Laurell, släkterBand 22 (1977-1979), sida 351.

Biografi

Laurell, släkter.

1 Kh Laurentius L (1666—1741) i Österplana, Skar, efterträddes som kh av sin son Anders L (1701—62). En annan son var den som kyrkomålare bekante Johan L (1707—73). Dennes sonson kommissionslantmätaren Carl L (1765—1840) i Arvika var far till prosten Anders Gustaf L (1797—-1850) i Åmål o kontraktsprosten Emanuel L (1801—77) i Sillerud, Värml. Söner till den senare var överstelöjtnant Per (Pelle) Lorentz L (se nedan) o komministern i Johannes församling i Sthlm Emanuel L (1845— 1931). Pelle L var far till Signe L (1873— 1957). Hon var sekreterare i Fredrika-Bre-mer-förbundet 1909—16, ledamot av dess styrelse 1914—33, sekreterare o kassaförvaltare i dess stipendieinstitution 1916—39 o ordf i nämnden för Sthlms stads lärlings- o yrkesskolor i husligt arbete 1920—37. Om hennes bekantskap med Bengt Lidforss se nedan arbeten av Beyer o Vendelfelt. Bror till henne var VD för Sveriges verkstadsförening civilingenjör Gunnar L (1880—1924).

Syssling till Pelle L var Axel Gustaf L (1839—1927). Axel L var den förste översten för Västernorrlands regemente 1893— 99 o kommendant i Sthlm 1899—1909. Han var far till överste Rolf Helmer L (1890— 1975). Helmer L var VD i Dagsposten under andra världskriget. Axel L:s bror Carl Edvard L (1842—1926) var löjtnant vid Nerikes regemente 1868—74, därefter godsägare på Lundsholm i Ölme, Värml, o 1880—83 rdgm i FK, hemmansfogde vid UU 1883—89, akademifogde 1889—92 o disponent vid Graningeverken i Graninge, Vnl, 1893—1900. Edvard L var far till Anders L (1878—1959), som var VD för Holmsunds ab, Vb, 1926—31 o för Bergvik & Ala nya ab i Söderhamn 1931—41. Brorson till den sistnämnde är direktör Gunnar L (f 1908). Medlemmar av släkten har emigrerat till USA o Ryssland. 2 Hemmansägaren Lars Andreassons i Stora Mellby, Älvsb, son kontraktsprosten Lars L (1844—1932) i Segerstad, Skar, var far till Amos Yngve L (1882—1975). Yngve L blev 1908 amanuens vid Riksmuseets etnografiska avdelning o deltog i E Mjöbergs forskningsresa till nordvästra Australien 1910—11. 1913—20 gjorde han på egen bekostnad ett stort antal folkmusikinspelningar på fonografcylindrar, av vilka ett hundratal bevarats o finns i Sv visarkiv, Sthlm. Överföringar har på 1970-talet gjorts till LP-skivor. Uppteckningar av L har publicerats bl a i S Landtmanson, Folkmusik i Västergötland (1911). 1921—22 deltog han i Kjell Kolthoffs (bd 21) resa till Kina. L stannade där o blev 1937 prof i etnografi vid univ i Shanghai. Först 1947 återvände han till Sverige. Utan samband med ovannämnda släkter är prof i klinisk bakteriologi i Uppsala Gunnar L (f 1917), vars farfar, som antog släktnamnet, kom från Fellingsbro, Ör.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: Harald Tornées ms Om uppkomsten av släktnamnet L, SBL; Torsten L:s släkttavla "Släkten L 1666— 1964" o hans ms "Historik över släkten L:s ryska gren" (jfr SoH 1966—67, s 280) o "Uppgifter beträffande medlemmar av släkten L vilka haft anknytning till järnvägar . . ." samt åtskilliga nr av den duplicerade släkttidn "Kära släkten" i dossiern L, Genealog fören:s arkiv, Sthlm (GFA); Herman L o Sven E L, Släkten L 1666—1917 (1917); SMoK; Sv släktkal, 7 (1919). Laurentius L o Anders L d ä: B V:son Lundqvist, Västgöta nation i Uppsala från år 1595, 1—2 (1928—69); Skara hm. Johan L: Kära släkten jan 1977, s 4, o Torsten L:s ms "Levnadsbeskrivning över Johan L" i GFA; SKL o där anf litt. Carl L: Ekstrand. Anders Gustaf L: Torsten L:s ms "Levnadsbeskrivning över . . . Anders Gustaf L" i GFA; O Hedlund, Kyrkolivet i Karlstads stift under 1800-talets förra hälft (1949); Karlstads hm, 5 (1973). Emanuel L d ä: d:o, 4 (1970). Emanuel L dy: Torsten L:s ms "Levnadsbeskrivning över komminister Emanuel L" i GFA; L M Engström, Emanuel L (1936); dens, d:o (Karlstads stifts julbok 1936); Karlstads hm, 3 (1968); O Nystedt, Sthlmspräster (1937); SPG; Sthlms hm. Signe L: N Beyer, Bengt Lidforss (1968); I Fredrika Bremers spår. Fredrika-Bremer-förb 1884—¦ 1944 (1944), s 45; N S Lundström, Sv kvinnor i offentlig verksamhet (1924); Signe L f (SvD 29 maj 1957); E Vendelfelt, Den unge Bengt Lidforss (1962). Gunnar L d ä: Kapten Gunnar L (Verkstäderna, 20, 1924, nr 8); SKL; SvTeknF. Axel Gustaf L: SPG. Rolf Helmer L: Kära släkten jan 1976, s 6, i GFA; A Thulstrup, Med lock o pock. Tyska försök att påverka sv opinion 1933—45 (1962). Carl Edvard L: J A Almquist, Graningeverken (1909); SPG; UU 1872—97, 3 (1897). — H Tornées ms Ant:ar om släkterna L från Österplana o Håtorp, SBL. Källor o litt: O R Landelius utlandssv saml: Asien, SBL:s dep i RA; B R J[onsson], Yngve L (Sohlman, 4, 1977); "Kom om 200 år då är Kina lugnt" (SvD 9 jan 1952); H Th Ohlsson, Biogr M öfver sv kyrkans prästerskap 1914 (1914); Skara hm 1850—1930; SPG; Yngve L (SvD 17 april 1975).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Laurell, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11063, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-05-24.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11063
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Laurell, släkter, urn:sbl:11063, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-05-24.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se