Lönnberg, släktBand 24 (1982-1984), sida 553.

Biografi

Lönnberg, släkt, härstammande från Eric Gustaf Lönberg (d 1733) i Kråkshults Skattegård, Kråkshult, Jönk, som kallas ryttare i mtl from 1729 men ej kunnat återfinnas i KrA:s rullor. Hans son skattebonden Lars Fredric Ericsson (1729–96) i Kråkshults Skattegård var far till Carl (kallade sig Carl Fredrik) Lönberg (1755–1822). Denne avlade borgared som färgare i Linköping 1791 och blev eo illitterat rådman där 1811 samt ordinarie rådman 1818. Färgerirörelsen fortsattes av hans bror Johan (kallade sig Johan Fredrik) L (1769–1838) och efter dennes död av hans änka Maria Christina Andersdotter (1794–1878). Hennes son i tidigare äktenskap – med arrendatorn Lars Graegerlund i Gunnekulla, Frödinge, Kalm – Lars Johan (1816–89) antog namnet L. Denne avlade 1838 hovrätts- och kameralexamen i Uppsala och blev kämnärsnotarie i Linköping 1841 och rådman där 1850 samt var riksdagsman i AK 1870–73.

Lars Johan L:s halvbror och Johan L:s son Carl Johan Leonard L (1828–1905) blev magister i Uppsala 1854. 1855 kom han genom sitt äktenskap i besittning av godset Ringstad i Östra Eneby (nu Norrköping). L var riksdagsman i bondeståndet 1862–63 och 1865–66 samt i AK 1867–69, landstingsman 1864–69, ordf i Bråbo och Lösings med Norrköpings stads hushållningsgille 1866–69 och lekmannaombud vid kyrkomötet 1868. Han var en av de östgötar som vid riksdagen 1862–63 tog ledningen inom den liberala bondeståndsgruppen, och från 1867 års riksdag tillhörde han det då bildade parti som stödde Louis De Geers regering och fick namnet Intelligensen. Då detta partis ordförande Robert De la Gardie s å blev tf landshövding i Ög och därför ansåg sig böra avgå som riksdagsman, efterträdde L honom 1868 som ordförande i partiet. Han hade emellertid inte tillräcklig organisatorisk förmåga för att vara partiledare, vilket bidrog till att partiets medlemsantal minskade. Vid AK-valen 1869 ersattes L med en lantmannapartist i samband med att han gick i konkurs. Ringstad kom därefter att tillhöra halvbrodern, ehuru L fortfarande bodde där. Politiska brev till honom finns hos hans sonson Egil L:s (se nedan) änka i Karlskoga och har utgjort en viktig källa för forskningen (Thermaenius 1928 o 1931). L:s ms till en ordbok över östgötadialekten och smärre folkloristiska uppteckningar finns hos Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Hans hustru Mathilda Lovisa Jacobina L, f Stenhammar (1837–1907), som var dotter till kontraktsprosten Matthias (ej Christian) Stenhammar och styvdotter till L:s förutnämnde halvbror, var en insiktsfull kännare av folklivet i sin hembygd och blev känd som författarinna av bl a historiska romaner. Son till dem var prof Axel Johan Einar L (se nedan).

En yngre son var Gustaf Kristian Ingolf L (1867–1930). Ingolf L blev med dr i Uppsala på avhandlingen Studien über das Nabelbläschen an der Nachgeburt des ausgetragenen Kindes (1901) och var 1901–02 docent i gynekologi och obstetrik där. Från 1901 (tilltr 1902) var han lasarettsläkare i Karlshamn, där han var ledamot av stadsfullmäktige från 1905 (vice ordf 1909–19 och 1922–30) och landstingsman 1909–29. Hans son Egil L (1903–65) blev fil lic i Uppsala 1931 och var landsantikvarie i Jönk 1935–46 samt därefter socialkurator i Karlskoga och chef för den interna informationen vid ab Bofors.

Författare

H G-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Carl Lönberg: A Kugelberg, Ant:ar om borgmästare o rådmän i Linköping 1608–1862 (Linköpings hist, 2:2, 1946); Einar L, Något om färgning för 100 år sedan (Fataburen 1,907), s 220. Johan L: Kugelberg, a a; Einar L, a a; Örnberg, 13 (1905), s 155. Lars Johan L: TU 7:73, KB; AK riksdagarne 1870-72 (1872), s 21; B Hagård, Stadens styr o förvaltn (Linköpings hist, 4, 1978); Kugelberg, a a; F Lindberg, 1567-1862. Näringsliv o förvaltn (Linköpings hist, 2, 1975); Odén; SPG; E Åkerhielm, Sv gods o gårdar, 2 uppl, 2 (1930), s 141; Ömberg, 6 (1890), s 362, o 13 (1905), s 155. Carl Johan Leonard L: TU 7:73, KB; [V Granlund,] AK:s män under riksdagarne 1867–69 (2. uppl, 1869), s 17; [W A Bergstrand,] Det nya statsskickets polit hist, af Marcellus, 1 (1882), s 240; K Hagman, Register över kyrkomötets prot jämte bih för åren 1868–1918 (1920); C Hallendorff, Från Karl XV:s dagar (1924); (J C Hellberg,] Ur minnet o dagboken om mina samtida, af Posthumus, 12 (1874); Krok; Odén; H Schött, Ög:s hushållningssällsk:s hist, 1–2 (1913–14); SMoK; SPG; E Thermaenius, Lantmannapartiet (1928); dens, Sv bondepolitik (1931); dens, Riksdagspartierna (Sveriges riksdag, 17, 1935), s 45, 286; Og:s landsting 1863–1962, Porträttgalleri (1962); Örnberg, 6 (1890), s 360, o 13 (1905), s 153 f. Mathilda Lovisa Jacobina L: K O Bonnier, Bonniers, 4 (1931); [sign] E-s, Mathilda L (Idun 1907); S Leijonhufvud o S Brithelli, Kvinnan inom sv litt intill år 1893 (1893); E Lidfbrss, Mathilda L (Idun 1895); Linköpings hm, 3 (1919), s 669; Lundstedt; B Meijer, Sv literatur-lexikon (1886); SPG; Örnberg, 6 (1890), s 360. Gustaf Kristian Ingolf L: S Leander, Hundra år i Blekinge (1936), s 257; O Moberg, Stadens utveckl under demokratiens o industrialismens tidevarv (Karlshamns hist, 4, 1950); Odén; SLH 3:4,4:3 (1896-1933); SPG. Egil L: E L (DN o SvD 22 maj 1965); Väv, Suppl (1950); D:o, 2. uppl, Svealand (1964).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Lönnberg, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10070, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2021-02-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10070
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Lönnberg, släkt, urn:sbl:10070, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2021-02-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se