Demografisk databas södra Sverige

Statistik

Ladda ner uppgifter rörande befolkning, yrken, social kategori med mera. Statistiken bygger på på församlingar i Blekinge, Halland, Kristianstad och Malmöhus län.

Till statistikfilerna

Webbplatsen DDSS.nu har avvecklats

Innehållet, i huvudsak databaserna för födda, vigda och döda har flyttas till Riksarkivets söktjänst. Du hittar databaserna via länkarna ovan. Nedan följer en beskrivning av projektet Demografisk Databas Södra Sverige som byggde upp webbplatsen DDSS.nu.

Projektbeskrivning 2011

Demografisk Databas Södra Sverige (DDSS) har som långsiktigt mål att kyrkoböckernas uppgifter om hela befolkningen i Skåne, Halland och Blekinge ska finnas fritt tillgängliga och sökbara på Internet. I första hand är det uppgifter om födelser, vigslar och dödsfall från 1600- till och med 1800-talet. Syftet är att åstadkomma en unik databas åtkomlig för envar på Internet, användbar för utbildning och undervisning, för vetenskaplig forskning samt person-, hembygds- och släktforskning.

Bakgrund

Redan 1983 startade Landsarkivet i Lund, i samarbete med Lunds universitet och Länsarbets-nämnden, Skånes Demografiska Databas (SDD). I SDD datoriserades folkbokföringsuppgifter från ett dussin församlingar i Västra Skåne för att ta fram ett individbaserat forskningsmaterial som sträcker sig från 1650 till modern tid.

DDSS startade i början av 1997 med Landsarkivet i Lund som initiativtagare och huvudman. Redan från början kunde man utnyttja erfarenheterna från SDD. Metodiken för registrering, kontroll och tillgängliggörande utvecklades och förfinades. Registreringsmetodik och registreringsnormer i DDSS fyller högt ställda krav på kvalitet och trohet mot kyrkoboksoriginalen.

I DDSS kom excerpering och kontroll att koncentreras till små lokala projektgrupper som arbetade med kyrkoboksmaterial från församlingar i den egna kommunen från och med våren 1997. När antalet verksamma i projektet var som störst 2000–2001 medverkade ett 70-tal personer i Broby, Bromölla, Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Karlskrona, Kristianstad, Olofström Osby, Ronneby, Svedala, Ystad och Ängelholm. Material från församlingar i samtliga dessa kommuner finns tillgängligt i databasen. Fortfarande pågår samarbete med några av grupperna. De lokala projektgruppernas verksamhet leddes och finansierades i samverkan mellan kommuner, arbetsmarknadsmyndigheter, släkt- och hembygdsorganisationer och landsarkivet. Under 2006 startade Access-projektet "Sydsveriges historiska befolkning på nätet" med tre anställda och finansiering via Statens kulturråd. I projektet bearbetades registrerade för- och efternamn, ortnamn, namn på sjukdomar och dödsorsaker samt yrke/titlar. Projektets resultat blev att sökbarheten i databasen ökade samt att specialpresentationer kring innehållet lades ut på temasidor. Härigenom har databasen fått en bredare användning. Även specialpresentationer för skolan och högskolan förbereddes. Sedan flera år är DDSS en integrerad del av landsarkivets verksamhet. Källmaterialet, kyrkoböckerna, finns i landsarkivet, som ställer registreringsunderlag till projektgruppernas förfogande. De lokala projektgrupperna står för excerpering och registrering samt bidrar med nödvändig lokalkännedom och kompetens i handskriftsläsning och genealogi. Slutlig kvalitetskontroll, samordning, datasupport och tillgängliggörande på Internet svarar också landsarkivet för.

Projektarbetets moment

Projektets uppläggning kan beskrivas moment för moment:

  1. Produktion av registreringsunderlag på landsarkivet. Kopiering av original med digital kamera. Distribution till projektgrupperna.
  2. Nyregistrering och inmatning och kontroll i lokala projektgrupper. Projektet stöder excerpering enligt i landsarkivet fastställda regler och inmatning i enhetliga och användarvänliga PC-applikationer.
  3. Efterkontroll i landsarkivet.
  4. Normalisering. I databasen återges alltid texten i kyrkoböckerna ordagrant. För att underlätta sökning har alla för- och efternamn, ortnamn, yrken och titlar stavningsnormaliserats och utländska eller ålderdomliga ord har översatts till modern svenska.
  5. Internetpresentation av färdiga register via landsarkivet.
  6. Utarbetande av arkivpedagogiska moduler för befolkningsutveckling, person- och ortnamnspresentation, yrken, sjukdomar m.m.

Databasen

Databasen är fritt tillgänglig på www.ddss.nu. Den är mycket uppskattad och har haft över 300 000 användare per år. Den har försetts med sök- och presentationssidor svenska och engelska. För närvarande finns det omkring 1,6 miljoner poster, som kan nås via ett sökformulär. Registrering och kontroll fortsätter och nya poster läggs ut på hemsidan med jämna mellanrum. Förhoppningar finns om att inleda samarbete med fler kommuner så att målsättningen att täcka hela landsarkivets distrikt så småningom kan uppnås.

Samarbete

Förutom med Centrum för Ekonomisk Demografi sker också samarbete med Malmö stadsarkiv som har lett till möjligheten att söka även i kyrkoböcker för församlingarna i Malmö.

Utåtriktad verksamhet

För att sprida information om DDSS deltar medarbetarna i föreläsningar runt om i södra Sverige, på släktforskarträffar, i skolor och liknande sammanhang.