Lilliestråle, släktBand 23 (1980-1981), sida 143.

Biografi

Lilliestråle, släkt, härstammande från superintendenten i Karlstad Ingemund Bröms (bd 6), vars barn 1756 adlades Liljestråle. Bland dem märkes lektorn i Strängnäs Gustaf Adolph Liljestråle (1716—73), den ene av de båda lektorer som stod på biskop Jacob Serenius' sida under de svåra misshälligheterna inom Strängnäs konsistorium omkr 1770. 1767 publicerade han — sannolikt inspirerad av biskopen — en skrift om prästerskapets rätt till tionde från adelns säterier. L var också verksam vid det på Serenius' initiativ igångsatta bibelöversättningsarbetet, utarbetade tillsammans med denne den 1773 av Gustav III fastställda instruktionen för bibelkommissionen o blev en av dess ledamöter men dog redan några veckor efter dess tillsättning. Hans bibelöversättningsms finns liksom hans ms i hebreisk filologi i Roggebiblioteket i Strängnäs. Hans sonsons son Fredrik Wilhelm Ingemund L (1840-1904) befordrades vid Svea hovrätt till assessor 1877 o blev expeditionschef i Finansdepartementet 1878, president i hovrätten över Skåne o Blekinge 1883 samt juris hedersdr 1900. Wilhelm L:s bror Nils Fredrik (Fritz) L (1851-1919) blev 1889 fil dr i historia efter disputation på en avhandling om riksdagarna 1609 o 1610. Han blev 1892 lektor i Sundsvall, där han var rektor 1908—16.

Gustaf Adolph L:s yngste bror, justitiekanslern Joachim Vilhelm Liliestråle (se nedan), var far till fd kanslisten i justitierevisionsexpeditionen, sedermera godsägaren på Låstad vid Strängnäs Ingemund Liliestråle (1764-1828), som tillhörde kretsen kring C F Pechlin. Efter mordet på Gustav III dömdes L av Högsta domstolen 1792 till fyra veckors fängelsestraff. Senare hörde han till den radikala adelsoppositionen på riksdagen år 1800 (Carlsson). Hans sondtr Hedvig (Hedda) Ulrika Vilhelmina Klingspor, f L (1837-1917) var gift med riksheraldikern Carl Arvid Klingspor (bd 21) o publicerade smärre skrifter o översättningar. Brorson till henne var Joachim Wilhelm Richard L (1876-1967). Joachim L blev, efter att ha varit skogsförvaltare o skogschef vid olika norrländska företag, skogschef vid Wifstavarfs ab 1911 o disponent där 1918 samt var 1921-48 VD vid samma företag, där han verkade för rationell skogsvård o tog initiativ till en 1944 anlagd boardfabrik. L var ordf i styrelsen för Indalsälvens m fl flottningsföreningar 1927—48, i Västernorrlands o Jämtlands läns handelskammare 1930—42 o i Sv cellulosaföreningen 1941—45. Som VD efterträddes han av sin son Wilhelm L (f 1913, d 1990).

Författare

H G-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: Adelsbrev, vol 25, RA; S Carlsson, Ståndssamhälle o ståndspersoner 1700-1865 (1949); J Lagerholm, Södermanland-Närkes nation (1933).

Gustaf Adolph Liljestråle: S E Bring, Sv boklex 1700-1829. Rätte-gångshandhar (1958); L Bygden, Sv anonym- o pseudonymlex (1974); H Cnattingius, Angreppen på prästeståndet o dess priv 1765—69 (KÅ 1931), s 165 f, 170 f; J A Drysén, Lektorer vid Strengnäs gymnasium (1871), s 25; L Hagberg, Jacob Serenius' kyrkl insats (1952); C Olbers, I bibelöfversättningsfrågan, 1 (1874), s 10; Strängnäs hm, 1 (1897).

Fredrik Wilhelm Ingemund L: Anjou; A Borgström, Kongl hofrätten öfver Skåne o Blekinge 1821-1900 (1901); Hj Gullberg, JustitieM (1902); T Petré, Ministären Themptander (1945); SPG.

Nils Fredrik L: E Kölgren o C G Tengström, Läroverks- o seminariematr 1914-15 (1915); SPG.

Ingemund Liliestråle: Bring, a a; dens, Sv boklex 1700-1829. Riksdagshandhar (1961); Carlsson, a a; A Larson, Sammansvärjn:en mot Gustav III (1959); N Staf, Polisväsendet i Sthlm 1776-1850 (1950).

Hedvig Ulrika Vilhelmina Klingspor, f L: Carländer.

Joachim Wilhelm Richard L: T Althin, Wifsta Varf 1798-1948 (1948), s 140 f, 145-48, 178, 182 ff; N A Floden, Sågverkspatronerna [1] (1949), s 54; Joachim W R L (SvD 20 jan 1967); SMoK.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Lilliestråle, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10373, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2023-05-31.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10373
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Lilliestråle, släkt, urn:sbl:10373, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2023-05-31.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se