Leyonsköldh (Leyonskiöldh), släktBand 22 (1977-1979), sida 672.

Biografi

Leyonsköldh, släkt, härstammande från Hans snidare (d tidigast 1588) i Jönköping Litteraturuppgiften (tidigast hos Björkman), att han skulle ha varit sadelmakare i Landskrona, har ej kunnat verifieras. Hans son Augustinus Hansson (d 1602) var en av Jönköpings främsta köpmän, livligt verksam inom utrikeshandeln över Lödöse o Söderköping, handeln med oxar i Bergslagen o bergsbruket vid Taberg. Han blev senast 1595 borgmästare o var en av Jönköpings tre representanter vid Söderköpings riksdag s å o den ene av samma stads representanter i blodsdomstolen över de sigis-mundvänliga rådsherrarna i Linköping 1600. Hans gravsten är bevarad o finns nu i Kristine kyrka i Jönköping (foto publ hos Björkman o Norborg).

Augustinus Hanssons son Mårten Augustinison (se nedan) adlades 1645 med namnet L o blev 1654 friherre. Hans son överstelöjtnant Augustin Leyonskiöldh (1634—82) var sv resident i Paris 1663—64 o landshövding i Helsingborgs, Landskrona o Malmöhus län 1666—77. Åtminstone från 1670 (Erlandsson) bodde han på sitt köpegods Skillinge i Munka-Ljungby, Krist, o han hade även köpt säterierna Rössjöholm i Tåssjö o Össjö i Össjö, båda i Krist. Senare var L landshövding i Jönköpings län 1677— 80, tjänstgjorde som marskalk vid Johan Gyllenstiernas ambassad till Khvn 1680 för att hämta den blivande drottningen Ulrika Eleonora o var lagman i Tiohärad från 1680. Vid sin död var han konkursmässig (Kjellberg). Hans ende son stupade som ryttmästare 1706 vid Kalisz. Dennes son Augustin Leyonskiåld (1686—1752) sårades vid Punitz (Poniec) 1704 o vid Poltava 1709, tillfångatogs vid Czernowitz (Cernuti) så, var fången i Tobolsk till 1722 o blev överstelöjtnant 1746. Släkten utdog på svärdssidan 1833 o på spinnsidan 1845. Från en mödernekusin till en av de sista släktmedlemmarna härstammade författaren Mårten Gabriel Leijonsköld Oxenstierna (1834—1905).

Författare

H G-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Hans snidare: Jönköpings tankebok 1570—1618, f 31 v, Jönköpings tingsrätt (mikrofilm i Jönköpings stadsbibi); R Björkman, Det forna Jönköping (Jönköpings hist, 1, 1917). Augustinus Hansson: HKR 1595, f 228, RA; Björkman, a a; L-A Norborg, Jönköping under medeltid o äldre Vasatid (Jönköpings stads hist, 1, 1963). Augustin Leyonskiöldh: RR 1679 nov—dec, f 115v—116, Biographica, Landshövdingarnas i Jönk skr till K M:t, vol 3, d:o i Malm, vol 1, Gallica, vol 25, RA; I Andersson, Gustaf Baners generalguvernörsberättelse 1664—68 (Skrifter utg av HVL, 30, 1940—68), inl, s 51, 53, 2, s IX, 64; R Björkman, Det nya Jönköping, 2 (Jönköpings hist, 3, 1919); G Clemensson m fl, Kolbrytning o kolfältsundersökningar i Skåne från 1658 till 1737 (Stenkol o lera, 2, 1958); A Cronholm, Skånes polit hist, 2 (1851); A Erlandsson, Skånska generalguvernementet 1658—93 (1967); B Fahlborg, Sveriges yttre politik 1660—64 (1932); dens, d:o 1664—68, 1—2 (1949); Frälseg, 1:2, 3:2, 4:3 (1931—76); S T Kjellberg, Skåne, 3 (Slott o herresäten i Sverige, 1966), s 219, 222, 249, 406, 412; Lags o doms; Repertorium der diplomatischen Vertreter aller Länder seit dem Westfälischen Frieden, 1 (1936); J Rosén, Skånska privile-gie- o reduktionsfrågor 1658—86 (1944); dens, 1668—1709 (LU:s hist, 1, 1968); G Rystad, Johan Gyllenstierna (1957); dens, Jönköping under stormaktstiden (Jönköpings stads hist, 2, 1965); R Swedlund, Grev- o friherreskapen i Sverige o Finland (1936), s 303 f; P Sörensson, Friskyttarna (snapp-hanarna) under skånska kriget (KFÅ 1916), s 45; G Wittrock, Karl XI :s förmyndares finanspolitik ... 1661—67 (1914), s 173; dens, d:o 1668—72 (1917), s 197, "207, 224; A Åberg, Ödegårdarna i Skåne o deras upptagande efter kriget 1675—79 (KFÅ 1946), s 55; dens, Indelningen av rytteriet i Skåne åren 1658—1700 (1947). Augustin Leyon-skiöld: Biographica, M 1099, RA; G Geze-lius, Försök til et Uiographiskt lexicon, 4 (1787); L Kaggs dagbok 1698—1722 (HH 24, 1912); Lewenhaupt; F Chr Weihes dagbok 1708—12 (HH 19:1), s 90; F U Wrangel, Ant:ar om Rytterns sn (1886), s 131. Släkt arkiv (dierna: Broomé. — C-F Corin, Från 1500-talets mitt till 1718 (Arboga stads hist, 2, 1978; om Augustinus Hansson); G Tessin, Die deutschen Regimenter der Kro-ne Schweden, 1 (1965; om Augustin Leyon-skiöldh).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Leyonsköldh (Leyonskiöldh), släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11317, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2023-12-06.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11317
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Leyonsköldh (Leyonskiöldh), släkt, urn:sbl:11317, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2023-12-06.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se