Georg (Göran) G Ingelman

Född:1788-04-03 – Virestads församling, Kronobergs län
Död:1844-12-10 – Nikolai församling, Södermanlands län

Författare


Band 20 (1973-1975), sida 10.

Meriter

Ingelman, Georg (Göran) Gabriel, f 3 april 1788 i Virestad, Kron, d 10 dec 1844 i Sthlm, Nik, genom drunkning i Norrström. Föräldrar: kh Johan Gustaf I o Catharina Maria Ödmann. Inskr vid LU 4 febr 09, jur kansliex 22 jan 16, eo kanslist i kammar-exp 26 nov 18, i RA 27 febr 24, tillika kanslist i krigshovrätten 26, tf kopist i RA 28 juni 30—14 juli 35 o därefter e tjänsteman i RA. Förf. — Ogift.

Biografi

Göran I flyttade 1818 till Sthlm och började där tjänstgöra i ämbetsverken; hans karriär ledde dock aldrig längre än till en underordnad befattning i RA, där han "arbetade lamt på register till rådsprotokoll och äldre registratur" men också passade på att skriva beställda tillfällighetsdikter. Som tillfällighetspoet var I en av sin tids mest anlitade vid bröllop, begravningar och andra familjehögtider men även då uppdraget t ex gällde text till oratorier och kantater. Till de talrika uppdragen bidrog hans många vänskapsförbindelser: han var medlem i Aganippiska sällskapet, tillhörde kretsen kring den litterära tidskriften Freja och hade anknytningar även till Dagligt Allehanda och Aftonbladet.

"Han levde blott i och för sin poetiska kallelse", har J V Snellman yttrat, "nöjd med en ringa lott av livets goda, lyckligt obekymrad om världens gång i övrigt." I var mera intresserad av den andevärld som han ansåg ha förbindelse med sinnevärlden, och denna religiositet kommer fram särskilt i hans romantiskt-elegiska dikter med kyrkogårdsmotiv. Romantisk var också hans beundran för Ossian och Linné — den senare hyllade han som "naturens högste präst" — men högst satte han Tegnér: "Tegnérska sångmön nyckeln skänker dig / till fantasins och känslans paradiser". I:s föga originella dikter rymmer emellertid även åskådliga realistiska inslag, ofta med anknytning till Anna Maria Lenngren, och detsamma gäller de noveller han gav ut i duodesformat med gravyrer eller planscher.

Mest uppmärksammade i I:s flitiga författarskap — belönade av SA 1836 — blev sången Gustaf II Adolf och den naturbe-skrivande dikten Årets tider. Årstidernas växling är ett av huvudmotiven i hans diktning, gärna i förening med reflexioner om människolivets åldrar och om kärleken som det enda bestående.

I:s diktsamlingar upptar även översättningar och bearbetningar, särskilt av tyska romantiker, samt ett flertal hymner som är rimmade parafraser av Davids psalmer. Separat utgav han 1830 en översättning av Oehlenschlägers Helge. Ett visst uppseende väckte han 1839 med Den liberala werkstaden eller Darell och Banko-tiorna, en anonym polemisk dikt mot rabulisterna med anledning av Darells sedelförfalskning. I skrev hyllningsdikter till både konungen och kronprinsen och tillägnade dem delar av sina Skaldeförsök. Sensommaren 1838 fick han av Karl Johan en gratifikation på 200 rdr.

Författare

Ragnar AmeniusSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från I i KB.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: På Oscars-dagen 1827. Lund 1827. (4) s. [Undert: I-n.] — Skaldeförsök. H 1—4. Sthlm 1828—38. 1. 1828. 130 s. 2. 1831. 124 s. [3.] Griftekrans jemte några andra skaldeförsök i hvarjehanda ämnen. 1834. 115 s, 1 pl. 4. 1838. 120 s. — Kärleken och årstiderna. Idyll. Sthlm 1831. 11 s, 5 pl. [Anon.] — Årstiderna, föreställande barnaålderns nöjen. Sthlm 1832. 16 s, 4 pl. [Anon.] 2. uppl 1835. — Zodiaken. Med 12 planscher och dertill hörande rimmade förklaringar. Af I-n. Sthlm 1833. 47 s. [Sign.] — Ord till oratorium Gustaf Adolf den stores dödsdag. Sthlm 1833. 8 s. [Anon.] Omtr i [J P Juvingius,] Bihang till Freya och Morgonstjernan, eller Samtal emellan com-minister [C F] Dalgren och Gefion, Lund 1835, s 73—81. — Sång vid linnéska landfesten. Sthlm 1833. [Undert: I-n.] — Årstiderna, föreställande ungdomens nöjen. Sthlm 1834. 19 s, 4 pl. [Anon.] — Årstiderna, föreställande mannaålderns nöjen. Sthlm 1835. 20 s, 4 pl. [Anon.] — Årstiderna, föreställande ålderdomens nöjen. Sthlm 1836. 17 s, 4 pl. — Den olyckliga fru Hertzenhjelms pino-historia. Första akten, jemte Pilati porträtt. 1*. Sthlm 1837. 14 s, 1 portr. — Gustaf II Adolf. Skrift, som vunnit Zibetska priset, 1836 (SAH ifrån år 1796, d 17, Sthlm 1837, s 377—391). — Människolifvets åldrar, framställda uti årets tider . . . Sthlm 1838. 81 s. 17 pl. 2. uppl [end titelarket nytr] 1845. [Utg [J G] C[arl]én (föret).] — - - och så kom magistern i fällan; eller .En ny och mycket lustig sång om den vidt-berömde finance-magistern [L Torbjörnsson]. Enfaldeligen diktad af en tacksam kund. Går på sin egen behagliga melodi. Sthlm 1838. (7) s. [Anon.] — Månads-karakterer för år 1839. Af I-n. Sthlm 1838. 24 s, 12 pl. [Sign.] — Kärleken är en skalk. Allution på årstiderna på prosa och vers. Af I-n. Sthlm 1839. 40 s, 4 pl. [Sign.] — Kärlekens seger eller Pietro och Gabriella. Novell. Sthlm 1839. 72 s, 4 pl. — Den liberala verkstaden, eller Darell och banko-tiorna. Sthlm 1839. (4) s. [Anon.] — Åsknatten. Skaldestycke. Sthlm 1839. 7 s. — Den konskriberade. Novell [undert: Z*] (Förgät mig ej [pärmtit], Sthlm 1840, s 1—30). — Johan Gutenberg af Gensflesch. [Rubr.] Sthlm 1840. Fol. (1) s. [Undert.] — Provins-agget eller Fläskröken. Af I-n. Sthlm 1840. 14 s, 12 pl. [Sign.] — Kärleksbryderierna i fyra noveller för år 1841. Af I-n. Sthlm 1840. 44 s, 4 pl. [Sign.] — Kärlekens strid är seger. Af I-n. Sthlm 1841. 40 s, 1 pl. [Sign.] — De fyra elemen-terna. Sthlm 1842. 30 s, 4 pl. [Anon.] — Den nya hönsgummans visa på årsdagen af Hans maj:t konungens tjugofemte regeringsår. Sthlm 1843. 8 s. [Anon.] Omtr i [Folkskrifter utg och förlagda af P. G. Berg, serie 10,] N:o 12: Nyaste historior och visor, Sthlm 1861, s 6—8 (ej anon). — Valda skaldeförsök. Sthlm 1843. 279 s. — Ord till musiken vid minnesfesten i Frimurare-logen efter högstsalig Hans maj:t konung Carl XIV Johan den 7 september 1844. Sthlm 1844. 4:o. (7) s. [Anon.] — Tid och rum [dikt] (Nordstjernan, vitterhetsstycken och poémer ... Sthlm 1844, s 109—111). — Mossrosen [dikt] (ibid, s 112). — Sveriges och Norriges konungafamilj, Lithografiskt album. Sthlm 1844. 4:o. (20) s, 5 pl. — Gustaf Adolf den stores seger och död vid Ltitzen. (Fragment . . .) Musik af Franz Berwald. Sthlm 1894. (4) s. — Bidrag (vanl sign) i bl a kalendrarna Heimdall 1830, Hebe 1831, Vinterblommor 1833 o 1842, Svensk folk-kalender 1839 samt i dagspressen.

Redigerat: Toilett-kalender för år 1834— 1836, Sthlm 1833—35. [Anon.] V, 112 s, 1 pl; 102 s, 1 pl; 115 s, 4 pl. — Almanach för damer. Ar 1836. Sthlm 1835. 11 s. [Undert: I-n.] — Toilett-almanach för år 1837—1839. Sthlm 1836—38. [Anon.] 104 s, 1 pl; VI, 104 s, 1 pl; 103 s, 1 pl. . . . för år 1840. Af I-n. 1839. 82 s, 1 pl. [Sign.] — Komisk almanach 1841 med text af I-n. Sthlm 1840. 14 s, 12 pl. [Sign.] — Lucie. Toilettcalender för 1844. Sthlm 1843. (40), 48 s, 3 pl, 2 musikbilagor. [Anon.]

översatt: A Oehlenschläger, Helge. En dikt./ Yrsa. Sthlm 1830. 186 s. 2. uppl: Helge. Dikt. . . [Omsl:] Granskad efter originalet och försedd med historiska upplysningar. 1874. 181 s. — FA Krummacher, Julhelgen. Sthlm 1835. V, 136 s. [Sv-amer uppl:] Julhelgen, de messianska förebilderna och profetiorna uti deras uppfyllelse i den i Bethle-hem födda judakonungen, framställda på vers och prosa. Sångerna äro försedda med musik bestående af solo-stycken, duetter, trion, qvartetter och chörer, med eller utan ackompagnement. Chicago 1883. 225 s. [Anon.] — Dens, Söndagen. Svensk öfvers, från 4. tyska uppl utg. Sthlm 1841. 104 s. — [F A E de] Planard, Duellen. Opera-comique i tre akter. Musiken af Herold. öfvers fr. franskan [av G G I 1836, översedd av F Hedberg]. Sthlm 1873. 76 s. (Opera-repertoire, No. 71.)

Källor och litteratur

Källor o litt: B Bennich-Björkman, Förf i ämbetet (1970); S Bergh, Sv RA 1618— 1837 (1916); dens, Sv RA 1837—1846 (1927); B Hildebrand, C J Thomsen o hans lärda förbindelser i Sverige 1816—1837, 2 (1938); Skalden I. Minnesblad saml af hans vänner (1846); T V Snellman, Sv silhouetter (1957). — J F Fröléen, Minnen (1901); L Kihlberg, Lars Hierta i helfigur (19681.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Georg (Göran) G Ingelman, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11957, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ragnar Amenius), hämtad 2021-12-02.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11957
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Georg (Göran) G Ingelman, urn:sbl:11957, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ragnar Amenius), hämtad 2021-12-02.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se