Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
71 träffar, sida:  1 2 
Adelborg, Per Otto, Tecknare, Arméofficer (1781 – 1818)

1. Per Otto Adelborg, f. 24 apr. 1781, d. 2 mars 1818 i Västervik. Föräldrar: kaptenen vid fortifikationen Erik Otto Borgh, adlad Adelborg, och Anna Sofia Carlsköld. Extra fänrik vid drottningens livregemente 23 maj 1796; avlade officersexamen 12 juli 1797; kornett vid Nylands lätta dragonkår 16 juni 1801; löjtnant i armén 28 juni 1802; premiärlöjtnant 4 maj 1805; deltog i 1808 års fälttåg, ...

Afzelius, A August, Präst, Folkmusikupptecknare, Skald (1785 – 1871)

5. Arvid August Afzelius, f. 6 maj 1785 på Fjällåkra, Hornborga socken, d 25 sept. 1871 i Enköping. Föräldrar: komministern Per Persson Afzelius och Inga Magdalena Lindström. Vistades från sitt fjärde år, då fadern på grund av borgensförbindelser kommit på obestånd, till dess föräldrarnas hem några år senare återupprättades, i farfaderns, den ansedde rusthållaren Per Perssons, hem i Sätuna, ...

Aleander, Johan Abraham, Tecknare (1766 – 1853)

Aleander, Johan Abraham, f. 10 dec. 1766, d 15 maj 1853 i Stockholm. Fadern var stadstjänare i Nora kämnärsrätt. Gick i snörmakerilära; elev vid konstakademins läroverk okt. 1784–1793 och erhöll därvid sex medaljer, varibland stora eller första medaljen 1791, då han förklaras vara den bäste i arkitekturskolan, samt ånyo 1793. Tecknare, målare och gravör; v. amanuens och extra lärare vid kons...

Almfelt, Lorens Axel Fredrik, Karikatyrtecknare (1781 – 1844)

2. Lorens Axel Fredrik Almfelt, f. 13 aug. 1781, d 30 dec. 1844 i Stockholm. Föräldrar: löjtnanten Johan Almfelt och Brita Elisabet Moberg. Elev vid konstakademins läroverk apr. 1792. Karikatyrtecknare och gravör; konduktör vid överintendentsämbetet; kapten i telegrafkåren i egenskap av konstruktör 11 maj 1808. — Ogift.

Anckarsvärd, Michael Gustaf, Tecknare, Kavalleriofficer, Litograf, Överintendent (1792 – 1878)

4. Michael Gustaf Anckarsvärd, broder till de båda föregående, f. 25 mars 1792 i Kalmar, d 3 maj 1878 i Stockholm. Kadett vid krigsakademin å Karlberg 29 sept. 1804; utexaminerad 11 apr. 1808; fänrik vid livgrenadjärbrigaden 21 apr. s. å. samt vid Svea livgarde 10 juli 1809; deltog i kriget mot Norge 1808–09 och åtföljde västra armén på dess tåg till Stockholm; stabslöjtnant 4 febr....

Andersson, Nils, Jurist, Folkmusikupptecknare (1864 – 1921)

Andersson, Nils, f. 29 juli 1864 i Hofterup. Föräldrar lantbrukaren Anders Andersson och Hanna Ottosdotter. Intogs i Lunds h. allmänna läroverk ht. 1880; avlade mogenhetsexamen där 28 maj 1886; student i Lund ht. s. å.; fil. kand. 31 jan. 1889; jur. utr. kand. 28 apr. 1892; har med understöd av domarstipendier företagit resor till Tyskland 1906 och 1908 för att studera rättegångsväsendet, sä...

Andersson, Oskar E, Tecknare (1877 – 1906)

Andersson, Oskar Emil, f. 11 jan. 1877 i Kungsholms församling, Stockholm, d 28 nov. 1906 på Ekerön för egen hand. Föräldrar: myntarbetaren August Andersson och Adolfina Larsdotter. Efter slutade skolstudier elev hos medalj gravören Lea Ahlborn 1892; studerade vid tekniska skolans h. konstindustriella avdelning 1895–97. Medarbetare i tidningen Söndagsnisse från år 1897. – Ogift...

Andrén, A Victor (Vicke), Tecknare, Dekorationsmålare (1856 – 1930)

Andrén, Anders Victor, f. 7 dec. 1856 i Uddevalla. Föräldrar: bagaren Karl A. Andrén och Anna Sofia Ung. Målarlärling 1877; elev vid konstakademins läroverk 1878–82, där han företrädesvis studerade teckning men även skulptur; modellerade samtidigt på Fritjof Kjellbergs ateljé; utförde 1881 som prisämne statyn »Loke täljer mistelten»; har företagit åtskilliga studieresor samt f. ö. varit bosa...

Aveelen, Johan van den, Tecknare, Kopparstickare (– 1727)

Aveelen, Johan van den, f. i mitten av 1600-talet i Nederländerna, d 18 maj 1727 i Stockholm. Skicklig tecknare; hade med mycken framgång studerat kopparstickarkonsten; inkallades 1698 till Sverige; kopparstickare vid fortifikationen »för svenska topografins (Suecia-verkets) förfärdigande» s. å.; överfördes till kanslikollegiets e. o. stat 1703; återförflyttad till fortifikationsstaten 13 fe...

Bauer, John A, Målare, Tecknare (1882 – 1918)

Bauer, John Albert, f. 4 juni 1882 i Jönköping, d 20 nov. 1918 vid ångfartyget Per Brahes förlisning på Vättern, Föräldrar: handlanden Josef Bauer och Emma Charlotta Wadell. Elev vid Jönköpings h. allmänna läroverk ht. 1892–vt. 1898 och vid konstakademin 29 aug. 1900–vt. 1905; företog en studieresa till Italien 1907–09. Erhöll pris i Rom 1911 och hedersmedalj vid utställningen i San Francisc...

Berg, Yngve, Karikatyrtecknare, Illustratör (1887 – 1963)

3. Yngve Berg, den föregåendes son, f. 23 dec. 1887 i Stockholm. Elev vid Sofi Almquists samskola ht. 1897; avlade studentexamen därstädes 21 maj 1906; elev vid Göteborgs musei rit- och målarskola (Valand) okt. s. å.—dec. 1907; idkade konststudier i Paris 1908—13, bl. a. på Académie Colarossi för Kristian Krogh, på Académie de la grande chaumiére för ...

Berger, Johan Christian, Tecknare, Arméofficer, Landskapsmålare (1803 – 1871)
Berger, Johan Christian, f. 14 mars 1803 i Linköping, d 27 okt. 1871 i Uppsala. Föräldrar: stadsläkaren Johan Ulrik Berger och Maria Kristina Lönder. Kom i krigstjänst 26 juli 1821; sergeant vid andra livgrenadjärregementet 25 maj 1824; fänrik vid Hälsinge regemente 25 apr. 1827; erhöll penningelön 21 maj 1830; andre löjtnant 17 aug. 1833; andre kapten 23 maj 1845; stabs- adjutant vid överkomm...
Cederholm, Axel Fredrik, Tecknare, Skådespelare (1780 – 1828)
Cederholm, Axel Fredrik, f. 29 sept. 1780 i Stockholm, d 9 dec. 1828 därstädes. Föräldrar: kocken Karl Fredrik Cederholm och Maria Kristina Wahlström. Elev vid K. teatrarna 1793; studerade tillika vid Konstakademien, där han erhöll tredje medalj i principskolan för ornament 24 jan. 1799, tredje medalj i modellskolan efter antiken 24 jan. 1803, tredje medalj för teckning efter naturen 24 jan. 18...
Dardel, von, Fritz L, Karikatyrtecknare, Kavalleriofficer, Överintendent, Hovman (1817 – 1901)

1. Fritz Ludvig von Dardel, f. 24 mars 1817 i Neuchâtel, d. 27 maj 1901 i Stockholm. Föräldrar: kaptenen i engelsk tjänst Georges-Alexandre Dardel, adlad Dardel, och He...

Desprez, Louis Jean, Arkitekt, Målare, Tecknare, Teaterdekoratör (1743 – 1804)

Desprez, Louis Jean (ej Jean Louis), f. i maj 1743 i Auxerre, dep. Yonne, Frankrike, d. 19 mars 1804 i Stockholm. Föräldrar: perukmakareåldermannen Louis Mathieu Desprez och Perrette Bourbon. Lärjunge i Académie Royale d'Architecture i Paris i början av 1760-talet; teckningslärare i École Militaire till 1776; K. fransk stipendiat i Italien 1777—82; föreståndare för dekorationsavd. på Operan ...

Destain, Joseph Gabriel, Arkitekt, Tecknare, Fortifikationsofficer (– 1740)

Destain, Joseph Gabriel, födelseår okänt, d. dec. 1740 i Stockholm. Var av fransk börd; undervisades från fjorton års ålder av sin fader i teckning, arkitektur och matematik; gick sedan i lära hos flera framstående arkitekter i Paris; skulpterade under två år; var tre år i tjänst hos prinsen av Lothringen vid ett slottsbygge nära Nancy; tjänstgjorde ett år hos en ingenjör Thomas vid konstruk...

Edgren, Johan Alexander, Tecknare, Sjöofficer, Frikyrkopredikant (1839 – 1908)

1. Johan Alexander (i U. S. A. John Alexis) Edgren, f. 20 febr. 1839 på Östanå bruk, Älvsbacka sn (Värml.), d. 26 jan. 1908 i Oakland, Kalifornien, U. S. A. Föräldrar: bruksförvaltaren Axel Hjalmar Edgren och Johanna Mathilda Berger. Undervisning i hemmet och 1849–52 i Karlstads elementarskola; gick till sjöss 1852; elev vid Stockholms navigationsskola 1854; styrmansex. där våren 1...

Ehrensvärd, Augustin, Tecknare, Fältmarskalk, Artilleriofficer (1710 – 1772)

2. Augustin Ehrensvärd, den föregåendes son, f. 25 sept. 1710 på Fullerö, Barkarö sn (Vm.), d. 4 okt. 1772 på överstebostället Saaris, Virmo sn, Finland, samt begr. på Sveaborg, varest han gravsattes 1 juli 1783. Volontär vid artilleriet 1726; överfyrverkare vid artilleriet i Göteborg 1 jan. 1728; fick K. tillstånd att med bibehållande av Jonen idka studier vid universitet 3 okt. s...

Ehrensvärd, Carl August, Tecknare, Sjöofficer, Konstfilosof (1745 – 1800)

4. Carl August Ehrensvärd, son till E. 2, f. 5 maj 1745 i Stockholm (Art-förs.), d. 21 maj 1800 i Örebro. Student vid Åbo akademi 9 okt. 1754, vid Uppsala univ. 4 nov. 1755; kadett vid Artilleriet 28 juli 1753; fänrik vid Åbo läns infanterireg. 9 okt. 1760; löjtnant vid arméns flotta 10 nov. 1761; kapten där 18 (ej 8) sept. 1770; major i armén 12 sept. 1772, vid arméns flotta 30 ap...

Ekwall, Knut Alfred, Målare, Tecknare (1843 – 1912)

2. Knut Alfred Ekwall, den föregåendes bror, f. 3 april 1843 på Gränsbo i Säby sn (Jönk.), d. 16 april 1912 på Romanäs i samma sn. Elev vid Jönköpings högre allm. läroverk 1854–59; elev vid Akademien för de fria konsterna 1866–67; vistades 1870–85 huvudsakligen i Tyskland, först i München, sedan i Leipzig, 1876–85 i Berlin; agrée vid Akademien för de fria konsterna 1879; återflytta...

Forsberg, Anders W, Tecknare, Teckningslärare (1871 – 1914)

Forsberg, Anders Wilhelm, f 30 juni 1871 i Karlstad, d 16 (ej 18) maj 1914 i Sthlm (Klara). Föräldrar: klädeshandlaren Otto Vilhelm F o Lovisa Forsberg. Mogenhetsex vid Karlstads h a lärov 1889, elev vid Tekn skolan 1890, teckn: lärarex där juni 1893, teckn:lär vid Karlshamns tekn yrkesskola o samrealskola 1894–96, studier vid Caleb Althins målarskola i Sthlm 1896, överlär i frihand...

Forsström, Edvard A, Tecknare, Illustratör (1854 – 1934)

Forsström, Edvard August, f 18 sept 1854 i Hedemora, d 12 jan 1934 i Eksjö. Föräldrar: handlanden Johan August F o Maria Mathilda Wahlström. Elev vid FrKA 1876–83, målare, illustratör, tecknare i bl a tidn Söndags-Nisse från 1880, i Puck 1901–16.

G 3 febr 1900 i Eksjö m Signe Margareta Sjögren, f 1 juli 1867 i Misterhult (Kalm), d 7 mars 1921 i Eksjö (enl Västerviks dödbok), dtr till ...

Fridell, J Axel, Målare, Grafiker, Tecknare (1894 – 1935)

Fridell, John Axel, f 6 nov 1894 i Falun (Kristine), d 26 maj 1935 i Sthlm (Klara). Föräldrar: möbelsnickaren Per Johan F o Johanna Karolina Söderberg. Konststudier på aftonskola o därefter på egen hand från 1909, elev vid Konsthögskolan i Sthlm i slutet av sept 1913–26 maj 1916, konststudier i Italien 1921, Paris 1923, London 1926–27, 1928–29, Paris o Amsterdam 1930, London o Paris 1934. – ...

Gyllenmärs, Bröms, Samlare, Visupptecknare (– troligen 1679)

Gyllenmärs, Bröms, d i Dalstorp (Älvsb), arvskifte efter honom 17 juni 1679. Föräldrar: Olof Andersson G till Borrarp o Kerstin Larsdtr (Broms). Fänrik vid Västgöta kavallerireg 29, vissamlare.

G m Maria Lillie, som överlevde honom, dtr till överstelöjtn Peder Lillie af Aspenäs o Maria Amia v Lepel.

Haglund, Robert L, Målare, Grafiker, Tecknare (1844 – 1930)

Haglund, Robert Ludvig, f 5 mars 1844 i Sthlm (Klara), d 27 aug 1930 i Strängnäs. Föräldrar: snörmakaren Carl Gustaf H o Adelaide Therèse Lagerqvist. Studerade teaterdekorationsmåleri för F Ahlgrensson i Sthlm 61—63, dekorationsmålare vid Åbo stadsteater 64—65, inskr vid FrKA 7 sept 64, studerade där 64—69, en av stiftarna av Fören för grafisk konst 87 o av Konstnärernas sjuk- o understödska...

Hill, Carl Fredrik, Tecknare, Landskapsmålare (1849 – 1911)

2 Hill, Carl Fredrik, son till H 1, f 31 maj 1849 i Lund, d 22 febr 1911 där. Studentex i Lund vt 70, inskr vid LU ht 70, elev vid FrKA 71–73. Målare, tecknare. — Ogift.

Hjorth, Bror L, Målare, Tecknare, Skulptör (1894 – 1968)

Hjorth, Bror Leonard, f 22 april 1894 i Älvkarleby, Upps, d 21 maj 1968 i Uppsala. Föräldrar: kronoskogvaktaren Emil Gottfrid Johanzon o Charlotta Johansdtr. Studentex i Uppsala 14, elev vid C Althins o G Hallströms målarskolor i Sthlm hösten 14, extraelev i skulptur hos Utzon Frank på Kunstakademiet i Khvn från hösten 19, elev i skulptur hos A Bourdelle, Académie de la Grand Chaumi...

Holmbergsson, Johan, Grafiker, Tecknare, Illustratör (1804 – 1835)

2 Holmbergsson, Johan, son till H 1 i dennes andra g, f 14 juli 1804 i Uppsala, d 16 jan 1835 i Lund. Inskr vid LU 9 okt 20, studerade teckn o måln för univ:ritmästarna A Arwidson o M Körner samt anatomi för A Flodman, elev vid FrKA 23. Tecknare o illustratör. — Ogift.

Holmström, C A Torsten, Författare, Tecknare, Journalist (1884 – 1946)

3 Holmström, Carl Anders Torsten, bror till H 2, f 2 maj 1884 i Tottarp, Malm, d 15 jan 1946 i Gbg, Johanneberg. Mogenhetsex vid Lunds privata elementarskola 5 juni 03, inskr vid LU 15 sept 03, studerade där 03—05, eo amanuens vid zoologiska institutionen där 04—05, konststudier i Dachau, Bayern, 05—06, för Carl Wilhelmson på Valands målarskola i Gbg ...

Isander, Gustaf E, Grafiker, Tecknare (1863 – 1929)

Isander, Gustaf Emil, f 2 juli 1863 i Sthlm, Finska, d 30 juli 1929 där, Nik. Föräldrar: musikdir Erik I o Margareta Johanna Andersson. Kypare på olika sthlmsrestauranger, anställd vid Kahns bierstube 08—21. — Tecknare o grafiker.

G 9 juni 93 i Sthlm, Joh, m Dorothea Gustafsdtr, f 27 april 59 i Fridlevstad, Blek, d 11 juni 36 i Sthlm, Kat, dtr till pigan Stina Jonasdtr.

Jacobsson, Oscar, Tecknare (1889 – 1945)

Jacobsson, Oscar, f 7 nov 1889 i Gbg, Haga, d 25 dec 1945 i Solberga, Göt. Föräldrar: asfaltläggaren Anton J o Hedda Sivertsson. Anställd vid ban- o maskinavd vid SJ i Gbg 07—19, elev vid Valands målarskolas o Sv slöjdfören:s kvällskurser, tecknare i Söndags-Nisse från 20, resa till USA 22, till Italien o Grekland 25—26. — Tecknare.

G 24 juli 35 i Gbg, Haga, m Ingeborg Helena Cecilia ...

Jon-And, John E A, Målare, Karikatyrtecknare, Dekorationsmålare (1889 – 1941)

Jon-And, John Erik Algot, f 8 mars 1889 i Gbg, Haga, t 2 nov 1941 i Sthlm, Osc. Föräldrar: byggmästaren Olle Johan Andersson o Anna Sophia Abrahamsson. Studier vid Valands målarskola, Gbg, studieresa till England o Tyskland 08—09, elev vid Valands målarskola 10—12, elev hos H Le Fauconnier, Paris, 13—14, anställd vid SvD 14—16, studieresa till USA 16, till Tyskland, Italien o Tunis 21—22, te...

Kjellberg, J Frithjof, Tecknare, Skulptör (1836 – 1885)

Kjellberg, Johannes Frithjof, f 6 febr 1836 i Jönköping, d 16 dec 1885 i Sthlm, Klara. Föräldrar: garveriidkaren Johannes Frithjof K o Elisa Stille. Studier vid FrKA 54—59, agré där 59, studieresa till Khvn o Berlin 60, i Paris 61—62, i Rom 62—68, v prof vid FrKA 24 febr 72, prof i teckn där o k statybildhuggare 9 sept 73. — LFrKA 68. — Ogift.

Knöppel, G Arvid O, Skriftställare, Tecknare, Skulptör (1892 – 1970)

Knöppel, Gustav Arvid Oskar, f 25 april 1892 i Luleå, d 21 juni 1970 i Gunnarskog, Värml. Föräldrar: bryggaren o förf Johan Arvid Constantin K o Maria Cecilia Elsbeth Schultz v Berg. Elev vid h a l i Växjö, praktiserade inom bryggerinäringen till 12, elev vid Althins målarskola o Tekn skolans aftonkurser 12—14, aspirant vid konsthögskolan 14, elev där 15—19, FrKA:s stipendiat 18—19, erhöll s...

Krantz, Claes W N, Författare, Tecknare, Journalist (1897 – 1964)

Krantz, Claes Wilhelm Nikolaus, f 15 aug 1897 i Marstrand, d 21 nov 1964 i Gbg, Vasa. Föräldrar: skomakaren Gustaf K o Ida Sofia Nikander. Journalist i Gbgs-tidn 23—25, i Gbgs Handels- o Sjöfartstidn från 25. — Förf, tecknare.

G 1) 6 okt 24 i Gbg (enl vb för Skeppsh, Sthlm) m Marta Ingrid Johanna Arvidsson, f 30 maj 98 i Karlskrona, Amiralitetsförs, d 24 juni 32 i Gbg, Älvsborg, dtr t...

Kuylenstierna, Alexis E U, Författare, Tecknare, Journalist (1862 – 1947)

1 Kuylenstierna, Alexis Edvard Ulrik, f 10 april 1862 på Bro, Råby-Rönö, Söd, d 3 mars 1947 i Höör, Malm (enl db för Kimstad, Ög). Föräldrar: översten Otto Adolf Edvard K o Ebba Augusta Hermanda Sparre. Mogenhetsex i Nyköping vt 80, volontär vid Södermanlands reg 8 juni 80, elev vid krigsskolan på Karlberg 18 juli 81—3 okt 82, underlöjtn vid Södermanlands reg 17 nov 82, elev vid krigshögskol...

Lindström, Carl Jacob, Målare, Grafiker, Tecknare (1800 – troligen 1841)

Lindström, Carl Jacob, f 8 april 1800 i Linköping, d trol 1841 i Neapel, Italien. Föräldrar: tullvaktmästaren Nils L o Kristina Ulrica Nyqvist. Elev vid Linköpings trivialskola o gymnasium, vid FrKA möjl 17 (erhöll jetong jan 18, avlade tro- och huldhetsed till konungen 12 febr 18, antecknad som närvarande 18) —22, verksam i Italien från 23. Målare, tecknare, grafiker. — Trol ogift.

Lindström, Rikard M, Författare, Målare, Tecknare (1882 – 1943)

Lindström, Rikard Magnus, f 28 sept 1882 i Sthlm, Jak o Joh, d 20 okt 1943 där, Jak. Föräldrar: organisten Albert Esaias L o Carolina Christina Elisabet Hedenvall. Studier vid N reallärov i Sthlm till 98, vid Tekn skolan där, vid FrKA ht 01-vt 02, studier för P S Kroyer o K Zahrtmann i Khvn 02—05, postseglare på sträckan Ornö—Huvudskär i Sthlms skärgård 05—06, medl av Konstnärsförb 08. Målar...

Linnerhielm, Jonas Carl, Tecknare, Reseskildrare, Heraldiker (1758 – 1829)

Linnerhielm, Jonas Carl, f 30 aug 1758 i Elieholm, Blek, d 12 febr 1829 i Dörby, Kalm. Föräldrar: kanslirådet Pehr L o Engel Fredrika Rothlieb. Elev vid Kalmar gymn okt 73, inskr vid LU 26 jan 75, jurex 21 maj 76, eo kanslist vid krigsexp 14 nov 76, kopist 14 jan 77, kanslist 19 jan 81, protokollssekr 20 sept 83—3 juli 96, allt vid krigsexp, godsägare på Ebbetorp, Dörby, riksheraldiker från ...

Liungberger, Gustaf, Tecknare, Medaljgravör, Myntgravör (1733 – 1787)

Liungberger, Gustaf, f 22 okt 1733 i Sthlm, Nik, d 5 nov 1787 där, ibid. Föräldrar: bankokamreraren Erik L o Regina Catharina Berch. Studier för J E Rehn 48-59, för D Fehrman vid K myntet 50—58, vid K ritarakad, gravör vid myntverket i Stralsund 59— 62, studier i Paris omkr 63 — 66, i Rom 66—67, i Wien 67, prof i teckn vid K målar- o bildhuggarakad 17 febr 68 (k fullm 73), erhöll arvode för ...

Ljunggren, Carl Johan, Tecknare, Arméofficer, Militärhistoriker (1790 – 1852)

Ljunggren, Carl Johan (i fdb Johan Carl), f 2 maj 1790 i Vadstena, d 28 aug 1852 i Västerås. Föräldrar: kommerserådet Jonas Jacob L o Margareta Christina Sjöberg. Anmäld som elev vid målar- o bildhuggarakad:s skolor sept 01–sept 02, volontär (sergeant) vid fortifikationskåren 15 nov 05, undergick den mindre ex i ingenjörsvetenskapen 20 maj 07, fänrik vid Västmanlands reg 9 april 08,...

Loos, Cornelius, Tecknare, Fortifikationsofficer (1686 – 1738)

Loos, Cornelius, f 4 febr 1686 i Sthlm, Nik, d 15 april 1738 i Hamburg. Föräldrar: köpmannen Cornelius L o Maria Nääf. Volontär vid fortifikationen, konduktör vid fortifik i Reval 6 dec 04, löjtn vid fortifik i Gbg 26 mars 08, livdrabant 11 maj 08, major vid fortifik 11 april 11, adl 27 aug 11, överstelöjtn 7 dec 17, överste vid fortifik i Stralsund 12 nov 34, generalmajors avsked 9 mars 36,...

Lundquist, Anders, Målare, Grafiker, Tecknare (1803 – 1853)

Lundquist, Anders, f 1 juli 1803 i Örebro, d 22 okt 1853 i Sthlm, Hovf. Föräldrar: torparen Anders Andersson Bettsfeldt o Kerstin Andersdtr. Var elev vid FrKA febr 17, agré där 34, undervisade Oscar I:s barn i teckn 36–48, innehade konstskola i Sthlm. Målare, tecknare, grafiker.

G 23 april 1834 i Sthlm, Hovf, m Anna (Annette) Charlotta Carlsdtr Kellman, f 30 maj 1799 i Kristberg, Ög, ...

Lundquist, Birger R E, Tecknare (1910 – 1952)

Lundquist, Birger Richard Emanuel, f 21 okt 1910 i Ovansjö, Gävl, d 18 mars 1952 i Sthlm, Bromma. Föräldrar: verkmästaren Frans Richard L o Kristina Ellen Maria Holmqvist. Realex vid Storviks kommunala mellanskola i Ovansjö 27, ritare vid Nord armaturbolaget, Sthlm, 28–29, studier vid Tekn inst:s kvällskurser o vid Figge Fredrikssons målarskola där, freelancetecknare i dagspressen, främst i ...

Lybeck, Bertil, Tecknare, Illustratör (1887 – 1945)

Lybeck, Bertil, f 8 aug 1887 i Gbg, Domk, d 31 mars 1945 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: dir Anders Fredrik L o Jenny Katarina Ericsson. Elev vid Slöjdfören:s skola, Gbg, vid Camberwell School of Arts and Crafts, London, 05–08, studier i Paris 09–14, vid Konstakademins etsningsskola 15–16. Tecknare, bokillustratör. – LFrKA 41.

G 9 juli 1921(–24) i Paris (enl vb för Ad Fredr, Sthlm) m kon...

Martin, Johan Fredric, Grafiker, Tecknare, Gravör (1755 – 1816)

2 Martin, Johan Fredric, bror till M 1, dp 8 juni 1755 i Sthlm, Ty, d 28 sept 1816 där, Jak o Joh. Elev hos gelbgjutaråldermannen Johan Fredrik Reiff i Sthlm, bosatt i London 7076 o 7780, verksam som konstnär o lärare i Sthlm från aug 80, hovgravör, gravörprof vid FrKA 2 ju...

Masreliez, Louis A, Målare, Tecknare, Inredningsarkitekt (1748 – 1810)

2 Masreliez, Louis Adrien, son till M 1, f i början av 1748 i Paris, d 19 mars 1810 i Sthlm, S:t Eugenia katolska förs. Elev i faderns verkstad, vid Ritarakad 58, resa till Paris 69, studier i Italien 70–82, prof vid Målar- o bildhuggarakad 18 april 84jan 97, ledde inredn:arbetena vid de k slotten 85

Melander, Nils I, Karikatyrtecknare, Tidningstecknare (1895 – 1980)

Melander, Nils Ivar, f 8 maj 1895 i Gävle, d 21 maj 1980 i Sthlm, Enskede. Föräldrar: skolvaktmästaren Christian Ludvig M o Hulda Amanda Karolina Schoultz. Elev vid Tekn aftonskolan i Gävle 0815, realex vid borgarskolan 13, ritare vid skorstensbyggn:firman N Lundgren 13<...

Meyer, Johann Friedrich, Tecknare, Boktryckare, Litograf, Tidningsutgivare (1806 – 1893)

1 Meyer, Johann Friedrich, f 6 jan 1806 i Havelberg, Brandenburg, d 17 dec 1893 i Sthlm, Ty. Föräldrar: vinmästaren o murargesällen Johann Friedrich M o Catharina Elisabeth Meyer. Elev vid konstakad i Berlin 2228, elev i dekorationsmåln hos K Gropius vid operan där, studier i litografi vi...

Milles, Olga, Målare, Tecknare, Medaljgravör (1874 – 1967)

2 Milles, Olga, f 24 jan 1874 i Leibnitz, Österrike, d 3 jan 1967 i Graz, där. Föräldrar: finanskontrollören Anton Granner o Rosalia Kornberger. Studier vid Grazer Zeichenakademie 8792, vid konstakad i München 93...

71 träffar, sida:  1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se