Lindhult, släktBand 23 (1980-1981), sida 495.

Biografi

Lindhult, släkt, härstammande från sockerbagaren Johan L (d 1733), vars patronymikon var Jönsson (Riddarholmens vb 27 mars 1695). Han flyttade från Sthlm till Gbg o fick burskap där 1706 (Almquist). Sonen kh Daniel L (f 1696, ej 1697; d 1765) i Getinge, Hall, var far till kh Hans L (1751 — 1802) i Frillesås, Hall. Den sistnämndes son prosten Daniel Eric L (1787—1856) i Örby, Älvsb, var far till Oscar Axel Frithiof L (1831—1907). Oscar L blev efter studier i Leipzig, Sthlm, Paris o London sånglärare i Düsseldorf o kallades därifrån till hovet i Hannover, där han av konung Georg V fick professors titel o kvarstannade tills Hannover 1866 införlivades med Preussen. Efter verksamhet som sånglärare vid konservatoriet i Köln återvände han på 1880-talet till Sverige, där han bedrev sångundervisning i Gbg. Hans äldre bror Claes Robert L (1821—85) fick efter sjuårig anställning hos D Carnegie & Co (bd 7, s 604 f) burskap som handlande i Gbg 1848 o var en tid stadens största havreexportör o 1857 — 68 Lübecks konsul där men måste 1871 gå i konkurs. Deras brorson Erik Filip Georg L (1864—1938) emigrerade efter ingenjörsexamen vid Chalmers tekniska institut 1887 o praktik vid bryggerier i Augsburg o Gbg till USA, där han först var tidningsman i den sv-amerikanska pressen o senare blev domare. Deras äldste bror, konsistorienotarien Hans August L (1817 — 84) i Gbg, var i äktenskap med en syster till historieprofessorn Niklas Tengberg far till skriftställarinnan Ellen Augusta Nordenstreng, f L (1859—1950), g m författaren Rolf Nordenstreng, o till Niklas August L (1870-1943). Niklas L var 1:e kanslisekreterare i civildepartementet från 1917 o i socialdepartementet 1920—26. Han tog 1904 initiativ till bildandet av De extra ordinaries förening, vars ordf han blev. Denna förening började 1907 utge tidskriften Från sv statsförvaltningen, som L redigerade tillsammans med T Hedrén 1907-14, o 1917-29 var han ensam utgivare av den. Han var 1907 en av grundarna av Statstjänstemännens förening i Sthlm, med vilken De extra ordinaries förening 1911 sammanslogs till Statsförvaltningens tjänstemannaförening, o i denna var han ordf 1922-25. I sin tidskrift gav L 1917 första impulsen till bildandet 1918 av Nordiska administrativa förbundet, i vars sv styrelse han var sekreterare 1918 — 34. Under de sista åren av sitt liv publicerade han en rad smärre heraldiska uppsatser. L:s efterlämnade ppr finns till stor del i UUB men hans genealogiska samkar o ärvda rester av arkiv efter fadern, flera farbröder, farfadern o dennes far i GUB. Namnet L:s ovanlighet talar för att den ovannämnda Johan L, som 1698 fick en i övrigt okänd son med namnet Petter, var befryndad med Petter L (d 1710), som var verksam vid Mälsåkers slott 1674—80 o vid slottskyrkan i Sthlm 1693 o blev målarmästare i Sthlm 1681, samt med rådmannen i Örebro Petter L (d 1740, 75 år gammal), som var förmyndare för sin broder kontrollören vid stora viktualievågen i Sthlm Zakarias L:s (d 1731) barn. Den sistnämnde Petter L var far till Johan L (1723—70), som blev med dr i Uppsala 1752 o gjorde sig bemärkt genom sina försök 1752—53 med elektricitetens terapeutiska användning (exempel återgivna i VAH) samt 1754 av VA sändes till Paris för att inhämta kunskap om bråckbands förfärdigande. Han blev provinsialmedicus i Malmöhus län 1755, läkare vid Danviks hospital o Allmänna barnhuset 1759 o andre stadsphysicus i Sthlm o assessor i Collegium medicum 1762 samt var intendent vid surbrunnen på Norrmalm 1766-67.

Författare

H G-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt:

Johan L (d 1733): W Bergs genealog ant.ar om gbgssläkter 1:2, p 479, GLA; H Almquist, Gbgs hist, 2 (1935); W Berg, Saml:ar till Gbgs hist, 2 (1887), s 277, 289, 300, 308, o 3 (1890); N Cassén, Sockerbagare i Sthlm under 1600—1700-talen (1936), s 12; [V Örnberg,] Slägten Myliander eller Molin, av Aquilmonte (PHT 1898-99). Daniel L: Gbgs hm.

Hans L: d:o; SjGbg.

Daniel Eric L; Gbgs hm; SjGbg; Sthlms hm.

Oscar Axel Frithiof L: TU 7: 66, KB; NF 16 (2 uppl, 1912); Norlind.

Claes Robert L: A Attman, Gbg 1863-1913 (Gbgs stadsfullm 1863-1962, 1:1, 1963); BachCI; G Fridlizius, Swedish corn export in the free trade era (1957), s 23, 115 f, 122, 124, 152, 181, 183, 237, 261 f, 264; SjGbg.

Erik Filip Georg L: R Landelius' utlandssv saml: USA, SBL:s dep i RA; G Bodman, Chalmers tekniska institut. M 1829-1929 (1929); [C J Gardell,] Götiska förbundets ledamöter 1815-1928 (1929).

Hans August L: TU 7:66, KB; J Björklund, Valda minnesteckmar öfver aflidne ledamöter av VVS (VVSH. Ny tidsföljd, 26,J 891).

Niklas August L: Carlander; H Gillingstam, Ätterna Oxenstierna o Vasa under medeltiden (1952-53), s 125 f; Niklas L död (SvD 29 jan 1943); PKM 1936 (1935); SMoK; Sv hist bibliografi 1901-20 (1923); d:o 1921-35 (1956); d:o 1936-50 (1964).

Petter L (t 1710): Målareämbetcts i Sthlm prot 1663-84, p 1, 206, 216, 218, 223 f, 229, 232 T, 239 o 241 f NordM; E Andrén, Mälsåker (NordMH 21, 1945), s 25 f, 33; W Karlsson, Ett bidrag till kännedomen om stormaktstidens begravningskonst (Rig 1949), s 76; W Pursche, Timmermansämbetet i Sthlm före 1700. Bihang (1979); SKL. Johan L (i1770): A Grape, Ihreska handskriftssaml:en, 1 — 2 (1949); J Lagerholm, Södermanland-Närkes nation ... 1595-1900 (1933); S Lindroth, VA:s hist 1739-1818, 1-2 (1967); SLH 1:1 (1822); SMoK.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Lindhult, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10597, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2024-07-24.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10597
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Lindhult, släkt, urn:sbl:10597, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2024-07-24.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se