Leijonmarck, Leyonmarck, släktBand 22 (1977-1979), sida 497.

Biografi

Leijonmarck (Leyonmarck), släkt, härstammande från den finländske ryttaren Nils Simonsson (d senast 1569 i Livland). Han var ingift i det finländska lågfrälset o far till knekthövitsmannen Simon Nilsson (d 1605), som stupade i slaget vid Kirkholm. Dennes son kontraktsprosten Christer Simonis Agricola (1593—1662) i Uskela, Åbo o Björneborgs län, var far till ryttmästaren Simon Ackerman (d omkr 1680) o till kontraktsprosten Christiern Christierni Agricola (d 1669), vilken efterträdde honom som kh i Uskela. Den sistnämndes son kh Abraham Agricola (d 1706) i Uskela var rdgm 1697. Hans bror sekreteraren i RA, sedermera landshövdingen Sven Åkermarck (1649— 1728) adlades 1686 med namnet L (L 1). En av dennes söner stupade vid Poltava 1709 o en vid Villmanstrand 1741. En tredje son var häradshövdingen i övre och Nedre Hollola Jacob L (1697—1735).

Deras äldre bror Sven Johan L (1684— 1743), som i kammarkollegium blev referendarie 1718 o sekreterare 1727, stod pietistiska kretsar nära o publicerade 1728 med eget företal en översättning av den tyske pietisten J Porsts likpredikan över C H von Canstein, en av hallepietismens ledande gestalter. Han var far till Johan Jacob Leyonmarck (1729—1818), som blev med dr i Lund o provinsialläkare i Göt 1771 samt var provinsialläkare i Filipstad 1782—83 o därefter praktiserande läkare i Gbg o Varberg. Dennes bror Carl Ulric Leyonmarck (1737—1815) blev kammarråd 1792 o vice president i kammarkollegium 1809 samt testamenterade 126 band äldre författningstryck o avskrifter av författningar till kammarkollegiet, där de ännu förvaras.

Deras bror vice presidenten i bergskollegium Gustaf Adolph Leyonmarck (L 2) var far till John Adolf Leyonmarck (1775—— 1853). Denne blev kamrerare i statskontoret 1805. Från 1806 till sin död var han kamrerare i VA, där han därjämte var ombudsman 1806—17 o redaktör för hovkalendern 1813—23 o för statskalendern (från 1824 Sveriges o Norriges calender) 1813— 49 samt blev ledamot 1829. Leyonmarck blev 1809 kammarherre, fick 1815 statskommissaries titel, var från 1815 till sin död sekreterare i tabellkommissionen, blev 1816 kommerseråd över stat o 1823 hovmarskalk samt var 1827—43 kommerseråd. Rester av hans arkiv finns i Ericsbergsarkivets autografsamling. Hans son kamreraren i kommerskollegiets statistiska kontor o delägaren i Söderfors bruk i Söderfors, Upps, kammarherre Evald Gustaf Leyonmarck (1809— 84) var faderns efterträdare som redaktör för statskalendern 1849—60 o rikshärold 1861—68 samt fullmäktig i Jemkontoret 1871—74. Han var far till presidenten Carl Evald L (L 3). Den sistnämndes äldre bror Johan Ludvig Leyonmarck (1846—1924) var registrator i lantförsvarsdepartementet 1889—94 o 1895—1908 samt kamrerare i VA 1900—18. Han var farfar till fd direktören civilingenjör Sven L (f 1919).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Nils Simonsson: H 73, f 15v— 16, LSB; J Gardberg, Tidsåldrar o öden intill år 1721 (G Nikander, Kimitobygdens hist, 1:1, 1944), s 190; Linköpings bibks H, 2 (1795), s 48; Ramsay. Simon Nilsson: J Ramsay, Var Mikael Agricola ätten L:s stamfader? (PHT 1905); W Tawaststjerna, Kaarle IXrn ja Sigismundin taistelu Viron ja Liivinmaan omistamisesta (1935). Christer Simonis Agricola o Christiern Christierni Agricola: V Lagus, Åbo akademis studentM, 1 (1891); K G Leinberg, Till fordne skolrektorn i Åbo, sedermera biskopen i Reval Christian Agricolas o hans närmaste efterlefvandes minne (HArk 15, 1897), s 47, 56 ff; dens, Handhar rörande finska kyrkan o presterska-pet, 4, 7 (1900—07); dens, Åbo stifts hm 1554—1640 (1903); C H Strandberg, Åbo stifts hm, 1—2 (1832—34); Suomen histo-riallisen seuran pöytäkirjat 13 p:stä jouluk 1895—9 p.-ään marrask 1897 (HArk 15, 1897), s 98 f. Simon Ackerman: Ramsay. Abraham Agricola: PrRP 4 (1962); Strandberg, a a; P J Voipio, Agricola, Rossman (Genos 29, 1958). Jacob L: H Holmberg m fl, Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuoma-rit (1959). Sven Johan L: O Nordstrandh, Den äldre sv pietismens litteratur (1951); [V Örnberg,] Äntrar om kammarkollegiet (1874), s 24, 26. Johan Jacob Leyonmarck: SLH 1:2, 4 (1823—35). Carl Ulric Leyonmarck: A Kromnow, Georg Silfverström o Carl Ulrik L o deras saml rar i Kammarkollegiet (PHT 1946); A Munthe, Allmänna änke- o pupillkassan i Sverige 1784—1934 (1934); [Omberg,] a a, s 11, 19, 46, 48, 59. John Adolf Leyonmarck: E Arosenius, Bidrag till det sv tabellverkets hist (1928), s 62; Biogr öfver John Adolf Leyonmarck (VAH 1854, s 499— 502); B Broomé, KrA o de privata arkiven (PHT 1958); E W Dahlgren, VA. Personför-trar 1739—1915 (1915); S Gerentz, Kommerskoll o näringslivet (1951); [J G Hellberg,] Ur minnet o dagboken om mina samtida, af Posthumus, 7, 12 (1872—74); [N F Holm m fl,] Ur Coldinuordens krönika (1965), s 44 f; J Kleberg, Statskontoret 1680—1946 (1948); Kommerskoll; S Lindroth, VA:s hist 1739—1818, 2 (1967); G Qvist, Kvinnofrågan i Sverige 1809—46 (1960); SMoK. Evald Gustaf Leyonmarck: B Boethius o Ä Kromnow, Jernkontorets hist, 2:2 (1968); Dahlgren, a a; Kommerskoll; G Lagerström o H Erickson, Fullmäktige i Jernkontoret 1747—1947 (1947). Johan Ludvig Leyonmarck: E W Dahlgren, Johan Ludvig Leyonmarck (VAÅ 1925). — Allmänt: Evald L, Adliga ätten nr 1092 L [1963]. H G-mHänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Leijonmarck, Leyonmarck, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11176, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-01-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11176
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Leijonmarck, Leyonmarck, släkt, urn:sbl:11176, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-01-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se