Linder, släktBand 23 (1980-1981), sida 392.

Biografi

Linder, släkt, härstammande från nämndemannen Ogge Andersson (d 1743, 71 år gammal), som omkr 1712 flyttade från Norregården i Vägershult, Lenhovda, Kron, till Norregården i Tomeshult, Algutsboda, Kron. Sannolikt efter födelsesocknen, vars namn ofta skrevs "Lindhofda", antogs namnet L av dennes söner vice häradshövdingen magister Anders L (1701—81), som 1766 fick häradshövdings n h o v, o Magnus L (1709—99), som var bergmästare i Finland 1747 (tf 1744) —87 o genom sitt äktenskap kom i besittning av hälften av Svarta järnbruk i Karis, Nylands län. Den senares son auditören vid arméns flottas finska eskader Adolph Johan L (1749-1812) på Vanjärvi i Vichtis, Nylands län, fick 1784 assessors o senare lagmans nhov. En annan son, Magnus L (1751 — 1801), köpte 1786 den andra hälften av Svarta bruk av en moster o lät 1783—92 där uppföra en ståtlig herrgårdsbyggnad. Hans son sedermera överstelöjtnanten Carl Anton L (1795—1866) på Åminne i Pojo, Nylands län, blev 1830 finländsk adelsman o fick 1833 tillstånd att på sitt adliga nummer fa adoptera sin äldre bror Magnus L (1792—1863) på Svarta, som fick bergsråds titel 1856, blev friherre 1859 o gjorde Svarta till fideikommiss så. Sedan Magnus L:s ende son dött ogift 1896, tillföll bruket broderns ättlingar. Sonson till denne var sv. generalmajoren o finländske generalen Ernst L (se nedan). Hans kusin kammarherre Hjalmar Constantin L (1862-1921) på Svarta, som 1896—99 var gift med en syster till sin ungdomsvän G Mannerheim, byggde senare om bruket till en modern trämassefabrik. Genom både egen arbetskapacitet o spekulationer skaffade sig Hjalmar L en ofantlig förmögenhet o gjorde stora donationer till Hfors universitet, Finska konstföreningen o nationalmuseet. 1918 publicerade han en så uppseendeväckande artikel i Hufvudstadsbladet i Hfors mot "den vita terrorn" att han måste lämna Finland. Han köpte då Hjularöds slott o gods i Harlösa, Malm, där han lät uppföra en påkostad kavaljersbyggnad. Han råkade emellertid ut för den våldsamma finländska inflationen o dessutom för en svindlare. Under vistelse i Marseille tog han sitt liv.

Författare

HG-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: Carpelan (1942); B Est-lander, Ernst L d ä. En märkesman inom den liberala rörelsen i Finland (1925); FBH; Kalender över ointrod adels fören, särsk 1939 (1938) o 1975 (1975); Kansallinen elämäkerrasto, 3 (1930); K K Meinander, Svarta (G Nikander mil, Herrgårdar i Finland, 1, 1928), s 176-86; WE Nordström, Svarta bruks hist (1962); H Södersteen, Den sv-finska ätten L:s härstamning (PHT 1924). Anders L: Biographica, Inrikes civilexp:s registratur 9 dec 1766, landshövd:s i Söd skr till KM:t, vol 13:8juni 1741, d:o i Upps d:o, vol 23: 25 april 1741, Statskontorets skr till K M:t, vol 96: 26 juni 1781, E 3083: Handl ang A W-Sparres aftarer m Herman Adolf Wrangel, RA; P Wilstadius, Smolandi Upsa-lienses, 5 (1978); P G Vistrand, Smålands nation i Uppsala, 1 (1894). Magnus L (f 1799): Bergskoll; S Högberg, M över LPS (1961); Nordström, a a; Wilstadius, a a. Adolph Johan L: Kammarrevisionens skr till K M:t, vol 31: 17 mars 1796, M 1259 o 1846, RA; V Lagus, Åbo akademis studentM, 2 (1895); G Nikander o E Jutikkala, Säterier o storgårdar i Finland, 1 (1939), s 187; Nordström, a a. Magnus L (f 1801): Nordström, a a; Å Setterwall, Erik Palmstedt (1945). Hjalmar Constantin L: V Hoving, Vänner o böcker (1953), s 58 f; S Jäger-skiöld, Den unge Mannerheim (1964); dens, Gustaf Mannerheim 1906-17 (1965); dens, Gustaf Mannerheim 1918 (1967); ST Kjellberg, Skåne, 1 (Slott o herresäten i Sverige, 1966), s 133 f, 137; C G Laurin, Minnen 1908-18 (1932); Nordström, a a .

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Linder, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10515, Svenskt biografiskt lexikon (art av HG-m), hämtad 2024-05-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10515
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Linder, släkt, urn:sbl:10515, Svenskt biografiskt lexikon (art av HG-m), hämtad 2024-05-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se