Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
72 träffar, sida:  1 2 
Abrahamson, August, Grosshandlare, Slöjdskolegrundare (1817 – 1898)

1. August Abrahamson, f. 29 dec. 1817 i Karlskrona, d 6 maj 1898 på Nääs. Föräldrar: köpmannen i Karlskrona Aron Abramson och Fredrique Schlesinger. Måste på grund av faderns obestånd och tidiga död (1829). redan som barn försörja sig själv; erhöll 1832 anställning i affär i Göteborg; grundade 1840 i ege...

Arfwedson, Abraham, Grosshandlare (1698 – 1779)

1. Abraham Arfwedson, f. 1698 i Stockholm, d 10 apr. 1779 därstädes. Föräldrar: handlanden Anders Arfwedson och Katarina Abrahamsdotter. Borgare som grosshandlare i Stockholm 28 nov. 1727; bildade därefter jämte den yngre brodern, Jakob A., handelsfirman Abraham och Jakob Arfwedson & compagnie; uppsade sitt burskap 29 juni 1776.

Gift 1) 25 apr. 1734 m...

Arfwedson, Carl A, Grosshandlare, Kompanidirektör (1774 – 1861)

3. Carl Abraham Arfwedson, den föregåendes son, f. 21 jan. 1774 i Stockholm, d 11 febr. 1861 därstädes. Efter köpmansutbildning först på faderns kontor och därefter under resor på kontinenten och i England bolagsman i handelsbolaget Tottie och Arfwedson 1802; borgare som grosshandlare i Stockholm 22 mars 1808; direktör i ostindis...

Arfwedson, Carl Christopher, Grosshandlare, Kompanidirektör (1735 – 1826)

2. Carl Christopher Arfwedson, den föregåendes son i hans första gifte, f. 1735 (döpt 25 febr.) i Stockholm, d 21 juni 1826 därstädes. Arbetade efter avslutade skolstudier på faderns kontor 1750—sept. 1762, då han anträdde en något över ettårig resa till England, vars viktigaste handels- och fabriksstäder h...

Arfwedson, Carl David, Grosshandlare, Riksbanksfullmäktige, Konsul (1806 – 1881)

5. Carl David Arfwedson, son till A. 3, f. 25 nov. 1806 i Stockholm, d. 25 juni 1881 i Wiesbaden. Student i Uppsala 10 okt. 1820; disp. 19 nov. 1825; övergav studierna för köpmansbanan och företog en mångårig resa till Amerika och ett flertal europeiska länder; amerikansk konsul i Stockholm 1838–55; borgare som grosshandlare 11 juni 1839; ...

Arhusiander, Magnus, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Grosshandlare (1829 – 1908)

Magnus Arhusiander, f. 17 jan. 1829 i Säter, d 19 maj 1908 i Sundsvall. Föräldrar: kyrkoherden i Säter Karl Arhusiander och Andrietta Maria Schåltz. Åtnjöt undervisning i hemmet; genomgick tredje och fjärde klasserna i Falu skola. Bokhållare vid Forsse bruk 1845 samt vid Bollsta bruk s. å.; bokhållare 1851 och längre fram inspe...

Asplund, Daniel, Riksdagsledamot, Fabrikör, Grosshandlare (1749 – 1804)

Asplund, Daniel, f. 11 febr. 1749 i Aspby i Torsåkers församling, Ångermanland, d. 12 febr. 1804 i Stockholm. Föräldrar: skattebonden Per Ersson och Dorotea Nilsdotter. Sändes jämte sin äldre broder, sedermera kryddkramhandlaren Per Asplund (f. 1744, d. 1803, bekant som donator) vid tolv års ålder till trivialskolan i Härnösand;...

Bedoire, Jean d.y., Grosshandlare, Bankdirektör (1683 – 1753)

Jean Bedoire d. y., f. 1683 i Stockholm, d. 21 dec. 1753 därstädes. Föräldrar: perukmakaråldermannen, sedermera handlanden Jean Bedoire d. ä. och Maria. (Marique) Carré. Borgare som grosshandlare i Stockholm 21 nov. 1723.

Gift 1707 med Maria Juliana Paradis, d. 21 dec. 1754, dotter till handelsmannen i Heidelberg Henrik Paradis och änka efter...

Behrens, H Conrad F W B, Operasångare, Grosshandlare (1835 – 1898)

Behrens, Hans Conrad Friedrich Wilhelm Behrend, f. 27 jan. 1835 i Sambleben, Braunschweig, d. 16 jan. 1898 i New York. Föräldrar: pastorn, sedermera kyrkoherden vid S:t Pauli församling i Hamburg Carl Heinrich Behrens och Louise Emerentia Krause. Genomgick gymnasium i födelsestaden; ämnade efter avlagd studentexamen bliva präst men inträdde i stället &...

Benedicks, Michael, Grosshandlare, Bruksidkare, Bankdirektör, Juvelerare (1768 – 1845)

1. Michael Benedicks, f. 5 juli 1768, d. 28 jan. 1845. Son till Baruch Benedicks i Bleicherode. Bokhållare hos en judisk köpman Jakob Gumpertz; tjänstgjorde i preussiska krigskommissariatet; upptogs som kompanjon av juveleraren Aron Isak och inflyttade till Sverige på 1790-talet; hovjuvelerare; erhöll tillstånd att för egen räkning driva handel med ...

Berg, Carl Oscar, Riksdagsledamot, Tidningsredaktör, Grosshandlare, Nykterist, EFS-predikant (1839 – 1903)

1. Carl Oscar Berg, f. 30 okt. 1839 i Kumla församling, d 14 okt. 1903 i Stockholm. Föräldrar: fanjunkaren vid Västmanlands regemente, sedermera underlöjtnanten i armén Oskar Berg och Emelie Karolina Sandholm. Genomgick folkskola; åtnjöt undervisning vid Georgiis handelsinstitut i Stockholm. Innehade anställning på affärskontor i Sto...

Björck Svensson, Sven, Poet, Grosshandlare (1777 – 1815)

Björck Svensson, Sven, f. 17 okt. 1777 i Stockholm, d 28 febr. 1815 därstädes. Föräldrar: fabrikören Sven Björck och Kristina Maria Trygg. Bokhållare hos fadern; grosshandlare och kompanjon med fadern 22 maj 1802.

Gift 19 nov. 1811 med Anna Johanna Stillman, f. 1788, d 20 jan 1813, dotter till hovrättsrådet Johan Karl Stillman.

Bladh, Carl Edvard, Köpman, Grosshandlare, Reseskildrare (1790 – 1851)

4. Carl Edvard Bladh, den föregåendes brorson, son till B. 2, f. 13 mars 1790, d 6 apr. 1851 i Stockholm. Student i Åbo 4 mars 1805; avlade examen till rättegångsverken 15 dec. 1810. Auskultant i Vasa hovrätt 22 dec. 1810; bokhållare hos en fransk köpman i Santiago de Chile 1821; flyttade från Santiago till Val...

Brändström, Peter, Kommunalpolitiker, Filantrop, Grosshandlare, Skolgrundare (1735 – 1809)
1. Peter Brändström, tidigare Mogren, f. 6 okt. 1735 i Gävle, d. 22 aug. 1809 därstädes. Föräldrar: jaktbåtsmannen vid stora sjötullen i Gävle Simon Mogren och Margareta Nordlinder. Erhöll undervisning i Gävle trivialskola. Handelsbetjänt 1751; erhöll burskap som grosshandlare i spannmål 27 nov. 1762; vald till en av stadens 24 äldste; baggaredirektör 21 maj 1774—1806; direktör för kronobränner...
Cantzler, Carl F A, Grosshandlare, Bruksidkare (1821 – 1864)

2. Carl Fredrik August Cantzler, den föregåendes son, f. 29 nov. 1821 i Stockholm, d. 14 aug. 1864 därstädes. Grosshandlare och brukspatron. - Ogift.

Cantzler, Carl Henrik, Grosshandlare, Tobaksfabrikör (1791 – 1861)

1. Carl Henrik Cantzler, f. 19 nov. 1791, d. 6 mars 1861 i Stockholm. Föräldrar: hovrådet Johann Friedrich Cantzler och Marie Spalding. Handelsbokhållare hos grosshandlaren Spal-ding i Stralsund i sex år samt hos grosshandlaren Bogislaus Rullman i Stockholm i två år; erhöll burskap som grosshandlare i Stockholm genom magistratens utslag 8 mars 1816 samt kommerskollegiets tillstånd att d...

Carlander, Carl Magnus, Grosshandlare, Bokhållare, Väckelsepredikant (1837 – 1911)

2. Carl Magnus Carlander, den föregåendes sysslings son, f.24 sept. 1837 i Göteborg, d. 27 juni 1911 i Stockholm. Föräldrar: kammarskrivaren, sedermera godsägaren Lars Magnus Carlander och Karolina Lithner. Elev i Skara läroverk 1848—51. Anställd hos sidenfabrikör E. Liné i Stockholm 1851—55; bokhållar...

Cervin, Carl Gustaf, Grosshandlare, Bankdirektör, Protokollsekreterare (1815 – 1899)

3. Carl Gustaf Cervin, sonsons son till C. 1, den föregåendes syssling, f. 26 sept. 1815 på Ulvsåkraholms säteri i Nöbbele socken, d 14 juni 1899 i Stockholm. Föräldrar: löjtnanten och godsägaren Frans Johan Cervin och Magdalena Fredrika Silfversparre. Elev vid Växjö trivialskola ht. 1822—vt, 1825 och vi...

Chambers, Peter, Grosshandlare (troligen 1610 – 1678)

Chambers, Peter, f. troligen 1610, begr 31 okt 1678 i Sthlm, Ty. Köpman i Stockholm; omnämnes i Stockholms kämnärsrätts protokoll 4 mars 1646 såsom Jakob Macklers tjänare; avlade borgared såsom grossör inför rådhusrätten 6 apr. 1650 (»Peter Schamburg»); omnämnes i samma rätts protokoll 12 jan. 1652 s&ar...

Clason, Isaac, Riksdagsledamot, Grosshandlare (1710 – 1772)

2. Isaac Clason, den föregåendes son, f. 1710 i Stockholm, d 30 aug. 1772 därstädes. Vistades som ung utrikes i sju år; borgare i Stockholm som grosshandlare 23 sept. 1739; ledamot ay direktionen för sjöassuranskontoret; ledamot av Stockholms stads brandförsäkringskontors överstyrelse från dess stiftande 1746 —1766 samt av kontorets direktion 1748—50;...

Collijn, P Ludvig, Tidningsredaktör, Grosshandlare, Schackspelare (1878 – 1939)

2. Per Ludvig Collijn, den föregåendes kusin, f. 20 nov. 1878 i Stockholm. Föräldrar: grosshandlaren Per Adolf Collijn och Jenny Akvilina Jakobina Agrell. Elev vid Stockholms h. latinläroverk å Norrmalm ht. 1888 och vid Stockholms h. realläroverk ht. 1892; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 15 maj 1896. Ledamot av Stockholms schacksällskap...

Danelius, Bror August W, Kommunalpolitiker, Företagsledare, Donator, Grosshandlare (1833 – 1908)

Danelius, Bror August Willgodt, f. 31 dec. 1833 i Klara församling i Stockholm, d. 16 jan. 1908 i Katarina församling därstädes. Föräldrar: vaktmästaren vid rådhusrätten Anders Danelius och Johanna Charlotta Zetterström. Elev vid Georgii handelsinstitut 1849–50; elev å kontoret hos kakelugnsfabrikören O. H. Åkerli...

Delbanco, Mendel Elias, Industriidkare, Grosshandlare (1780 – 1862)

Delbanco, Mendel Elias, f. 8 (ell. enl. egen uppgift 10) okt. 1780 i Hamburg, d. 4 juli 1862 i Göteborg. Föräldrar: bankiren Elias Simon Del Banco och Jette Goldschmidt.

G. i nov. 1811 m. Elise (Ella) Leman, f. 27 juni 1781 i Hamburg, d. 13 jan. 1849 i Göteborg, dotter av bankiren Michel Leman från Hamburg och Zippora Cohen.

Dickson, Oscar, Affärsman, Grosshandlare (1823 – 1897)

8. Oscar Dickson, son till D. 2, f. 2 dec. 1823 i Göteborg, d. 6 juni 1897 på sin egendom Almnäs i N. Fågelås sn (Skarab.). Studerade vid Klügmanns handelsakademi i Lybeck 1839—41 och Göteborgs handelsinstitut 1841; tjänstgjorde på J. D. & Co:s kontor i Göteborg 1841—46, på Dickson Brothers 1846—47, d...

Diedrichson, Georg Fredrik, Grosshandlare, Revisor (1730 – 1807)

Diedrichson, Georg Fredrik, f. 22 juli 1730 (enligt K. F. Werner), d. 7 april 1807 i Stockholm (Maria). D., som var bror till sadelmakaråldermannen Johan Martin D. i Norrköping, ägnade sig från 1749 åt handel, från början av 1762 i bolag med grosshandlaren Johan Emanuel Jöransson (f. 1765). Han drev därjämte från 1759 några år framåt sidenfabrik i kompani medfabriksidkaren Carl M. Askengren....

Dreijer, Johan, Riksdagsledamot, Skeppsredare, Grosshandlare (1731 – 1797)

Dreijer, Johan, f. 1731 (dp 28 dec.) i Stockholm (Tysk.), d. 8 dec. 1797 där. Föräldrar: skräddaren Joachim Dreijer och Anna Sofia Rantze. Arbetade i styvfadern Nils Eriksson Öhmans handel ett halvt år 1744—45 och biträdde efter dennes död modern i handeln ett år; gick till sjöss 1746; erhöll burskap som kofferdiskeppare i Visby 1752 och som grosshandlare i Stockholm 18 maj 1762; direktör öv...

Dundi (Dundie, Dundey, Dondey, Dondy), Blasius, Köpman, Grosshandlare (– 1621)

Dundi (Dundie, Dundey, Dondey, Dondy), Blasius, f. trol. något före mitten av 1500-talet, d. trol. 1621 i Stockholm. Köpman av skotsk börd, trol. från sjö- och handelsstaden Dundee (jfr namnet), med vilken D. av allt att döma stöd i direkt handelsförbindelse från Stockholm. Omtalas i svenska officiella källor första gången 1576, tydligen mera stadigvarande i Stockholm vid 1580-talets början ...

Ebel, Niclas, Grosshandlare (1755 – 1827)

Ebel, Niclas, f. 12 april 1755, d. 9 mars 1827 i Stockholm (Finska). Föräldrar: grosshandlaren Christian Ebel och Susanna Margaretha Borchers. Handelsbetjänt; fortsatte faderns rörelse efter dennes död 1789; sökte på anmaning av handelskollegiet burskap som grosshandlare, vilket beviljades 21 dec. 1790; dömd till fem års landsflykt 14 juni 1793; återvände till Stockholm.

G. 24 juli 17...

Eckhoff, Hans Wilhelm, Riksdagsledamot, Skeppsredare, Grosshandlare, Bruksidkare (1780 – 1849)

Hans Wilhelm Eckhoff, f. 10 maj 1780 i Norrköping, d. 14 maj 1849 i Gävle. Föräldrar: grosshandlaren i Norrköping, sedan i Stockholm, Hans Hansson Eckhoff och Wilhelmina Moolenaer. Grosshandlare och skeppsredare i Gävle, brukspatron. Led. av direktionen för Gävle stads sparbank 1824–44, av Sofia Magdalena änkhusdirektion 1826&ndash...

Ekman, Gustaf Henric, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Grosshandlare (1774 – 1847)

5. Gustaf Henric Ekman, den föregåendes bror, f. 24 (ej 23) nov. 1774 i Göteborg (Domkyrkoförs.), d. 15 jan. 1847 där (ibid.). Elev i Christiansfeld (Sönderjylland) 1782; student vid Lunds univ. 26 mars 1791; jur. ex. där 25 maj s. å.; medlem av Handelssocieteten i Göteborg 1801; burskap som handlande där 17 dec. 1802; grosshandla...

Elfbrink, Olof, Skeppsredare, Grosshandlare (1773 – 1835)

Olof Elfbrink, f. 28 sept. 1773 i Älvkarleby, d. 19 okt. 1835 i Gävle. Föräldrar: hemmansägaren Daniel Nilsson och Katarina Jansdotter. Grosshandlare och skeppsredare i Gävle, brukspatron. Ordf. i borgerskapets 24 äldste 1822–35; ordf. i handelssocieteten i Gävle 1825–35; kommerseråds namn 1826; led. av Sophia Magdalena kyrk...

Elfstrand, Pehr, Riksdagsledamot, Skeppsredare, Grosshandlare, Skeppsbyggmästare (1783 – 1845)

1. Pehr Elfstrand, f. 11 sept. 1783 i Gävle, d. 4 jan. 1845 där. Föräldrar: grosshandlaren och kommerserådet Daniel Elfstrand och Catharina (Carin) Lidman. Skolstudier i Gävle; grosshandlare, skeppsredare och skeppsbyggmästare i Gävle; brukspatron; led. av handelssocieteten 1810–45; led. av taxeringskommittén 1811; led. av borga...

Elfving, Nere Albert, Kartograf, Grosshandlare, Amerikansk arméofficer, Engelsklärare (1832 – 1891)

2. Nere Albert Elfving, f. 8 febr. 1832 på Kampen i Växjö landsförs., f 4 mars 1891 i Stockholm (Hedv. El.). Föräldrar: häradshövdingen, lagman Anders E. och Carolina Öberg. Skolstudier i Växjö och Lund; studentex. i Uppsala; kadett på Karlberg 25 maj–31 juli 1850; överflyttade till Nordamerika senast 1859 och...

Engeström, Edward, Grosshandlare (1821 – 1899)

Edward Engeström, f. 2 febr. 1821 i Köpenhamn, d. 18 april 1899 i Malmö (S:t Petri). Föräldrar: prosten Pehr Engström och Maria Sophia Sabelström. I minuthandel hos köpman A. Th. Löhr i Malmö; från 1846 egen minuthandel, sedermera grosshandel, vilken rörelse från 1894 bedrevs under firmanamnet Edw. Engeström &a...

Ericson, Andreas Fredric, Riksdagsledamot, Grosshandlare (1795 – 1864)

1. Andreas Fredric Ericson, f. 9 juli 1795 i Kristianstad, d. 28 juli 1864 i Vimmerby. Föräldrar: handlanden Carl Friedrich Ericson och Anna Sophia Rasch. Privatundervisning i Kristianstad; studier i Lund; anställd på handelskontor i Köpenhamn 1810; biträde hos modern i Kristianstad till 1819; burskap som handlande i Kristianstad 20 dec. 1819; id...

Faxe, Cornelius, Affärsman, Riksdagsledamot, Grosshandlare (1847 – 1924)

4. Cornelius Faxe, f. 2 juni 1847 i Malmö (Petri), d. 24 april 1924 där (ibid.). Föräldrar: handlanden Adolph Faxe och Cecilia Kockum. Elev vid Malmö h. a. läroverk 1857–63; studerade vid handelsinstitut i Köpenhamn; inträdde i tjänst i faderns affär i Malmö; jämte brodern Lorens F. (F. 5) delägare d&a...

Faxe, Lorens, Affärsman, Grosshandlare (1850 – 1923)

5. Lorens Faxe, bror till F. 4, f. 5 febr. 1850 i Malmö (Petri), d. 30 maj 1923 där (ibid.). Elev vid Malmö h. a. läroverk 1859–66; köpmansutbildning i Tyskland och England; inträdde jämte brodern Cornelius F. i faderns affär; jämte Cornelius F. delägare där 1 jan. 1876 under firma Ad. Faxe & Söner; drev efter fa...

Francke, J Edward, Grosshandlare, Trävaruhandlare (1824 – 1891)

1 Francke, Johan Edward, f 17 maj 1824 i Gbg (Kristine), d 21 aug 1891 på sitt sommarställe Skepparholmen i Boo (Sth; enl dödbok för Jak, Sthlm). Föräldrar: grosshandl Johan F o Anna Christina Beata Bogren. Handelsbetjänt i Gbg hos A H Evers & Co aug 1840—febr 1842 o hos grosshandl J E Geijer febr 1842—jan 1846, fick burskap som grosshandl där 30 jan 1846, innehade där tillsammans m...

Fredholm, Ludvig O, Industriidkare, Grosshandlare (1830 – 1891)

1 Fredholm, Ludvig Oscar, f 17 sept 1830 i Sthlm (Nik), d 17 dec 1891 i Sthlm (Klara). Föräldrar: grosshandl Per Adolf F o Mary Barnes Burgman. Elev vid Hillska skolan på Barnängen i Sthlm 1842—45, språk o handelsstudier i Rostock 1846—48, handelsbokh vid Djnrgårdsvarvet, kamrer där omkr 1855, erhöll burskap som grosshandl i Sthlm 27 april 1858, huvudman för faderns efterlämn ...

Gibson, William, Industriidkare, Grosshandlare, Redare (1783 – 1857)

1 Gibson, William, f 11 mars 1783 i Arbroath, Skottland, d 3 aug 1857 i Gbg (Domk). Föräldrar: segelduksfabrikören William G o Isabel Neish. Kom till Gbg 97, invald i handelssoc där 29 aug 06 (styr:led 18—28), i bryggaregillet 5 dec 06, burskap som handlande 08, styr:led i Gbgs sparbank 26—30, led av dir för Gbgs fattigförsörjn:-inrättn 37—39 o av fabriksfullm 47—50. Grosshandlare, redare, i...

Grubb, Wilhelm

2 Grubb, Wilhelm, dp 2 aug 1688 i Sthlm (Nik), d 24 sept 1753 där (ibid). Föräldrar: handl Mikael G o Catharina Sohm. Siden- o klädeskramhandl i Sthlm, led av borgarståndet 31 o 40—41, grosshandl 46.

G 1) 6 aug 17 m Catharina Thormölen, dp 29 juli 95 i Sthlm (Ty), d 10 (själaringn 11) jan 21 där (Nik), dtr till handl Lorentz T o Maria Tha...

Hambrée, Michael, Häradshövding, Grosshandlare (1754 – 1819)

Hambrée, Michael, f 25 febr 1754 i Norrala (Gävl), d 24 mars 1819 på Vik, Värmdö (Sth). Föräldrar: kh Per Hambræus o Christina Elfvik. Inskr vid UU 10 dec 71, reg:adjutant vid Hälsinge reg 78—85, v här...

Hansson, Elof, Affärsman, Grosshandlare (1869 – 1955)

2 Hansson, Elof, bror till H 1, f 3 jan 1869 i Tottarp (Malm), d 17 dec 1955 i Släp (Hall). Studier vid Hvilans folkhögskola o lantmannaskola, kontorsbitr vid Lunds sockerfabriksab i Staffanstorp 90, anställd vid örtofta sockerfabrik 91—93, privata språkstudier i Lund 91—93, utex vid Berliners Höhere Handelsschule i Hannover 92, anställd vid Björ...

Hierta, Lars Johan, Industriidkare, Riksdagsledamot, Publicist, Grosshandlare (1801 – 1872)

4 Hierta, Lars Johan, f 23 jan 1801 i Uppsala, d 20 nov 1872 i Sthlm, Klara. Föräldrar: akademiräntmästaren Carl Didrik H o Hedvig Johanna Schméer. Inskr vid UU 13 dec 02, FK där 22 nov 20, auskultant i bergskoll 29 jan 21, mag vid UU 14 juni 21, JK där 10 dec 21, auskultant i kommerskoll 1 april 22, riddarhuskanslist 23, v notarie i bergskoll 23 dec 24, konstit notarie där 30 juni 25, tf se...

Hisingh, Mikael, Kommunalpolitiker, Grosshandlare (1687 – 1756)

1 Hisingh, Mikael, f 22 april 1687 i Köping, d 14 okt 1756 på Ådö, Bro, Upps. Föräldrar: justitieborgmästaren i Köping Carl H o Barbro Petre. Student vid UU 6 maj 96, borgare o handl i Köping, grosshandl i Sthlm 27 april 14, led av borgarståndet för Sthlm 34, led av Sthlms stads 48 äldste.

G 30 maj 17 i Sthlm, Jak, m Margareta Frodbom, f 15 juli 94 där, Nik, d 30 juni 61 där, Jak, dtr...

Holm, Johan M, Grosshandlare, Bankdirektör, Redare (1815 – 1896)

Holm, Johan Mathias, f 26 febr 1815 i Reslöv, Malm, d 18 jan 1896 i Lausanne, Schweiz. Föräldrar: kronolänsmannen Fredrik H o Maria Segerström. Stadsmäklare i Sthlm 8 juli 40, Smålands ensk banks växelombud där 48—64, en av stiftarna av Skand kreditab 63, grosshandl, bankir, redare, ägare till eller delägare i bl a Nyköpings mek verkstad, Valdemarsviks kopparverk, Nyqvarns pappersbruk, Högbo...

Holten, von, Johan Jacob, Grosshandlare (1768 – 1841)

1 von Holten, Johan Jacob, f 3 april 1768 i Hamburg, d 1 maj 1841 på Marieholm, vid Gbg. Föräldrar: guldsmeden Philip Jacob v H o Catharina Amalia Fredrika Süring. Anställd hos grosshandl P Militz i Gbg 87—91, grosshandl i Gbg 91—99, burskap där 11 dec 95, ägde sillsalteri o trankokeri på Hisingen 95—omkr 08, tolagskamrer i Gbg 99—20, led av dir för Gbgs allm fattigförsörjningsinrättn från 0...

Kantzow, Johan Albert, Riksdagsledamot, Grosshandlare (1713 – 1805)

1 Kantzow, Johan Albert, f 13 aug 1713 i Stralsund, d 5 dec 1805 i Sthlm, Maria. Föräldrar: rådmannen Johann Albert K o Ilsabe Dorothea Reinke. Kom till Sthlm trol 35, burskap som grosshandl där 20 maj 36, kyrkoråd i Tyska förs, led av borgerskapets äldste 60, de handlandes ordf där 73— 90, led av borgarståndet vid riksdagen 60— 62, av börsbyggnadsdep 67—78, riksbanksfullm 88—89, kommer...

Kantzow, Johan Albert, Riksdagsledamot, Grosshandlare (1788 – 1868)

2 Kantzow, Johan Albert, sonson till K 1, f 2 jan 1788 i Lissabon, Portugal, d 19 juli 1868 på Mio Retiro, Ökna, Sättersta, Söd. Föräldrar: ministerresidenten frih Johan Albert K o Lucia Alicia Grosett. Bildade tills med grosshandl K F Biel grosshandelsfirman Kantzow & Biel i Sthlm 08, burskap som grosshandl 11 april 09, ensam innehavare av f...

Kullgren, Carl August, Industriidkare, Grosshandlare (1793 – 1851)

1 Kullgren, Carl August, f 19 jan 1793 i Uddevalla, d 25 sept 1851 i London. Föräldrar: handl Jonas K o Lovisa Johanna Spak. Elev vid Uddevalla lägre lärdomsskola, vid evangeliska brödraförsamlingens läroanstalt i Christiansfeldt, Danmark, grosshandl o redare under firma C A Kullgren, Uddevalla, från 09, burskap som handl där 5 maj 34, led av styr för Uddevalla sparbank från 36, led av dräts...

72 träffar, sida:  1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se