Gustaf Klint, af

Född:1858-11-06 – Skeppsholms församling, Stockholms län
Död:1927-05-22 – Adelsö församling, Stockholms län (på Hammora)

Sjöofficer


Band 21 (1975-1977), sida 352.

Meriter

4 af Klint, Gustaf, sonson till K 2, f 6 nov 1858 i Sthlm, Skeppsh, d 22 maj 1927 på Hammora, Adelsö, Sth. Föräldrar: kommendören Fredrik Victor af K o Andréetta Mathilda (Thilda) Sontag. Kadett vid sjökrigsskolan sept 73, deltog i sjöexpeditioner 74—79, sjöofficersex 9 okt 79, underlöjtn vid flottan 17 okt 79, genomgick kurs vid GCI 82—83, löjtn 29 juni 83, i fransk örlogstjänst 1 okt 87—1 okt 90, kapten 31 dec 89, kadettoff vid sjökrigsskolan 1 okt 90—93, lär i gymnastik o vapenföring där 13 sept 92— 99, tjänstg vid kommunikationsavd vid flottans stab 9 april 99—30 sept 03 o avd:chef där 1 okt 03—30 sept 07, kommendörkapten av 2 gr 31 dec 00, deltog i samarb med norska maringeneralstaben 02—03, kommendörkapten av 1 gr 30 sept 04, stabschef hos inspektören av flottans övningar till sjöss 1 okt 07—30 sept 09, led av komm ang övn:tid för flottans värnpliktiga maj—okt 08, av komm ang förbättrad vattenväg mellan Vänern o Kattegatt jan—febr 09, kommendör vid flottan 27 aug 09, avd:chef vid marinstabens kommunikationsavd 1 okt 09— 30 sept 11, vid rekryteringsavd i Karlskrona 10—11, eskaderchef för kustflottan 11, chef för underofficers- o sjömanskårerna i Karlskrona 11—12, chef för sjöförsvarsdep:s kommandoexp 1 jan 13—30 april 18, konteramiral i marinen 15 mars 18, ordf i komm ang utbildn o rekrytering av flottans officerskår 15 mars 18—31 dec 21, avsked med inträde i flottans reserv 4 nov 21. — LÖS 03, LKrVA 04, HedLÖS 18.

G 5 maj 00 i Sthlm, Hedv El, m Hilda Elisabeth Helling, f 21 okt 69 i Vrena, Söd, d 25 maj 55 i Sthlm, Engelbr, dtr till brukspatronen Bror Filip Leonard H o Vesta Teresia In de Betou.

Biografi

K hade ännu inte fyllt 15 år, då han började vid sjökrigsskolan på Skeppsholmen i Sthlm. Han deltog under utbildningstiden i olika sjöexpeditioner o avlade 1879 sjöofficersexamen. Under sina subalternår förvärvade han stor sjövana bl a på en långresa 80—81 under nio månader med korvetten Gefle till Medelhavet o en annan 85—86 under åtta månader med korvetten Balder till Västindien o Nordamerika. Året därefter begärde K avsked o hade 87—90 anställning vid franska örlogsflottan. Han dekorerades 91 med hederslegionen o förblev livet igenom en varm vän av Frankrike. Vid franska flottan tjänstgjorde han ombord på pansarfartygen Amiral Duperré o Turenne.

Efter återkomsten till Sverige placerades K som kadettofficer o lärare vid sjökrigsskolan. I denna befattning deltog han 92— 94 i fregatten Vanadis sommarexpeditioner till Nordatlanten o Medelhavet. Efter kadettofficersåren tjänstgjorde han på örlogsvarvet o örlogsstationen i Sthlm i flera olika uppdrag, medan han under sommarperioderna placerades som chef på olika kanonbåtar o sekond på chefsfartyget Drott samt korvetterna Saga o Freja. 99 blev K kommenderad till flottans stab, där han tjänstgjorde oavbrutet i åtta år, den senare delen av denna period som chef för stabens kommunikationsavdelning.

K var mycket intresserad av signalväsendet o var 00—02 tillsammans med bl a H v Krusenstierna en av medarbetarna i utgivandet av den sv upplagan av Internationell signalbok. Han utgav dessutom en ny upplaga av sin farbror Eric Gustaf af K:s nautiska tabeller. Under tjänstgöringen vid stabens kommunikationsavdelning var K bl a vid flera tillfällen i förbindelse med norska marinens generalstab i Kristiania samt hade dessutom vissa andra uppdrag för den sv sjömilitära ledningen. Under sommarmånaderna 02 var han chef på pansarbåten John Ericsson, 05 även på pansarbåten Dristigheten samt 06—07 chef på sistnämnda fartyg under dess sjöexpedition till Medelhavet. Sommaren 07 deltog K såsom teknisk delegerad i fredskonferensen i Haag, varefter han 07—09 var stabschef hos inspektören vid flottans övningar till sjöss. 09 utnämndes K till kommendör o blev på nytt chef för kommunikationsavdelningen i marinstaben. Han var 11 eskaderchef för kusteskadern o blev hösten s å förflyttad till Karlskrona örlogsstation som chef för underofficers- o sjömanskårerna men återkallades till Sthlm redan påföljande år som chef för sjöförsvarets kommandoexpedition, i vilken befattning han kvarstod till våren 18, då han utnämndes till konteramiral.

Praktiskt taget under hela första världskriget innehade K befattningen som sjöförsvarets kommandochef. Befattningen var under denna tid av synnerlig vikt, då generalorderna utöver den vanliga rutinen omfattade så gott som alla bestämmelser rörande flottans neutralitetsvakt. På dygnets samtliga timmar inkom rapporter, o lika ofta måste nya order utfärdas. Då sjöministrarna i regel var civila o ej förtrogna med flottans tjänst, vilade ett stort ansvar på K, vars arbetsbörda blev orimligt stor. Detta bidrog förmodligen till att undergräva hans hälsa, o han var 15 tjänstledig halva året på grund av sjukdom.

Sedan K inträtt i pensionsåldern ägnade han sig helt åt skötseln av gårdarna Hammora o Tofta på Adelsö i Mälaren, vilka han förvärvat 12. — K var plikttrogen o noggrann i sin tjänsteutövning samt enkel, tillbakadragen o anspråkslös i sitt privatliv.

Författare

Erik WiklandSök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Utgivit: E G af Klint, Nautiska och loga-ritmiska tabeller. 7. uppl. Omarb av V. af Klint, utg av H. [!] af Klint. Köpenhamn 1923. 429 s.

översatt och redigerat: Internationell signalbok. Sthlm 1902. 4:o. XI, 612 s, 9 pl. (Tills med H. von Krasenstierna.)

Källor och litteratur

Källor o litt: Meritförteckn o Biografica, KrA.

Marinstaben 1884—1934 (1934); C F W Riben, nekr över K (KrVAH 1927, s 173— 175); H G W Wrangel, G K (Tidskr i sjöväsendet 1927, s 488—492). Nekr:er i dagspressen.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Gustaf Klint, af, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11633, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Wikland), hämtad 2019-01-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11633
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Gustaf Klint, af, urn:sbl:11633, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Wikland), hämtad 2019-01-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se