Demografisk databas södra Sverige

Statistik

Ladda ner uppgifter rörande befolkning, yrken, social kategori med mera. Statistiken bygger på på församlingar i Blekinge, Halland, Kristianstad och Malmöhus län.

Till statistikfilerna

Webbplatsen DDSS.nu har avvecklats

Innehållet, i huvudsak databaserna för födda, vigda och döda har flyttas till Riksarkivets söktjänst. Du hittar databaserna via länkarna ovan. Nedan följer en beskrivning av projektet Demografisk Databas Södra Sverige som byggde upp webbplatsen DDSS.nu.

Projektbeskrivning

Redan 1983 startade Landsarkivet i Lund, i samarbete med Lunds universitet och Länsarbets-nämnden, Skånes Demografiska Databas (SDD). I SDD datoriserades folkbokföringsuppgifter från ett dussin församlingar i Västra Skåne för att ta fram ett individbaserat forskningsmaterial som sträcker sig från 1650 till modern tid.

DDSS startade i början av 1997 med Landsarkivet i Lund som initiativtagare och huvudman. Redan från början kunde man utnyttja erfarenheterna från SDD. Metodiken för registrering, kontroll och tillgängliggörande utvecklades och förfinades. Registreringsmetodik och registreringsnormer i DDSS fyller högt ställda krav på kvalitet och trohet mot kyrkoboksoriginalen.

I DDSS kom excerpering och kontroll att koncentreras till små lokala projektgrupper som arbetade med kyrkoboksmaterial från församlingar i den egna kommunen från och med våren 1997. När antalet verksamma i projektet var som störst 2000–2001 medverkade ett 70-tal personer i Broby, Bromölla, Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Karlskrona, Kristianstad, Olofström Osby, Ronneby, Svedala, Ystad och Ängelholm. Material från församlingar i samtliga dessa kommuner finns tillgängligt i databasen. De lokala projektgruppernas verksamhet leddes och finansierades i samverkan mellan kommuner, arbetsmarknadsmyndigheter, släkt- och hembygdsorganisationer och landsarkivet. Under 2006 startade Access-projektet "Sydsveriges historiska befolkning på nätet" med tre anställda och finansiering via Statens kulturråd. I projektet bearbetades registrerade för- och efternamn, ortnamn, namn på sjukdomar och dödsorsaker samt yrke/titlar. Projektets resultat blev att sökbarheten i databasen ökade samt att specialpresentationer kring innehållet lades ut på temasidor. Härigenom har databasen fått en bredare användning. Även specialpresentationer för skolan och högskolan förbereddes.

Projektarbetets moment

Projektets uppläggning kan beskrivas moment för moment:

  1. Produktion av registreringsunderlag på landsarkivet. Kopiering av original med digital kamera. Distribution till projektgrupperna.
  2. Nyregistrering och inmatning och kontroll i lokala projektgrupper. Projektet stöder excerpering enligt i landsarkivet fastställda regler och inmatning i enhetliga och användarvänliga PC-applikationer.
  3. Efterkontroll i landsarkivet.
  4. Normalisering. I databasen återges alltid texten i kyrkoböckerna ordagrant. För att underlätta sökning har alla för- och efternamn, ortnamn, yrken och titlar stavningsnormaliserats och utländska eller ålderdomliga ord har översatts till modern svenska.
  5. Internetpresentation av färdiga register via landsarkivet.
  6. Utarbetande av arkivpedagogiska moduler för befolkningsutveckling, person- och ortnamnspresentation, yrken, sjukdomar m.m.

Databasen

Databasen som var fritt tillgänglig på www.ddss.nu hade över 300 000 användare per år. Den hade sök- och presentationssidor svenska och engelska. När DDSS integrerades i Riksarkivets söktjänst hade den ca 1,6 miljoner sökbara poster.

Samarbete

Förutom med Centrum för Ekonomisk Demografi skedde också samarbete med Malmö stadsarkiv som har lett till möjligheten att söka även i kyrkoböcker för församlingarna i Malmö.

Avveckling

Under 2024 avvecklades DDSS som en egen tjänst och integrerades i Riksarkivets övriga söktjänster. Under 2023 avslutades nyregistreringen av uppgifter till DDSS.