Lampa, släktBand 22 (1977-1979), sida 220.

Biografi

Lampa, släkt, härstammande från sämskmakaren Daniel Lampe (d tidigast 1645) i Härnösand, som skall ha inflyttat från Königsberg (Örnberg). Dennes son stadspedagogen i Sundsvall Per L (d 1686 enl Tunæus) var far till Daniel L (d tidigast 1703) som 1697-1703 var bryggarålderman i Sthlm var far till guldsmeden Johan Henric L (1769—1821) i Sthlm. Den sena- res styvson guldsmeden Carl Petter Hudding (1789—1855) i Sthlm antog namnet L efter styvfadern. Samtliga ovannämnda guldsmeder är representerade i bl a NordM o Hallwylska museet, Sthlm.

Per L:s bror bryggaråldermannen Claes Danielsson L (1627—1709) i Sthlm var far till vice generalauditören Casper L (1675— 1755), som 1719 tillsammans med sin svärfar överkommissarien Börje Robeck adlades med namnet Gyllenbååt på grund av den senares släktskap på mödernet med ätten Bååt (jfr Frälseg). Han befordrades vid Svea hovrätt till hovrättsråd 1736 o skall ha gjort sig känd som så ivrig hatt att mössorna 1742 uppges ha sökt förmå ryssarna att begära hans avlägsnande från riksdagen. Hans adliga släktgren utdog på svärdssidan 1828 o på spinnsidan 1857.

Hans äldre bror Johan L (1671—1748) var 1703—26 sin ovannämnde kusin Daniel L:s efterträdare som bryggarålderman i Sthlm. Han var rdgm 1713—14, 1720, 1723 o 1731, satt från borgerskapets änkehus tillkomst 1724 i dess direktion o anlade den obetydliga begynnelsen till varvet på Djurgården, som han sålde 1735. Hans son löjtnant Fredrik L (1723—1804) adlades 1751 med namnet Lagersverd (skrev sig Lagersværd), vilket namnval kan ha påverkats av att en av hans systrar var gift med sedermera generalmajoren Magnus Daniel Lillie-svärd. Han deltog i finska kriget 1741—42 o pommerska kriget samt däremellan i det franska fälttåget i Flandern 1745 samt blev 1758 kapten. 1772 användes han av mössorna för spionage på J M Sprengtporten, då ryktet om den förestående statskuppen börjat spridas, o från 1775 var han en av de fd mössor som närmade sig det ryska sändebudet i Sthlm för att verka för en ny regimförändring. Hans adliga släktgren torde ha utdött redan med hans son kanslirådet Johan Claes Lagerswärd (1756—1836), länge sv chargé d'affaires o ministerresident vid de italienska hoven, känd som G A Reuterholms spion hos sv ministern där G M Armfelt 1793. A F Munck publicerade 1796 sin brevväxling med honom.

Fredrik Lagersværds helbror hovbryggaren Per L (1708—79) i Sthlm var svärfar till landshövdingen Per Adam Strömberg. Äldre halvbror till Fredrik Lagersværd var kh Lars L (1695—1750) i Holm, Upps. Dennes helbror bryggaren Daniel L (1697—1744) i Sthlm var far till plantageförvaltaren Daniel Adrian L (1726—59) i Surinam i Sydamerika.

Johan L:s äldre bror Petrus L (1667— 1743) tillhörde som notarie i fältkonsistoriet från 1702 Karl XII:s omedelbara omgivning, blev 1704 hov- o drabantpredikant o 1707 (tilltr 1708) kh i Arboga o kontraktsprost samt var rdgm 1719—20. Hans son kontraktsprosten Petrus L (1711—86) i Mariestad, som var rdgm 1771—72, var far till kh Per L (1751—1815) i Fredsberg, Skar, av vars sonsöner en antog namnet Wendtland från sitt mormöderne. Per L:s bror kornetten Christopher L (1753—1825) på säteriet Ske-berga på Torso, Skar, var farfar till prof Sven L (se nedan). Son till den sistnämnde var konstnären Sven Gunnar L (1873— 1952).

Flera släktmedlemmar har emigrerat till USA.

Utan samband med denna släkt var soldaten Jonas L (1775—1850) i Längjum, Skar, vars sonson kontraktsprosten Anders L (1840—1910) i Varv, Skar, var far till docent Sven Magnus L (se ovan).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: P Meijer Granqvist, Sthlmskt borgarfolk (19Ö2); Örnberg, 10 (1894). Daniel Lampe: G Bucht, Härnösands hist, 1 (1935). Per L (f 1687): Tuneei prästkrönika, p 43, 684, HLA; N Ahnlund, Sundsvalls hist, 1 (1921), s 273 f; Härnösands hm, 3 (1925), s 248; UUM 1 (1900—11), s 156. Daniel L (f tidigast 1703): Bryggareämbetets i Sthlm prot 1696—1703, SSA; SE Bring, Tyska bryggeriet (1930); dens, S:t Eriks bryggeri . . . 1676—1910 (1939); Jacob L, Johan Henric L o Carl Petter L: SKL; Sv silversmide 1520—1850, 4 (1963). Claes Danielsson L: G Bolin, Vinkällare, krogar o går-kök i Sthlm år 1671 (SSEA 1940), s 128; S E Bring, Hamburgerbryggeriet till 1910 (1936); dens, a a 1939; D Hj T Börjeson, Sthlms segelsjöfart (1932); R Josephson, Borgarhus i gamla Sthlm (1916). Casper Gyllenbååt: Orig:sköldebrev, RHA; Anjou; Frälseg, 4: 3 (1976), s 1211; Malmström. Johan L: B Boethius, Magistraten o borgerskapet i Sthlm 1719—1815 (1943); G Bolin m fl, Djurgården förr o nu (1925); BorgRP före frihetstiden (1933); d:o från frihetstidens början, 1, 2, 4 (1945—58); Bring, a a 1936 o 1939; Börjeson, a a; W Falk, Hiärneska huset i kvarteret Näckström o dess invånare (SSEA 1939), s 43 f; A Löfgren, Näckströmstrakten o Packaretorgsviken (SSEA 1932), s 102; Millqvist; E Rosenborg, Sthlms borgerskaps enkehus 1724—1924 (1924), s 13, 61; K Samuelsson, De stora köpmanshusen i Sthlm 1730—1815 (1951). Fredrik Lagersvcerd: Adelsbrev, vol 24, M 1096, RA; Odhner, 1, s 117, 216, 394, 540, 563. Johan Claes Lager-swärd: C v Bonsdorff, Gustav Mauritz Armfel t, 1, 4 (1930—34); L Dahlgren, Norrländska släktprofiler, 1 (1911), s 348; Tforgny] H[öjer], Johan Claes Lagersvärd (SMoK 4, 1948); E Tegnér, Gustaf Mauritz Armfelt, 2 (1884), s 117 ff, 129, 141, 143— 46, 226, 247 ff, 269 f. Lars L: Uppsala hm. Per L (1708—79): S E Bring o S Simonsson, Grönwalls bryggeri, Niirnbergs bryggeri o Wienerbryggeriet (1956). Daniel Adrian L: Bref o skrifvelser af o till Carl von Linné, 1: 3 (1909); NVE Nordenmark, Pehr Wilhelm Wargentin (1939), s 437; A Paulin, Sv öden i Sydamerika (1951). Petrus L (1667—1743): S E Bring, Några ant:ar om o af generalmajoren . . . Karl Wrangel (KFÅ 1910), s 114 f 120 f; S Grauers, Med Karl XII i fält under de första krigsåren (KFÅ 1964), s 125; M v Plåten, Johan Runius (1954); PrRP från år 1719, 1—2 (1921—22); H Tigerström, Karl XII:s fältkonsistorium (KFÅ 1955), 89 f; [A Westén,] Sv k hof-clericiets hist, 1:2 (1801); E Wrangel, Sveriges litt förbindelser med Holland (1897); Västerås hm, 1 (1843). Petrus L (1711—86): Skara hm; [Westén,] aa, 1:3 (1814). Per L(1751—1815): SjVestg; Skara hm. Wendtland: Setterdahl. Christopher L: B V:son Lundqvist, Västgöta nation i Uppsala från år 1595, 2 (1947—69). Sven Gunnar L: SKL. Anders L: E Erlandsson, Skara h a l:s lärjungar åren 1826—69 (1925); J Marino, AL (Julhälsn:ar till för-saml:arna från präster i Skara stift, 7, 1912); Skara hm 1850—1930.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Lampa, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10969, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-09-21.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10969
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Lampa, släkt, urn:sbl:10969, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-09-21.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se