E Oscar Knorring, von

Född:1822-02-23 – Leksbergs församling, Skaraborgs län (på Mariefors)
Död:1891-12-25 – Hedvig Eleonora församling, Stockholms län

Skriftställare, Arméofficer, Tonsättare


Band 21 (1975-1977), sida 380.

Meriter

4 von Knorring, Eric Oscar, f 23 febr 1822 på Mariefors, Leksberg, Skar, d 25 dec 1891 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: översten Berndt Ulrik v K o Elisabet Magdalena Beckman. Sergeant i livbeväringsreg 14 okt 40, inskr vid UU 3 dec 40, officersex 10 maj 42, underlöjtn vid Västerbottens fältjägarkår 23 juli 42, löjtn 21 april 46, deltog i riksdagarna 47-48, 50—51, 53—54, 56—58, 62—63 o 65—66, premiärlöjtn vid 1:a danska jägarkåren 28 mars—26 sept 49, löjtn vid livbeväringsreg 29 sept 53, genomgick skjutskola vid Vincennes, Frankrike, 1 mars—1 juli 55, kurir till S:t Petersburg 25 sept 59, eo adjutant i krigskoll 22 febr 60— 4 febr 62, kapten i armén 10 maj 61, konduktör vid sv-norska riksgränsens uppröjning o redressering juli—nov 64, sept 66, juli— okt 71, juni—okt 72 o juli—sept 79, kapten vid reg 15 febr 67, Sthlms Dagbl:s korrespondent vid Suezkanalens invign 69, major i armén 20 nov 72, vid Norrbottens fältjägarkår 23 okt 74, överstelöjtn i armén o avsked från kåren 31 mars 80. — Skriftställare, tonsättare.

G 20 juli 53 i Hudiksvall m Nanny Christina Hallberg, fil mars 29 där, d 3 sept 95 i Ål, Kopp, dtr till handl Nils H o Johanna Magdalena Béwe.

Biografi

Oscar v K har gjort sig känd som författare, journalist o tonsättare, men till yrket var han militär. Han var även verksam som militärskriftställare o författade flera broschyrer o läroböcker i militära ämnen. Under den första delen av sin 40-åriga militära bana tjänstgjorde han även vid topografiska kåren o deltog i flera kartarbeten o rekognosceringar. Han var frivillig i dansktyska kriget 1849 o deltog som premiärlöjtnant i general Ryes brigad bl a i slagen vid Kolding 20 april o Eistrup 23 april. Vid Kolding utmärkte han sig för tapperhet. Han gjorde sig populär hos danskarna för sitt glada lynne, sina lustiga infall o sin musikaliska talang (Schöldström). Under fälttåget skrev han krigsskildringar till kammarjunkaren Constans Pontins tidning Synglaset o utgav 64 det förträffliga arbetet Minnen från fälttåget i Danmark 1849 af En svensk frivillig.

Reseskildringar var K:s specialitet, o hans förnämsta verk inom denna genre är Två månader i Egypten (73) o Genom Lappland, Skåne o Seeland (74). Den egyptiska resan kom till stånd genom att K blivit god vän med Karl XV:s stallmästare, den armenisk-egyptiske äventyraren Ohan Demirgian (bd 11). Denne var en ivrig talesman för ökade handelsförbindelser mellan Egypten o Sverige, o då Suezkanalen 69 skulle invigas, fick han i uppdrag av khediven att förmedla invitationer till festligheterna. Från Sverige inbjöds bl a K o från Norge Henrik Ibsen på förslag av K. De var tidigare bekanta, o på resan uppstod mellan dem en varm vänskap, som ledde till en femårig brevväxling. K:s resebrev till Sthlms Dagblad, betitlade Från Mälaren till Röda Havet, blev mycket uppskattade o avtrycktes i utdrag bl a i norska Morgonbladet. Särskild uppmärksamhet väckte hans berättelse om att Demirgian hade utdelat ett flertal sv o norska ordnar under en audiens hos khediven Ismail Pascha, varvid bl a dennes moder, "en bedagad odalisk med utvecklade former", fått storkorset av Vasaorden. En officiell dementi infördes i Post o Inrikes Tidningar, men det visade sig så småningom, att K sagt sanningen i sitt reportage. Demirgian tvangs för en tid hålla sig undan, o detta medförde, att Ibsen, som fått löfte om en turkisk orden, måste vänta på denna i 1 1/2 år under största otålighet. Under tiden framkastade K ett förslag, att de båda tillsammans skulle skriva en teaterpjäs med egyptiskt motiv. Ibsen accepterade i brev från Dresden 7 mars 70, men längre än så kom inte samarbetet. Angående ordensutmärkelsen kunde Ibsen i brev från Dresden 10 maj 71 belåtet meddela: "I går modtog jeg da kommandørstjernen med diplom! Tak, tak, Du som forte mig til Egyptens land!" Det sista brevet från Ibsen är daterat 12 jan 74; han tackar däri översvallande för K:s skildring Två månader i Egypten, som han säger sig ha läst två gånger o vars "elegante form, også i det ydre utstyr" han berömmer. Från resan avlämnade K en rapport till kommerskollegium om egyptiska handelsförhållanden, Suezkanalens inflytande på världshandeln m m.

På egen bekostnad företog K resor till Italien, Frankrike o Ryssland. Han var mycket språkkunnig o kunde bl a ryska. 67 bevistade han övningslägret i Krasnoje-Selo o blev efter hemkomsten hugnad med en gratifikation på 400 rdr av Karl XV som ersättning för en detaljerad beskrivning av ryska arméns o flottans nya organisation, beväpning m m, alltså en slags spionrapport.

När K 84 var hos August Abrahamson på Nääs för att göra "hemma-hos-reportage", träffade han där dennes systerdotter Sophie Elkan o blev ögonblickligen förtjust i henne. I upprepade brev ger han uttryck för sin beundran, men hon tröttnade snart på uppvaktningen, o då han föreslog henne litterärt samarbete, fick han ett bleklagt nej. När hennes bok I dur o moll kom ut 89, fann K till sin ledsnad, att han i en av novellerna blivit parodierad på ett sätt som han fann oförtjänt o orättvist. Trots detta kom han med ett nytt förslag om litterärt samarbete, men svaret blev på nytt nekande.

K var musikaliskt begåvad, spelade piano gärna o väl bl a på hovbalerna o komponerade även marscher o dansmusik (Hofberg). Karl XV anlitade honom 70 som biträde vid ordnandet av sin konst- o antikvitetssamling (Dardel). Oscar II uppskattade hans sällskap o brukade kalla honom till sig för timslånga samtal i litterära ämnen. När kungen fick höra, att hans högsta önskan var att få fara till Frankrike för att skildra svenskarnas insatser i Normandie, ordnade han så att grosshandlaren J F Dickson skänkte honom ett belopp på 3 500 kr till resan. På våren 86 begav sig K till Paris, full av forskariver. Men någon bok kom aldrig ut. Orsaken var att Emil Hildebrand, som fått manuskriptet till granskning, utsatt detta för en nedgörande kritik. Med hänsyftning på ordspråket "Skomakare bliv vid din läst" skriver K 87 till Hildebrand, att han "efter denna tentamenskuggning, som till en början gick mig djupt till sinnes, beslutat att, med kristlig resignation, avstå från vidare försök".

Författare

Pontus MöllerSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

K:s rapport till Kommerskoll 1872 i ser Utredningar:utländsk handel o industri, RA. Not- o textms till Marche Funébre, Khvn aug 1849, i KB. 4 brev från H Ibsen till K i GUB (3 skänkta av K:s dotterson F Personne, 1 i H Hotbergs saml). K:s brev till Ibsen i univ:bibl i Oslo. Brev från K i KB (bl a 74 till S Elkan o 23 till M Lagerberg), RA, SA (18 till A Grafström), UUB o Ridderstadska arkivet, Nyköping (9 till C F Ridderstad).

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Om skjutöfningarne inom franska arméen och den method, som af Mi-nié följes vid skjutskolan i Vincennes. Sthlm 1856. VI, 108 s. 2. uppl s å. 107 s. — Svea gardes sång, med anledning af regementets 250-åriga jubileum, sammanskrifven och konungens Svea lif-garde tillegnad. Sthlm 1863. (4) s. — För H. M:t konungen vid skarpskyt-te-festen i Sundsvall den 24 juni 1863. Sundsvall 1863. (3) s. [Sign.] — Minnen från 1849 års danska fälttåg under general Rye, af en svensk frivillig. [Omsl:] Minnen från fälttåget i Danmark 1849 af en svensk frivillig. Sthlm 1864. 150 s, 1 karta. [Anon.] — Tillfällighetsskämt, påhittadt efter middagen den 2 maj 1866, afsjunget. Sthlm 1866. (4) s. — Eskilstuna förr och nu [sign] (Norden. Nationalka-lender för år 1869, Sthlm 1868, s 35—46). — Dalslands kanal. Beskrifven af V. S., Thure och O. v. K. Gbg 1869. 135 s. [Sign; tills med V Sjöberg o T Sandahl.] — Två månader i Egypten. Anteckningar. Sthlm 1873. VII, 331 s, 2 portr, 1 karta, 1 pl. — Ord, författade och afsjungne till piano-forte, vid Moskwa-fest-middagen å Hasselbacken den 30 juni 1873 [jämte En tillfällig slöjdvisa]. U o o å. (7) s. — Genom Lappland, Skåne och See-land. Reseskildringar. Sthlm 1874. 396 s. — Befordringarna inom svenska armén. Sthlm 1890. 33 s. [Anon; vanl tillskr Oscar IL] — Bidrag i bl a Freja, Heidrun, Läsning i hemmet för hvar dag, Söndags-Nisse, Dagens Nyheter, Nya dagligt allehanda, Post- och inrikes tidningar, samt Stockholms dagblad, samtliga Sthlm.

Utgivit: Läsning i hemmet för hvar dag. Illustrerad svensk familjebok, årg 4, 1883, h 5 •— årg 5, 1884, Sthlm, samt Heidrun. Illustrerad månadsskrift för svenska folket, 1885, Sthlm.

översatt: "Jag tjenar!" (Prinsens af Wales valspråk.) Från det i Berlin af preussiska gardes-löjtnanten Carl von Reinhard utgif-na och preussiska armén tillegnade arbetet "Ich dien'!" öfversatt af en svensk officer. Sthlm 1856. 90 s. [Anon.] — E de Girardin, Margaretha eller den dubbla kärleken. Öfver-sättning af O. v. K-g. Sthlm 1857. 276 s. [Sign.] •—• C H L de Argy, Praktisk vägledning rörande de första grunderna för undervisning i simning inom armeen. Sthlm 1857. 72 s. — Vald samling af såväl äldre som nyare, till en del från franskan öfversatta anekdoter. Sthlm 1858. 96 s. [Anon.] — X Marmier, Skildringar ur familjelifvet, framställda i fem små berättelser. Sthlm 1858. 156 s. [Anon.] — [K Mund-Miiller, pseud] L Miihlbach, Napoleon I och drottning Louise af Preussen. Historisk-romantisk teckning. D 1/2, 3/4. Sthlm 1858—59. [Anon.] 188, 200 s. — Giftermål och bröllopp hos jordens olika folkslag. Öfversättning från tyskan af O. v. K. Sthlm 1862. 120 s. [Sign.] — C P de Kock, Vallmovägen. D 1—5. Sthlm 1864. 92, 90, 102, 102, 96 s. —¦ E Souvestre, I löfsalen. Familjeberättelser. Hudiksvall 1874. 68 s. — E Erck-mann & A Chatrian, De båda bröderna. Sthlm 1874. 303 s.

Kompositioner i tryck: För piano: Op 2 Souvenir de la campagne, Sthlm u å; op 5 Sorg-marche, Sthlm [1849]; op 8 Fest-marsch, Sthlm [1857]; op 9 Mignon-polka, Sthlm u å; op 10 Garibaldi-mazurka, Sthlm [1864]; op 15 Polska drömbilder, Sthlm [1864]; op 20 Haga-vals, Sthlm [1866]; utan opustal: Ot-tiliana-valser 1 o 2, Sthlm [1847?] ; Louisen- valser, Sthlm [1865]; Sophien-polka, Sthlm [1865]; Amaranther-mazurka, Sthlm [1865]; Helene galop, Khvn u å.

Källor och litteratur

Källor o litt: Anciennitets- o tjänsteför-teckn, 14 dec 1867, i Biograficasaml, RHA; G Kjetsaa, Oslo, Henrik Ibsen og O v K [med deras brevväxl in extenso], ms hos SBL.

T J Arne, Svenskarna o Österlandet (1952); Carlander 2:1 (1904); Fv Dardel, Minnen, 3 (1912); E Edholm, Från Carl XV:s dagar (1906), s 169; S Ekman, Slutstriden om representationsreformen (1966); H Hotberg, Sv biogr handlex, 1 (ny uppl 1906); [G Lundström,] Jörgen, Ett sannings-vitne från Egypti land på indian-moderata börsmötet (Budkaflen 1885, nr 2); nekr i Sthlms Dagbl 28 dec 1891; B Schöldström, Svenskarne under Dannebrogen 1848—1850 (Skrifter o handhar utg genom Sv autograf-sällsk, 6, 1903); SPG 15 (1900) o 16 (1894, ny uppl 1910); E Svensén, De döde (Nornan 1893); E v Vegesack, Ett hundrade år... (1850), s 208; [T Wennberg,] På . . . Herr E O v K:s o Demoiselle Nanny Christ Hallbergs bröllopsdag den 20 juli 1853 (1853); Ur Louis de Geers brevsaml (1929).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
E Oscar Knorring, von, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11658, Svenskt biografiskt lexikon (art av Pontus Möller), hämtad 2019-12-11.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11658
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
E Oscar Knorring, von, urn:sbl:11658, Svenskt biografiskt lexikon (art av Pontus Möller), hämtad 2019-12-11.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se