Boo F Malmborg

Född:1905-12-05 – Gävle Heliga Trefaldighets församling, Gävleborgs län
Död:1980-10-21 – Matteus församling (AB-län), Stockholms län

Konsthistoriker, Genealog


Band 24 (1982-1984), sida 751.

Meriter

von Malmborg, Boo Fredrik, f 5 dec 1905 i Gävle, d 21 okt 1980 i Sthlm, Matt. Föräldrar: majoren och brandchefen Otto August v M o Ingeborg (Inga) Eva Maria Schough. Studentex vid Palmgrenska skolan i Sthlm 15 maj 25, inskr vid StH ht 25, FK där 15 dec 28, intendent vid kulturhist fören:s museum i Gävle 30–34, anställd vid Gävleborgs läns hembygdsförb 32–33, inskr vid UU 29 mars 34, sekr i komm för inventering av sv privatarkiv 35, FL vid UU 28 maj 36, e befattningshavare vid NM 37, andre intendent där 1 juli 42, eo intendent o förest för sv porträttarkivet 44, sekr i NM:utredn dec 44–juli 49, bitr sekr i statens konstråd 45, sekr där 48–63, led av styr för statstjänstemännens riksförb 47–52, förest för NM:s avd för slottssaml:arna 1 sept 49, ordf i Sv museimannafören:s facksektion 54–56, eo förste intendent vid NM 30 juni 60–71, led av styr för Skoklosters slott 67–72, föreståndare för NM:s arkiv 70–80.

G 25 mars 1937 i Sthlm, Osc, m Brita Maria Eklund, f 9 febr 1911 i Trollhättan, dtr till ingenjören Gustaf (Gösta) Julius E o Anna Elisabet Berg.

Biografi

Som historiker intresserade sig Boo v M i ungdomen främst för personhistoria. Han blev en av de ledande inom Genealogiska föreningen, där han tog initiativet till en landsomfattande, systematiskt bedriven inventering av privatarkiv, framför allt gårdsarkiv, med början i Gävleborgs län. Resultatet blev bildandet av Kommittén för inventering av sv privatarkiv. M var i hög grad arkivforskare; efter pensioneringen 1970 fick han förordnande som föreståndare för NM:s arkiv, en arvodestjänst som han uppehöll till våren 1980.

Som amanuens och intendent vid NM fullföljde M och utvecklade Sixten Strömboms intentioner i arbetet med sv porträttarkivet. M blev snart den främste kännaren av sv porträttkonst. Porträttarkivet omfattade vid hans bortgång ca 50 000 fotograferade porträtt; antalet förtecknade porträtt är det mångdubbla. Han publicerade också en rad skrifter med anknytning till porträttarkivets verksamhet, där hans historiska och personhistoriska orientering kom honom väl till pass liksom hans ingående kännedom om skilda epokers klädmode. Bland dessa skrifter behandlar några den kungliga ikonografin. Han skrev också en monografi över den holländske porträttmålaren Martin Mijtens d ä, som kom till Sverige på 1670-talet. Det var ett verk som kastade nytt ljus över en tidigare ganska okänd konstnär. M levererade under många år artiklar till SBL, och han skrev en biografi över sin morfar, Robert Schough, en Norrlandspionjär. M var obestridligen rätt man att skriva Svensk porträttkonst under fem århundraden, som utkom 1979 och blev hans avslutande livsverk, oumbärligt för alla som vill veta något om sv porträtt och deras upphovsmän.

I M:s uppgifter som chef för slottssamlingarna ingick också vården av statens porträttsamlingar på Gripsholms slott och Gripsholms folkhögskola. I den del som härbärgeras i folkhögskolan och som omfattar 1900-talets sv porträttkonst ingår även den kollektion av framstående svenskars porträtt, vilka på förslag av en särskild nämnd beställts av regeringen. Tack vare denna verksamhet återfick modern sv porträttkonst efter en nedgångsperiod på 1930- och 40-talen i hög grad sin prestige, och yngre begåvade porträttörer har uppmärksammats för sina prestationer. M:s insatser för denna utveckling kan inte överskattas.

M redigerade flera av Nationalmusei årsböcker. 1941 stod han som ensam författare till årsboken, Nationalmusei byggnad, ett bidrag till dess tillkomsthistoria. Han förberedde och ordnade Gustav III:s antikmuseum i Sthlms slotts nordöstra flygel och var kommissarie för en rad utställningar i NM:s regi. M var en administrativ och juridisk begåvning, starkt intresserad av byråkratiska problem, sekreterare i NM-utredningen under först August Beskows och sedan Victor Larssons ordförandeskap och sekreterare i statens konstråd 1945–63. Han engagerade sig i den fackliga verksamheten som styrelseledamot i statstjänstemännens riksförbund liksom i Sv museimannaföreningen, var även politiskt engagerad med påtagligt konservativ inriktning och aktiv i civilförsvaret.

M har karakteriserats (Corin) som "stilla och försynt, vänlig och anspråkslös, i sitt framträdande lite formell och gammaldags siratlig ... Hans sätt att vara förrådde knappast att han var den handlingsmänniska han var. Minst av allt levde han i en sluten värld av lärdom och ämbetsplikter. Samhällslivet i dess olika yttringar engagerade hans uppmärksamhet, hans kommentarer till vad som hände hade ofta en underton av sarkastisk humor."

Författare

Bo LindwallSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: En amerikasvensk krigare. Överste Oscar Malmborg (Allsvensk samling, årg [13], 1926, Gbg, fol, nr 19, s 4). - Bidrag till Luleå–Ofotenbanans historia. Gefle 1927. 61 s, 1 karta. - Släkten Malmborg (PHT, årg 28, 1927, Sthlm 19[27-]28, s 149-163). – Medeltida träskulptur i Enångers kyrkomuseum. Illustr katalog. Gefle 1934. 47 s, XXXII pl-bl. – Bidrag till frågan om Gefle stads uppkomst. Gefle 1934. (10) s. [Ur Norrlands-posten 3/11 så.] – Med svenska trupper i Slesvig. Ett apropå till den sv Saarexpedi-tionen. Episoder från den sv-norska ockupationen 1849–50 (S-T 27/12 1934, s 6). - Schough, med släktgrenen Wichman. [Sthlm, tr] Gävle 1937. 40 s. (Genealogiska föreningens släktböcker 1.) – Svenska porträttarkivet (Medlemsblad ... för Genealogiska föreningen, [13–]16, Sthlm 1937, 4:o, s 17 f [i nr 16]). – Ida von Schulzenheim. En presentation av hennes konst inför utställningen ... Gefle 1938. 7 s. [Ur Norrlands-posten 8/10 s å.] – Gestriklands historia (Bygdegårdar, bygdehistoriskt album, Gestrikland o dess gårdar i ord o bild utg under red av O Nordlund o G Arbell, Gefle 19[38–]40, tv-4:o, s 18-23; även sep, Sthlm 1938, 6 s). -Index över svenska porträtt 1500—1850 i Svenska porträttarkivets samlingar, bd 2 ... utg av S Strömbom. Sthlm 1939. XVII s, s 457–968, 49 pl-bl. (Medarb tills med E C:son Uggla o L Sandberg; Svenska porträttarkivet, [omsl:] d 2.) – Nutida svensk porträttkonst (Studiekamraten, årg 21, 1939, Sthlm, 4:o, s 269-274; även sep, 8:o, 23 s). – Museitanken i antiken (Tidskrift for konstvetenskap, årg 23, [1940/41,] Lund 1940-41, 4:o, s 118–124). – Nationalmusei byggnad. Ett bidrag till dess tillkomsthistoria. [Rubr.] [Sthlm, tr] Upps 1941. 4:o. 154 s. (Nationalmusei årsbok, N S, årg 11.) – Svensk porträttlitteratur. Bibliogr förteckn. [Sthlm, tr] Gävle 1941. 171 s. (Tills med C Björkbom; Svenska porträttarkivets publikationer 3.) – Förteckning över Percy Elfstrands tryckta skrifter. Upprättad till 50-årsdagen ... 1941. [Gävle] u å. 15 s, 1 pl. [Anon, tills med C Björkbom.] – När "peubeln" portförbjöds på Kongl. museet (Vecko-journalen, årg 32, 1941, Sthlm, 4:o, nr 23, s 24 f, 28). – Robert Schough och de engelska Gellivare-bolagen (Norrbotten, Norrbottens läns hembygdsförenings årsbok, 1942, Luleå, s 17–30). – Om målare och skrå före Konstakademiens tillkomst (Konstvärlden, årg 2, 1942, Sthlm 1942[-43], s 800–804; även sep, 1943, 16:o, 20 s). - Svenska kungliga porträtt i Svenska porträttarkivets samlingar, d 1. Gustav I - Karl XII ... utg av S Strömbom. Sthlm 1943. XVIII, 396 s, 78 pl-bl. (Medarb; Index över svenska porträtt bd 3; Svenska porträttarkivetfs indexverk, d 3 (omsl)].) – Våra vanligaste porträttattribut (Konstvärlden, [årg 3, 1943,] Sommarboken 1943, Sthlm, s 10-14). — Bataljmålningarna på Drottningholm (Bocken. Medlemsblad för Hälsinge regementes kamratförening, 1943, Gefle, 4:o, s 32). - Samtida porträtt av Gustaf II Adolf. Populär sammanfattning. Sthlm 1944. 15 s, 16 pl-bl. (Småskrifter utg av Svenska porträttarkivet, Nationalmuseum. Nr 1.) – Per Krafft d. ä. (Fem stora gustavianer. Studier från Nationalmusei utställning hösten 1943 ... utg av S Strömbom ..., Sthlm 1944, 4:o, s 217–248, 2 pl-bl). – Nationalmusei arkiv (Nationalmusei årsbok, 14-15, 1944-45, [Sthlm, tr] Upps, 4:o, s 208 f). – Konstföreningar i Sverige (Almanack för alla, årg 50, 1946, Sthlm 1945, s 162–165). – Kungligt porträtt och festliga dagar (Ur Gävle stads historia, utg till femhundraårs jubileet, Gävle 1946, 4:o, s 657–682). – S Strömbom o M Upmark, Stora kopparbergs bergslags aktiebolags samlingar av porträtt och topografiska bilder. Vägledning [omsl: genom konstsamlingen] ... på Bergslagets uppdrag utarb av Svenska porträttarkivet... Sthlm 1947. 91 s. (Medverkan.) [Ny uppl] 1949. 95 s. – Gårdsarkiven (Bygdesägen och gårdsarkiv, Sthlm 1947, s 9–30). – Elias Brenner. Ett trehundraårsminne (OoB, 1947, s 275-284). - En kunglig jubilar (Sörmlandsbygden, Södermanlands hembygdsförbunds årsbok, årg 19, 1950, Nyköping, s 10—16; om Karl IX). – Karl Johans porträtt (OoB, 1951, s 215—217). – Guide to Gripsholm castle ... is-sued by the National museum. Sthlm 1951. 23 s. [Anon.] Rev ed 1955. – Schloss Gripsholm. Kleiner Fuhrer ... Hrsg vom Nationalmuseum. Sthlm 1952. 23 s. [Anon.] - Katalog över statens porträttsamling på Gripsholm. [Omsl: Statens ...] 1-2. Sthlm 1951-55. [Föret.] 1. Porträtt före . 1809. 1951. 327 s, Nyförvärv till statens ... [rubr], [1955,] 11 s. 2. Porträtt efter 1809. 1952. 75 s, Nyförvärv till statens samling av porträtt från den nyaste tiden på ... [rubr], 1962, 27 s. – Porträttet från genealogisk synpunkt (Släkt och hävd, 1952–1953, Sthlm, s 269–271 [i nr 3, 1953]). - Katalog över målningssamlingen på Rosersbergs slott. Sthlm 1953. 31 s. – Gyllenhielms porträtt (Sörmlandsbygden, 22, 1953, o sep härur Skrifter utg av Eskilstuna museistyrelse, 2. Sundbyholm. En bok om riksamiralen Carl Carlsson Gyllenhielms slott, [Eskilstuna, tr] Nyköping 1953, s 31-38; av skriften: 2. uppl 1959, s 25-32). – Statens konstråd. Redogörelse över konstnärliga utsmyckningar. [Sthlm 1954.] 4:o. 72 pl. [Anon; duplic] - Statens konstråd. Redogörelse för Konstrådets verksamhet 1 juli 1937 - 30 juni 1955. Sthlm 1955. 81 s, 6 pl-bl. [Anon.] – Gripsholmskatalogen 200 år (Svenska museer, 1955, Sthlm, 4:o, nr 4, s 7–9). – Konstsamlingarna på Harpsund (Sörmlandsbygden, 25, 1956, Eskilstuna, s 91-96). - Gustaf IILs antikmuseum på Stockholms slott. Sthlm 1958. 23 s, [tillägg 1959,] 6 s. [Anon, tills med Oscar Antonsson; katalog.] (Nationalmusei slottssamlingar.) 2. uppl ... Omarb o utök. 1966. 27 s. [Ej anon.] [Endast företal i ny, av M v Heland omarb uppl] 1974, s 4 f. – Gustaf IILs antikmuseum (Svenska museer, 1958, nr 2, s 7–9). – Inledning (Nationalmusei utställningskatalog nr 253. Carl Fredrik von Breda 1759-1818, Sthlm 1959, s 6-18). – Portraits erzählen Geschichte (Industria, [omsl: Son-derausgabe,] 1960, Sthlm, 4:o, s 41 -43). - Martin Mijtens d. ä. En konstnär från Sveriges storhetstid. Malmö 1961. 4:o. 118 s, 7 pl-bl. - Gripsholm (Läsebok för grundskolan: Ur konstens värld. Re-daktionskomm: A Norlén ..., Sthlm 1962, s 118–136). – Statens konstråd (Vår konst, Konstfrämjandets tidskr, 1965, Sthlm, nr. 4-5, s 10-12). -Porträts der Königin Christina vor ihrem Regie-rungsantritt 1644 (Nationalmusei skriftserie, nr 12 = Analecta reginensia 1. Queen Christina of Swe-den, documents and studies, ed by M v Plåten, Sthlm 1966, 4:o, s 226-243). - Konstlivet i Sverige 1966–67. En kortfattad översikt (Meddelanden från Nationalmuseum nr 92. Statens konstsamlingars tillväxt och förvaltning 1967, Underdånig berättelse ..., Sthlm 1968, s 9-13; sign B. v. M.). – Swedish 17th century artists in London (Världsmarknad, Journal of the Federation ofoommercial agents of Sweden [omsl: Tidskr för Sveriges handelsagenters förbund], årg 25, 1968, Sthlm, 4:o, s 125, 127). - De kungliga slotten [förtit], Bd 1–2. Malmö i 971. (Slott och herresäten i Sverige, [förtit:] Ett konst- och kulturhistoriskt samlingsverk ... Huvudred: Sven T. Kjellberg.) 1. Kungliga slottet i Stockholm. Drottningholm, Ulriksdal och Sofiero. 342 s, (53) pl-bl. (Med bidrag av C.-F. Palmstierna.) 2. Gripsholm, Haga, Rosendal, Ro-sersberg, Strömsholm och Tullgarn samt Solliden, Stenhammar och Prins Eugens Waldemarsudde. 351 s, (36) pl-bl, 1 kartbl. (Med bidr av Bengt G. Söderberg m fl.) – Målningssamlingen på Strömsholms slott. Katalog utg av Nationalmuseum. Sthlm 1971. (9) s. [Föret sign.] – Det moderna porträttgalleriet på Gripsholm (Meddelande från Nationalmuseum 96. Statens konstsamlingars tillväxt ... 1971 ..., Sthlm 1972, s 89-93). – Inledning (Prins Eugens Waldemarsudde 1974, [katalog:] Carl Fredrik von Malmborg, oktober–november 1974, [Sthlm 1974,] s 5–18). – Från me- deltid till frihetstid. Svenska historiska bilder i statens konstsamlingar (Årsbok for Svenska statens konstsamlingar, 22. Bilder ur svenska historien. En konstbok från Nationalmuseum red av Ulf G. Johnsson, Sthlm 1975, s 29-65). – Robert Schough. En Norrlandspionjär. [Sthlm, tr] Uddevalla 1976. 207 s, (8) pl. - Svensk porträttkonst under fem århundraden. [Malmö o Sthlm, tr] Malmö 1978. 4:o. 451 s, (38) pl-bl. (Nationalmusei skriftserie nr 18.) – Erik Brahes porträtt (Nationalmuseum bulletin, vol 3, 1979, Sthlm, s 225-228). – Artiklar i SBL, bd 11–12, 1945–49, 18–23, 1969–81, o Konsthistorisk tidskrift 1938, 1945, 1954, 1958-60, 1962-63, 1965, Sthlm, 4:o; reviderat E. G. Folcker, L. Looström o S. Strömbom, Gripsholms slott, Officiell vägledning för besökande ... utg av Nationalmuseum, Sthlm 1946, 26 s, 4 pl-bl (föret, under medv av Å Setterwall, P. O. Westlund o C Nordenfalk), [nya uppl(föret):] 1947, [av Setterwall o Westlund rev:] 1948, 1950, 1950, 1951, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 40. uppl [åter översedd av B v M] 1959, 31 s, 2 pl-bl, [nya uppl] 1960, 1962, 1963, 1964, 1966, 1969, 1970, [omarb] 1972, 1973, övers: The castle of Gripsholm, official guide to visitors ..., 1947, 31 s, 4 pl-bl (tills med C Nordenfalk o B Dahlbäck), jfr ovan 1951, 1952.

Redigerat: Kung Gustafs folk. Porträttutst. Anordnad av Nationalmuseum o Nya dag! allehanda. Alvikshallen 8-28 juni 1938. Sthlm 1938. 176 s, 8 pl-bl. [Föret, tills med W v Sydow; katalog.] – Nationalmusei tolvte vandringsutställning. Hand-ledn i konsten att se på konst. 1938-1939. Sthlm 1938. 31 s. (Tills med F Holmér; Nationalmusei utställningskataloger nr 61.) [Ny omarb uppl] 1939. – Min hobby. Utställning till förmån for Rädda barnens verksamhet för Sveriges barn. Sthlm 1942. 60 s, 6 pl-bl, 9 bl annonser, Tillägg till katalogen "Min hobby" [rubr], (3) s. (Tills med B Bonnier.) — Fem stora gustavianer. Utställning till minne av C. G. Pilo, A. Roslin, P. Krafft d. ä., P. A. Hall, J. E. Rehn, som avledo för 150 år sedan. Sthlm 1943. 105 s, 16 pl-bl, 9 bl annonser. (Biträde; red av S Strömbom; Nationalmusei utställningskatalog nr 92.) 2.-4. uppl s å. 107 s. - Karl IX. Studier. Sthlm 1950. 56 s, 16 pl-bl. (Småskrifter utg av Svenska porträttarkivet... 2.) – Gripsholm. Ett slott och dess konstskatter. En konstbok från Nationalmuseum. Sthlm 1956. 166 s. (Årsbok för svenska statens konstsamlingar 4.) — Drottningholm. En konstbok från Nationalmuseum. Sthlm 1966. 225 s. (Ibid 13.)

Källor och litteratur

Källor o litt: P Bjurström o B Lindwall, nekr över M (DN 25 okt 1980 o SvD 27 okt 1980); C-F Corin, B v M (SoH 1980-81); S Rundqvist , B v M in memoriam (SvD 28 okt 1980); G Thimon, Matr över Gästrike–Hälsinge nation i Uppsala 1811–1961 (1963).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Boo F Malmborg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10214, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bo Lindwall), hämtad 2024-05-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10214
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Boo F Malmborg, urn:sbl:10214, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bo Lindwall), hämtad 2024-05-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se