Key, släktBand 21 (1975-1977), sida 81.

Biografi

Key, släkt, härstammande från löjtnanten o strandridaren Fredrik K (f 1687) i Kalmar, vars far på 1760-talet, då hans ättlingar sökte bli sv adelsmän (Genealogica 112), uppgavs ha varit en överstelöjtnant av skotsk adlig familj. Någon överstelöjtnant i sv tjänst med detta namn är dock ej känd. Det har förmodats (Granberg; jfr SoH), att han är identisk med den från Skottland härstammande o i Polen stupade majoren Jakob Keith (d omkr 1656) på Trolleboda i Hälleberga, Kron, vars namn ofta skrives Keitz liksom fallet är med Fredrik K:s namn i Kalmar domkyrkas räkenskaper. Litteraturuppgiften, att släkten K härstammar från den skotska klanen Mackay, är tydligen endast en namnkombination (Mac K:s brev). Fredrik K:s son kronofogden i Tunalän, Sevede o Aspeland, Kalm, Jakob K (1686—1735) var far till kaptenlöjtnanten Axel Erik K (1721—59), som stupade på Martinique i Västindien, och vars resedagbok 1744—49 från England, Afrika, Indien, Kina, Västindien, Portugal o Holland finns i det åstrandska arkivet på Ed i Sund, Ög. Dennes bror Fredrik K (1720—93) fick 1769 häradshövdings titel o kom genom sitt äktenskap i besittning av säteriet Vindö i Ed (nu Östra Ed), Kalm. Han var farfars far till politikern Carl Fredrik Edvin Emil K (K 1), som var far till författarinnan Ellen Karolina Sofia K (K 3). En son till en av hennes bröder har antagit släktnamnet Mac K o är far till prof i växtförädling vid Lantbrukshögskolan James Mac K (f 1919). Från en annan av hennes bröder härstammar en släktgren i Australien, från en av hennes systrar släkten K-Rasmussen.

Fredrik K d y:s o Axel Erik K:s äldre bror, godsägaren o häradshövdingen i Norra o Södra Vedbo samt Vista, Jönk, Johan K (1718—89) på Kvänsås vid Eksjö, var far till ryttmästaren Jakob Magnus K (1750— 1807) på Edshult i Edshult, Jönk. Denne var i äktenskap med en sondotter till Henrik Hammarberg (bd 18) far till Carl Johan K (1795—1875) på Edshult, som deltog i fälttågen i Tyskland o Norge 1813 o 1814 samt befordrades till kapten 1833. Hans son Axel Ivar K (1840—1927) deltog som frivillig i dansk-tyska kriget 1864, varvid han utmärkte sig vid Dybböl. Under tjänstgöring i italienska armén blev Ivar K sårad vid erövringen av Rom 1870. I Sverige befordrades han 1895 till överste i armén. Hans farbror överstelöjtnant Henrik K (1800— 61) på Johannesberg i Flisby, Jönk, var ordf i styr för Smålands m fl provinsers hypoteks-förening 1856—62 o under flera år vice ordf i Jönköpings läns hushållningssällskap. I äktenskap med en systerdtr till Vilhelm Fredrik Palmblad var han far till överstelöjtnant Carl Emil Georg K (1829— 1904) på Byestad i Korsberga, Jönk, som i äktenskap med en dotter till den s k "Ydredrotten" L F Rääf var far till Kerstin Elisabeth Maria K (1871—1953). Kerstin K startade 1889 en arbetsstuga för fattiga barn i Sthlm, som hon förestod till 1899, 1892 Sveriges första kindergarten o 1894 en skola för slöjd o konstslöjd, som hon drev till 1906, samt hade sedan till 1917 i Stjärnorp, Ög, ett hem för mindre bemedlade självförsörjande kvinnors gratissemester. 1910—14 var hon ordf i Östergötlands läns hemslöjdsförenings förvaltningsutskott, o 1919—35 var hon ledamot av köksinredningsavdelningen av Sveriges industriförbunds kommitté för standardisering av byggnadsmateriel. Bland K:s skrifter kan nämnas Amatörbokbinderi (7 uppl:or 1916—57), Hjälp dig själv (5 upphör 1917—49), Hemvård (4 upphör 1939—49) o Praktiska fritidsnöjen o hobbies (1944). Hennes farbror prof Ernst Axel Henrik K (K 2) var far till huvudredaktören Carl Axel Helmer K (K 4) o prof Einar Samuel Henrik K (K 5). En syster till K 2 var i äktenskap med kapten Adolf Malcolm Åberg stammor för släkten K-Åberg (s 104).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Genealogica 112, Sveriges pressarkivs klippsaml, RA; fru Eva Granbergs ms "Nya rön ang familjen K:s skotska härstamning" o "Några ant:ar som ytterligare bestyrker teorin om klanen Keith såsom ursprung till släkten K", SBL; Kugelbergska klippsaml:en, KB; diplomingenjör Mac K :s brev 29 nov 1953, Genealogiska föreningens arkiv, Sthlm; Kalmar domkyrkas räkenskaper 13 sept 1687, VLA.

Anrep, 1 (1871); Hj Börjeson, Biogr ant:ar om örlogsflottans officerare 1700—99 (1942); Carlander; E Ekegård, Smålands med flere provinsers hypoteksfören 1847—1947 (1947), s 121, 125, 127 f, 302; Frälseg 4 (korr, RA); E Granberg, Skotten James Keith, major i sv tjänst .. . (Älghultskrönika 1972), s 26; Kerstin K död (SvD 21 juli 1953); Ellen K, Minnen av o om Emil K, 1, 3 (1915—17); H K-Åberg, Släkten från gårdarna (1945), s 29, 33—39, 52 f, 56, 86 f; Lags o doms; Leijon-hufvud; M Mattsson, I Ydre på 1800-talet (1932); AW Möller, Berättelser från 1864 års danska krig samt om deri deltagande sv, norska o finska frivilliga (1865), s 105 f; Oden; [J Odencrantz,] K Götha hofrätts presidenter, ledamöter o betjäning (1803); S Pira, Tingsställena i Norra Vedbo hd (1948), s 40; A Rydström, Boken om Tjust, 3 (2 uppl, 1922); F Rudelius, Kalmar reg:s per-sonhist 1623—1927, 2 (1955); Setterdahl; SMoK; SoH 1968, s 69 f; SPG; J Svedelius, Kerstin K. En minnesbild (SvD 23 juli 1953); Sv släktkal 1936, 1967; G Säve, Jönk:s k hushålln:sällsk:s hist 1814—1913 (1914), 1, s 90, 108, 2, s 27 ff; G Tengwall, Danck-wardtsätd:ar, 2 (1913); E Åkerhielm, Vindö (Sv slott o herresäten vid 1900-talets början. Småland, 1909); dens, Sv gods o gårdar, 1 (2 uppl, 1930), s 175, 443; örnberg, 7 (1891). — H Key-Åberg, The Swedish Mackays (The Celtic monthly. Magazine for highlanders juni—juli 1911).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Key, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11450, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-02-24.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11450
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Key, släkt, urn:sbl:11450, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-02-24.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se