Klint, af (Klint), släkterBand 21 (1975-1977), sida 344.

Biografi

af Klint (före adl Klint), släkt, härstammande från kh Nicolaus Birgeri Klintæus (1603—94) i Järsnäs, Jönk. Hans uppgivne (Saml:ar i landtmäteri) far, länsmannen Börje, o farfar, frälsebonden o nämndemannen Håkan, har ej kunnat spåras i samtida handlingar. Klintæus son o efterträdare som kh i Järsnäs, Ericus K (1642—1706), var far till Nils K (d 1749, 66 år gammal), som deltog i slagen vid Pultusk o Holowczyn, blev tillfångatagen vid Poltava 1709, kom hem ur fångenskapen 1722, bosatte sig i Frövik i Järsnäs o blev kornett 1740. Dennes sonsons son kronorättaren o nämndemannen Henric Carlsson K (1804—56) i Högstorp, Järsnäs, var far till Frans Gustaf K (1835—1902). Frans K studerade figurmåleri vid FrKA 1865—67 o grundade 1873 i Sthlm tillsammans med Oscar Bernhardt den ännu bestående färgfabriksfirman K, Bernhardt & Co, av vilken han från 1876 var ensam ägare. Han var ledamot av Sthlms stadsfullmäktige 1888—1902 o en välvillig gynnare av unga konstnärer. Hans bror häradsdomaren Carl August K (1832—1908) i Svenstorp, Järsnäs, var far till Johan (John) Albin K (1876—1947), som blev delägare i firman K, Bernhardt & Co 1902 o var ensam innehavare av densamma från 1924 till 1944, då den ombildades till ab med hans systerson sedermera generalkonsuln Gunnar Malmvik som VD. Carl August o Frans K:s bror adjunkten vid Sthlms realläroverk fil dr Axel Henrik K (1842—1925) är känd genom sina talrika ordböcker i moderna språk, av vilka flera utkommit i en rad nya upplagor o omtryckningar. Son till honom är överstelöjtnanten o direktören Bo K (f 1907).

Nils K:s bror häradshövdingen i Norra o Södra Möre samt Stranda o Handbörd Esaias K (1685—1740) var far till politieborgmästaren i Kalmar Gabriel K (1727— 86) samt till kommissionslantmätaren Esaias K (1736—82), som några månader före sin död blev kronofogde i Tjust.

Deras bror lotsdirektören o tf landshövdingen Eric K adlades 1805 med namnet af K (K 1). Hans son kapten Eric af K (1781—1847), som efter honom arrenderade Visborgs kungsladugård i Visby, var far till Eric Johan Gustaf af K (1816—66). Eric J G af K blev 1845 premiärlöjtnant i flottan o gick 1849 i österrikisk tjänst, där han blev linjeskeppskapten (överste) 1861 o stupade mot italienarna i slaget vid Lissa. Hans farbror Carl af K (1774—1840) deltog 1788—90 i kriget mot Ryssland, 1801—02 i R Cederströms (bd 8) expedition till Tripolis o 1808 i striden mot ryssarna vid Jungfrusund. Han var befälhavare 1809 på fregatten Camilla, som överförde den avsatte Gustav IV Adolf med familj från Karlskrona till Tyskland, o 1814 på fregatten Galathé, som överförde kronprins Karl Johan från Lübeck till Karlskrona. S å deltog af K i intagandet av Fredrikstad i Norge. Han befordrades 1821 till överste, 1823 till konteramiral samt 1827 till generaladjutant för flottan o chef för storamiralsämbetets första avdelning, varmed 1837 förenades chefskapet för detta ämbetes tredje avdelning. Vid generaladjutantsämbetenas o storamiralsämbetets avskaffande 1840 blev af K tf chef för styr för allm vattenbyggnader. Han var far till generallöjtnant Eric Magnus af K (K 3) samt till översten för Kronobergs regemente Samuel Otto Gustaf af K (1815—78). Otto af K:s dotter Adelaïde Nauckhoff, i af K (1847—1923) skrev släktens historia.

Carl af K:s äldre bror vice amiral Gustaf af K (K 2) var far till Eric Gustaf af K (1801—46). Eric af K blev 1827 premiärlöjtnant vid flottan o informationsofficer vid styrmansskolan i Karlskrona, fick efter faderns död K M:ts uppdrag att fortsätta dennes kartverk 1840 o blev kapten 1841. Förutom kartor i detta verk publicerade han Plan o sferisk trigonometri (10 uppl:or 1840—1935), Lärobok i navigationsvetenskapen (2 upphör 1842—45) o Nautiska o logarithmiska tabeller (7 upphör 1842— 1923). 1845 sändes af K med korvetten Carlskrona till Buenos Aires, där han 1846 å Sveriges vägnar undertecknade en traktat, genom vilken Argentina erkändes som självständig stat. På hemvägen omkom han genom att skeppet norr om Cuba drabbades av orkan o gick till botten, varvid endast 17 av ett 130-tal besättningsmän räddades. Hans bror Fredrik Victor af K (1822—98) var informationsofficer i navigations- o sjö-krigsvetenskaperna vid krigsakademin (från 1862 krigsskolan) 1858—67 o inspektör för rikets navigationsskolor 1868—90 samt befordrades till kommendör 1890. Victor af K publicerade efter utländska förebilder De första grunderna till teoretisk mekanik (1878) o Minsta qvadratmetoden (1884) samt utgav flera upplagor av ovan nämnda arbeten av brodern. Hans dotter konstnärinnan Hilma af K (1862—1944) är representerad med teckningar o akvareller i UUB o etsningar i KB. Hennes bror konteramiral Gustaf af K (K 4) var far till viceamiralen o kabinettskammarherren Erik af K (f 1901), vice VD i ab Bofors Börje af K (f 1903) o kommendör Viktor af K (f 1904).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

• Källor o litt: Biographica, RA; stadskamre-raren Eric Arvidssons ms Släkten K från Järsnäs. Bondarpsgrenen (stencil), SBL; G Ungers ms Våra främsta sjöoff:släkter, KrA; Biografica, RHA; kantor Nils Göranssons ms Marbäcksgrenen av Smålands-släkten K (stencil 1972), Genealogiska föreningens arkiv, Sthlm; Eric Arvidssons korrespondens med pastorsämbeten o medlemmar av släkten K hos generalkonsul G Malmvik, Sthlm.

P-E Brolin, Hattar o mössor i borgarst 1760—66 (1953); Hj Börjeson, Biogr ant:ar om örlogsflottans officerare 1700—99 (1942); Carlander; P Dahlgren o H Richter, Sveriges sjökarta (1944); Å Davidsson, Katalog över sv handteckn:ar i UUB (1958); Ekstrand; Erik af K (Ny ill tidn 1866); Gbgs eskader o örlogsstation 1523—1870 (1949); G Haf-ström, K sjökrigsskolan 1867—1942, 2 (1942); L L v Horn, Biogr ant:ar, 3: 1—2 (1934); G Hornwall, Regeringskris o riksdagspolitik 1840—41 (1951); G Hulthander, Biogr ant:ar från Carlberg 1792—1892 (1892); G Hyltén-Cavallius, Kronobergs reg:s officerskår (1897); J Kleberg, Amiralitetskollegium-marinförvaltningen (1934); [J H Kreuger,] Carl af K (KrVAH 1840, s 259— 62); Kända sthlmare (1936); E Kölgren Matr öfver rikets allm läroverk o seminarier mfl (1905); Lags o doms; [E F v d Lanc-ken,] Fredrik Victor af K (KrVAH 1898, s 233—37); Lunds hm, 2:8 (1961), s 463 f; Lärare o studenter vid Sthlms realläroverk 1876—90, Högre realläroverket på Norrmalm 1890—1941 (1941); V Millqvist, Sthlms stadsfullm 1863—1913 (Minnesskr vid Sthlms stadsfullm:s femtioårsjubileum, 1913); G Molin o P Wilstadius, Smolandi Upsalienses, 2 (1968); A Mollstadius, K:arna — en livskraftig smålandssläkt (Jönköpings-Posten 24 o 27 dec 1955); A Nauckhoff, Ätten af K (1905); A Paulin, Sv öden i Sydamerika (1951); [C P:n Rosensvärd,] Fredrik Viktor af K (Tidskr i sjöväsendet, 61, 1898, s 396—99); E Salo-mons biogr ant:ar (PHT 1903); Saml:ar i landtraäteri, 3 (1902), s 127 f; J Silfving, Frälse o ofrälse (Genealog tidskr, 5, 1958— 60); C Sjöström, Kalmar nation i Lund 1670—1914 (1915); dens, Smålands nation i Lund 1668—1921 (1922); SKL; SMoK; ST 11' (1898), s 1—5; Sthlms borgerskap (1929); S-Ö Swahn, Adel, präster, borgare (1934); dens, Amiraler o andra (1935); O R Sylvan, Korvetten Carlskronas sista resa (1945); G V Sylvander, Kalmar slotts o stads hist, 2: 2 (1865), s 660; [S G v Troil,] Erik Gustaf af K (KrVAH 1847, s 65 ff); Th Wennerström, K krigsakademien o K krigsskolan åren 1792 — 1935 (1936); P Wilstadius, Smålands nation i Uppsala, 2 (1961); P G Vistrand, Smålands nation i Uppsala (1894), s 169; Växjö hm; L W[är]e, Frans Gustaf K (SMoK 4); Ätten af K (rec av A Nauckhoffs ovan a a; PHT 1905); Örnberg, 10 (1894), s 25, 259, 12 (1898), s 477.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Klint, af (Klint), släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11627, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-04-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11627
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Klint, af (Klint), släkter, urn:sbl:11627, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-04-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se