Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
52 träffar, sida:  1 2 
(Björnram), Hans Larsson, Diplomat, Häradshövding, Amiral, Guvernör (– 1571)

2. Hans Larsson (Björnram) till Isnäs, den föregåendes son i första äktenskapet, d i Viborg apr. eller maj 1571. Befallningsman på Helsingfors gård 1554; avfärdad till Reval 1561 (instruktioner 6 jan., 28 febr. och 4 mars); adlad 20 juli 1561; häradshövding i Borgå län 1561—71 och i Lappvesi härad i Viborgs län 1567—69; amiral över flottan »på de Narv...

Appelman, Peter Andersson, Guvernör (1622 – 1705)

1. Peter Andersson Appelman, f. 2 jan. 1622, d 1705. Föräldrar: proviantmästaren Anders Nilsson Slaghök och Brita Ambjörnsdotter Sunhanväder. Sekreterare hos drottning Kristina; generalintendent och från 1660 guvernör över hennes pommerska underhållsgods efter tronavsägelsen; adlad Appelman 7 okt. 1656 (introducerad 1670); lämnade...

Ascheberg, von, Rutger, Fältmarskalk, Kavalleriofficer, General, Generalguvernör (1621 – 1693)

1. Rutger von Ascheberg, f. 2 juni 1621 i Kurland, d 17 apr. 1693. Föräldrar: Vilhelm von Ascheberg och Margareta von der Osten, genannt Säcken. Page hos överste Brink 5 juni 1634, sedan hos överste Reinhold von Rosen, vilka båda förde regementen i hertig Bernhards av Weimar armé; deltog i denna armés operationer tillsammans med den svenska a...

Banér, Gustaf Adam (Johansson), Kavalleriofficer, Generalguvernör, Riksstallmästare (1631 – 1681)

13. Gustaf Adam Banér (Johansson), son till B. 10 i hans första gifte, f. 1624, d 1681. Greve på grund av faderns förtjänster 26 mars 1651, med Sordavala till grevskap; dessutom friherre till Gamla Karleby (20 nov. s. å.), herre till Målhammar, Kungs-Norrby, Strömserum, Mörby och Werder. — Överkammarherre hos [a:11773:dro...

Banér, Gustaf (Persson), Lagman, Landshövding, Riksråd, Fältmarskalk, Generalguvernör (1618 – 1689)

12. Gustaf Banér (Persson), son till B. 8, f. 24 aug. 1618, d 21 jan. 1689. B. upphöjdes 20 nov. 1651 (jämte syskon och kusiner) i friherrligt stånd, med Gamla Karleby som friherreskap; han nämnes dessutom herre till Ekenäs, Tuna, Mosstena, Årby, Farsta, Salis och Werpel. — Överste för Östgöta regemente till häst...

Banér, Johan, Riksråd, Fältmarskalk, Generalguvernör (1596 – 1641)

10. Johan Banér till Målhammar, Norrby och Werder, broder till de tre föregående [B. 7, B. 8, B.9], f. 23 juni 1596 på Djursholm, d. 10 maj 1641 i Halberstadt. Volontär under brodern Svante Banér vid Pskovs belägring 1615; kammarjunkare 1617; tjänstgjorde tillika som kornett vid livfanan; kaptenlö...

Banér, Karl, Diplomat, Guvernör, Statssekreterare (1598 – 1632)

11. Karl Baner, broder till de fyra föregående [B. 7, B. 8, B. 9, B.10], f. 17 okt. 1598 på Segersjö i faderns fängelse, d. 11 apr. 1632 i Elbing. Erhöll enskild undervisning i hemmet; student i Uppsala 1 juni 1615; lämnade universitetet 14 apr. 1617; företog utländska resor 1618–24. Kammarherre 1624...

Bark, Nils A A, Diplomat, Guvernör, Statssekreterare (1760 – 1822)

4. Nils Anton Augustin Bark, den föregåendes brorson, son till B. 2, f. 27 aug. 1760 i Wien, d 30 sept. 1822 på Bergshamra. Student i Uppsala 7 apr. 1777; avlade kansliexamen 10 juni s. å. Inskrevs i kanslikollegiet 12 juni 1776; e. o. kanslist i utrikesexpeditionen 16 okt. 1777; hovjunkare 13 jan. 1778; andre sekreterare vid presidentkontoret 19 no...

Bielke, Nils, Diplomat, Fältmarskalk, General, Kungligt råd, Guvernör, Överhovstallmästare (1644 – 1716)

25. Nils Bielke, sonson till B. 21 och brorson till de båda föregående, f. 7 febr. 1644 i Stockholm, d 26 nov. 1716 på Salsta. Föräldrar: riksrådet Ture Bielke och Kristina Anna Banér. Född friherre, fick B. friherreskapet Korpo i Finland redan som barn (30 aug. 1649); ägde f. ö. Salsta, Kråkerum, Gäddeholm, St...

Bielke, Nils Turesson, Lagman, Riddare, Hovrättspresident, Guvernör (1569 – 1639)

21. Nils Turesson Bielke, den föregåendes broder, f. 5 nov. 1569, d 17 dec. 1639 på Salsta. Inskrevs vid universitetet i Rostock 1588 och var 1591 inskriven vid universitetet i Siena, som han s. å. lämnade, samt var 22 aug. s. å. i Venedig. Var en av de »herrer, junkere och hovtjänere, som giorde tjenest för Kon. Ma:tt, mäden högb:te Kon. Ma:tt var hä...

Bielkenstierna, Klas Hansson, Sjöofficer, Amiral, Guvernör (1615 – 1662)

2. Klas Hansson Bielkenstierna, den föregåendes son, född 24 april 1615 i Stockholm, d 30 juli 1662 på Göksholm. Skeppskapten 1638; förde ett skepp i Erik Rynings transportflotta till Tyskland 1638; skeppsmajor 28 maj 1641; förde en handelsexpedition till Portugal 1641—42; amirallöjtnant 1 febr. 1644; chef för tredje eskadern i den stora flottan 1644—...

Brahe, Per, Lantmarskalk, Kavalleriofficer, Hovrättspresident, Generalguvernör, Riksdrots (1602 – 1680)

7. Per Brahe d. y, son till B. 5, f. 18 febr. 1602 på Rydboholm, d 12 sept. 1680 på Bogesund. Greve till Visingsborg, friherre till Kajana (18 sept. 1650), herre till Rydboholm, Lindholmen och Bogesund i Uppland, Lyckas, Östanå, Västanå och Brahehus i Småland, Dimbo och Kavlas i Västergötland, Brahelinna i Finland m. m. Reste åren 1618—...

Burenskiöld, Jacob, Kavalleriofficer, General, Generalguvernör (1655 – 1738)
Jacob Burenskiöld, friherre till Fyllingarum, herre till Navesta i Mogata socken, och Idingstad, f. 25 dec. 1655 i Stockholm, d. 12 mars 1738 på Fyllingarum i Ringarums församling. Föräldrar: juris professorn, slutligen stadspresidenten Nils Bureus, adlad Burensköld, och Eva Ulfvenklou. Student i Uppsala 14 apr. 1671. Volontär vid bergsregementet 1675; fänrik 15 juli s. å.; löjtnant mars 1676; ...
Bülow, von, Barthold Hartwig, Arméofficer, General, Guvernör (1611 – 1667)

2. Barthold Hartwig von Bülow, f. 4 apr. 1611 Tyskland, d. 19 okt. 1667 i Wolgast, Pommern. Föräldrar: domdekanen i Ratzeburg friherre Detleff von Bülow och Margareta von Schack. Företog som ung page en längre utrikes resa. Gick i krigstjänst under hertig Bernhard av Weimar; kapten; fången i slaget vid Nördlingen 1634; gick efter frigivandet först i dansk och därefter i svensk krigstjän...

Börstell, Friedrich, Arméofficer, General, Guvernör (– 1679)

Friedrich von Börstell, friherre till Plotsko, f. i Sachsen, d. 7 sept. 1679 i Göteborg. Son till furstliga anhaltska geheimerådet och presidenten i Bernburg Henrik von Börstel. Löjtnant i svensk tjänst (med majors rang) vid konungens livgarde 1656; deltog i polska och danska krigen 1656—60; löjtnant (med överstelöjtnants rang) vid änkedrottningens livgarde till fot 3 dec. 1661—1664; öv...

Cederhielm, Germund, Lagman, Landshövding, Hovrättspresident, Guvernör (1661 – 1741)

2. Germund Cederhielm, före adlandet Palm och Palmstedt, friherre till Säby och Cedersberg, den föregåendes son, f. 13 sept. 1661. d 26 aug. 1741 på Charlottenborg i Vinnerstads socken. Inskriven i Växjö skola 4 juni 1672; student i Uppsala 22 juli 1675—1681. Avlade askultanted i Göta hovrätt 9 jan 1677. Auskultant i Gö...

Chronander, Jacobus Petri, Häradshövding, Borgmästare, Guvernör (– 1694)
Chronander, Jacobus Petri, f. i Tierp, (varav namnet: chronos, tid), d 20 apr. 1694 och begravd 30 aug. i Visby. Elev vid Skara gymnasium; inskrevs i sveogotiska nationen vid Åbo akademi 19 sept. 1643; juris utriusque kandidat; disp. 27 nov. 1647 (Collegij ethici disputatio secunda de morum seu actionum humanarum ultimo fine, id est summo bono; pres. M. O. Wexionius-Gyldenstolpe), febr. och maj...
Cronström, Isaac, Arméofficer, General, Guvernör, Krigsrådspresident (1661 – 1751)

5. Isaac Cronström, den föregåendes broder, son till C. 2, f. 3 juli 1661 i Avesta, d. 31 juli 1751 på godset Nemelaer i Brabant i Nederländerna. Student i Uppsala 6 maj 1670; företog en utrikes studieresa 1679 och blev därunder student i Leipzig 1679, Leiden 21 okt. 1680 och Paris 1681; fänrik vid greve K...

Dahlbergh, Erik J, Arkitekt, Landshövding, Fältmarskalk, Fortifikationsofficer, Generalguvernör, Krigsråd (1625 – 1703)

Dahlbergh, Erik Jönsson, f. 10 okt. 1625 i Stockholm, d. 16 jan. 1703 därstädes. Föräldrar: landsbokhållaren Jöns Eriksson (Dahlberg) och Dorotea (Dordi) Matsdotter. Åtnjöt undervisning hos kyrkoherden i Simtuna Johannes Marci Simtelius 1630–31; gick i skola i Västerås 1631, i Uppsala 1632–34, i Norrköping 1635&n...

De la Gardie, Axel Julius, Riksråd, Fältmarskalk, Kavalleriofficer, General, Generalguvernör (1637 – 1710)

9. Axel Julius De la Gardie, broder till D. 4, 6, 7 och 8, greve till Läckö och Arensburg, friherre till Ekholmen, herre till Tullgarn, Dagö, Kida och Tarwast, f. 1637 (d...

De la Gardie, Magnus Gabriel, Riksråd, Riksmarskalk, Generalguvernör, Riksdrots, Rikskansler (1622 – 1686)

4. Magnus Gabriel De la Gardie, den föregåendes son, f. 15 okt. 1622 i Reval, d. 26 apr. 1686 å Vänngarn, S: t Olovs socken. Greve till Läckö, Arensburg och sedermera Pernau, friherre till Ekholmen, herre till ett större antal egendomar i olika delar av riket (se nedan). Student vid Uppsala universitet 27 maj 1635; rector illustris därst&au...

Ehrensteen, Edvard Philipsson, Diplomat, Kungligt råd, Guvernör, Hovkansler, Rikskansliråd (1620 – 1686)

Edvard Philipsson Ehrensteen, f. 25 febr. 1620 i Häradshammar (Ög.), d. 30 juni 1686 i Stockholm (Jak.). Föräldrar: kyrkoherden Philip Bondesson och Margaretha Evertsdotter. Student vid Uppsala univ. nov. 1633; lärare för riksrådet frih. Åke Hansson Ulfsparres barn 1637; student vid hertigliga kollegiet i Stettin s. å.; åter i U...

Gyldenstolpe, Nils Philip, Landshövding, Överkammarherre, Guvernör (1734 – 1810)

3 Gyldenstolpe, Nils Philip, sonson till G 2, f 19 febr 1734 på Forsby, Österåker (Söd), d 20 febr 1810 i Sthlm (Klara). Föräldrar: kammarherren greve Ulric Nils G o grev Brita Christina Oxenstierna af Korsholm o Wasa. Inskr vid UU 2 april 50, eo kanslist i utrikesexp 3 juni 51, kammarherre 20 juli 57, tjänstg hos kronprinsen 30 mars 62, drottningens ...

Gyllenstierna, Johan, Riksråd, Lantmarskalk, Generalguvernör, Hovkansler (1635 – 1680)

5 Gyllenstierna, Johan, bror till G 4, f 18 febr 1635 på Älvsjö i Brännkyrka, Sthlm, d 10 juni 1680 i Landskrona, begr i Riddarholmskyrkan i Sthlm 13 maj 88. Inskr vid UU 3 aug 41, kammarherre o eo kanslist i k kansliet 58, kansliråd 27 dec 60, hovkansler 12 juli 66, lantmarskalk vid 1668 års riksdag, riksråd 6 okt (vald 21 aug) 68, tills med ...

Hästehufvud, Anders Eriksson, Häradshövding, Ståthållare, Guvernör (1577 – 1657)

Hästehufvud, Anders Eriksson, f 14 sept 1577 i Bolstads prästgård, Älvsb, d 5 maj 1657 i Sthlm (begr i Skara domkyrka). Föräldrar: kh Ericus Olai o Gertrud Rasmusdtr. I tjänst hos Anders Lindormsson (Forstenasläkten) 00, referendarie i hertig Karls kansli 02, kommissarie att från Västervik o Tjust utrusta småländskt krigsfolk till Livland 03, ledare av återuppbyggnadsarbetet vid Skaraborg 05...

Kurck, Gustav, Häradshövding, Lagman, Landshövding, Riksråd, Generalguvernör (1624 – 1689)

5 Kurck, Gustav, bror till K 4, f 10 okt 1624 på Klackeborg, Järstad, Ög, d 12 mars 1689 på Ållonö, Östra Stenby, Ög. Inskr vid UU aug 34, vid univ i Leiden 14 febr 43, överste för Åbo läns kavallerireg 29 aug 49, landsh i Östergötlands län våren 58—64, riksråd 25 aug 64—82, hovrättsråd i Svea hovrätt 9 febr 65—69, dessutom häradsh i Hammarkinds, Björkekinds o Östkinds hd:er 11 maj 65, krigs...

Königsmarck, Otto Wilhelm, Diplomat, Fältmarskalk, Överkammarherre, Generalguvernör (1639 – 1688)

3 Königsmarck, Otto Wilhelm, bror till K 2, f 5 jan 1639 i Minden, Westfalen, d 15 sept 1688 på ett venetianskt amiralsskepp utanför Chalkis (dåv Negroponte), Grekland. Studier vid univ i Leipzig 51—53, i Jena 53— 55, studieresor i Europa 57—60, överkammarherre vid sv hovet 11 dec 60, envoyé till England 17 dec 60, överste o chef för C G Wrangels kavallerireg 64—65, ambassadör till Frankrike...

Lewenhaupt, Adam Ludwig, Riksråd, Kavalleriofficer, General, Guvernör (1659 – 1719)

5 Lewenhaupt, Adam Ludwig, son till L 3, f april 1659 i sv fältlägret utanför Khvn, d 12 febr 1719 i Moskva. Inskr vid LU 71, vid UU 23 nov 75, vid univ i Rostock sept 80, disp där 18 maj 82, ambassadkavaljer i Moskva 84, kornett vid Nils Bielkes kavallerireg i bayersk tjänst 28 febr 85, kaptenlöjtn där 12 sept 85, ryttmästare där 86, major vid M W Nieroths infanterireg i holländsk tjän...

Lewenhaupt, Karl M, Riksråd, Fältmarskalk, Generalguvernör (1620 – 1666)

2 Lewenhaupt (Leijonhufvud), Karl Mauritz, bror till L 1, f 15 maj 1620 på Vinas, Västra Ed, Kalm, d 12 dec 1666 i Sthlm. Inskr vid UU 28 maj 35, vid univ i Leiden 38, ryttmästare o chef för fältmarskalken Gustav Horns livkompani till häst 16 april 44, överste för sv o finska adelsfanan 15 febr 45, dessutom överste för ett tyskt reg till häst vid sv armén i Tyskland 6 okt 46, generalmaj...

Lillie, Axel, Arméofficer, Lagman, Riksråd, Fältmarskalk, Guvernör (1603 – 1662)

Lillie, Axel, f 23 juli 1603 på Berga, Högsby, Kalm, d 20 dec 1662 på Lövstad, Kimstad, Ög. Föräldrar: fänriken Gustav L o Karin Bagge. Kammardräng hos Gustav II Adolf 19, inskr vid univ i Leiden 11 dec 23, fänrik vid hovreg 25, vid Röda reg 25, löjtn där 26, kapten 27, var överstelöjtn vid Närkes o Värmlands reg 26 okt 28, överste där 29, kommendant i Spandau 6 maj 31, var chef fö...

Lindschöld, Erik, Riksdagsledamot, Psalmdiktare, Lagman, Poet, Guvernör (1634 – 1690)

Lindschöld, Erik (före adl Lindeman), f 1 febr 1634 i Skänninge (Klingspor), d 11 juni 1690 i Sthlm (Karl XI; Klingspor). Föräldrar: smeden o borgmästaren Olof Håkansson o Margareta Eriksdtr Nohlanvähr. Skolstudier i Linköping från 39, inskr vid UU 22 jan 51, preceptor för Karl X Gustavs illegitime son greve Gustaf Carlson 24 nov 58, de...

Löwen, Axel, Riksdagsledamot, Riksråd, General, Generalguvernör (1686 – 1772)

2 Löwen, Axel, f 1 nov 1686, d 25 juli 1772 i Stralsund. Föräldrar: landsh Otto Wilhelm L och Helena Tott. Volontär vid fortifikationen 02, konduktör vid fortifik i Wismar 6 dec 04, löjtn vid fortifik i Reval 17 jan 07, kapten vid fortifik i Kalmar 19 nov 09 (k fullm 30 april 12), generalkvartermästarlöjtn i de tyska provinserna 30 juli 12, &...

Mannersköld, Nils Assersson, Häradshövding, Landshövding, Kavalleriofficer, Ståthållare, Guvernör (1586 – 1655)

Mannersköld, Nils Assersson, f 1586 i Västergötland, d 30 mars 1655 på Näs (nu Adelsnäs), Åtvid, Ög. Föräldrar: kronofogden Assar Persson o Ingrid Germundsdtr (Frälseg 3). I tjänst hos hertig Johan av Östergötland (bd 20) 06, ryttmästare för Östgöta ryttare senast 11, adl 12 maj 12, häradsh i Vilske hd, Skar, 15

Minuit, Peter, Sjöofficer, Guvernör (1590omkr – 1638)

Minuit, Peter, f omkr 1590 i Wesel, Rheinland, Westfalen, d i juni 1638 i S:t Christopher, Västindien. Föräldrar: borgaren Jan o Sara M. Generaldir i holländska Västindiska kompaniet 2532, guvernör i Nya Nederland 26

Mörner, Carl G, Arméofficer, Fältmarskalk, General, Generalguvernör (1658 – 1721)

5 Mörner, Carl Gustaf, son till M 4, f 1658 (Orig:geneal) i Malmö (X 18), d 27 okt 1721 i Jönköping, Kristina. Ryttare vid änkedrottn:s livreg till häst 74, frih tills med fadern 5 aug 74, kornett vid nämnda reg 75, löjtn där 4 dec 76, ryttmästare vid Smålands kavallerireg 14 juli 77, kornett vid K M:ts livkompani 77, kaptenlöjtn där 78,...

Mörner, Hans G, Riksdagsledamot, Arméofficer, Hovmarskalk, Landshövding, General, Guvernör (1623 – 1685)

4 Mörner, Hans Georg, son till M 2 i dennes första g, f 24 juni 1623 (X 18), d 11 aug 1685 i Jönköping, Kristina. Ryttare vid ett tyskt kavallerireg i sv tjänst 44, kornett vid översten Gustav Horn Evertssons kavallerireg hösten 44, ryttmästare vid generalmajoren Robert Douglas' kavallerireg 45, generaladjutant för vänstra flygeln 47, ka...

Olivekrantz, Johan L, Häradshövding, Lagman, Guvernör (1633 – 1707)

Olivekrantz, Johan Larsson, före adl Paulinus, f 1 aug 1633 i Strängnäs, d 10 jan 1707 i Sthlm (begr 2 april där, Ridd). Föräldrar: ärkebiskopen Laurentius Paulinus Gothus (bd 22) o Brita Eriksdtr. Elev vid Strängnäs gymnasium, inskr vid UU 30 juni 40, aktuarie i kanslikoll 54, adl 10 maj 54, deltog i riksdagarna 55, 6475,...

Oxenstierna, Bengt, Diplomat, Generalguvernör, Rikskansliråd (1623 – 1702)

8 Oxenstierna, Bengt, kusinson till O 6 o O 7, f 16 juli 1623 i Esterna (nu Fasterna), Sth, d 12 juli 1702 i Sthlm (klockringning i Nik 13 juli). Föräldrar: riksamiralen greve Gabriel Bengtsson O (s 000) o Anna Baner. Studier vid Åbo gymn, inskr vid UU 27 april 37, rector illustris där 16 nov 43–11 juli 44, legat vid exekutionskongressen i Nürnberg juli 5...

Oxenstierna Axelsson, Erik, Riksdagsledamot, Lagman, Riksråd, Överkammarherre, Generalguvernör, Rikskansler (1624 – 1656)

9 Oxenstierna, Erik, Axelsson, son till O 6, f 13 febr 1624 i Jäder, Söd, d 23 okt 1656 i Frauenburg, (Ost)Preussen (nu Frombork, Polen). Inskr vid UU mars 33 — febr 43, resa till Tyskland, Nederländerna, Frankrike o Italien juli 43 —okt 45, överkammarherre hos drottning Kristina senast jan 46, guvernör i Estland 23 juli 46, deltog i riksdagarna 50 o 55, generaldirektor o chef för Kommerskol...

Paykull, Jurgen, Arméofficer, Riksråd, General, Guvernör, Krigsråd (1605 – 1657)

1 Paykull, Jurgen, f 2 maj 1605 i Reval, d 1 febr 1657 (bet för ringn 7 febr i Sthlm, Jak). Föräldrar: godsägaren Jurgen P o Margareta v Treyden. Fänrik vid Gustav Horns (bd 19) reg 26, vid Ernst Creutz' (bd 9, s 84) nyländska reg samt Klas Hastfehrs o Gustav Horns Savolaksreg:n 30 — 31, löjtn vid Arvid Forbus' (bd 16) värvade reg 32, major vid Savolaks reg 35, överstelöjtn vid Gustaf Otto S...

Printz, Johan, Riksdagsledamot, Arméofficer, Landshövding, Kavalleriofficer, Guvernör (1592 – 1663)

Printz, Johan, f 20 juli 1592 i Bottnaryd, Jönk (Den swenska Mercurius), d 3 maj 1663 i Jönköping (Den swenska Mercurius). Föräldrar: kh Bero Johannis o Gunilla Svensdtr (Putt). Inskr vid univ i Rostock juli 18, vid univ i Greifswald 13 okt 18, studerade vid univ i Leipzig o Jena, inskr vid univ i Helmstedt 2 nov 21, i kejserlig, tysk o dansk krigstjänst, löjtn vid

Risingh, Johan, Guvernör, Ekonomisk skriftställare (1616/1617 – 1672)

Risingh, Johan, före adl Rising, f 1616 eller 1617 i Risinge, Ög, d april 1672 i Sthlm (bouppt 1674:1066, SSA; betalt för själaringn 26 april där, Nik). Föräldrar: prosten Claudius Botvidi o Christina Larsdtr. Elev vid Linköpings gymn, inskr vid UU 28 aug 35, disp där juni 40, informator för Sten Bielke o Claes Tott 44–48, resor o studier i England, Frankrike o Nederländerna 47...

Ryning, Erik, Diplomat, Sjöofficer, Riksråd, Generalguvernör, Jurist (1592 – 1654)

Ryning, Erik, f 1 nov 1592 i Juli ta, Söd (Epitaphium, se Hallman, s 64), d 6 dec 1654 i Sthlm (anf källa; bet för själaringn 13 dec bl a i Jak o Joh). Föräldrar: ståthållaren Erik R o Anna Månsdtr (Lilliehöök). I nederländsk krigstjänst, fänrik vid Hovreg 18, kammarjunkare hos konungen 20, kapten vid [a:12576:Arvid Han...

Sinclair, Fredrik Carl, Riksdagsledamot, Arméofficer, Riksråd, Generalguvernör (1723 – 1776)

2 Sinclair (Sinklaire), Fredrik Carl, f 17 okt 1723 (1770 års geneal:er, RHA), d 21 juni 1776 i Karlskrona. Föräldrar: generalmajor Carl Anders S o Barbara Christina v Schwartzenhoff. Inskr vid Åbo akad 34, volontär vid fortifikationen 38, fänrik vid Åbo läns infanterireg 41, löjtn där juni 42, löjtn i fransk tjänst 45, kapt...

Skytte, Bengt, Lagman, Landshövding, Riksråd, Kammarråd, Guvernör (1614 – 1683)

2 Skytte, Bengt, son till S 1, f 30 sept (Peringskiölds ättebok, RHA), dp 9 okt 1614 i Sthlm, Nik, d 1683 (bet för själaringn 20 juli i Sthlm, Jak). Frih 16 juni 24, inskr vid UU okt 24, medföljde Jakob Spens' legation till England 29, riddare där 29, kammarherre hos drottn Kristina 4 dec 33, gjorde ett flertal resor bl a till Tyskland, Frankrike, Itali...

Skytte, Johan, Riksråd, Riddare, Ståthållare, Hovrättsråd, Generalguvernör, Universitetskansler (1577 – 1645)

1 Skytte, Johan (före adl Schroderus), f i maj 1577 i Nyköping, d 15 mars 1645 i Söderåkra, Kalm. Föräldrar: borgmästaren Bengt Nilsson Skräddare o Anna Andersdtr. Elev vid Nyköpings latinskola o kollegium i Sthlm, studerade utomlands 92–01, inskr vid univ i Frankfurt an der Oder 92, vid univ i Wittenberg 19 okt 93, vid univ i Marburg 24 se...

Sparre, Fredric, Riksdagsledamot, Riksråd, Guvernör, Hovkansler, Överstemarskalk, Rikskansler (1731 – 1803)

6 Sparre, Fredric, halvbror till S 5, f 2, dp 3 febr 1731 i Sthlm, Svea livg:s grenadjärbataljons förs, d 30 jan 1803 i Bettna, Söd. Föräldrar: generallöjtnanten o landshövdingen frih Fredric Henric S (s 709) o grev Ulrica Maria Tessin. Inskr vid UU 4 dec 45, e o kanslist i K kansliet 45, extra kanslijunkare i presidentskontoret där 47, hovint...

Sparre Larsson, Per, Diplomat, Riksdagsledamot, Kammarherre, General, Guvernör, Generaltygmästare (1628 – 1692)

2 Sparre Larsson, Per, sonson till S 1, f 28 juni 1628 (inskr på kista o huvudbanér, se Sveriges kyrkor, Sthlm, 2, 1937, s 572), d 4 april 1692 i Sthlm (Karl XI:s almanacksant:ar, utg av S Hildebrand, 1918, s 229; bet för själaringn s d i Sthlm, Nik). Föräldrar: riksrådet Lars S (s 703) o Märta Baner. Inskr vid UU 3 april 36, frih 6 mars 4...

Sperlingh, Jöran, Riksdagsledamot, Arméofficer, Landshövding, Fältmarskalk, General, Guvernör (1630 – 1691)

Sperlingh, Jöran, f 6 dec 1630 i Rådmansö, Sth (Vultejus, s 71), d 22 sept 1691 i Narva (a a, s 81). Föräldrar: generalmajoren o guvernören frih Casper Otto S o Elin Ulf-sparre. Inskr vid UU 27 aug 39, studieresor i utlandet 50-53, inskr vid univ i Lei-den 51, hovjunkare hos hertig Karl (X) Gustav febr 53, kaptenlöjtn vid överste Adolf Herman Wrangels...

Stenbock, Johan Gabriel, Riksråd, Riksmarskalk, Guvernör (1640 – 1705)

5 Stenbock, Johan Gabriel, brorson till S 4, f 28 aug 1640 i Sthlm, d 15 aug 1705 trol där (Hovräkenskaper 1705,1:169, SIA, bet för själaringn 16 aug i Sthlm, Nik). Föräldrar: hovrättspresidenten greve Fredrik S o Catharina De la Gardie. Kammarpage hos drottn Kristina 52, inskr vid UU jan 55, vistades utrikes 58-62, inskr vid univ i Strassburg 2 n...

52 träffar, sida:  1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se