Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
111 träffar, sida:  1 2 3 
Adils, Kung (500-talet – 500)

Adils, Ottars son och Angantyrs sonson, svensk konung av ynglingaätten, omtalas dels av norrmannen Tjodolf (i Ynglingatal från slutet av 800-talet) och av Snorre m. fl. islänningar, dels i det fornengelska Beowulfskvädet (från omkr. år 700). Enligt sistnämnda källa, vars uppgifter om de svenska fornkonungarna ofta, ehuru gärna...

Adolf Fredrik, Kung, Generalissimus (1710 – 1771)

Adolf Fredrik (Adolph Friedrich), f. 14 maj (n. st.) 1710, d 12 febr. 1771. Föräldrar: furstbiskopen av Lybeck Kristian August, yngre broder till hertig Fredrik IV av Holstein-Gottorp och administratör av hertigdömena under brorsonen hertig Karl Fredriks minderårighet, d 1726, och hans maka Albertine Friedrike av Baden-Durlach, dottersons dotter av konung Karl IX, d...

Albrekt, Kung (1340omkr – 1412)

Albrekt av Mecklenburg, f. omkring 1340, d 1412. Föräldrar: hertig Albrekt II av Mecklenburg och hans gemål, den svenska prinsessan Eufemia, konung Magnus Erikssons syster. Konung av Sverige 1364—89; tillika regerande hertig av Mecklenburg 1384 (1388); drog sig efter avsättningen i Sverige tillbaka till sitt hertigdöme; begraven i klostret ...

Ale, Kung (500-talet – 500)

Ale, Adils' farbroder (se Adils), svensk konung av Ynglingaätten, omtalas i Beowulfskvädet som »den frejdade fursten och den ypperste av de sjökonungar, som i Svearike utdelade skatter». Segerherre över götarna, blev han själv till slut (vid 500-talets mitt) fördriven från makten av Adils med dessas hjälp. Minnet av A. har i ...

Anckarström, Jacob Johan, Kavalleriofficer, Kungamördare (1762 – 1792)

2. Jacob Johan Anckarström, f. 11 maj 1762 på Lindö gård i Vallentuna socken och härad, avrättad 27 apr. 1792 i Stockholm. Föräldrar: överstelöjtnanten Jakob Johan Anckarström och Hedvig Ulrika Drufva. Page vid hovet och underofficer vid livregementet 1777; fänrik vid livgardet 9 okt. 1778; erhöll avsked med kaptens värd...

Angantyr, Kung (500-talet – 500)

Angantyr, Adils' farfader (se Adils), svensk konung av Ynglingaätten. »Beowulfskvädet», som ofta nämner A. som en väldig, grånad kämpe, har bevarat en livfull skildring av hans sista strider.

Anund, Kung (– levde på 600)

Anund (Bröt-Anund), svensk konung av Ynglingaätten, sonsons son till Adils och fader till Ingjald Illråde. A:s regering torde ha infallit under förra hälften av 600-talet, alltså ungefär mitt i det skede, då den uppsvenska kulturen blomstrade rikare än någonsin förr eller senare under förhistorisk tid och i fr...

Anund, Kung (– levde på 800)

Anund. Den bremiske ärkebiskopen Rimbert omtalar i sin Vita Ansgarii (från slutet av 800-talet) en konung A., som, efter att först ha regerat i Sverige och sedan fördrivits, omkring år 844 med dansk hjälp gjorde ett misslyckat försök att återtaga sitt rike. Även i flera några århundraden yngre skrifter från Island och Nor...

Anund Jakob, Kung (– omkring 1050)

Anund Jakob, konung Olof Skötkonungs son med hans andra gemål, f. något av åren 1007—09, enligt Snorre på »Jakobs- mässeaftonen» (24 juli), t omkr. 1050. Det ovanliga dubbelnamnet Anund Jakob är bestyrkt av Adam av Bremen; namnet Jakob skall i dopet ha givits efter dagens helgon, men då svearna ej voro nöjda med det...

Apelblad, Jonas, Filolog, Kunglig informator (1718 – 1786)

Apelblad, Jonas, f. 25 febr. 1718 i Vadstena, d 17 feb. 1786 på Åkerby i Södertörn. Föräldrar: slottssmeden Nils Östensson och Kristina Hellstedt. Efter studier i Vadstena trivialskola och Linköpings gymnasium inskriven som student i Uppsala (under namnet Apelgren) 2 juni 1738; disp. 21 mars 1746 och 12 apr. 1749; fil. magister 13 juni s. å.; f...

Astrid, Kungadotter (– levde på 1000)

Astrid var enligt Snorre dotter av Olof Skötkonung och dennes frilla Edla och sålunda helsyster till Emund Gammal; namnet möter uteslutande i isländska källor, och det har därför blivit allmänt bruk att använda den norska formen, ehuru hon själv nog likaväl som fastern i Danmark kallade sig Estrid. Då drottninge...

Battram, Herman, Statssekreterare, Kunglig handsekreterare (1764 – 1823)

Battram, Herman, f. 25 nov. 1764 i Ystad, d 11 aug. 1823 i Stockholm. Föräldrar: handlanden Lars Henrik Battram och Anna Maria Sörensen. Student i Lund 9 febr. 1780; avlade examen juridicum 11 maj 1782. Auskultant i Göta hovrätt 26 aug. 1783; v. häradshövding 1784; auditör och regementsskrivare vid Psilanderhielmska regementet i Stralsund 12 apr. 1786;...

Benzelstierna, Gustaf, Kunglig sekreterare, Kunglig bibliotekarie, Censor Librorum (1687 – 1746)

2. Gustaf Benzelstierna, den föregåendes broder, f. 3 aug. 1687 i Strängnäs, d 28 apr. 1746 i Stockholm. Student i Uppsala 21 jan. 1699. E. o. kanslist i riksarkivet 26 sept. 1712; admitterad till publika akters genomläsande i kansliarkivet 27 sept. s. å.; e. o. kanslist vid utrikesexpeditionen 28 sept. 1713; kanslist vid kollegiets expedition 15 okt...

Berndes, Johan, Befallningsman, Kunglig informator (– 1602)
1. Johan Berndes, d före 5 juli 1602, son till Jakob Berendes och Anna von der Lühe, förordnades enligt gängse uppgift (Anrep) av kejsar Karl V till notarius publicus år 1553; inkallad till Sverige såsom lärare för Gustav Vasas yngsta söner år 1554; kallas i 1557 års räntekammarbok, där han hänföres till kansliet, hertig Magnus' tuktomästare samt är enligt 1559 års räntekammarbok tysk kanslisk...
Beylon, Jean Francois, Politisk aktör, Kunglig lektör (1717 – 1779)
Beylon, Jean Francois, f. 1717 i Lausanne, Schweiz, d. 12 nov. 1779 i Stockholm. Lektor hos drottning Lovisa Ulrika 1760, hos' Gustav III från 1772; medlem i franska reformerta församlingens konsistorium. RNO 1768. — Ogift.
Bielke, Nils, Diplomat, Fältmarskalk, General, Kungligt råd, Guvernör, Överhovstallmästare (1644 – 1716)

25. Nils Bielke, sonson till B. 21 och brorson till de båda föregående, f. 7 febr. 1644 i Stockholm, d 26 nov. 1716 på Salsta. Föräldrar: riksrådet Ture Bielke och Kristina Anna Banér. Född friherre, fick B. friherreskapet Korpo i Finland redan som barn (30 aug. 1649); ägde f. ö. Salsta, Kråkerum, Gäddeholm, St...

Bielke, Ture Johan, Riksdagsledamot, Kunglig sekreterare (1742 – 1792)

31. Ture Johan Bielke, son till B. 29 i hans första gifte, f. 10 maj 1742, d 22 mars 1792 i Stockholm. Inskriven vid universitetet i Uppsala 31 maj 1748; disp. 8 maj 1761 (De rerum minimarum in maximis momento; pres. J. Ihre) samt undergick examen i jure puhlico Svecano (testimonium 7 nov. s. å.). E. o. kanslist i kanslikollegiets expedition 25 nov. 1...

Birger, Kung (1280 – 1321)

Birger, f. 1280, d 1321. Föräldrar: konung Magnus Ladulås och Helvig av Holstein. Konung 1290—1318.

Gift 1298 med Märta, dotter till konung Erik Glipping i Danmark.

Björn, Kung (– levde på 800)

Björn (i latiniserad form Bern) hette enligt Rimbert den sveakonung, som genom legater hos kejsar Ludvig den fromme i Frankrike anhöll om hitsändande av några kristna lärare. Han mottog ock Ansgar och hans följeslagare väl, när de omkr. år 830 i legaternas sällskap anlände till Birka. Med denne konung har man av gammalt identifierat den i västnordisk ...

Björn Eriksson, Kung (– levde på 900)
Björn Eriksson nämnes såsom svensk konung i Hervararsagan, hos Snorre Sturlason och i några andra isländska arbeten. Men dessa uppgifter torde återgå till samma källa: Are Frodes nu förlorade Afi Sviakonunga. Ares källa har förmodligen varit någon isländsk skaldevisa. Men huruvida Björn Eriksson existerat, är tvivelaktigt. I så fall skulle han hava levat på 900-talet. Men Adam av Bremen, som å...
Blotsven, Kung (– levde på 1000)

Blotsven, omtalad som ledare för det hedniska partiet i Sverige, framträdde omkr. 1080. Adam berättar, att under missionskyrkans tid i Sverige stor tolerans visats mot missionärerna och deras anhängare. Då konungen antog kristendomen, överenskoms, att han i en del av riket skulle ha fri religionsutövning, under villkor, att hedningarna i övrigt skulle få fritt dyrka sina gudar. Längre fram, ...

Bonde, Carl, Diplomat, Hovrättspresident, Kungligt råd, Ämbetsman (1648 – 1699)

7. Carl Bonde (Bondhe), brorson till B. 6 och son till B. 5 i hans andra gifte, f. 11 okt. 1648 i Stockholm, d 16 dec. 1699 därstädes. Greve till Björnö i Frötuna socken i Roslagen (1695), friherre till Hässelby (till 1680 friherre till Laihela), herre till Toftaholm, Tyresö, Gravsten, Väsby och Resitsa. Student i Uppsala nov. 1660;...

Brask, Peter, Diplomat, Fogde, Kunglig sekreterare (omkring 1558 – omkring 1605)

3. Peter Brask, den föregåendes brorson, f. omkr. 1558, d. omkr. 1605 i Polen. Fader: Lars Hansson Brask. Erhöll undervisning vid kollegiet på Riddarholmen 1576—77; övergick till katolska läran; reste utrikes juli 1577; elev vid jesuitkollegiet i Dillingen i sept. s. å. och vid collegium Germanicum i Rom 24 jan. 1578 —6 apr. 1...

Brauner, Johan (Hans), Riksdagsledamot, Landshövding, Kansliråd, Kunglig bibliotekarie (1668 – 1743)
1. Johan (eller Hans) Brauner, före adlandet Braun och Brauner, f. 5 nov. 1668 i Fagerhult, d. 10 juli 1743 i Uppsala. Föräldrar: kyrkoherden i Fagerhult och Kråksmåla, sedermera i Madesjö, prosten Nicolaus Brodderi Bruun eller Braun och Kristina Valleria. Elev i Kalmar skola 1678; student i Uppsala 8 okt. 1685; anträdde en utländsk studieresa 1699. V. bibliotekarie vid Uppsala universitet...
Brenner, Henrich, Diplomat, Kunglig bibliotekarie (1669 – 1732)

4. Henrich Brenner, kusin till B. 2, f. 13 sept. 1669 i Kronoby, Österbotten, d. 29 aug. 1732 i Stockholm. Föräldrar: kyrkoherden Jacobus Henrici Brenner och Brita Mårtensdotter Gammal. Student i Åbo 1683; disp. 29 apr. 1687 (Dissértationum oratoriarum tertia, affectuum et dispositionis reprsesentans ideam; pres. D. Achrelius); student i Lund 11 ...

Brolén, Carl Axel, Gymnasielärare, Arkivarie, Gymnasierektor, Kunglig informator (1845)

Brolén, Carl Axel, f. 14 juni 1845 i Sala. Föräldrar: v. pastorn i Sala, komministern i Kila, sedermera kyrkoherden i Gagnef, prosten Nils Brolén och Kristina Ulrika Norberg. Elev vid Sala läroverk 1853—56 och vid Västerås h. elementarläroverk ht. 1856—ht. 1862; student i Uppsala 1 dec. 1862; fil. kand. 31 maj 1870; disp. 22 maj 1872; fil. doktor 31 maj s. å. Genomgick provar vid Uppsala h. ...

Bultius, Johannes Tidikindi, Kunglig sekreterare, Politisk aktör (omkr 1558 – tidigast 1598)
Bultius, Johannes Tidikindi (Jöns Tidiksson Bult), f. omkr. 1558, d. troligen i Polen. Elev vid kollegiet på Riddarholmen 1576; övergick till katolska läran; reste utrikes juli 1577; elev vid jesuitkollegiet i Dillingen sept. s. å. och vid collegium Germanicum i Rom 24 jan. 1578—7 juli 1584; återvände till Sverige; K. sekreterare (med beställning 1 nov. 1585); följde Sigismund till Polen och på...
Bure, Johan, Språkforskare, Fornforskare, Kanslist, Riksantikvarie, Kunglig informator, Mystiker (1568 – 1652)

1. Johan Bure (Johannes Thomae Agrivillensis Bureus), f. 1568 (enligt egen uppgift 25 mars, enligt andra uppgifter 15 mars) i prästgården Berga i Åkerby socken i ärkestiftet, d. 22 okt. 1652. Föräldrar: kyrkoherden Thomas Matthiae och Magdalena Andersdotter. Elev vid Uppsala skola febr. 1577 och i skolan på Gråmunkeholmen, i Stockholm vid midsommartiden 1583; inträdde i kansliet 7 apr. 1590 ...

Carlson, Fredrik Ferdinand, Historiker, Kunglig informator, Ecklesiastikminister (1811 – 1887)

1. Fredrik Ferdinand Carlson, f. 13 juni 1811 på Kungshamn i Alsike socken, d. 18 mars 1887 i Stockholm. Föräldrar: lagmannen och häradshövdingen Gustav Carlson och Vendia Kristina Borell. Genomgick Klara trivialskolas fjärde klass 1820 —21 och Stockholms gymnasium 1821—25; student i Uppsala 10 juni 1825; disp. 9 dec. 1831 (Odarion septuagesimu...

Cecilia, Kungadotter (– levde möjligen på 1100)

Cecilia uppges i en källa vara dotter till Blotsven, moder till Erik den Helige och syster till Ulf »Galla» (gamle?) och Kol. Kol är tydligen Sverkerska ättens stamfader, Sverker d. ä: s farfar eller (enligt isländska källor) fader, och Ulf skall väl vara en Folkunge, då namnet återkommer inom denna ätt. Om uppgifterna vore riktiga, skulle sålunda tre av våra konungaätter härstamma från Blot...

Cecilia, Kungadotter (– levde på 1000)

Cecilia var en dotter till Knut den Helige i Danmark. Både hon och hennes syster Ingrid (Ingertha) blevo gifta i Sverige, C. med en för övrigt okänd jarl Erik i Götaland, Ingrid med Folke, Folkungaättens stamfader. C: s söner, Knut och Karl, och två söner till endera av dessa, sannolikt Karl, även de bärande namnen Karl och Knut, uppeh...

Cecilia, Kungadotter (– levde på 1200)

Cecilia var en naturlig dotter till konung Sigurd Haraldsson (Mun) i Norge. Under den tid, då Harald Gilles ätt var trängd tillbaka av Erling jarl och Erlings son Magnus satt som konung i Norge, ingick C. äktenskap med lagman Folkvid i Värmland. Här fick hon som gäst mottaga Sverre, som, om nu hans egen uppgift är riktig, var hennes halvbroder på...

Chesnecopherus, Johan, Läkare, Fysiker, Medicinare, Kunglig informator (1581 – 1635)

2. Johan Chesnecopherus, den föregåendes broder, f. 1581, troligen i Kumla, d 31 jan. 1635 i Uppsala. Besökte skolorna i Örebro och Strängnäs under förra hälften av 1590-talet; vistades vid universitetet i Rostock något före 1597; inskrevs vid universitetet i Marburg 18 apr. 1597; disp. därstädes i medicin 19 mars 1603 (Disputatio medica de calculo; p...

Clerk, Hans Hansson, Riksdagsledamot, Sjöofficer, Landshövding, Amiral, Hovrättspresident, Kungligt råd (1639 – 1711)

3. Hans Hansson Clerk, den föregåendes son, f. 3 juni 1639 i Stockholm, d 18 apr. 1711 i Arboga. Student i Uppsala febr. 1647; avsändes som ambassadjunkare till England 1661; kvardröjde utomlands samt blev därunder student i Leiden 19 dec. 1661 och gick sedermera till sjöss i holländsk krigstjänst; löjtnant vid amiralitetet 25 nov. 1663; amiralitetska...

Creutz, Carl Johan, Diplomat, Kunglig sekreterare (1725 – 1793)

7. Carl Johan Creutz, sonson till den föregåendes kusin C. 3, f. 25 sept. 1725; d. 14 apr. 1793 i Haag. Föräldrar: v. landshövdingen i Nylands och Tavastehus län friherre Karl Johan Creutz och friherrinnan Beata Charlotta Wrede av Elimä. Student i Uppsala 22 juni 1744. E. o. kanslist i utrikesexpeditionen 31 au...

Cronhielm, Gustaf, Diplomat, Landshövding, Riksråd, Kanslipresident, Kungligt råd, Kollegiepresident (1664 – 1737)

2. Gustaf Cronhielm, den föregåendes son, f. 18 juli 1664 i Stockholm, d. 3 juni 1737 därstädes. Greve till Flosta i Altuna socken, friherre till Segloraberg i Seglora socken, herre till Hyltenäs i Örby socken, Krantsho i Istorps socken samt Styrsta i Lännäs socken. Student i Uppsala 26 sept. 1677; auskultant i riksarkivet 29 juli 1682; f&ou...

Ehrensteen, Edvard Philipsson, Diplomat, Kungligt råd, Guvernör, Hovkansler, Rikskansliråd (1620 – 1686)

Edvard Philipsson Ehrensteen, f. 25 febr. 1620 i Häradshammar (Ög.), d. 30 juni 1686 i Stockholm (Jak.). Föräldrar: kyrkoherden Philip Bondesson och Margaretha Evertsdotter. Student vid Uppsala univ. nov. 1633; lärare för riksrådet frih. Åke Hansson Ulfsparres barn 1637; student vid hertigliga kollegiet i Stettin s. å.; åter i U...

Emund Eriksson, Kung (– 900)

2. Emund Eriksson, konung (900-talets senare del), omtalas av Adam av Bremen såsom svensk kung i samband med händelserna 973–988. Han kan rimligtvis vara son till den konung Erik, som enligt Adam regerade i Sverige omkr. 936. Som Adam sannolikt fått uppgiften om E. av konung Sven Estridsson, synes den vara värd tilltro. E. är eljest okänd – ett ant...

Emund Gamle, Kung (1000-talets början – 1060 (omkr))

3. Emund Gamle, konung (1000-talets mitt), omtalas främst hos Adam av Bremen. Emund var son till Olof Skötkonung, enligt Adam en frilleson i motsats till den äktfödde Anund Jakob. Visst är att den sistnämnde blev faderns efterträdare som konung men vid hans frånfälle, av Adam tidsatt till omkring 1050, blev E. kung. Konung Emun...

Emund Ringsson, Kung (900-talets förra hälft – 900)

1. Emund Ringsson, konung (900-talets förra del), nämnes av Adam av Bremen såsom kung i Sverige jämte sin fader Ring och sin bror Erik vid tiden för ärkebiskop Unnis av Hamburg-Bremen besök i Birka 936. Då Adam här återger ett meddelande av kung Sven Estridsson, torde E:s historiska existens vara säkrad. Adams tidsättning å...

Erik, Kung (– före 850)

1. Erik, sveakonung (d. före 850).

Erik av Pommern, Kung (1381 eller 1382 – 1459)

10. Erik av Pommern (i äldre svensk historieskrivning ofta benämnd Erik XIII), synes ursprungligen ha hetat Bogislav (jfr nedan s. 269), f. 1381 eller (mindre troligt) 1382, d. 1459, 3 maj (enligt trovärdig svensk tradition, SRS 1:1, s. 234), i sitt ärvda hertigdöme i Hinterpommern. Föräldrar: hertig Vartislav VII av Pommern-Stolp och Maria, dotter av ...

Erik den helige, Helgon, Kung (– omkring 1160)

6. Erik den helige, enligt en del isländska källor (bl. a. Sverresagan) ursprungligen E. Jedvardsson, konung, Sveriges nationalhelgon, stamfader för Erikska dynastien (se art. Erikska ätten nedan), d. omkr. 1160 (om annaluppgiften 18 maj 1160 jfr i texten nedan) och begr. i Gamla Uppsala; hans kvarlevor överfördes, troligen i juli 1273 till Uppsal...

Erik Eriksson, Kung (1216 omkring – 1250)

8. Erik Eriksson, den föregåendes son, f. omkr. 1216, d. (enligt annaluppgift) 2 febr. 1250. Vistades som ung i Danmark; blev svensk konung mellan 1 aug. 1222 och 31 juli 1223; krönt, troligen i Strängnäs, 31 juli 1223; undanträngd från tronen av Knut långe 1229—34; återvände och återtog regeringsmakte...

Erik Knutsson, Kung (– 1216)

7. Erik Knutsson, den föregåendes sonson, d. (enligt annaluppgift) 10 april 1216 på Visingsö, begr. i Varnhems klosterkyrka. Föräldrar: konung Knut Eriksson och hans till namnet okända gemål. Vistades vintern 1204—05 i Norge; deltog 1205 i uppror mot konung Sverker d. y. Karlsson; vistades åter i Norge i tre &ari...

Erik Magnusson, Kung (1339 senast – 1359)

9. Erik Magnusson, konung, f. senast i början av år 1339 (nämnes i ett brev av april d. å. i ordalag, som ansetts tyda på att brevskrivaren just mottagit underrättelse om hans födelse; nämnes som myndig i en urkund av 29 aug. 1353), f 20 juni 1359. Föräldrar: konung Magnus Eriksson av Sverige, Norge och Skåne och [a:18364:B...

Erik Ringsson, Kung (900-talet – 900)

2. Erik Ringsson, konung (900-talet).

Erik Segersäll, Kung (– omkring 995)

3. Erik Segersäll, konung (d. omkr. 995). Om E:s börd föreligga inga uppgifter i vittnesgilla källor; i isländsk litteratur berättas, att han skulle vara son till en konung Björn. Denna uppgift är emellertid historiskt omöjlig, och det har i stället antagits, att han skulle vara son till den Emund Eriksson, som Adam av Bremen i sin ...

Erik XIV, Kung (1533 – 1577)

11. Erik XIV, f. 13 dec. 1533 på Stockholms slott, d, 26 febr. 1577 på Örbyhus, begr. i Västerås domkyrka. Föräldrar: konung Gustav I och Katarina av Sachsen-Lauenburg. Genom Västerås arvförening 1544 arvfurste, men kallas i tidens handlingar ofta »utvald konung»; under konung Gustavs vistelse i Finlan...

Falkenberg, Gabriel, Riksdagsledamot, Kammarherre, Kungligt råd (1643 – 1714)

5. Gabriel Falkenberg, från 1693 greve F. af Sandemar, bror till F. 4, f. 2 april 1643 (huvudbaner), d. 30 maj 1714 i Stockholm (jordfäst 3 juni i Ridd.; begr. i Odensvi). Student vid Uppsala univ. juni 1655; kammarherre mars 1667; landshövding i Södermanlands län 24 sept. (ej 28 aug.) 1678; led. av riddarhusdirektionen 3 nov. 1680 (ordf. 1710); led. av ka...

111 träffar, sida:  1 2 3 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se