Key-Åberg, släkterBand 21 (1975-1977), sida 104.

Biografi

Key-Åberg, släkt, härstammande från kapten Adolf Malcolm Åberg (1824—93) på Åbonäs i Säby, Jönk, vars hustru var dotter till överstelöjtnanten Henrik Key (s 81) i dennes äktenskap med en dotter till kronofogden i Norra o Södra Vedbo, Jönk, assessor Per Georg Åberg, farbror till Malcolm Åberg.

Deras son Adolf Henrik Algot K (1854— 1918) blev med dr på en avhandling om deformerande kronisk artärväggsinflammation som orsak till plötslig död (1887), eo prof i rätts- o statsmedicin vid Kl 1887 (tf 1886) o ord prof i samma ämnen 1889. Vid sidan av professuren var Algot K praktiserande öron-, näs- o halsläkare i Sthlm 1889—1910. Som led av medicinalstyrelsens vetenskapliga råd från 1913 gjorde han betydande insatser i dess rättsmedicinska nämnd. Under sina senare år publicerade K flera till tjänsteläkarnas hjälp utgivna skrifter, bl a Läkarinstruktionen med kommentar (1915) o För obduktionsbordet (1916). Efter hans död trycktes hans redogörelse för den under hans ledning utförda undersökningen av Karl XII:s kvarlevor. Som K:s private sekreterare fungerade vid denna undersökning hans son sedermera chefläkaren vid garnisonssjukhuset i Linköping med dr Hans Malcolm Ludvig K (1886—1964), som om Karl XII:s dödsskott skrev en stor uppsats i Sv läkartidningen 1941. Hans K, som varit ambulansläkare vid Sv röda korsets ambulans i Belgrad 1912, läkare vid sv sjukhuset i Wien 1917 o överläkare vid 35:te finska krigssjukhusets öron-, näs- o halsavdelning 1941, ägde släktgården Åbonäs o skrev om dess o släktens historia (se nedan). Han publicerade även en rad diktsamlingar o reseskildringar. Hans bror major Sten Axel Algot K (1889—1956) gjorde sig känd som en av landets bästa skyttar. Hans o Sten K:s syster gymnastikdirektören Ruth Ellen Maria K (1896—1972) var en av utgivarna av en Lärobok i gymnastik (1932). Syster till Hans, Sten o Ruth K är målarinnan Elisif K (f 1899). Andra systrar var g m lektor Birger Gezelius (bd 17) o biskop Torsten Ysander.

Deras farbror major Christer Malcolm Hugo K (1858—1922) var far till den i New York bosatte keramikern Rolf Yngve Henrik K (1900—59), den även som romanförfattarinna verksamma f d generalsekreteraren i International Alliance of Women Birgit K Busoli Chiapponi (f 1904) o författaren Owe August Hugo Key-Åhusen (1905—59).

Algot o Hugo K:s bror Karl Vilhelm Viktor K (1861—1927) blev fil dr i Uppsala på avhandlingen Om konunga- o tronföljareval ur sv historisk o statsrättslig synpunkt (1888) o skrev senare avhandlingen De diplomatiska förbindelserna mellan Sverige o Storbritannien under Gustaf IV Adolfs krig emot Napoleon intill konventionen i Stralsund den 7 sept 1807 (1890; 1891 fortsatt till 1809) samt var docent i historia i Uppsala 1890—93. Senare blev Karl K 1897 (tf 1892) aktuarie i kommerskollegium o 1904 förste aktuarie i järnvägsstyrelsen, där han gjorde ekonomisk-statistiska utredningar om Inlandsbanan (tr 1909). 1908—10 var han ledamot av Statistiska kommittén, o 1912 blev han byråchef i kommerskollegium, där han gjorde en närings- o arbetsstatistisk utredning om tillverkningen av alkoholhaltiga drycker inom riket (tr 1913). 1913 var K ledamot av kommitterade rör undervisningsstatistikens ordnande, o 1915 blev han chef för Sv arbetsgivareföreningens statistiska byrå samt ledamot av Sociala rådets sektion för socialstatistik. 1914—21 utgav han Sv arbetsgivareföreningens lönestatistiska årsbok. 1921 fick han kommerseråds n h o v. Förutom ovannämnda skrifter publicerade K bl a Inom textilindustrien i Norrköping sysselsatta arbetares lönevillkor o bostadsförhållanden (1896), Arbetsstatistisk studie öfver glasindustrien i Sverige (1899), Sv ab o ensk banker (25 upphör 1900—26) o Sthlms utskänkningsab (1902). Dotterson till honom är författaren Sandro K (f 1922), g m konstnären Gudrun K (f 1925).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: O R Landelius utlandssv saml, SBL:s dep i RA; tidningsklipp hos Genealog fören, Sthlm.

Allhems sportlex, 2 (1949); S Erixon, Dagligt liv i helg o socken (Arbetets söner, 1, 4:e uppl, 1959); T Holmquist, Dödsskottet år 1718 (KFÅ 1950), särsk s 124, 128, 132—36; G Hultkvist, Professor Algot K (Allm sv lä-kartidn 1918); J Ingelow o I Nilsson, Sv folk-förf [1] (1929); Hans K, Släkten från gårdarna (1945), s 29, 33—39, 52 f, 55 f; Sandro K, Liten krönika (Bonniers litterära magasin 1961), särsk s 714; Kl :s hist (1910), 1, s 269, 2, 3, s 273—78; d:o 1910—60, 1— 3:2 (1960); Kommerskoll; [AD Laurin,] Åbonäs (1930); NF:s spordex, 4 (1941); G Meurling, Olof Meurlings stamträd (1902); B Nordwall, Några ant:ar om slägten Nordwall, 2 (1926); T P[almér], Alva Maria Elisif K (SKL 3, 1957); Prof Adolf Henrik Algot K (H8D 19, 1917—18), s 531; S Pira, Herrgårdar i Norra Vedbo hd, 2 (1944), s 24 ff; S Rönnow, Arbetarrörelsens krönikemän (Arbetets söner, 3, 4:e uppl, 1'960); A Sandklef mfl, Carl XII:s död (1940); A Schreiber o M Mathieson, Journey towards freedom. Written for the Golden Jubilee of the International Alliance of Women (1955), s 56—57 (bild 36) o 70; SLH 3:1, 3, 4:3 (1886—1933); SMoK; SPG; Sv förf:lex 1900—40, 1 (1942); d:o 1941—50 (1953); d:o 1951—55 (1959); d:o 1956—60 (1963); d:o 1961—65 (1968); Sv litt:lex (1964); Sv läkare (1959); Sv släktkal 1936 (1935); A Vestberg, Algot K (Hygiea 80, 1918);E Åkerhielm, Sv gods o gårdar, 2 (2 uppl, 1930), s 515 f; Örnberg, 6 (1890).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Key-Åberg, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11457, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-02-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11457
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Key-Åberg, släkter, urn:sbl:11457, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-02-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se