Klercker, af, släkterBand 21 (1975-1977), sida 291.

Biografi

af Klercker (före adl Klerck), släkt, vars namn ansetts (Fischer; Palme) tyda på skotskt ursprung, vilket dock ej styrkes av förnamnen. Dess äldsta kända medlemmar var borgarna i Malmö Johan K (d 1610) o Reinhold K (d 1628), vilka ej nämns i en längd över befolkningen där 1596 o alltså torde ha flyttat dit senare. Den senares son Eggert K (d före 1637) var far till Reinhold K (1633—92), som 1661 var ridefoged (förvaltare) på Barsebäck o Trollenäs, båda Malm, o ännu 1673 brukade Görmundtorp i Gullarp (nu Trollenäs). Från 1674 (Palme; Bjurling) förekommer han som borgare i Ystad, där han var handlande, delägare i ett partrederi o hospitalsföreståndare. Hans son länsmannen o gästgivaren Otto K (d omkr 1713) i Röinge, Stoby, Krist, var far till guldsmeden Petter K (1687—1730) i Malmö o till mantalskommissarien i N o S Åsbo samt Bjäre hd o Ängelholms stad, senare nummerlotterikollektören Hans K (1704—88). Otto K:s halvbror Jacob K (d 1735) blev 1705 guvemementskamrer i Skåne men sökte o fick 1707 avsked, då han anklagats för att både på denna post o förut som räntmästare ha förfalskat räkenskaper o bedragit kronan på stora penningbelopp vid upphandlingar av spannmål o annat. Han köpte 1711 o 1725 delar av Dybäcks slott o gods i Östra Vemmenhög, Malm. Hans bror Jöns K (1676—1735) var 1710—24 kyrkoinspektör i Frosta, Färs, Ljunits o Herrestads hd, Malm, samt Ingelstads o Järrestads hd, Krist. En annan bror, kh Echard K (1675—1724) i Källstorp, Malm, var far till kh Johannes K (1711—55) i Brunnby, Malm. Johannes K:s äldre bror Jacob K (1706—82) fick 1737 burskap som "hørkræmmer" i Khvn o var senare engagerad i islandshandeln. Hans son Eggert K (1737—1818) blev efter verksamhet som k överköpman i Tallvik i Finnmarken tullkontrollör i Bergen o stamfar för en norsk släktgren.

Jacob o Johannes K:s äldste bror, prosten Petrus Reinhold K (1700—75) i Kågeröd, Malm, var far till sedermera generalen Carl Nathanael K, som 1780 adlades med namnet af K (K 1) o 1809 blev friherre enligt RF § 37. Han var morfar till generalfälttygmästaren Carl Henrik Hägerflycht (bd 19) o far till Carl Ulrik af K (1778— 1828). Denne deltog i finska kriget 1808— 09 o kriget mot Norge 1814 samt blev överstelöjtnant vid arméns flotta 1823 o kommendörkapten 1824. Han hopbragte genealogiska samlingar, som efter hans död ägdes av kamrer Carl Matton o av denne kompletterades samt numera finns i KB (Klercker-Mattonska saml) liksom andra handlingar ur hans arkiv. Avskr av en annan rest av hans arkiv finns i KrA (vissa av dessa brev tr i H E Charlottas dagbok, 8, 1939). Hans gren av släkten utdog med hans son 1848, o hans till Finland överflyttade brors gren utdog på manssidan 1868 o på kvinnolinjen 1915.

Två av Carl Nathanael af K:s bröder adlades med samma namn som han 1787 resp 1801. Den äldre av dessa, Adolph af K (1746—1818), som 1790 deltagit i finska kriget, blev 1807 överste o inspektör för artilleriet samt 1817 generalmajor i armén. I äktenskap med en dotter till borgmästaren Jeuns Gram (bd 17) var han far till Fredrik af K (1792—1867) på Näsby i Täby, Sth. Denne deltog i kriget i Tyskland 1813 o i den sv expeditionen till Fyn 1848, var överste för Västmanlands regemente 1851—60 o blev generalmajor i armén 1860. Hans bror kapten Gustaf Carl af K (1789—1861) var far till boktryckaren Gustaf Carl af K (1820—78), som under några år utgav kortlivade tidningar i Luleå, Härnösand o Haparanda samt under besök i författaren Olof Högbergs (bd 19) föräldrahem kom att stimulera dennes historiska intresse. Flera av hans barn emigrerade till USA.

Dennes farbror major Echard af K (1787—1869) var far till Carl Edvard af K (1822—84). Carl af K var militärattaché i Bryssel 1861—64 o i London 1864—68 samt blev ledamot av vapen- o befästningskommittén 1868, ordförande i en sammansatt sv-norsk artillerikommitté 1870, inspektör för kruttillverkningen i riket 1874 o överstelöjtnant 1878. I ett par skrifter 1863 o 1866— 67 argumenterade han förgäves för utbytande av kustförsvarets tackjärnskanoner mot smidesjärnskanoner, o 1883 fick han av VA en större guldmedalj för en i dess handlingar 1882 publicerad skrift Recherches sur la dispension prismatique de la lumiére. Två vol arkivalier med proveniens från honom samt från hans far, farfar o en bror finns i LLA. Hans son John Echard Fredrik af K (1866—1929) blev doctor scientiae naturalis vid universitetet i Tübingen 1887 o var docent i botanik vid StH 1889—95, musikrecensent i DN 1889— 90 samt redaktör för utrikesavdelningen i SvD maj—juni 1897 o i DN april—juni 1898. Utom en mängd tidningsartiklar o smärre växtfysiologiska skrifter publicerade John af K Cuba o dess frihetskamp (1898— 99), Människokroppen (1902), en roman o flera dikter. Han var genom sitt äktenskap ekonomiskt oberoende o bodde på äldre dagar i Skanör, där han donerade den sedan s k Studentgården till Akademiska föreningen i Lund. K kallades "sir John" o skildras som ett stort original, en polyhistor med fenomenal receptivitet o beläsenhet men hade svårt att samla sig till större vetenskapliga uppgifter (Klinckowström; jfr Laurin 1930). Politiskt var K konservativ. Hans efterlämnade papper finns i LUB. Echard, Gustaf Carl o Fredrik af K:s yngste bror, överstelöjtnant Johan Christoffer af K (1800—64) i Ystad, var far till ryttmästaren Nils Adolf Bernadotte af K (1841—97) i Malmö, som i äktenskap med målarinnan Cecilia Sofia Wilhelmina af K, f Trozelli (1858—1937), var far till Johan Carl Nathanael af K (1883—1933). Johan af K var tidigt verksam som fotbollsspelare o ledamot av styrelserna för en rad idrottsföreningar. Från 1909 till sin död var han chef för SvD:s sportredaktion (sign Klehan). Särskilt stort anseende hade af K som domare vid skidhoppningstävlingar, o han skrev en Handbok för backhoppning (1933) o minnesskriften Sv skidförbundet 1908—33 (1933). Hans hustru Elsa Matilda Erika af K, f Lundin (1881—1940), o dotter Elisiv af K, senare gift Dackman (f 1914), var Sveriges första kvinnliga domare vid skidhoppningstävlingar. Hans bror sedermera advokaten Rolf Inge Olof af K (1881— 1958) vann SM i konstsimning 1912.

Echard, Gustaf Carl, Fredrik o Johan Christoffer af K:s bror kapten Göran af K (1798—1843) i Kristianstad var far till Georg Nathanael af K (1832—1904). Georg af K blev kommendörkapten 1875, kommendör 1886 o konteramiral 1892 samt var kommendant i Sthlm 1884—86, varvschef där 1886—90 o stationsbefälhavare där 1892—97. Hans brorson envoyén i Bryssel o Haag Carl Fredrik af K (1869—1941) var g m målarinnan Gunilla Margareta Reinholdina af K, f Rudbeck (1882—1969), o dennes bror kammarherren o kommendörkaptenen Adolf Göran af K (1872—1958) m statsfrun hos drottning Victoria Cecilia Wilhelmina Sofia Adelaide Ingeborg Charlotta af K, f Lewenhaupt (1869—1951). Cecilia af K är känd genom sin efter morbrodern Carl Carlsson Bonde fortsatta översättning av drottning H E Charlottas dagbok, 4—9 (1920—42), o genom sitt memoarverk Förgången glans (1944). Fredrik o Göran af K:s bror Rutger Kjell-Otto Göran af K (1871—1959) blev 1905 med dr o docent samt var 1916—36 prof i pediatrik o praktisk medicin i Lund. Kjell-Otto af K behandlade i sin forskning framför allt ämnesomsättningsfrågor o gjorde också en insats inom den sociala barnavården. Dotter till honom är målarinnan Brita af K (f 1906). Bröder till Fredrik, Kjell-Otto o Göran af K var generalmajoren Jonas Tage Alarik af K (K 2) o generallöjtnanten Achates Ernst Wilhelm af K (K 3). Son till K 2 i äktenskap med en syster till ambassadören o talmannen Erik Boheman är jur dr Bertil af K (f 1910), gm textilkonstnärinnan Inger af K, f Emanuelsson (f 1925).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Klercker-Mattonska saml, Biogr ant:ar rör medl:mar af slägten af K: personalier över kh Echard K i Källstorp, KB; antikvarie Carin Buntes brev 11 aug 1975 om John af K, SBL:s arkiv; genomslagskopia av stadsarkivarie L Ljungbergs brev till kapten Karl A af K 25 sept 1942 m bilagor, Stadsarkivet, Malmö.

R Andersson, SvD o det polit livet 1897—• 1918 (1952); N Beyer, Bengt Lidforss (1968); O Bjurling, 1658—1792 (Ystads hist, 1, 1956), s 185, 188, 211, 219, 264; J Bromé, Olof Högberg (1955), s 25 ff, B Broomé, KrA

0 de privata arkiven (PHT 1958); A Bruse-witz, Pagetjänst (Sc 1943); Carlander, 4:2, s 954, Carpelan, 2 (1958); ck, Klehan död (SvD 23 nov 1933); P Dahlgren o H Richter, Sveriges sjökarta (1944); G Edenhjelm, Åminnelse-tal öfver . . . Adolph af K (Tal hållne i KrVA åren 1817 o 1818, 1819); Th A Fischer, The Scots in Sweden (1907), s 258, 273; Gbgs eskader o örlogsstation 1523— 1870 (1949); O G[ro]th, Johan C N af K (NF:s sportlex, 4, 1941); O H [ellgre] n, Johan C N af K (Allhems sportlex, 2, 1949); L L v Horn, Biogr ant:ar, 3: 1—2 (1934); A Höjer,

1 Lundacentrifugen (Under Lundagårds kronor, 4, 1957); S T Kjellberg, Skåne, 2 (Slott o herresäten i Sverige, 1966), s 103; G E Klemming o J G Nordin, Sv boktryckeri-hist 1483—1883 (1883); A Klinckowström, Klinckans minnen, 1 (2 uppl, 1933), s 89 f, 92 a, 95, 108, 110, 150 f, 204; [E G af Klingenstjerna,] Carl Edvard af K (Tidskr i sjöväsendet, 47, 1884, s 398 ff); C A Kling-spor, Näsby (dens o B Schlegel, Uplands herregårdar, 1881), sp 10; Krok; C G Laurin, Minnen 1888—98 (1930); dens, Liv o konst (1946); H Leander, PK:s porträttM vid femtioårsjubileet 1924 (1924); Leijonhufvud; A Lewenhaupt, Lewenhauptska arkivet på Sjöholm (1919), s VI f; A Lichtenstein, Kj-O af K 70 år (SvD 3 jan 1941); O Lindberg, Landsstaten i Malm o Krist 1719—1917 (1919); M Lindqvist, Människor (1938); I Ljungquist, Ur DN:s hist, 1—3 (1952—54); Lunds hm, 2: 3 (1951), s 372 f, 2: 6 (1957), s 430, 2:8 (1961), s 99 f, 464—67, 2:9 (1963), s 106 f; Lundstedt; H Lång, Den unge Albert Engström (1959); V Millqvist, PK:s M (1901); F W Morén, Ystads hist, 2 (1953); R Odencrants, Haparanda stad 100 år (1945); O o G Palme, Släkten Palme intill år 1815 (1917), text, s 28, 180, 427, bikor . . . o noter, s 34; G Petrén, Lunda-medici o några andra (1943); C Sjöström, Skånska nationen före af delningarnes tid (1897); dens, Blekingska nationen 1697—1900 (1901); A F Skjöldebrands memoarer, 1 (1903), s 25 ff, 76; SKL; SLH 4:3 (1933); SMoK; S A:son Sparre, K Västmanlands reg:s hist, 5 (1933); SPG; [B O Stackelberg,] Carl Edvard af K (KrVAH 1884, s 233—36); B Steckzén, Krigskollegii hist, 2—3 (1937); N Sundström, Georg Nathanael af K (Tidskr i sjöväsendet, 67, 1904, s 450—53); Sv förfdex 1900—40 (1942); Sv läkare (1959); Sv silversmide, 4 (1963); S Tjerneld, Sthlmsliv, 1 (1950); E Vendelfelt, Den unge Bengt Lidforss (1962); A Westeriund, Till flydda tider . . . (Under Lundagårds kronor, 3, 1955); L Zfielfelt], Göran af K (SoH 1958). — N A Ytreberg, Handelssteder i Finnmark (1942).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Klercker, af, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11587, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-01-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11587
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Klercker, af, släkter, urn:sbl:11587, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-01-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se