Ingelman, släktBand 20 (1973-1975), sida 9.

Biografi

Ingelman, släkt, härstammande från regementskvartermästaren löjtnant Magnus I (levde 1708) på kronohemmanet Söregården i Ingelstad, Östra Torsås sn, Kron. Dennes son länsmannen Jöran I (d omkr 1750) i Söregården i Ingelstad var far till prosten Johan Gustaf I (1746—1819) i Göteryd, Kron. Han var i äktenskap med en syster till Samuel Ödmann far till skalden Georg (Göran) Gabriel I (se nedan) o till Bengt Samuel I (1791—1823), som var docent i Lund 1815—19 o därefter bataljonsläkare vid Kronobergs regemente.

Johan Gustaf I:s bror regementsskrivaren Magnus I (1744—1813) på den av honom o brodern 1791 skatteköpta fädernegården i Ingelstad var far till Bengt Gustaf 1 (1774—1834), som efter att ha varit rådman i Marstrand o en av direktörerna i Ostindiska kompaniet blev magasinsförvaltare vid Göta artilleriregemente i Gbg. Hans son rådmannen i Gbg Magnus Gabriel I (1799—1868) var far till Carl Magnus I (1842—1927), som blev kommendör o kommendant vid flottans station i Karlskrona 1897 o varvschef där 1900 samt var konteramiral o chef för marinförvaltningen 1901—05. Dennes brorson major Carl Gustaf I (1877—1947) var i äktenskap med en dotter till konstnären o överintendenten Richard Bergh far till direktören i Sv arbetsgivareföreningen civilingenjör Gösta I (f 1907, d 2004[1]) o direktörsassistenten i ab Pharmacia docent Björn I (f 1917, d 2000[2]). Gustaf I:s syster läkaren Eva Maria (Milla) I-Sundberg (1881—1971), g m kh Isidor Sundberg i Ludvika, var mor till prof i obstetrik o gynekologi vid Karolinska institutet Axel I-Sundberg (f 1910, d 2009[3]).

Utan samband med denna släkt var e o hovrättsnotarien fil kand Charles Alfred Emanuel Nilsson I (1867—1926), som synes ha kallat sig I i anslutning till sin mors flicknamn Ingelsson. Hans hustru Agnes Selma Marie-Louise I, född Palmstierna (1870— 1956), tog initiativet till bildandet av Sveriges husmodersföreningars riksförbund och var dess första ordf 1919—28.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Rullor 1678, vol 3 o 12, 1680, vol 4, 1681, vol 3, 1681—82, vol 1, KrA; kansliets arkiv B II a 1:420:31 jan 1791, KK; Konga häradsrätts arkiv A I a: 7: 14 okt 1692, nr 176, VLA; Konga renov dombok 1685, f 25v-26, Göta hovrätts arkiv, Jönköping.

BachCl; J Bromé, Karlskrona stads hist, 3 (1930); Carl Magnus I (Tidskr i sjöväsendet, 90, 1927, s 498 f); B Elgstedt, Maria I-Sundberg in memoriam (SvD 15 jan 1971); H Gillingstam, Den skånsk-norrländska släkten Svenonius (1966); L L v Horn, Biogr ant:ar, 3:3 (1934); G Hyltén-Cavallius, K Kronobergs reg:s officerskår . . . 1623—1896 (1897); J Kleberg, Amiralitets-kollegium-Marinförvaltn:en. Biogr ant:ar 1634—1934 (1934); Maria I-Sundberg (GHT 12 jan 1971); E Olån, Ostindiska Compagniets saga (1923), s 98; G P[lan]-t[in]g, Agnes Selma Marie-Louise I (SMoK 4, 1948); G Sjöström, Gbgs nation i Lund 1669—1906 (1907); dens, Smålands nation i Lund 1668—1921 (1922); SKL; SLH 1:2, 4:2 (1823—1932); SPG; G Stenvall, Kyrkl fromhetsliv i gamla dagar (1948), s 89--94, 103 f, 106 ff; dens, Marie Ceder-schiöld, Sveriges första diakonissa (1951); O F Strokirk, Kultur- o personhist ant:ar, 3 (1920); Sv släktkal 1943; L Wahlström, Den sv kvinnorörelsen (1933); M Weibuli o E Tegnér, LU:s hist 1668—1868, 2 (1868); P G Vistrand, Smålands nation i Uppsala (1894), s 405; Växjö hm, 3 (1929); Örnberg, 6.

Gjorda rättelser och tillägg

1. Dödsår tillagt2014-11-04
2. Dödsår tillagt2014-11-04
3. Dödsår tillagt2014-11-04

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ingelman, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11956, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-04-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11956
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ingelman, släkt, urn:sbl:11956, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-04-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se