjänst 8 juni s. å.; underlöjtnant i Hallands bataljon 16 dec. 1901 och i norra skånska infanteriregementet 15 apr. 1902; tjänstgörande vi...

Bergenstråhle, Claes Gabriel, Riksdagsledamot, Arméofficer, Landshövding (1787 – 1864)

2. Claes Gabriel Bergenstråhle, den föregåendes halvbror, son till hovrättsrådet Rudman Bergenstråhle i hans gifte med Lovisa Pfeiff, f. 24 sept. 1787 på Lunda i Bro socken, Uppsala län, d 31 jan. 1864 i Stockholm. Kadett vid krigsakademien 1800; avlade officersexamen sept. 1804; fänrik vid andra livgardet 6 nov. s. å.; adjutant 24 juli 1806; deltog m...

Bergenstråhle, Johan, Arméofficer, General (1756 – 1840)
1. Johan Bergenstråle, f. 13 maj 1756, d 7 mars 1840. Föräldrar: hovrättsrådet Rudman Bergenstråhle och Petronella Kristina Komelia Busch. Kadett vid artilleriet 1766; furir vid livgardet 12 okt. 1769; sergeant vid H. K. M:ts änkedrottningens livregemente med rustmästarlön 1 dec. 1772; fänrik 27 maj 1773; stabsfänrik 1774; löjtnant 11 mars 1778; stabskapten 25 okt. 1784; kapten vid Nylands inf...
Berger, Johan Christian, Tecknare, Arméofficer, Landskapsmålare (1803 – 1871)
Berger, Johan Christian, f. 14 mars 1803 i Linköping, d 27 okt. 1871 i Uppsala. Föräldrar: stadsläkaren Johan Ulrik Berger och Maria Kristina Lönder. Kom i krigstjänst 26 juli 1821; sergeant vid andra livgrenadjärregementet 25 maj 1824; fänrik vid Hälsinge regemente 25 apr. 1827; erhöll penningelön 21 maj 1830; andre löjtnant 17 aug. 1833; andre kapten 23 maj 1845; stabs- adjutant vid överkomm...
Bergman, Carl Otto, Riksdagsledamot, Arméofficer, Gruvdisponent (1828 – 1901)

Bergman, Carl Otto, f. 29 apr. 1828 i Luleå, d 21 juni 1901 å Sandträsk. Föräldrar: köpmannen Olof Bergman och Margareta Magdalena Sundborg, Genomgick Piteå trivialskola; student i Uppsala 1850. Inträdde på den militära banan; underlöjtnant, vid Norrbottens fältjägarkår 11 dec. 1852 (konfirmationsfullmakt 12 apr. 1853...

Bergström, Erik Walter, Arméofficer, General (1857 – 1937)
Bergström, Erik Walter, f. 5 apr. 1857 i S:t Lars församling. Föräldrar: hovrättsnotarien och lantbrukaren Svante Bergström och Anna Charlotta Juberg. Intogs i Linköpings h. allmänna läroverk 1866; avlade mogenhetsexamen därstädes 8 juni 1877; volontär vid andra livgrenadjärregementet 14 mars s. å.; avlade officersexamen 19 okt. 1878; passerade graderna vid garnisonskommendering i Karlskrona s...
Bergström, Otto W, Arméofficer, Arkivarie, Genealog (1850 – 1915)
Bergström, Otto Wilhelm, f. 5 dec. 1850 i Stockholm, d 4 jan. 1915 därstädes. Föräldrar: handlanden Martin Ludvig Bergström och Johanna Gustava Wedberg. Elev vid Klara l. elementarläroverk 1861 och vid Stockholms h. elementarläroverk 1867; avlade mogenhetsexamen 4 dec. 1871; kadett vid Karlbergs krigsakademi 2 apr. 1872; utexaminerad 31 maj 1874; elev vid gymnastiska centralinstitutet 1 sept. ...
Berndes, Johan, Arméofficer, Landshövding, Överståthållare, Kommerskollegiepresident (1603 – 1652)

3. Johan Berndes, den föregåendes son i hans första gifte, f. 8 sept. 1603 på Strömsberg i Uppland, d 10 febr. 1652 i Stockholm. Företog utrikes resor; kaptenlöjtnant 1627; kapten vid general Duwalls regemente 1628; kammarråd maj 1632; assessor i K. bergsamtet 14 febr. 1637; v. president därstädes 1641; tillika landshövding i Kopparbergslagen, Salberg...

Bexell, Sven Peter, Skriftställare, Riksdagsledamot, Präst, Arméofficer (1775 – 1864)

1. Sven Peter Bexell, f. 26 sept. 1775 i Villstad, d 5 maj 1864 i Grimeton. Föräldrar: kyrkoherden, häradsprosten Daniel Bexell och Magdalena Strömvall. Volontär vid Jönköpings regemente 1792; underofficer 4 jan. 1793; furir; livdrabant vid livdrabantkåren 11 maj 1795; löjtnant i armén 1799; student i Lund 21 febr. 1800; avlade teol. fil. examen 6 maj s. å.; disp. 19 juni s. å. (De incendio ...

Biörnberg, Carl, Riksdagsledamot, Arméofficer, General (1696 – 1775)
Biörnberg, Carl, f. 29 nov. 1696, d 17 okt. 1775 i Stockholm. Föräldrar: översten Karl Biörnberg och Katarina Elisabet Piper. Student i Uppsala 22 febr. 1710; volontär vid Kalmar regemente juni s. å.; kommenderad på örlogsflottan under transporterna till Pommern 1711; transporterad till livgardet s. å.; musketerare 12 sept. 1712; rustmästare 23 dec. s. å.; förare 21 apr. 1713; erhöll 23 juni s...
Björnstjerna, Magnus F F, Diplomat, Arméofficer, En av rikets herrar, General (1779 – 1847)

2. Magnus Fredrik Ferdinand Björnstjerna, f. 10 okt. 1779 i Dresden, d 6 okt. 1847 i Stockholm. Föräldrar: envoyén Magnus Olof Björnstjerna och baronessan Vilhelmina von Hagen. Fänrik vid livregementsbrigadens värvade infanteri (sedermera finska gardesregementet, slutligen andra livgardet) 28 okt. 1793; stabsfänrik 29 juli 1795; adjutant 30 maj 1796; löjtnant i regementet 26 okt. s. å.; prem...

Boheman, Carl Henrik, Arméofficer, Entomolog (1796 – 1868)

2. Carl Henrik Boheman, den föregåendes brorson, f. 10 juli 1796 i Jönköping, d 2 nov. 1868 i Stockholm. Föräldrar: landssekreteraren i Jönköpings län, sedermera lagmannen i Bohuslän och Vikarne Johan Henrik Boheman och Anna Brita Munthe. Ämnade först ägna sig åt handelsyrket; student i Lund 8 febr. 1813; serge...

Boije, Gustaf Reinhold, Arméofficer, General (1769 – 1836)

7. Gustaf Reinhold Boije af Gennäs, den föregåendes kusin, f. 18 mars 1769 i Vasa, d 16 febr. 1836 på Haga gård i Finland. Föräldrar: kaptenen friherre Erik Ernst Boije af Gennäs och Hedvig Ulrika von Köhler. Volontär vid Östgöta infanteriregemente febr. 1786; fänrik därstädes 12 apr. s. å.; löjtnant 21 nov. 1789; kapten i armén 29 juli 1790; kapten v...

Boije, Hans Henrik, Riksdagsledamot, Arméofficer, Landshövding, Statskontorspresident (1716 – 1781)

5. Hans Henrik Boije af Gennäs, den föregåendes broder, f. 1716 (döpt 15 apr.) i Skällvik, d 2 okt. 1781 på Högtorp i Södermanland. Volontär vid Östgöta infanteri 1732; furir 1733; sergeant 1736; lantjägare i Jönköpings län 1737; deltog i samtliga riksdagar 1738—72 och var därunder bl. a. ledamot av sekreta utskottet 1755—56, 1760—62 och 1769—70; fänr...

Boije, Karl Gustaf, Riksdagsledamot, Arméofficer (1697 – 1769)

3. Karl Gustaf Boije (af Gennäs), f. 1697 (döpt 12 mars), d 8 aug. 1769. Föräldrar: kaptenen Johan Gustav Boije och friherrinnan Margareta Sparre. Student i Lund; seglade med holländskt skepp två år; kadett 1713, korpral 1714 och adjutant 1715, allt vid hertigens av Mecklenburg dragoner; student i Uppsala 16 febr. 1715; erhöll avsked ur den mecklenburgske hertigens tjänst 15 febr. 1716 (n. s...

Bonde, Carl J, Diplomat, Arméofficer, En av rikets herrar, Överstekammarjunkare (1757 – 1840)
12. Carl Jöran Bonde, f. 22 juli 1757 på Fituna, d 24 okt. 1840 på Nynäs. Föräldrar: kaptenen Jöns Alexander Bonde och Ulrika Eleonora Rosenhane. Student i Uppsala 13 juni 1769; underkonduktör vid fortifikationen 1773; fänrik vid livgardet 5 apr. 1775; en av faddrarna vid kronprinsens dop 1778; löjtnant 8 febr. 1779; uppvaktande kavaljer hos kronprinsen 24 jan. 1782— 89; stabskapten 31 mars 17...
489 träffar, sida:  1 2 3 4 5  ... 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se