Nils O C Insulander

Född:1886-05-21 – Vists församling, Östergötlands län (i Bjärka-Säby)
Död:1972-01-06 – Linköpings Domkyrkoförsamling, Östergötlands län

Husdjurskonsulent, Ekonomisk skriftställare


Band 20 (1973-1975), sida 35.

Meriter

4 Insulander, Nils Olof Chenon, son till I 1, f 21 maj 1886 på Bjärka-Säby, Vist, Ög, d 6 jan 1972 i Linköping. Mogenhetsex vid h a l i Linköping vt 06, agronom vid Alnarps lantbruksinst 09, ex vid Alnarps mejeriinst 10, statsstipendiat i boskapsskötsel o mejerihushålln 11—13, studieresor i England, Holland, Belgien, Tyskland o Frankrike 12—13, husdjurskonsulent i Malmöhus län 20 maj 13—19, sekr o skattmästare i Sv fåravelsfören 17—56, red för dess tidskr 28—57, statskonsulent i får- o getskötsel 31 dec 18—51. — LLA 40.

G 23 maj 21 i Sthlm, Skeppsh, m Eva Mathilda Gjerling, f 4 nov 91 där, ibid, dtr till kaptenen vid flottan Edvard Johan Leopold G o frih Hilda Fredrika Maria Augusta Funck.

Biografi

Nils I gjorde sin huvudsakliga insats på fåravelns område. Som Sv fåravelsföreningens sekreterare och skattmästare och statskonsulent i får- och getskötsel nedlade han ett framgångsrikt arbete på att tillvarata och förädla de sv lantrasfåren, som under 1920-talet huvudsakligen fanns på Gotland samt i Dalarna och Norrland; i övrigt var de från England importerade raserna förhärskande. Från lantrasen utformades tre olika typer: päls-, rya- och finulliga typen, som nu utgör huvudparten av den sv fårstocken och av vilka pälstypen är den vanligaste.

1920 bildades särskilda "klubbar" för landets olika fårraser (oxforddown, shropshire, cheviot o sv lantras). Klubbarna ordnade årligen auktioner på avelsbaggar och tjänstgjorde som plattform för diskussioner uppfödarna emellan. I var redaktör för Riks-stambok över avelsfår, som utgavs av Lantbruksstyrelsen from 1920, samt för ett särskilt elitregister för högt bedömda avelsdjur. Fr o m 1921 utgav Sv fåravelsföreningen ett medlemsblad, som 1928 efterträddes av dess tidskrift med I som redaktör och ansvarig utgivare. 1924 startades den första får- kontrollföreningen med uppgift att, särskilt inom besättningar som producerade avelsdjur till avsalu, kontrollera de enskilda tackornas lammavkastning och ullproduktion samt lammens vikt vid vissa bestämda åldrar. Denna kontroll fick ganska stor omfattning, och dess resultat publicerades årligen i föreningens tidskrift. Föreningen arrenderade från 1945 gården Herrökna i Gryts sn, Söd, att användas som försöks- och demonstrationsgård; där anordnades även en fårherdeskola och kortare kurser i fårskötsel. Av kostnadsskäl måste denna verksamhet nedläggas 1954. Fr o m 1920 ordnades utställningar och demonstrationer av slaktlamm på olika platser i landet. I var initiativtagare till de flesta av dessa aktiviteter och ledare för dem alla. Han var flitig medarbetare i Fåravelsföreningens tidskrift och utgav 1935 handboken Svensk fårskötsel.

Författare

Ivar JohanssonSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Ardennerstammen å Bjer-ka-Säby. Historik och bilder. Linköping 1907. 10 s, i0 pl. — Ayrshire-stammen å Bjerka-Säby. Historik med bilder och bilagor. Linköping 1907. 10 s, 12 pl, 5 bilagor. — Några iakttagelser ur Svenska Ayrshireföreningens grundregister 1901—1907. Lund 1910.8 s. [Ur Tidskrift för landtmän s å.] — Några anteckningar från ett besök i ladugårdarna på Stjern-sund och Edö, de båda centra för R.S.B.--afveln. [Rubr.] Lund 1912. 11 s. — Nuvarande riktlinjer inom Skottlands Ayr-shireafvel. Lund 1913. 8 s. — Berättelse över tvänne med understöd af statsmedel företagna studieresor i Storbritannien, Belgien och Holland 1912, i Tyskland och Frankrike jämte Jersey och Guernsey 1913. [Sthlm, tr] Linköping 1914. 182, IX s. (Meddelanden från Kungl. lantbruksstyrelsen, n:r 185 (n:r 9 år 1913).) — Fåraveln i Sverige och möjligheterna för dess framtida utveckling. Föredrag i Lantbruksakademien den 19 februari 1917 (LA, handlingar och tidskrift, [N FJ årg 57, 1917, Sthlm, s 330—347). — Fåraveln i England och Skottland. Reseberättelse. [Sthlm, tr] Norrtelje 1922. 60 s. (Svenska fåravelsför-eningen [publikationer,] 2.) — I vilken riktning bör den svenska fåraveln med hänsyn till en ändamålsenlig ull- och köttproduktion utvecklas? Föredrag i Lantbruksakademien den 21 jan. 1924 (LA, handl o tidskr, 63, 1924, s 335—353). — Några drag ur Tysklands fårskötsel. Reseberättelse. Sthlm 1925. 30 s. (Sv fåravelsfören [publ,] 4; ur Svenskt land så.) — Svensk fårskötsel. [Sthlm, tr] Linköping 1935. 173 s. (Sv fåravelsfören.) [2. uppl] 1938. 223 s. 3. uppl 1942. 235 s. 4. uppl 1956. 254 s. — Husdjursaveln i västra Sverige. [Sthlm, tr] Uppsala 1940,^ 334 s. (Tills med J Kaldén mfl.) — Husdjursaveln i mälardistriktet. Sthlm (tr Upps) 1946. 294 s. (D:o.) — Husdjursaveln i Värmlands, Kopparbergs och Gävleborgs län. Sthlm 1955. 231 s. (Tills med K. Eriksson mfl.) — Artiklar vanl sign i Landtmannen, årg 25—28, 1914— 1917, Linköping, 4:o, [N F], årg 1—37, 1918 —1955, Sthlm, 4:o; Svenskt land, årg 1—2, 1917—1918, 4—7, 1920—1923, 9, 1925, 11, 1928, Sthlm, 4:o; Svenska fåravelsföreningens medlemsblad (8—40: tidskrift, 41—42, 44: Fårskötsel), årg 1—42, 44, 1921—1962, 1964 (red 1921—1958, nr 1), [Sthlm, tr] Linköping.

Utgivit: Svenska avelsföreningens elitregister över avelsfår av cheviot-, schropshire- och oxforddownras. D 1—5. [Sthlm, tr] Linköping o Norrtelje 1921—36. 4:o. 1. 1918—1920. Linköping 1921. 48 s. 2. 1921—1923. Norrtelje 1924. 46 s. 3. 1924—1926. Norrtelje 1927. 47 s. 4. 1927—1929. Norrtelje 1930. 46 s. 5. 1930—1934. Norrtelje 1936. 52 s. — Riksstambok över avelsfår av cheviot-, shropshire- och oxforddownras. Utg. av Kungl. lantbruksstyrelsen genom N I. D 1— 19. 1918—1936. [Sthlm, vanl tr] Linköping 1920—37. [1.] 1920. 143 s. [2 okänd.] [3.] 1920. Tr 1921. 99 s. [4.] 1921. Tr 1922. 84 s. 5. 1922. Tr 1923. 103 s. 6. 1923. Tr 1924. 100 s. 7. 1924. Tr 1925. 106 s. 8. 1925. Malmö 1926. 102 s. 9. 1926. Tr 1927. 94 s. 10. 1927. Tr 1928. 108 s. 11. 1928. Tr 1929. 106 s. 12. 1929. Malmö 1930. 134 s. 13. 1930. Malmö 1931. 124 s. 14. 1931:... över avelsfår av svensk lantras, cheviot- . . . Norrtelje 1932. 135 s. 15. 1932. Tr 1933. 147 s. 16. 1933. Tr 1934. 143 s. 17. 1934. Tr 1935. 145 s. 18. 1935. Tr 1936. 148 s. 19. 1936. Tr 1937. 167 s. — Förberedande avdelning till Riksstambok över afvelsfår av cheviot-, shropshire- och ox-forddown-ras. D 1—2. 1919—1930. [Sthlm, tr] Norrtelje 1923—32. 1. 1919—1923. 1923. 56 s. 2. 1924—1930. 1932. 51 s. (Sv fåravels-fören.) — Förteckning över avelsfår av cheviot-, shropshire- och oxforddownras som . . . överförts till riksstambok 1916—1917. Utg av Kungl. lantbruksstyrelsen genom N I. Sthlm 1920. 49 s. — Svenska fårstammar 1920. 1*. Enligt svenska fåravelsföreningens uppdrag utg. Sthlm 1921. 38 s. (Tills med Th. Hofman-Bang; ur Svenskt land så.) — Förteckning över avelsfår av svensk lantras som från vissa hushållningssällskaps samt Svenska fåravelsföreningens stamböcker överförts i Riksstambok 1918—1930. Utg av Kungl. lantbruksstyrelsen genom N I. [Sthlm, tr] Malmö o Linköping 1935—44. 1. 1931— 34. Malmö 1935. 20 s. 2. 1935—43. Linköping 1944. 25 s.

Källor och litteratur

Källor o litt: Alnarps matr 1862—1933 (1935); S Skärman, N I in memoriam (SvD 10 jan 1972); Sveriges agronomer 1900—¦ 1952 (1953).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Nils O C Insulander, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11976, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ivar Johansson), hämtad 2020-10-30.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11976
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Nils O C Insulander, urn:sbl:11976, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ivar Johansson), hämtad 2020-10-30.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se