Fredrik Wilhelm Lejonanker

Född:1737-08-21 – Polen (i Stettin/Szczecin)
Död:1801-03-26 – Norrköpings Sankt Olai församling, Östergötlands län

Sjöofficer, Utopist


Band 22 (1977-1979), sida 453.

Meriter

2 Lejonanker, Fredrik Wilhelm, sonson, till L 1, f 21 aug 1737 i Stettin, d 26 mars 1801 i Norrköping. Föräldrar: v amiralen Gustaf Fredrik L o Maria Elisabet Baar. Lärstyrman vid amiralitetet 5 juli 50, medelstyrman där 13 april 53, inskr vid UU 24 aug 53, löjtn 4 okt 55, deltog i riksdagarna 60—62, 69—70, 71—72, 78—79, 86 o 89, kaptenlöjtn 19 mars 63, tjänstg vid kadettkåren i Karlskrona 63—66, major vid galärflottan 9 febr 74, överstelöjtn 25 sept 81, överste 21 juli 88, lotsdir o led av amiralitetskoll 26 jan 89, konteramiral 12 juni 90. — LÖS 71.

G 1) 17 maj 72 trol i Sthlm, Skeppsh, m Hebbla Christina Gyllenhammar, f 19 juli 46 på Bogetorp, Hällestad, Ög, d 15 maj 89 i Sthlm, Skeppsh, dtr till kommendörkaptenen Johan Gustaf G o Elisabet v Nieroth; 2) 17 jan 92 i Söderköping m frih Maria Ulrika Sparre, f 6 juni 48 i Svinstad, ög, d 23 jan 28 i Sthlm, Skeppsh, dtr till majoren frih Bleckert Casimir S o grev Ulrika Christina Posse.

Biografi

L gick 1755 som nyutnämnd löjtnant vid amiralitetet i fransk örlogstjänst. Han deltog som enseigne de vaisseau i tre sjötåg i Medelhavet o var bl a med om belägringen av o slaget vid Mahon på Menorca. Efter hemkomsten 59 bevistade han flera expeditioner i Östersjön under de följande krigsåren.

I jan 70 utgav L en skrift Tankar om svenska sjömagten, där han föreslog att erfarenheterna från sjökrigstjänstgöring utomlands bättre borde utnyttjas i de sv sjöofficerarnas yrkesutbildning. Efter diskussioner med flera andra unga officerare vid galäreskadern i Sthlm utfärdade han i aug 71 inbjudan till bildandet av ett örlogsmanna-sällskap med uppgift att följa sjökrigsvetenskapen o höja ledamöternas kunskaper i detta ämne. 24 officerare infann sig vid det första sammanträdet, o L fick i uppdrag att som stiftare delta i utarbetandet av Örlogs-mannasällskapets grundläggande stadgar.

Under den väpnade neutraliteten 79—81 förde L befälet på den eskader som årligen sändes till Nordsjön för att skydda de sv handelsfartygen. Vid krigsutbrottet 88 blev han befälhavare på linjeskeppet Prins Fredrik Adolf. I slaget vid Högland s å kämpade han med utmärkelse. L deltog även i slaget vid Ölands södra udde 89 o utbrytningen ur Viborgska viken 3 juli 90, då han som divisionschef på linjeskeppet Sofia Magdalena efter två timmars tapper strid tvangs att stryka flagg o bli krigsfånge. L hade 89 utnämnts till lotsdirektör o fick som sådan säte o stämma i amiralitetskollegium o befordrades 90 till konteramiral.

Politiskt sett hörde L till utopistema o var motståndare till enskilt ägande. Han var också pietist, skrev religiösa betraktelser o översatte Luthers mindre skrifter. Vid något tillfälle förklarade han, att han hellre ville sopa trapporna hos herrnhutarna än vara amiral vid flottan.

Författare

Alf ÅbergSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

L:s berättelse om tjänsten i franska flottan 1755—58 i Amiralitetskollegii arkiv, KrA. Div antecknar i teol ämnen i Evang brödra-församks arkiv, Sthlm. Ett fåtal brev från L i RA o UUB.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Ödmjukt memorial [om marine officerarnes befordran]. Sthlm 1769. 4:o. (4) s. [Undert.] — Ytterligare tillägg-ning til mit den 9 hujus til Riksens ständer in-gifne memorial, om marine officerarnes befordran. Sthlm 1769. 4:o. (3) s. [Undert.] — Fria frågor, til et fritt och sjelftänkande folk af Lejonankar, Sthlm 1769. 4:o. 8 s. [Anon.] — Tankar om svenska sjö-magten, stälde til et sällskap, uti hvilket nyligen förefallit betydeli-ge discourser om amiralitetet. [Rubr.] Sthlm 1770. (8) s. [Anon.] — Mörker och förvillelse för svenska folket, i politiska tider. [Sthlm] 1770. 4:o. (8) s. [Anon.] — Tankar om inrikes riksskuldens betalande, såsom enda medlet at få värkeligit mynt, och därigenom komma undan agiateurens pumpvärk. Norrköping 1800. 4:o. (5) s. [Undert.]

Källor och litteratur

Källor o litt: Militaria, ansökn:ar o merit-förteckn:ar, flottan, M 1832, RA.

S E Bring, Sv boklex 1700—1829. Riks-dagshandhar (1961); E Holmberg, Kungl örlogsmannasällskapet 1771—1921 (1921); L L v Horn, Biogr anteckn:ar, 2 (1937); J Kleberg, Amiralitetskoll-marinförvaltn 1632 —1934 (1934); K örlogsmannasällsk 1771— 1971 (1971); A Munthe, Sv sjöhjältar, 7:6 (1923); SMoK; I Wennerström, Sv utopister, 1 (1913).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Fredrik Wilhelm Lejonanker, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11190, Svenskt biografiskt lexikon (art av Alf Åberg), hämtad 2021-01-24.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11190
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Fredrik Wilhelm Lejonanker, urn:sbl:11190, Svenskt biografiskt lexikon (art av Alf Åberg), hämtad 2021-01-24.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se