Paul Khevenhüller

Född:1593-04-23 – Österrike (i Wernberg, Kärnten.)
Död:1655-12-09 – Stockholms stad, Stockholms län

Riksråd


Band 21 (1975-1977), sida 112.

Meriter

Khevenhüller, Paul, f 23 april 1593 på Wernberg, Kärnten (enl huvudbaneret i Österåkers kyrka, Söd), d 9 dec 1655 i Sthlm. Föräldrar: ärkehertig Karls av Österrike råd, frih Sigmund K o frih Regina v Tannhausen. Kejserlig silverkamrerare 12, ärkehertig Ferdinands råd, arvlandsstallmästare i Kärnten, borggreve i Klagenfurt, överste för ett kavallerireg i sv sold nyåret 32, överflyttade till Sverige 36, naturaliserad sv adelsman 20 juni 45, introd o frih 15 mars 47, änkedrottn Maria Eleonoras hovmarskalk o ståth på Wollin 6 okt 47, riksråd 3 okt 53, guvernör över änkedrottn:s livgeding 31 maj 54.

G 16 m frih Regina Catharina v Windisch-Grätz, f 27 sept 97, d mars 70 på Julita, dtr till frih Andreas v W o Regina v Dietrichstein.

Biografi

K miste tidigt sin far, o hans barndom o tidigare ungdomsår kom att förflyta på klippfästningen Landskron, som tillhörde hans styvfar. 1604 befann han sig med sin præceptor i Lothringen, o 07 var han i Paris. Liksom farfadern, fadern o styvfadern bekände sig K till den evangelisk-lutherska tron. Under den fanatiske Ferdinand II hade motreformationen satt in på allvar i Österrike, o enligt det kejserliga mandatet av 1 aug 28 tvangs lutheranerna att inom ett år välja mellan att ansluta sig till den katolska kyrkan eller utvandra. Med sin familj lämnade K 29 hemlandet, sedan han lyckats avyttra en betydande del av sina gods i Kärnten, o slog sig ner i Nürnberg. För att försäkra sig om ett varaktigt uppehållstillstånd där hade han året innan lämnat staden ett lån på 30 000 floriner.

På våren 31 trädde K o hans halvbror Hans (d 32 som överstelöjtnant vid stormningen av Freistadt) i förbindelse med Gustav II Adolf. K fick av kungen i uppdrag att uppsätta ett ryttarregemente om åtta skvadroner. I o med att han som överste för detta inträdde i sv militärtjänst hade han emellertid från kejserlig synpunkt gjort sig saker till landsförräderi. Som en följd härav konfiskerades efter hand hans egendomar i Kärnten, o till sist (38) beslagtogs hans lån till staden Nürnberg. Förlusten sägs ha belöpt sig till 182 000 floriner. Vid fredsförhandlingarna i Osnabrück o Münster lyckades de sv delegaterna få in en paragraf om restitution av K:s österrikiska gods, vilken emellertid aldrig kom att uppfyllas.

I april 31 lämnade K o hans bror till Gustav Adolf en försträckning på 50 000 rdr, o i okt s å ytterligare en på 20 000 rdr mot en ränta av 6%. Skuldsedeln på sammanlagda beloppet är daterad 23 dec i härlägret vid Mainz. Lånet skulle återbetalas inom ett år o som säkerhet ställdes preussiska tullen i Pillau. Betalningen lät dock vänta på sig, o sedan Sverige förlorat tullinkomsterna i Preussen begav sig K 36 till Sverige för att söka indriva sin.alltjämt utestående fordran. Några pengar fick han dock inte, men Julita kungsgård i Södermanland med järnbruk, gruvor o till gården hörande ägor o lägenheter på tillsammans 45 1/2 mantal lämnades 38 som pant för räntan på hans försträckning till kronan. K:s familj hade kvarstannat i Nürnberg, men senast 39 återförenades den med honom på Julita. 20 juni 45 upplåts åt K till evärdligt frälse Julita med underlydande hemman inom rå o rör. Resten av de gods som förpantats 38 köpte K 17 dec 45 mot avbetalning på sina fordringar. Härtill kom ytterligare köp 47 av samma storleksordning, varigenom ett väl samlat godskomplex på över 100 mantal bildades. S å blev K utnämnd till hovmarskalk hos änkedrottning Maria Eleonora o fick i samband därmed av Axel Oxenstierna det för tjänstgöringen hos den slösaktiga drottningen värdefulla betyget att vara en "god economus o god svensk".

K dog hastigt 55, sannolikt till följd av ett slaganfall, i rikssalen på Sthlms slott efter att som riksråd ha deltagit i kronprinsen Karls (XI) döpelseakt. Han ligger jämte makan o sonen Paul begraven i eget gravkor i Österåkers kyrka i Södermanland. Hans o sonens huvudbaner samt deras värjor är uppsatta i kyrkan. Ett porträtt i kyrkans sakristia o ett i Södermanlands läns museum i Nyköping, båda 1700-talskopior efter ett försvunnet äldre original, föreställer trots påskriften inte K utan hans farfar Georg.

Författare

Marshall LagerquistSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Rester av K :s arkiv på Julita o i Erics-bergsarkivet, RA.

Brev från K bl a till Axel Oxenstierna (14 st, 1639—54) o Johan Oxenstierna (6 st, (1646—48) i RA.

Källor och litteratur

Källor o litt: RR, Likvidationer 94, 1620— 80, ser B 140, RA; G Mosshammer, Khe-venhiillersche Familienchronik (handskr) o stambok från 1628 över medlemmar av släkten K, båda i österreichisches Museum fiir angewandte Kunst, Wien.

O Brunner, Adeliges Landleben und Euro-päischer Geist (1949), s 55; Carlander, 2 (1904); B Czerwenka, Die K (1867); P De-dic, Kärntner Exulanten des 17. Jahrhunderts (Carinthia 1, årg 142, 1952, s 19, 351 ff); Frälseg; G K, Das Landskroner Archiv (1959; ex i NordM); M Lagerquist, K i dikt o verklighet (Fataburen 1960); dens, En porträttidentifikation (ibid 1968); K Peball, Zur Quellenlage der "Annales Ferdinandei" des Grafen Franz Ghristoph K-Frankenburg (Mitteilungen des österreichischen Staatsar-chivs, bd 9, 1956); J Siebmacher, Grosses und Allgemeines Waffenbuch. Der Adel von Kärnten (1879); SRP 10, 12, 15—16 (1905 —23); C v Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich (1863).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Paul Khevenhüller, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11468, Svenskt biografiskt lexikon (art av Marshall Lagerquist), hämtad 2021-06-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11468
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Paul Khevenhüller, urn:sbl:11468, Svenskt biografiskt lexikon (art av Marshall Lagerquist), hämtad 2021-06-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se