Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
129 träffar, sida:  1 2 3 
(Horn), Klas Kristersson, Sjöofficer, Riksråd, Fältmarskalk (– 1566)

2 Klas Kristersson, brorson till H 1, d 9 sept 1566 i Stora Åby prästgård (Ög), begr i Uppsala domkyrka. Föräldrar: slottsfogden Krister Klasson (Horn) o Ingeborg Siggesdtr (Sparre). Köksmästare vid hovet 49, jämte H 1 befälhavare över krigsfolket i Finland 12 dec 54, jämte Jakob Bagge överste för de i Viborg förlagda knektarna 27 okt 55, ståthållare på Viborg 15 juni 56 (ny fullm ...

Adlersparre, Axel, Sjöofficer, Riksdagsman (1812 – 1879)

6. Axel Adlersparre, son till A. 3 och bror till A. 4, f. 27 okt. 1812 å Ottenby kungsgård, d 16 juni 1879 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1 juli 1825–24 febr. 1837; kammarpage hos kronprinsen 1833–37; sekundlöjtnant vid flottan 14 apr. 1837; erhöll tjänstledighet 21 sept. 1838 och seglade därpå över fem år som matros på främmande, i synnerhet amerikanska örlogs- och hande...

Almlöf, Anders, Sjöofficer, Hydrograf (1793 – 1858)

Almlöf, Anders, f. 30 maj 1793 i Markims socken, d. 22 apr. 1858 i Stockholm. Föräldrar: soldaten vid Upplands regemente med rotenamnet Flinta (sedermera volontär vid flottan) och Anna Matsdotter. Genomgick Skeppsholms skola; skeppsgosse 1 jan. 1804; sergeant på förhyrd stat vid arméns flotta 26 apr. 1808; styckjunkare å samma stat 1 maj 1809; sergeant å ordinarie stat 29 nov. s. å.; undergi...

Anckarcrantz, Hans, Sjöofficer (1690 – 1768)

Anckarcrantz, Hans, f. 1690, d 13 mars 1768. Föräldrar: schoutbynachten Hans Vilhelm Anckarcrantz och Katarina Nop. E. o. lärstyrman 1703; lärstyrman 31 dec. 1706; underlöjtnant 10 sept. 1711; löjtnant 10 okt. 1712 (K. konfirmation 22 dec. s. å.); överlöjtnant 11 jan. 1716; skeppskapten vid sluproddarregementet 28 juni 1718; skeppskapten 5 maj 1733; amiralitetskapten 18 okt. 1737; erhöll kom...

Anckarhielm, Mårten, Sjöofficer (– 1657)

Anckarhielm, Mårten, före adlandet Thijssen (Thyssens), f. i nederländska provinsen Zeeland, d 21 mars 1657 i Göteborg. Gick tidigt till sjöss på handelsfartyg; gjorde även sjökrigstjänst och deltog 1631 som v. amiral i striderna med spanjorerna i de sydamerikanska farvattnen; ekipagemästare i provinsen Zeeland; amiral över en av Louis De Geer förhyrd flotta av holländska skepp 164...

Ankarcrona, Sten J T C, Sjöofficer, Företagsledare (1861 – 1936)

3. Sten Johan Theodor Claes Ankarcrona, f. 17 jan. 1861 på Huskvarna. Föräldrar: kommendören Johan Henrik Ankarcrona och Ebba Fredrika Bergenstråhle. Elev vid sjökrigsskolan 29 sept. 1873; sjökadett 20 sept. 1877; kadettunderofficer 12 okt. 1878; avlade sjöofficersexamen 9 okt. 1879; underlöjtnant vid flottan s. d.; genomgick befälskurs 1879–80; tjänstgjorde i stor utsträckning till sjöss 18...

Ankarcrona, Theodor, Affärsman, Sjöofficer, Landshövding (1687 – 1750)

1. Theodor Ankarcrona, före adlandet Christophers, f. 15 febr. 1687, d 2 nov. 1750. Föräldrar: rådmannen i Karlskrona Teodor (Tore) Christophers och hans första hustru, Cecilia von Schoting. Gick i holländska västindiska kompaniets tjänst samt därpå i fransk örlogstjänst 1706 och i engelsk 1708; återkom till Sverige mars 1711; erhöll amiralitetskollegiets interimsfullmakt som kapten 29 sept....

Ankarstierna, Kornelius, Sjöofficer, Kapare (1655 – 1714)

Ankarstierna, Kornelius, före adlandet Thyssen, f. 25 jan. 1655 i Stockholm, d 21 apr. 1714 på sin egendom Knutstorp i Skåne. Fadern Didrik Thyssen var kapten vid svenska flottan. Gick enligt egen uppgift i utländsk sjötjänst redan 1664 samt »blev och for för officerare» 1669; kryssade som kapare 1675; besegrades och tillfångatogs i juli s. å. av en spansk fregatt men undkom ;med dess egen b...

Arwidsson, Thorsten A, Sjöofficer, Kartograf (1827 – 1893)

2. Thorsten Adolf Arwidsson, den föregåendes son, f. 21 juli 1827 i Stockholm, d. 6 febr. 1893 därstädes. Kadett vid krigsakademin å Karlberg 1 juni 1842; sekundlöjtnant vid K. M:ts flotta 31 mars 1848; premiärlöjtnant 26 aug. 1856; kapten vid skärgårdsartilleriet 25 sept. 1866; chef för sjökarteverket från 1 jan. 1872; major 5 apr. s. å.; kommendörkapten vid flottan 1 okt. 1873; l...

Aschling, Carl Fredric, Sjöofficer, Landshövding, Artilleriofficer (1751 – 1820)

Aschling, Carl Fredric, f. 18 juli 1751 i Stockholm, d. 5 juli 1820 i Härnösand. Föräldrar: hovrättsrådet Jonas Aschling och Anna Margareta Gröning. Student i Uppsala 20 sept. 1759; gjorde upprepade resor med handelsfartyg 1765–72; volontär 1768; lärstyrman vid galärflottan 25 juli 1769; medelstyrman 31 dec. 1770; undergick löjtnantsexamen 1771; löjtnant vid galärflottan 8 apr. 1772; sjöarti...

Bagge, Peder, Sjöofficer (– tidigast 1599)

2. Peder Bagge till Söderby, den föregåendes broder. Är antagligen den Peder Bagge, som Gustav Vasa 27 juni 1556 befallde Jakob Bagge att förordna till hövitsman för en fänika västgötar; hövitsman på Kalmarbarken i finska flottan 1563, på S:t Erik 1564 samt på Svenske Rektor 1565 och 1566; befälhavare över stora flottan 21 sept. 1566 efter Klas Kristersson Horns död samt ånyo 30 ju...

Banér, Peder Axelsson, Sjöofficer (– 1565)

4. Peder Axelsson Banér, f. 1540 eller 1541 enligt gängse uppgift, d 7 juli 1565. Föräldrar: riksrådet Axel Nilsson (Banér) och Margareta Bielke. Studerade i Odense 1551–54; hovjunkare hos Erik XIV; hövitsman på det stora skeppet Finska svan 1563–65; tillika underamiral i Jakob Bagges flotta våren 1563 samt i Klas Flemings och Klas Horns flotta 26 juni 1564. – Ogift.

Banks, Jacob, Sjöofficer (1662 – 1724)

Banks (tidigare Banck), Jacob, f. 29 aug. 1662, d 22 dec. 1724 i London. Föräldrar: packhusinspektören i Stockholm Lars Bengtsson Banck och hans andra hustru, Kristina Barckman. Student i Åbo 1678 och var där discipel till P. Hahn samt rannsakades 1680 inför konsistorium, emedan han skulle ha avhänt en kamrat böcker; kom sistnämnda år till England, där han inträdde i örlogstjänst o...

Benzelstierna, Lars, Sjöofficer (1759 – 1808)

5. Lars Benzelstjerna, f. 25 apr. 1759, d 24 dec. 1808. Föräldrar: fabrikören Albrekt Benzelstierna och Johanna Timan. Student i Lund 18 jan. 1772; volontär vid Södermanlands regemente mars 1779; fänrik 20 maj 1780; gjorde från 1782 åtskilliga resor med handelsfartyg, bl. a. till Medelhavet och Västindien; fänrik vid örlogsflottan 21 sept. 1786; utnämnd till löjtnant därstädes 19 nov. 1788 g...

Bergenstjerna, Johan Olofsson, Sjöofficer (1618 – 1676)

Bergenstjerna, Johan Olofsson, före adlandet Berg, f. 23 juni 1618 i Norrtälje, d 20 maj 1676 på skeppet Viktoria utanför Landsort. Föräldrar: borgaren Olof Andersson Berg och Karin Andersdotter. Åtnjöt skolundervisning i fädernestaden under åtta år. Var därefter i enskild tjänst i Stockholm och Åbo, bl. a. ett år hos sin äldre broder, Anders Olofsson Berg, där han övade sig i räknande och s...

Berndes, Pehr Bernhard, Sjöofficer, Uppfinnare (1750 – 1826)

1. Pehr Bernhard Berndes, f. 30 apr. 1750 i Alunda, d 20 maj 1826 i Stockholm. Föräldrar: gruvfogden Johan Fredrik Beerns och Barbro Dumky. Intogs vid sju års ålder i Östhammars stadsskola; student i Uppsala 22 febr. 1759; volontär vid fortifikationsmilitärstaten 3 sept. 1771; avlade officersexamen 1776; arklimästare på galärflottans stat 20 sept. s. å.; informationsadjutant med amiralitetsl...

Bielkenstierna, Hans Klasson, Sjöofficer (1574 – 1620)

1. Hans Klasson Bielkenstierna, f. 25 sept. 1574 på Åkerö, d 28 febr. 1620 på Årsta i Österhaninge. Föräldrar: amiralen Klas Hansson och Kerstin Ryning. Hovjunkare hos hertig Karl; befallningsman på Kastelholms slott och över Åland 8 mars 1598 (förnyad fullmakt 27 dec. s. å.); befälhavare över några skepp på kryssning i Östersjön 14 aug. 1599; underamiral på den i Älvsnabben liggan...

Bielkenstierna, Klas Hansson, Sjöofficer, Guvernör (1615 – 1662)

2. Klas Hansson Bielkenstierna, den föregåendes son, född 24 april 1615 i Stockholm, d 30 juli 1662 på Göksholm. Skeppskapten 1638; förde ett skepp i Erik Rynings transportflotta till Tyskland 1638; skeppsmajor 28 maj 1641; förde en handelsexpedition till Portugal 1641–42; amirallöjtnant 1 febr. 1644; chef för tredje eskadern i den stora flottan 1644–45; överförde på fyra skepp [a:...

Bilberg, Fredrik Otto, Sjöofficer (1722 – 1806)

2. Fredrik Otto Bilberg, den föregåendes sonson, f. 3 aug. 1722, d 29 okt. 1806 på Näsbyholm. Föräldrar: ryttmästaren Gustav Otto Bilberg och Maria Elisabet von Hoffdahl. Inträdde i krigstjänst vid amiralitetet 1738; medelstyrman 23 okt. 1751; löjtnant 4 maj 1754;. konstituerad kaptenlöjtnant 1 dec. 1757; erhöll 14 juli 1761 kaptens fullmakt samt rätt att räkna kaptenlöjtnants tur ...

Blume, Peter, Sjöofficer (– 1650)

Blume (Blom), Peter, f. på Rügen, d maj 1650. Amiral på den av Wallenstein utrustade flottan i Östersjön 1628; tillfångatogs och gick i svensk tjänst 1629; erhöll befäl över fem skepp vid flottan i Stralsund 17 okt. s. å.; viceamiral 1634; befälhavare över flottan i Stralsund s. å.—1650; erhöll befäl över en s. k: strussflotta i Frisches Haff 1636; adlad 16 maj 1642; erhöll befäl över en lod...

Brant, Johan Ludvig, Sjöofficer (1756 – 1814)

2. Johan Ludvig Brant, den föregåendes son, f. 27 febr. 1756 i Stockholm, d. 5 juni 1814 i Göteborg. Sergeant vid arméns flotta 1770; fänrik därstädes 25 sept. 1772; tjänstgjorde vid främmande mariner 1776−83; löjtnant 19 febr. 1777; kapten 19 dec. 1783; chef för ett kompani uti Kristina 1 febr. 1794 (exped. dat. 20 dec. 1793); major i armén 31 juli 1796; major i arméns flotta 5 ok...

Brelin, Salomon, Sjöofficer, Hovman (1775 – 1830)

2. Salomon Brelin, den föregåendes sonson, f. 12 okt. 1775 i Karlskrona, d. 11 apr. 1830 på Lydinge. Föräldrar: majoren Per Brelin och Eva Henrietta Spalding. Kadett vid kadettkåren i Karlskrona 1 sept. 1786; konstituerad att göra fänriks tjänst på örlogsskeppet Konung Adolf Fredrik 3 juni 1790; fänrik vid amiralitetet 1 aug. 1792;.erhöll avsked från fänriksbeställningen med bibehå...

Bruncrona, Nils Abraham, Sjöofficer, Sjömätare, Överlotsdirektör (1763 – 1846)

1. Nils Abraham Bruncrona, före adlandet Rabbe, f. 3 aug. 1763 i Uppsala, d. 28 sept. 1846 i Stockholm. Föräldrar: juris professorn Olof Rabenius och Anna Kristina Bruncrona. Volontär vid livdragonregementet 15 juli 1776; korpral därstädes 30 okt. 1777; sergeant vid arméns flottas finska eskader 17 febr. 1781; erhöll sergeants lön 17 apr. 1783; avlade sjöofficersexamen 11 nov. s. å.; fänrik ...

Brusewitz, Eric Cornelius, Sjöofficer (1844 – 1919)

3. Eric Cornelius Brusewitz, den föregåendes kusin, f. 1 dec. 1844 i Kalvs prästgård, d. 21 juni 1919 på Sjötorp i Lyrestads socken. Föräldrar: expeditionssekreteraren Karl Gustav Brusewitz och Hanna Elisabet Rahmn. Kadett vid krigsakademien å Karlberg 2 maj 1861; deltog i sjöexpeditionerna 1864—66; korpral 1865; utexaminerad från Karlberg 11 maj 1867...

Carlheim-Gyllensköld, Carl J E, Diplomat, Sjöofficer, Teaterdirektör (1768 – 1819)

1. Carl Johan Edvard Carlheim-Gyllensköld, före adlandet Brelin, f. 1768 (döpt 23 apr.) i Karlskrona, d. 18 febr. 1819 i Augsburg. Föräldrar: majoren vid Kalmar infanteriregemente Per Brelin och Eva Henrietta Spalding. Kadett vid andra volontärrege-mentet i Karlskrona 1774 och vid amiralitetets kadettkår 1779; fänrik vid örlogsflottan 29 aug. 1782; avlade artilleri- och fortifikationsofficer...

Cederström, O Rudolf, Sjöofficer, Statsråd (1764 – 1833)

4. Olof Rudolf Cederström, sonson till C. 1 och kusin till C. 2, f. 8 febr. 1764 i Landskrona, d 1 juni 1833 på Lövsta i Funbo socken. Föräldrar: översten friherre Klas Cederström och Margareta Elisabet von Mevius. Student i Uppsala 5 mars 1778; inträdde i krigstjänst vid amiralitetet 1779; arklimästare därstädes 3 aug. 1779; extra kadett i kadettskolans fjärde klass 1779...

Chierlin, Lars Anders, Sjöofficer (1739 – 1821)

Lars Anders Chierlin, f. 21 aug. 1739 i Mjölby församling, d 20 maj 1821 i Edebo församling. Föräldrar: bokhållaren och uppbördskommissarien Anders Chierlin och Katarina Eliassen. Elev vid Linköpings gymnasium; gick till sjöss och tjänstgjorde under smärre sjöresor på Östersjön 1759; student i Uppsala 1 okt. 1759; frivolontär vid galäreskadern i Stockholm 12 nov. 1759; lärde navigation och s...

Christerson, Jarl C E, Sjöofficer, Artilleriofficer, Sjöförsvarsminister (1833 – 1922)

Christerson, Jarl Casimir Engéne, f. 2 okt. 1833 i Karlskrona, d 7 nov. 1922 i Mariefred. Föräldrar: justitieborgmästaren, lagmannen Håkan Fredrik Christierson och Ulrika Abelin. Åtnjöt skolundervisning i Karlskrona; student i Lund 19 febr. 1850; kadett vid krigsakademien å Karlberg 1 okt. 1850; korpral 1853; avlade sjöofficersexamen 17 dec. 1853; sekundlöjtnant vid K. M:ts flotta 29 dec. 18...

Christiernin, af, Harald, Diplomat, Sjöofficer (1751 – 1799)

3. Harald af Cristiernin, före adlandet Christiernin, den föregåendes sysslings son, f. 25 dec. 1751 i Hille socken, d 1 maj 1799 i Karlskrona. Föräldrar: protokollsnotarien i bergskollegiet Harald Christiernin och Maria Charlotta Laurin. Student i Uppsala 21 sept. 1759; gick till sjöss 1767; lärstyrman vid amiralitetet och galärflottan 25 juli 1769; arklimästare därstädes 31 okt, ...

Clerk, Hans Hansson, Sjöofficer, Landshövding, Hovrättspresident, Kungligt råd (1639 – 1711)

3. Hans Hansson Clerk, den föregåendes son, f. 3 juni 1639 i Stockholm, d 18 apr. 1711 i Arboga. Student i Uppsala febr. 1647; avsändes som ambassadjunkare till England 1661; kvardröjde utomlands samt blev därunder student i Leiden 19 dec. 1661 och gick sedermera till sjöss i holländsk krigstjänst; löjtnant vid amiralitetet 25 nov. 1663; amiralitetskapten 17 juli 1666; holmmajor 3 ...

Clerk, Richard, Sjöofficer (1604 – 1668)

1. Richard Clerk (den yngre), före adlandet Clerck, f. 12 dec. 1604 i Happingworth i Skottland, d 6 apr. 1668 i Stockholm. Fadern var antagligen holmamiralen Johan Clerck. Skeppskapten vid svenska amiralitetet 1628; holmkapten 1630; holmmajor 1638; ledde en handelsexpedition med några kronans skepp till Amsterdam 1640; major i tredje eskadern av Klas Flemings flotta 1644 och i Erik Rynings f...

Coyet, Carl Fredric, Sjöofficer (1768 – 1857)

5. Carl Fredric Coyet, f. 30 dec. 1768 på säteriet Stjärnehult i Anderstorps socken, d. 23 jan. 1857 i Stockholm. Föräldrar: överstelöjtnanten Hindrich Gideon Coyet och Apollonia Kristina Gyllenhöök. Furir vid arméns flottas finska eskader 30 sept. 1772; fänrik därstädes 9 mars 1780; genomgick kurser i land och praktiska övningar till sjöss 1784—85, bl. a. som volontärofficer på fregatten Gr...

Cronhawen, Paul, Sjöofficer (1687 – 1746)

Cronhawen, Paul, före adlandet Unbehawen, f. 23 aug. 1687 i Karlskrona, d. 30 jan. 1746 därstädes. Föräldrar: vinskänken och borgaren Jakob Unbehawen och Margareta Henriksdotter Bülow. Båtsman i kofferditjänst mars 1701; tjänade på engelska och franska kapare och blev därunder bl. a. konstapel på engelska kaparen Queen Anne dec. 1707; e. o. konstapel vid svenska amiralitetet 6 sept. 1709; ko...

Cronstedt, Claes A, Sjöofficer (1785 – 1860)

9. Claes August Cronstedt, sonson till C. 4 och brorson till C. 6--7, f. 14 juni 1785 på Sundbyholm i Sundby församling, d. 4 sept. 1860 i Karlskrona. Föräldrar: generalmajoren greve Nils August Cronstedt och Margareta Hedvig Alströmer. Kadett vid krigsakademien å Karlberg 22 sept. 1794 (jmfr K. brev 11 sept. 1797); utexaminerad därifrån 30 sept. 1797; fänrik vid örlogsfl...

Cronstedt, Carl Olof, Arméofficer, Sjöofficer (1756 – 1820)

8. Carl Olof Cronstedt, sonson till C. 2, den föregåendes syssling, f. 3 okt. 1756 på Botby i Helsinge socken i Finland, d. 7 apr. 1820 på Härtonäs i samma socken. Föräldrar: majoren Johan Gabriel Cronstedt och Hedvig Juliana Jägerhorn av Spurila. Volontär vid prins Fredrik Adolfs regemente maj 1765; volontär vid fortifikationen 4 sept. 1766; rustniästare vid nyssnämnda r...

Dahlgren, Per Johan, Sjöofficer (1858 – 1945)

Per Johan Dahlgren, f. 20 febr. 1858 i Stockholm. Föräldrar: hovjägaren Johan Adolf Dahlgren och Klara Agneta Winblad. Extra kadett vid flottan 1870; elev vid sjökrigsskolan 28 sept. 1871; underlöjtnant vid flottan 26 okt. 1877 (med tur från 9 okt.); placerad på Karlskrona station; elev vid gymnastiska centralinstitutet 1 aug. 1881—15 maj 1883; löjtnant i flottan 19 maj 1882; kapten vid flot...

d'Ailly, J. C. August, Sjöofficer, Fartygskonstruktör (1822 – 1877)

Johan Christian August d’Ailly, f. 22 juli 1822 i Karlskrona, d. 17 aug. 1877 i Stockholm. Föräldrar: kaptenen, sedermera översten och sekundchefen för flottans konstruktionskår Jakob Henrik d’Ailly och Kristina Strömholm. Avlade konstruktörselevexamen 25 jan. 1836; elev vid konstruktionskåren 2 dec. 1836; avlade underkonstruktörsexamen 1 juni 1840 och skepparexamen 5 apr. 1841; tilldelad lä...

Danckwardt, Carl Adolph, Sjöofficer (1743 – 1806)

4. Carl Adolph Danckwardt, den föregåendes kusins, sonson, broders sonson till D. 2, f. 12 okt. 1743 på Hörröd (Göingeholm) i Häglinge socken, d. 5 dec. 1806 på Sveaborg. Föräldrar: lagmannen Karl Gustav Danckwardt och Katarina Sabina Crail. Extra kadett vid amiralitetets kadettkår i Karlskrona 3 maj 1760;. konstituerad löjtnant vid amiralitetet apr. 1761; fänrik vid armé...

de Brunck, Emanuel Fabian, Sjöofficer (1760 – 1820)

de Brunck, Emanuel Fabian, f. 2 mars 1760, d. 9 juni 1820 i Visby. Föräldrar: kommerserådet i dansk tjänst Gustav de Brunck och Elisabet Kristina Völschow. Kadett vid kadettkåren i Karlskrona 5 juni 1769; begagnade även privat undervisning; lärstyrman utan lön vid galärflottan i Stockholm 8 dec. 1775; erhöll högbåtsmans lön 13 dec. 1776; kommenderad såsom uppbördskonstapel på örlogsjakten Lo...

de Champs, Charles L., Sjöofficer (1873 – 1959)

2. Charles Leon de Champs, den föregåendes broder, f. 10 okt. 1873 i Stockholm. Elev vid Praktiska arbetsskolan för barn och ungdom (sedermera Palmgrenska samskolan) ht. 1880—vt. 1886; e. kadett å korvetten Eugenie 1886; genomgick förberedande sjökrigsskolan ht. 1886—vt. 1887; kadettaspirant å korvetten Norrköping 1887; kadett vid sjökrigsskolan 1 okt. 1887—27 okt. 1893 (erhöll där...

de Frese, Georg Christian, Sjöofficer (1751 – 1807)

de Frese, Georg Christian, f. 26 sept. 1751 på Orresäter i Bergs socken i Skara stift, d. 7 maj 1807 å Nya varvet vid Göteborg. Föräldrar: överstelöjtnanten Paul Joakim de Frese och Anna Brita Lillie af Aspenäs. Ryttare vid Västgöta kavalleri i aug. 1765; kadett vid kadettkåren 1767; sergeant vid arméns flotta 1 juni 1770; fänrik därstädes 5 juni 1771; löjtnant 2 maj 1774; kapten 19 febr. 17...

De Prou, Jacob, Sjöofficer (1651 – 1711)

De Prou, Jacob, f. 1651 i Frankrike, d. 19 juli (ej 11 aug.) 1711 i Karlskrona. Tjänstgjorde vid franska och engelska flottorna; regementskvartermästare vid översten Gustaf Makeléers reg. (sederna. Svenska livreg. till fot) 20 aug. 1681; kapten vid amiralitetet 9 okt. 1688; förde 1689 skeppet Stenbocken och 1690 (till Nederländerna) skeppet Wachtmeister samt 1696—98 skeppet Estland; vice ami...

Dehlgren, Sten F, Sjöofficer, Tidningsredaktör (1881 – 1947)
Dehlgren, Sten Fredrik, f. 26 maj 1881 i Stockholm. Föräldrar: regementspastorn, fil. doktorn Alfred Teodor Dehlgren och Henrietta (Jetta) Sofia Malmgren. Elev vid Beskowska skolan ht. 1887—vt. 1893; aspirant vid flottan 1894; tjänstgjorde ombord årligen 1894—1910; kadett vid sjökrigsskolan 1 okt. 1895; underofficerskorpral över stat 12 apr. 1898; underofficer av andra graden över stat 6 apr. ...
Derfelt, Johan, Sjöofficer (1561 – 1633)

Derfelt, Johan (ej Joachim), f. 1561, d. 27 juni 1633 i Reval. Föräldrar: trol. borgaren i Dorpat Hans Derfelt och Sophia (eller Dorothea) Bock. Student (Dorpatensis) vid Rostocks univ. juli 1585; reste även i Frankrike, England, Italien och Spanien; var 1593 (instr. 19 aug.) kapten på hertig Karls skepp Svan och Gripen på resa till Spanien och Portugal; 1595 (instr. 27 juni) kapten på Engel...

Didron, Fredrik Herman, Sjöofficer (1817 – 1886)

2. Fredrik Herman Didron, f. 7 dec. 1817 på Hallkved, Funbo sn (Upps.), d. 30 okt. 1886 i Stockholm. Föräldrar: bruksägaren och assessorn Johan Herman Didron och Lovisa Christina Horneman. Extra kadett 1833—34; sjöofficersex. i Karlskrona 21 maj 1836; sekundlöjtnant vid flottan 14 juli 1837; premiärlöjtnant 19 nov. 1845; genomgick Falu bergsskola 1847—49; kontroll-och besiktningsofficer vid ...

Du Quesne, Abraham, Sjöofficer (1610 – 1688)

Du Quesne, Abraham, f. 1610 i Dieppe, Frankrike, d. 2 febr. 1688 i Paris. Föräldrar: »H. K. M:ts i Frankrike kapten till sjöss», köpmannen och skeppsredaren Abraham Du Quesne och Marthe de Caux. Tjänstgjorde i franska flottan under sjökriget mot spanjorerna 1637—43; svensk skeppsmajor (ungefär motsvarande konteramiral) 14 sept. 1644—10 maj 1647; chef för franska Dunquerqueeskadern 1647; fran...

Dyrssen, Gerhard, Sjöofficer, Landshövding, Sjöförsvarsminister (1854 – 1938)

1. Gerhard Dyrssen, f. 18 febr. 1854 på Fänneslunda, Fänneslunda sn (Älvsb.), d. 3 april 1938 i Stockholm. Föräldrar: godsägaren Peder Johan Julius Dyrssen och Gustafva Wilhelmina Hägerman. Åtnjöt undervisning i hemmet; elev vid Sjökrigsskolan 8 okt. 1867; underlöjtnant vid flottan 11 okt. 1873; löjtnant 23 okt. 1876; genomgick franska minskolan i Boyardville 1880—81; kapten 24 okt. 1885; su...

Dyrssen, Gustaf, Sjöofficer (1858 – 1934)

2. Gustaf Dyrssen, den föregåendes broder och tvillingbroder till D. 3, f. 26 mars 1858 på Klagstorp, N. Kyrketorps sn (Skarab.), d. 24 okt. 1934 i Stockholm. Åtnjöt undervisning i hemmet till 1871; elev vid Sjökrigsskolan 28 sept. s. å.; som primus I sin årgång underlöjtnant vid K. flottan 26 okt. 1877 med turberäkning fr. o. m. 9 okt.; löjtnant 26 sept. 1881; genomgick ...

Dyrssen, Wilhelm, Sjöofficer (1858 – 1929)

3. Wilhelm Dyrssen, den föregåendes tvillingbroder och broder till D. 1, f. 26 mars 1858 på Klagstorp, N. Kyrketorps sn (Skarab.), d. 14 juli 1929 i Stockholm. Åtnjöt undervisning i hemmet; deltog i en kortare expedition på korvetten af Chapman sommaren 1870; elev vid Sjökrigsskolan 28 sept. 1871; underlöjtnant vid K. flottan 26 okt. 1877 med turberäkning fr. o. m. 9 okt....

Edgren, Johan Alexander, Tecknare, Sjöofficer, Frikyrkopredikant (1839 – 1908)

1. Johan Alexander (i U. S. A. John Alexis) Edgren, f. 20 febr. 1839 på Östanå bruk, Älvsbacka sn (Värml.), d. 26 jan. 1908 i Oakland, Kalifornien, U. S. A. Föräldrar: bruksförvaltaren Axel Hjalmar Edgren och Johanna Mathilda Berger. Undervisning i hemmet och 1849–52 i Karlstads elementarskola; gick till sjöss 1852; elev vid Stockholms navigationsskola 1854; styrmansex. där våren 1...

129 träffar, sida:  1 2 3 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se