C J Axel Kihlstedt

Född:1850-09-19 – Kila församling (D-län), Södermanlands län (i Åstorp.)
Död:1915-09-24 – Askersunds stadsförsamling, Örebro län

Präst


Band 21 (1975-1977), sida 129.

Meriter

Kihlstedt, Carl Johan Axel, f 19 sept 1850 i Åtorp, Kila, Söd, d24 sept 1915 i Askersund. Föräldrar: lantbrukaren Johan Gabriel Eriksson o Kristina Lovisa Kagg. Studentex i Nyköping 14 juni 71, inskr vid UU ht 71, prästv i Strängnäs 30 aug 74, pastorsadj i Kila, Söd, 74, v pastor där 75, komminister i Ripsa o Lid, Söd, 27 dec 76 (tilltr 79), v pastor där 81, komminister i Edsberg o Hackvad, Ör, 27 nov 82 (tilltr 85), avsked från prästämb 1 nov 89, flyttade till Smedstorp, Kräcklinge, ör, 89, red o ansv utg för Trons segrar från dec 89, ansluten till Helgelseförb 1 jan 90, ledare för dess evangelistkurser i Kräcklinge 15 jan 90—14, sekr i Helgelseförbis styr från 90, förest för evangelisthemmet på Götabro, Kräcklinge, 94— 11.

G 1) 25 sept 78 på Svista, Lid, Söd, m Augusta Margareta Stårck, f 23 jan 51 i Runtuna, Söd, d 15 aug 91 i Kräcklinge, dtr till kaptenen Jacob Reinhold S o Johanna Sofia Billing; 2) 9 dec 00 i Kräcklinge m Edla Maria Dahlgren, f 24 april 57 i Nyköping, d 22 april 28 i Askersund, dtr till kusken Johan Erik D o Anna Sophia Ersdtr.

Biografi

Redan som ung präst i sin födelseförsamling kände Axel K ett behov av förnyelse i andligt hänseende, vilket ledde till att han började deltaga aktivt i den kristna lekmannaverksamheten. Sedan han 1885 tillträtt komministertjänsten i Edsberg o Hackvad i närkedelen av Strängnäs stift, kom han i närmare kontakt med de religiösa kretsar, vilka sedan 50-talet haft en samlingspunkt hos patron Olof Hedengren på Riseberga (bd 18) o från 80-talets början hos godsägaren Edvard Hedin på Torp (bd 18). I Närke hade en väckelse av angloamerikansk typ fått en hastig spridning särskilt efter den amerikanske metodistpastorn W E Boardmans besök i Sverige 80 o översättning av några av dennes skrifter, o denna väckelse blev en av orsakerna till grundandet 87 av missonssällskapet Helgelseförbundet. K mottog starka intryck av dess innerliga religiositet vid den första s k Torpkonferensen midsommaren 87. Hans sedan länge hysta samvetsbetänkligheter mot "statskyrkans väsen", som innefattade så centrala områden som dop, konfirmation o nattvardsgång, blev med tiden så starka, att han kände sig tvungen att ta avsked från prästämbetet, o från 1 nov 89 stod han med maka o fem barn utan levebröd. Genom Hedin fick emellertid K bostad på utgården Smedstorp på Torps ägor o skulle i fortsättningen vara verksam inom Helgelseförbundet.

Från nyåret 90 o till sin död 15 var K Helgelseförbundets andlige ledare. Som talare vid gudstjänster o konferenser, som redaktör för förbundets i jan 90 startade tidning Trons segrar, vars avkastning var K:s enda säkra inkomstkälla, o som lärare o föreståndare för de årliga bibelkurserna för evangelister o blivande missionärer på Götabro i Kräcklinge, Ör, kom han att mer än någon annan utforma förbundets åskådning o evangeliska verksamhet. Genom sitt lugna o sakliga väsen bidrog K till att dämpa de i början under intryck av predikanten o missionären Fredrik Franson (bd 16) uppskruvade apokalyptiska förväntningarna om Kristi snara återkomst o fick anhängarna att intressera sig något mera för näraliggande praktiska ting, främst att organisera sig i ett samfund. K var den drivande kraften bakom den första samfundsbildningen o formulerade Helgelseförbundets stadgar 92. K:s förkunnelse, sådan den föreligger i de betraktelser, vilka inflöt i nästan varje nummer av Trons segrar eller kom ut på eget förlag, utgår i regel från ett bibelställe, vars tema sedan varieras o utvecklas. Den underbygges genom flitiga bibelcitat, där parallellismen mellan Gamla o Nya testamentet framhäves. Liknelser o exempel ur livet användes mycket sparsamt. Den betonar starkt Kristi försoningsverk o syftar mera till uppbyggelse för troende o till pedagogisk framställning av de kristna grundbegreppen än till väckelse.

Med sin fridsamma natur inlät sig K ogärna i teologiska tvister. Han var ödmjuk o tillbakadragen, trofast i arbete o vänskap. Särskilt sina bibelskoleelever omfattade han med faderlig omsorg o följde dem genom åren med största intresse.

Författare

Gunnar WallinSök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Full frälsning af nåd. Örebro 1888. 84 s. [Sign.] 2. tillökade uppl Askersund 1891. 98 s. — De tre vägarna. As-kersund 1894. 54 s. [Ny uppl] 1895. — Porträtter af Helgelseförbundets styrelse och missionärer. Jämte en kort redogörelse för Helgelseförbundets uppkomst och uppgift. [Omsl.] Askersund 1896. 24 s. [Sign.] (Trons segrar, årg 7, 1896, nr 24 B.) ¦— Det sanna vinträdet. Askersund 1899. 92 s. 2. uppl 1900. 94 s. — Kopparormen. Götabro (tr Askersund) 1901. 23 s. [Nya uppl] 1902. 24 s. 1910. Askersund 1917. 1926. 16 s. ¦— En kort vidräkning med G. T. Russel [1] och hans vakttornssällskaps mission (W G Moorehead, Nattliga synvillor, Götabro (tr Askersund) 1909, s 15—32; [ny uppl] Götabro (tr Osby) 1928, s 7—16). — Levande stenar. Bibelstudium. Askersund 1916. 48 s, 1 portr. — Den förhärligade. Kristi bref till församlingen i Filadelfia. Askersund 1920. 20 s. —¦ Salt och olja för frälsningssökande och nyomvända. Askersund 1926. 30 s. — Ur livets källa. Betraktelser för var dag i året. Samlade ... av G Dahl. Götabro (tr Eksjö) 1927. 432 s. (Tills med Emil Gustafson.) 2. uppl Götabro (tr Hässleholm) 1946. 429 s. — "Vi hava Kristi sinne" (Av Herren har det skett. Helgelseförbundet 60 år, Götabro (tr Hässleholm) 1947, s 155 f). — [Brev till Jöns Sonesson 7.11.1914 resp 26.5.1915] (Förbundsfacklan. Illustrerad missions- och julkalender. Utg av missionssällskapet Helgelseförbundet, årg 33, 1951, Hardemo (tr Örebro), s 112—114).

Redigerat: Helgelseförbundets missionsverksamhet under 25-årsperioden 1887— 1912. En återblick vid 25-årsjubiIeet den 23—25 juni 1912. Torp (tr Askersund) 1912. 175 s.

Utgivit: Trons segrar, årg 1—26, 1890—¦ 1915, nr 12, Örebro o Askersund. översatt: P Paul, Kristus i oss, Götabro (tr Askersund) 1903, 29 s; [T S Rordam,] Evig frälsning och evig förtappelse, Götabro (tr Askersund) 1904, 61 s (anon), [ny uppl] 1905, 62 s.

Källor och litteratur

Källor o litt: B Davidsson, Det började med ett bönemöte (1955), s 26; EJ Ekman, Inre missionens hist, 3:2 (1902), s 2885— 2889; dens, Inre missionens hist, 3, ny rev uppl av NP Ollen (1922), s 1155—1161; G Fredberg, Pastor G J A K (Minnesskr vid Helgelse:örb:s fyrtioårsjubileum 1927, s 92— 102); dens, G J A K (Helgelseförb 1887— 1937, 1937); G o E Fredberg, I evangelii offertjänst (1929), s 5—54; E Nyhlén, Sv frikyrka (1964), s 166; J Sonesson, Pastor C J AK (Efter tjugofem år. Minnesskr af Helgelseförb :s tjugofemåriga verksamhet, 1915, s 156 f); dens, Några personliga minnen av G J A K (Förbifacklan 1951); Strängnäs hm; Sv folkrörelser, 2 (1937); G. Westin, Den kristna friförs i Norden (1956), s 142— 145, 187 f; Vittna o vinna. Missionssällsk Helgelseförb 1887—1962 (1962). — Nekr:er i Sv Morgonbl 27 sept 1915 o i Trons segrar 1915, nr 19 o 20.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
C J Axel Kihlstedt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11478, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gunnar Wallin), hämtad 2019-01-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11478
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
C J Axel Kihlstedt, urn:sbl:11478, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gunnar Wallin), hämtad 2019-01-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se