Liedbeck, släktBand 22 (1977-1979), sida 738.

Biografi

Liedbeck, släkt, härstammande från rådmannen i Jönköping Nils L (d 1722), som enligt obestyrkta uppgifter skall ha haft patronymikon Andersson (Bergström; Wilstadius) o varit född på frälsehemmanet Liabäck i Sandhem (numera Nykyrka), Skar (Örnberg). Ingen Anders i Liabäck har kunnat återfinnas i mantalslängderna. Nils L:s son Lars L (1707—62) blev student i Lund 1727 o i Uppsala 1733, räknade sig som lärjunge till matematikprofessorerna Conrad Quensel o Daniel Menlös i Lund samt Samuel Klingenstierna (bd 21) i Uppsala o publicerade 1734—38 ett par läroböcker (En kort och tydelig beskrifning om himmel-och jordglobernes rätta bruk, nytta och egenskaper o En kort och nyttig arithmetica). 1734 blev han auskultant i bergskollegium men anställdes 1736 i flottan, där han s å biträdde vid mätnings- o kartarbeten i Östersjön. 1738 deltog L i en expedition till Konstantinopel, som slutade med skeppsbrott vid Spanien. Han befordrades till löjtnant 1737 o kaptenlöjtnant 1740 o undervisade därefter vid sjömansskolan i Karlskrona. 1744 blev L Menlös' efterträdare som prof i matematik i Lund. L publicerade som sådan ett 80-tal disputationer o 12 almanackor. Hans son Nils Caspar L (1754—99) blev 1775 magister o var 1777—92 docent i praktisk filosofi i Lund samt en tid notarie i teologiska fakulteten där.

Lars L:s bror kronofogden i Tveta, Vista o Mo Georg Reinhold L (1717—86) var far till kamreraren i kammarkollegiet Johan L (1751—1824), som 1802 fick kammarrättsråds titel o var farbror till kh i Moheda, Kron, Reinhold Eric L (1773—1829).

Lars o Georg Reinhold L:s äldre bror tullöverinspektoren Axel L (1708—65) i Karlskrona var far till handelsmannen Eric Axel L (f 1737; d mellan 1776 o 1792) i Amsterdam o rådmannen i Norrköping Lars L (d 1786, 48 år gammal). Eric Axel o Lars L:s äldste bror, kommissionslantmätaren i Jönk magister Nils Jacob L (1734—1800), var far till köpmannen Carl Fredric L (1761— 1827) i Amsterdam. Dennes brorson med dr Pehr Jakob L (L 1) var i äktenskap med en dotter till P H Ling far till Carl Harald L (1851—1920). Harald L utexaminerades från Gymnastiska centralinstitutet 1871, var instruktör i gymnastik vid Sthlms folkskolor 1870—81 o extra lärare vid nämnda institut 1875—88 samt grundade 1884 i Sthlm det första sv privatinstitutet för utbildning av kvinnliga sjukgymnaster, vilket han innehade till 1899. Han publicerade den för gymnastikundervisningen i folkskolorna under flera decennier grundläggande handboken Gymnastiska dagöfningar (2 upphör 1881 o 1891; fransk övers 2 upphör 1895 o 1901; tysk övers 2 upphör 1907 o 1909; även kroatisk övers finns enl Moberg 1923) o Vibratorn, dess ändamål, beskrifning o användning (1891), som behandlar en av honom uppfunnen vibrator för sjukgymnastik. Han var far till distriktslantmätaren i Sollentuna, Sth, Sven Hellen L (1888—1931). Sven L blev bekant som bellmanssångare. Harald L:s äldre bror civilingenjören Per Fredrik Alarik L (L 2) var far till gymnastikdirektören, målaren o tecknaren Pehr Adolf L (1881—1970).

Intet samband torde föreligga mellan denna släkt o bokhandlaren, sedermera konservatorn Carl Albert L (1881—1955), bekant som tecknare o målare, vars far hette Lidbeck o tillhörde en släkt från Lidköping. Till ännu en annan släkt hör tonsättaren Sixten L (f 1916), vars förfäder också skall ha stavat Lidbeck. Hans farfars farfars farfar, sjömannen Lars Jansson Lidbeck i Arboga, uppges ha varit född 1742 i Älgarås, Skar.

Författare

H G-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: C Danielsson, Danielsson från Näshult jämte andra ätthar av Per Börjesson i Idanäs (1949); örnberg, 4 (1888; tr 1887). Nils L: G Bergström, Stora sjötullen & lilla tullen i Skåne, Halland o Blekinge samt på Gotland 1658—1765 (1958); Frälseg 4:2—3 (1976); P Wilsta-dius, Smolandi Upsalienses, 5 (1978). Lars L (f 1762): Allm verks mfl:s skrivelser till K M:t, vol 499: 8 okt 1744 (meritförteckn), RA; Bergskoll; Hj Börjeson, Biogr ant:ar om örlogsflottans officerare 1700—99 (1942); G Carlquist, Johan Corylander (SBL 9, 1931), s 12; P Dahlgren o H Richter, Sveriges sjökarta (1944); G E Klemming o G Eneström, Sveriges kalendariska litt, 1 (1878); S Lindroth, VA:s hist 1739—1818, 1:2—2 (1967); SjSmål; SjVestg, s 15; W Sjöstrand, Grunddragen av den militära undervisningens uppkomst- o utvecklingshist i Sverige till år 1792 (1941); SMoK; M L Ståhl, Biographiske underrättelser om professorer vid Kongl uni-v:et i Lund (1834); M Weibull o E Tegnér, LU:s hist 1668—1868, 2 (1868); Wilstadius, a a. Nils Caspar L: Weibull o Tegnér, a a. Johan L: Braheskolans på Visingsö M 1636— 1816 (1947); S Högberg, M över LPS 1766 —1815 (1961); SjSmål; [V Örnberg,] Ant:ar om kammarkollegiet, 1 (1874). Reinhold Eric L: Braheskolans på Visingsö M; Setter-dahl; SjSmål; Växjö hm. Axel L: Bergström, a a; S Schartau, Jönköping 1691—1862 (Jönköpings hist, 4, 1921); Eric Axel L: Bouppt 1776 efter Anders L, SSA; Bergström, a a; O Högberg, Lambertska milliarden (1916), s 194; O F Strokirk, Kultur- o personhist ant:ar, 2 (1918). Lars L (f 1786): Bouppt 1776 efter Anders L, SSA. Nils Jacob L: Ekstrand; SjSmål. Carl Fredric L: SjSmål. Carl Harald L: I Bjornstad, rec av L:s bok Gymnastiska dagöfningar (Tidskr i gymnastik, 1, 1874—82, s 941—44); K gymnastiska cen-tralinst:s hist 1813—1913 (1913), s 229, 331; C G Laurin, Minnen 1868—88 (1929); G Moberg, Sv gymnastikens märkesmän (1920); dens, Gymnastikens hist i huvuddrag (1923); SMoK; L M Törngren, Gymnastiken i folkskolan (Tidskr i gymnastik, 2, 1883—88, s 33—47). Sven Hellen L: E Bredberg, Sven Hellen L (Dödsrunor utg av Sancte Örjens gille, 1, 1926—32); Laurin, a a. Pehr Adolf L: SKL. Carl Albert L: Albert L f (SvD 13 april 1955); I A Bonnier o A Hånell, Ant.ar om sv bokhandlare, 2 (1935); N Th Frykholm, Sv veterinär-M (1909); SKL. — A Westring, Laurentius L (1745).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Liedbeck, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11357, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2020-11-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11357
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Liedbeck, släkt, urn:sbl:11357, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2020-11-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se