Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
266 träffar, sida:  1 2 3 4 5  ... 
Adelsköld, Johan Christian, Lagman, Landshövding (1737 – 1798)

1. Johan Christian Adelsköld, f. 13 maj 1737, d. 10 mars 1798. Föräldrar: kyrkoherden i Ravlunda Anders Thomseus och Maria Sofia Dunckler. Skrev sig före adlandet Thomée. Student i Lund 4 nov. 1752; avlade juridisk examen därstädes juni 1756. Auskultant i Göta hovrätt; e. o. kanslist i justitierevisionen 5 sept. 1757; notarie i uppfostringskommi...

Adlercreutz, Axel Gustaf, Riksdagsledamot, Landshövding, Justitieråd, EFS-ledare, Civilminister, Justitiestatsminister (1821 – 1880)

2. Axel Gustaf Adlercreutz, den föregåendes brorson, f. 2 mars 1821, d 20 maj 1880 i Stockholm. Föräldrar: generallöjtnanten Gustav Magnus Adlercreutz och Margareta Elisabet Charlotta von Arbin. Student i Uppsala 20 okt. 1838; jur. fil. kand. 14 dec. 1840; jur. kand. 19 febr. 1845. E. o. kanslist i kammarkollegium 4 mars 1842; auskultant i Svea hovrätt...

Adlerfelt, Carl, Arméofficer, Landshövding (1719 – 1769)

4. Carl Adlerfelt, den förres kusin, son till A 2, f. i apr. 1719 i Stockholm, d. 20 jan 1769. Student i Lund 4 okt. 1734; volontär vid fortifikationen s. å.; furir vid faderns regemente 1735; fänrik 23 juni 1736; löjtnant 10 juli 1740; kapten vid Hamiltons regemente 24 juli 1741; major därstädes 16 dec. 1746; överstelöjtnant vi...

Adlerfelt, Pehr, Diplomat, Arméofficer, Landshövding, Riksråd (1680 – 1743)

2. Pehr Adlerfelt, den föregåendes bror, f. 4 juli 1680, d 27 juni 1743. Volontär vid livgardet 1700; sergeant s. å.; fänrik 18 jan. 1701; löjtnant 8 jan. 1703; kapten 17 juni 1708; överstelöjtnant vid Krassows dragoner 1710 (K. fullmakt 23 maj 1711); överste vid Närke-Värmlands regemente 27 sept. 1712 genom Magnus Stenbocks f...

Adlersparre, Axel, Landshövding, Kavalleriofficer (1763 – 1838)

3. Axel Adlersparre, de båda föregåendes broder, f. 29 juni 1763, d 16 sept. 1838. Student i Uppsala 25 mars 1777; rust-mästare i Upplands regemente 30 maj 1778; volontär i livregementet till häst s. d.; korpral därstädes 2 mars 1779; kvartermästare 24 jan. 1780; kornett 1 mars s. å.; löjtnant 20 apr. 1785; deltog i fält...

Adlersparre, Georg, Skriftställare, Arméofficer, Landshövding, Statsråd, En av rikets herrar, Kuppmakare (1760 – 1835)

2. Georg Adlersparre, den föregåendes broder, f. 28 mars 1760 å militiebostället Hovermo vid Storsjön i Jämtland, d 23 sept. 1835. Student i Uppsala 1774; volontär vid livregementet till häst 1 dec. 1775; kvartermästare 20 sept. 1776; kornett 10 sept. 1777; stabslöjtnant ;25 okt. 1782; löjtnant 28 maj 1783; ryttmästare i ...

Adlersteen, Jöran, Landshövding, Generalkrigskommissarie, Riksbankstjänsteman (1640omkr – 1713)

Adlersteen, Jöran (före adlandet Piehlman), f. omkr. 1640 i Stockholm, d 10 mars 1713. Son till en handlande i Stockholm vid namn Piehlman. Generalbokhållare i kammarkollegium 1666; myntbokhållare i banken 1668–69; kamrerare vid generalguvernementet i Skåne 4 dec. 1679; adlad 17 aug. 1681 (introducerad 1682); medlem av reduktionskommissionen i Skåne 16...

Almquist, Eric Victor, Arméofficer, Landshövding (1817 – 1872)

5. Eric Victor Almquist, den föregåendes broder, f. 7 mars 1817 å Antuna gård, d 13 dec. 1872 i Umeå. Furir vid Hälsinge regemente 1834; genomgick J. A. Hazelius' privata läroanstalt för officerares bildande; underlöjtnant vid Upplands regemente 4 juni 1836; deltog i topografiska kårens triangelmätningar och genomgick gymna...

Alströmer, Carl Jonas Oscar, Riksdagsledamot, Landshövding, Statsråd, Expeditionssekreterare (1811 – 1888)

5. Carl Jonas Oscar Alströmer, f. 31 okt. 1811, d. 10 aug. 1888. Föräldrar: K. sekreteraren Jonas Alströmer och Anna Margareta Silfverschiöld. Student i Uppsala 29 febr. 1828; avlade kansliexamen 9 dec. 1831. E. o. kanslist i handels- och finansexpeditionen 21 mars 1832 och i kammarexpeditionen 8 febr. 1836; tf. kopist därstädes 26 nov. 1838; deltog i st&ar...

Aminoff, Gustaf, Arméofficer, Finsk landshövding (1771 – 1836)

3. Gustaf Aminoff, f. 6 (14?) apr. 1771, d 25 dec- 1836. Föräldrar: majoren vid Dalregementet Karl Fredrik Aminoff och Juliana Sofia Winding. Volontär vid Savolaks lätta infanteriregemente 1783; genomgick Haapaniemi krigsskola 1783–88; fänrik 6 juni 1788; kornett 25 febr. 1793; löjtnant vid livhusarerna och överadjutant 7 febr. 1796; stabsadjutant hos...

Anckarsvärd, Michaël (Cosswa), Landshövding, Lantmarskalk, General, Skärgårdsofficer (1742 – 1838)

1. Michaël (Cosswa) Anckarsvärd, f. 9 mars 1742 på Högfors bruk i Karbennings socken, d 23 mars 1838 å Karlslund. Föräldrar: brukspatronen Johan Pettersson Cosswa och Katarina Lind. Student i Uppsala 25 maj 1752; volontär vid fortifikationen i Stockholm 13 mars 1759; underkonduktör 18 apr. s. å.; sergeant vid artilleriet i Pommern 26 juni ...

Ankarcrona, Theodor, Affärsman, Sjöofficer, Landshövding, Amiral (1687 – 1750)

1. Theodor Ankarcrona, före adlandet Christophers, f. 15 febr. 1687, d 2 nov. 1750. Föräldrar: rådmannen i Karlskrona Teodor (Tore) Christophers och hans första hustru, Cecilia von Schoting. Gick i holländska västindiska kompaniets tjänst samt därpå i fransk örlogstjänst 1706 och i engelsk 1708; återkom till Sverige mars 171...

Appellmann, Gustaf Gabriel, Arméofficer, Landshövding, General (1656 – 1721)

2. Gustaf Gabriel Appellmann, den föregåendes son, f. 16 maj 1656 på Pudagla, d 24 nov. 1721. Volontär vid svenska artilleriet i Pommern 1675; konstapel 7 jan. 1678; minor i Stockholm 1682; artillerifänrik 20 juni 1684; löjtnant 18 sept. 1688; kaptenlöjtnant 20 sept. 1693; kapten 4 juni 1695; major 15 apr. 1698; överstelöjtnant 16 dec....

Armfeldt, Carl Gustav, Arméofficer, Landshövding, General (1724 – 1792)

3. Carl Gustav Armfeldt, den föregåendes brorson, f. 14 juli 1724, d 5 jan. 1792 å Malmö fästning. Föräldrar: kaptenen Gustav Armfelt och Anna Elisabet Wrangel. Korpral i Nylands infanteriregemente 1735; underofficer 1738; bevistade fälttågen i Finland 1741—42; fänrik med underofficers lön 19 aug. 1742 med tur frå...

Arnell, Lars, Landshövding, Artilleriofficer, Statssekreterare (1781 – 1856)

3. Lars Arnell, f. 13 jan. 1781 i Stockholm, d 6 sept. 1856 i Åbo. Föräldrar: majoren Lars Arnell och Sofia Elisabet von Rosen. Volontär vid Smålands dragoner 1790; sergeant vid artilleriet 28 febr. 1794; underlöjtnant och sekondadjutant vid Vendes artilleri 8 sept. s. å.; löjtnant 29 dec. 1804; tjänstgjorde som informationsofficer 1805–0...

Aschling, Carl Fredric, Landshövding, Amiral, Artilleriofficer (1751 – 1820)

Aschling, Carl Fredric, f. 18 juli 1751 i Stockholm, d. 5 juli 1820 i Härnösand. Föräldrar: hovrättsrådet Jonas Aschling och Anna Margareta Gröning. Student i Uppsala 20 sept. 1759; gjorde upprepade resor med handelsfartyg 1765–72; volontär 1768; lärstyrman vid galärflottan 25 juli 1769; medelstyrman 31 dec. 1770; undergick löjtna...

Asker, Axel, Riksdagsledamot, Landshövding (1848 – 1924)

2. Axel Asker, den föregåendes son, f. 20 jan. 1848 i Jönköping. Avlade mogenhetsexamen vid Gävle h. elementarläroverk 4 juni 1867- student i Uppsala 20 sept. s. å.; avlade jur. preliminärexamen maj 1868 och examen till rättegångsverken 24 maj 1871. Auskultant i Svea hovrätt 31 maj s. å., e. o. notarie där 23 juli ...

Asker, Gustaf Ferdinand, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Landshövding, Talman (1812 – 1897)

1. Gustaf Ferdinand Asker, f. 18 juni 1812 i Jönköping, d 14 juli 1897 i Stockholm. Föräldrar: dv. landsfiskalen, sedermera borgmästaren Jonas Asker och Ulrika Charlotta Grapengiesser. Genomgick Jönköpings skola och Växjö gymnasium; student i Uppsala 30 jan. 1829; avlade hovrättsexamen 3 dec. 1830. Auskultant i Göta hovrätt 28 dec. ...

Axelson, von, Axel, Landshövding, Underståthållare, Slottsfogde, Assessor (1729 – 1790)

Axelson, Axel von, f. 14 dec. 1729 på Hammarön, Värmland, d 18 aug. 1790 i Stockholm. Föräldrar: överkrigskommissarien Nils Axelsson och Anna Lisa Faxell. Student i Uppsala 24 juli 1746; disp. dec. 1748 (De primordiis et incrementis poéseos svecanse, p. 1, pres. L. Hydrén) och 6 okt. 1750 (De habilitate judicis, pres. J. E. Fick). Auskultant i Sve...

Banér, Axel, Landshövding, Riksråd, Kammarherre, Kansliråd (1661 – 1742)

15. Axel Banér, den föregåendes broder, f. 16 dec. 1661, d 29 juli 1742. Hovjunkare vid Hedvig Eleonoras hov; kammarherre därstädes 1692; landshövding i Kronobergs län 11 nov. 1710 och i Stockholms län 10 juni 1718; riksråd 30 dec. s. å. och tillika kansliråd 23 juni 1719–1731; greve 17 apr. 1719 (ej introducerad).

Banér, Gustaf (Persson), Lagman, Landshövding, Riksråd, Fältmarskalk, Generalguvernör (1618 – 1689)

12. Gustaf Banér (Persson), son till B. 8, f. 24 aug. 1618, d 21 jan. 1689. B. upphöjdes 20 nov. 1651 (jämte syskon och kusiner) i friherrligt stånd, med Gamla Karleby som friherreskap; han nämnes dessutom herre till Ekenäs, Tuna, Mosstena, Årby, Farsta, Salis och Werpel. — Överste för Östgöta regemente till häst...

Banér, Per, Landshövding, Riksråd, Riddare, Krigskommissarie (1588 – 1644)

8. Per Banér till Ekenäs och Tuna, den föregåendes broder, f. 28 juni 1588, d natten mellan 12 och 13 juli 1644 i Stockholm. Erhöll undervisning i hemmet av preceptorer. Anställd vid Gustav Adolfs hov före dennes tronbestigning 1611; konungens kammarherre; tillhörde de svenska kommissariernas uppvaktning vid fredskongressen i Kn&...

Belfrage, Johan Leonhard, Arméofficer, Landshövding, General (1754 – 1820)

Johan Leonhard Belfrage, f. 4 nov. 1754 på fänriksbostället Tobräckan i Dalsland, d. 26 nov. 1820 på Malma vid Lidköping. Föräldrar: dv. löjtnanten, sedermera kaptenen vid Västgöta-Dals regemente Åke Belfrage och Beata Eleonora Hård af Segerstad. Underofficer vid Västgöta-Dals regemente 1762; förare därs...

Bennich, N Axel G:son, Riksdagsledamot, Landshövding, Generaltulldirektör, Tullpolitiker (1817 – 1904)

Bennich, Nils Axel Gustafsson, f. 31 okt. 1817 på Opphem i Tjärstads församling, d. 23 jan. 1904 i Stockholm. Föräldrar: majoren Gustav Bennich och Gustava Henrietta Sabelfelt. Elev via Linköpings skola 1828; student i Uppsala 13 okt. 1835; avlade examen till rättegångsverken 31 maj 1838., Auskultant vid Stockholms rådhus- och kämnärs...

Benzelstierna, Lars, Landshövding, Bergsråd (1680 – 1755)

1. Lars Benzelstierna, f. 27 mars 1680 i Uppsala, d 10 juni 1755 i Stockhblm. Föräldrar: dv. professorn, sedermera ärkebiskopen Erik Benzelius d. ä. och Margareta Odhelia. Student i Uppsala 10 febr. 1686; auskulterade tillika i bergskollegiet; disp. 8 maj 1703 (De re metallica Sveogiothorum; pres., P. Elvius); besökte i studiesyfte ett flertal svenska...

Bergenholtz, Fredrik E, Kommunalpolitiker, Landshövding, Kansliråd, Generalkrigskommissarie (1858 – 1930)

Bergenholtz, Fredrik Engelbert, f. 8 okt. 1858 i Högsby socken. Föräldrar: hemmansägaren Nils Petter Danielsson och Anna Greta Jonsdotter. Inskrevs vid h. allmänna läroverket i Kalmar ht. 1871; avlade mogenhetsexamen därstädes 29 maj 1878; student i Lund 16 sept. 1879; avlade jur. fil. prel. examen 14 dec. 1882 och examen för inträde i rikets...

Bergenstråhle, Claes Gabriel, Riksdagsledamot, Arméofficer, Landshövding (1787 – 1864)

2. Claes Gabriel Bergenstråhle, den föregåendes halvbror, son till hovrättsrådet Rudman Bergenstråhle i hans gifte med Lovisa Pfeiff, f. 24 sept. 1787 på Lunda i Bro socken, Uppsala län, d 31 jan. 1864 i Stockholm. Kadett vid krigsakademien 1800; avlade officersexamen sept. 1804; fänrik vid andra livgardet 6 nov. s. å.; adjutant 24 juli 1806; deltog m...

Bergström, P Axel, Riksdagsledamot, Landshövding, Hovrättsråd, Kammarkollegiepresident, Justitieminister, Civilminister (1823 – 1893)

3. Per Axel Bergström, f. 20 aug. 1823 i Lund, d. 23 aug. 1893 i Örebro. Föräldrar: traktören Isak Bergström och Johanna Brita Hallongren. Genomgick första klassen av Malmö h. lärdomsskola; intogs i Hälsingborgs 1. trivialskola ht. 1834; student i Lund 2 okt. 1840; disp. 26 maj 1841 (De Snorronis Sturlonidis historia, p. IV; ...

Bergström, Karl I A J, Häradshövding, Landshövding (1858 – 1937)

5. Karl Isak Anders Johan Bergström, son till B. 3, f. 5 maj 1858 i Kristianstad. Avlade mogenhetsexamen vid Stockholms gymnasium 19 maj 1876; student i Uppsala 29 maj s. å.; jur. fil. kand. 29 jan. 1879; jur. utr. kand. 2 mars 1885. E. o. notarie i Svea hovrätt 5 mars s. å.; erhöll första domarförordnandet 23 nov. s. å.; tf. domhavande i Gottlands no...

Berndes, Johan, Arméofficer, Landshövding, Överståthållare, Kommerskollegiepresident (1603 – 1652)

3. Johan Berndes, den föregåendes son i hans första gifte, f. 8 sept. 1603 på Strömsberg i Uppland, d 10 febr. 1652 i Stockholm. Företog utrikes resor; kaptenlöjtnant 1627; kapten vid general Duwalls regemente 1628; kammarråd maj 1632; assessor i K. bergsamtet 14 febr. 1637; v. president därstädes 1641; tillika landshövding i Kopparbergslagen, Salberg...

Bielke, Carl Gustaf, Diplomat, Landshövding, Kavalleriofficer, General, Statskontorspresident (1683 – 1754)

26. Carl Gustaf Bielke, den föregåendes son, f. 12 juli 1683 i Stockholm, d 11 febr. 1754 därstädes. Student vid universiteten i Angers 1698, Oxford 1701 och Leiden 13 aug. 1702; volontär i holsteinsk tjänst 1703; kapten vid hertig Karl Fredriks livregemente i Holstein 1705; erhöll på egen begäran avsked härifrån 18/29 aug. 1708; kapten vid livgardet ...

Bildt, D A Gillis, Diplomat, Riksdagsledamot, Landshövding, Artilleriofficer, Statsminister, Riksmarskalk (1820 – 1894)
1. Didrik Anders Gillis Bildt, f. 16 okt. 1820 i Göteborg, d 22 okt. 1894 i Stockholm. Föräldrar: överstelöjtnanten Daniel Fredrik Bildt och Kristina Elisabet Fröding. Åtnjöt undervisning vid privat läroverk; kadett vid Karlberg 9 febr. 1835 —22 sept. 1837; underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 17 nov. s. å.; genomgick h. artilleriläroverket å Marieberg 1839—22 mars 1842; repetitör därstäd...
Björkman, Carl Adolf Theodor, Landshövding, Skogsstyrelsedirektör (1831 – 1908)

2. Carl Adolf Theodor Björkman, den föregåendes broder, f. 22 febr. 1831 i Stockholm, d 13 aug. 1908 därstädes. Elev vid nya elementarskolan i Stockholm ht. 1839; student i Uppsala 12 febr. 1848; elev vid skogsinstitutet 11 mars s. å.—4 juni 1850; företog skogs vetenskapliga studieresor, delvis med statsunderstöd, till Tyskland, Schweiz, Frankr...

Blomcreutz, Didrik, Artilleriofficer, Vice landshövding (1715 – 1774)
Blomcreutz, Diarik, f. 24 nov. 1715, d 11 nov. 1774 i Helsingfors. Föräldrar: majoren Didrik Blom, adlad Blomcreutz, och Anna Maria Inseen. Konstapel vid artilleriregementet 20 juli 1732; sergeant 4 dec. 1734; styckjunkare 7 dec. 1737; underlöjtnant 10 okt. 1741 (erhöll lön 1 juni 1743); löjtnant 17 juni 1747; kapten vid Augustin Ehrensvärds artillerikompani på Vaxholm 5 apr. 1749; regementskv...
Boije, Hans Henrik, Riksdagsledamot, Arméofficer, Landshövding, Statskontorspresident (1716 – 1781)

5. Hans Henrik Boije af Gennäs, den föregåendes broder, f. 1716 (döpt 15 apr.) i Skällvik, d 2 okt. 1781 på Högtorp i Södermanland. Volontär vid Östgöta infanteri 1732; furir 1733; sergeant 1736; lantjägare i Jönköpings län 1737; deltog i samtliga riksdagar 1738—72 och var därunder bl. a. ledamot av sekreta utskottet 1755—56, 1760—62 och 1769—70; fänr...

Bonde, Carl, Häradshövding, Landshövding, Kammarråd, Kammarjunkare (1581 – 1652)

4. Carl Bonde, friherre till Laihela, herre till Bordsjö, Äsplunda, Ekeberg, Ymsjöholm och Hässelby, f. 25 (19?) okt. 1581 på Säckestad, d 29 febr. 1652 på Ekeberg. Föräldrar: hertig Karls råd och marskalk Filip Bonde och Karin Ulfsdotter Snakenborg. Erhöll sin första undervisning i sex år i Mariestad under uppsikt av super...

Bonde, Clas, Landshövding, Riksråd, Kammarherre, Rikskammarråd (1664 – 1726)

8. Clas Bonde, den föregåendes syssling, f. 27 nov. 1664 på Vaholm i Västergötland, d 23 apr. 1726 på Sävstaholm. Föräldrar: lantdomaren i Skåne Ulf Bonde och Kristina Bielkenstierna. Greve till Sävstaholm (1719), friherre till Vaholm, herre till Ör, Åkeshov, Johannislund, Bergkvara, Nygård, Gäddeberg och Ulfängen. Studerade i Lund; inskriven vid Upps...

Bonde, Gustaf, Landshövding, Riksråd, Kammarherre, Universitetskansler, Alkemist (1682 – 1764)

9. Gustaf Bonde, son till B. 7 i hans första gifte, f. 6 apr. 1682 i Stockholm, d 5 dec. 1764 därstädes. Greve till Björnö, herre till Bordsjö, Katrineholm, Hästeryd, Hässelby och Mällingsholm. Student vid Åbo universitet 25 nov. 1695; medföljde fadern på dennes ambassad till Holland och England 1697—98; kornett vid Upplands ståndsdrago...

Bonde, Gustav, Lagman, Landshövding, Riksråd, Universitetskansler, Riksskattmästare (1620 – 1667)

5. Gustav Bonde (Bonndhe) d. ä., den föregåendes son i hans första gifte, f.4 febr. 1620 på Äspluhda, d 25 maj 1667 i Hamburg. Friherre, till Laihela; herre till Äsplunda, Hasselby, Töftaholm, Gravsten, Arnöberg och Vinstöfp. — Student i Uppsala aug. 1633. ^Kammarråd 27 jan. 1645; landshövding i Södermanland 28 nov. 1648; riksråd och ålnyo kammarråd 1...

Bonde, Krister, Diplomat, Landshövding, Lantmarskalk, Kommerskollegiepresident (1621 – 1659)

6. Krister Bonde, den föregåendes broder, f. 12 dec. 1621 å Äsplunda i Närke, d. 9 maj 1659 i Helsingör. Friherre till Laihela, herre till Bordsjö, Äsplunda, Ymsjöholm och Springstad. Student i Uppsala aug. 1633. Företog 1638 en utländsk resa och tillbragte därunder tvenne år vid universiteten i Oxford och Leiden. Assessor i bergsamtet 1642—53; tillik...

Bonde, Nils, Arméofficer, Landshövding, Holsteinsk överkammarherre (1685 – 1760)

10. Nils Bonde, den föregåendes broder, son till B. 7 i hans första gifte, f. 19 jan. 1685 i Stockholm, d 24 apr. 1760 därstädes. Greve av Björnö, ägde Hörningsholm och Toftaholm. Student vid Åbo akademi 25 nov. 1695; medföljde fadern på dennes ambassad till Holland och England 1697—98; student i Tübingen jan. ...

Boström, Filip August, Riksdagsledamot, Landshövding, Kavalleriofficer, Godsägare (1843 – 1908)

3. Filip August Boström, den föregåendes broder, f. 5 juni 1843 i Stockholm, d 7 nov. 1908 därstädes. Student i Uppsala 16 maj 1862. Underofficer vid livregementets husarkår 1 juli s. å.; underlöjtnant därstädes 8 mars 1864; innehavare av Tynnelsö fideikommiss i Södermanland 1869; löjtnant 14 maj 1875; erhöll ...

Brauner, Johan (Hans), Riksdagsledamot, Landshövding, Kansliråd, Kunglig bibliotekarie (1668 – 1743)
1. Johan (eller Hans) Brauner, före adlandet Braun och Brauner, f. 5 nov. 1668 i Fagerhult, d. 10 juli 1743 i Uppsala. Föräldrar: kyrkoherden i Fagerhult och Kråksmåla, sedermera i Madesjö, prosten Nicolaus Brodderi Bruun eller Braun och Kristina Valleria. Elev i Kalmar skola 1678; student i Uppsala 8 okt. 1685; anträdde en utländsk studieresa 1699. V. bibliotekarie vid Uppsala universitet...
Burmeister, Christoffer, Landshövding, Kavalleriofficer, General (– 1671)

Christoffer Burmeister, f. antagligen, omkr. 1600 i Estland eller på Ösel, d. efter 21 nov. 1671. Son till Antoni Burmeister. Gick i svensk krigstjänst 1613; ryttmästare vid kurländska kavalleriregementet; major vid överste Gustav Gustavssons (Vasaborg) lifländska kavalleriregemente febr. 1636; överstelöjtnant före mars 1641; överstelöjtnant vid Nylands och Tavastehus läns kavallerirege...

Carlskiöld, Carl, Landshövding, Statssekreterare (1699 – 1788)

1. Carl Carlskiöld, före adlandet Hultman, f. 3 sept. 1699 i Norrköping, d. 4 juli 1788 i Västerås. Föräldrar: handlanden i Norrköping Lorentz Hultman och Margareta Karlsdotter. Student i Uppsala 28 mars 1712. E. o. kanslist i krigsexpeditionen 16 mars 1720; företog en studieresa till Danmark, Tyskland, Holland, Frankrike och England 1724—27; kopist 22 dec. 1725; kanslist 20 jan. 1728; ...

Carpelan, Johan Fredric, Arméofficer, Landshövding, General, Silververksdirektör (1745 – 1808)

3. Johan Fredric Carpelan, den föregåendes broder, f. 14 dec. 1745 på Meisala löjtnantsboställe i Halikko socken, d. 27 dec. 1808 i Göteborg. Student i Åbo dec. 1759; volontär vid Västerbottens regemente 14 dec. 1759; furir vid majorens kompani 14 dec. 1762; auskultant i Åbo hovrätt 1763; sergeant vid Piteå kompani 30 juli 1764; K. livdrabant 9 a...

Carpelan, Simon Wilhelm, Arméofficer, Landshövding, General (1731 – 1814)

2. Simon Wilhelm Carpelan, den föregåendes brorson, f. 12 ang. 1731 på Metsäkylä gård i Reso socken, d. 4 jan. 1814 på Vilhelmsdal i Idensalmi socken. Föräldrar: ryttmästaren Maximilian Carpelan och Helena Eleonora Lilliegren. Volontär vid Österbottens regemente 1 nov. 1751; förare vid livkompaniet 20 febr. 1752; sergeant därstädes 1 jan. 1753; b...

Cederbielke, Johan, Lagman, Landshövding (1677 – 1752)

Cederbielke, Johan, före adlandet Rudberus, f. 30 apr. 1677 i Lidköping, d. natten 9/10 sept. 1752 å Vårby, Huddinge socken. Föräldrar: kyrkoherden Jonas Rudberus och Maria Carlberg. Student i Uppsala 23 mars 1695. Tjänstgjorde vid härads- och lagmansrätter, bl. a. som protokollförare hos häradshövding Lars Stierncrona i tre år; auskulterade i lagkommissionen i två år; auskultant i Svea...

Cedercrantz, O Conrad V, Diplomat, Landshövding, Hovrättsråd (1854 – 1932)

2. Otto Conrad Valdemar Cedercrantz, f. 22 okt. 1854 på Kulltorp i Tuna församling, Kalmar län. Föräldrar: löjtnanten Hjalmar Cedercrantz och1 Cecilia Westerdahl. Elev vid Uppsala h. elementarläroverk vt. 1865; avlade mogenhetsexamen 17 maj 1872; student i Uppsala ht. 1872; jur. utriusque kand. 14 sept. 1880. E. o. notarie i Göta hovrätt 23 sept....

Cederhielm, Germund, Lagman, Landshövding, Hovrättspresident, Guvernör (1661 – 1741)

2. Germund Cederhielm, före adlandet Palm och Palmstedt, friherre till Säby och Cedersberg, den föregåendes son, f. 13 sept. 1661. d 26 aug. 1741 på Charlottenborg i Vinnerstads socken. Inskriven i Växjö skola 4 juni 1672; student i Uppsala 22 juli 1675—1681. Avlade askultanted i Göta hovrätt 9 jan 1677. Auskultant i Gö...

266 träffar, sida:  1 2 3 4 5  ... 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se