Jarlabanke Ingefastsson

Född:1000-talet
Död:1000

Storman


Band 20 (1973-1975), sida 145.

Meriter

Jarlabanke Ingefastsson, levde på 1000-talet i Täby, Sth. Föräldrar: Ingefast Östensson o Jorun. G m 1) Fastvi; 2) Kättilö.

Biografi

J är en av de första svenskar som enbart är kända genom inhemskt källmaterial av större omfattning. Detta utgöres i hans fall av elva runstenar. Av dessa har han själv ensam låtit rista sju och jämte anhöriga ytterligare tre, vartill kommer en, som rests över honom efter hans död. På fem av dem uppger J, att han ägde hela Täby, och på baksidan av en av dessa påstår han sig ha gjort tingsplatsen och äga hela hundaret (häradet), dvs Vallentuna hundare, i vilket Täby åtminstone under medeltiden ingick. Sistnämnda uppgift har flera forskare ansett ej böra fattas bokstavligen. Denna sten står nu på Vallentuna kyrkogård men låg tidigare som tröskel i Vallentuna kyrkas vapenhus.

De övriga fyra stenar, på vilka J uppger sig äga Täby, har inbördes nästan helt likalydande inskriptioner. Två av dem står omkring 11/2 km norr om Täby kyrka vid vägen mellan Täby och Vallentuna. Av de båda övriga finns den ena vid Danderyds kyrka, den andra vid Fresta kyrka, båda Sth. De anses ha flyttats dit och ursprungligen varit placerade invid stenarna mellan Täby och Vallentuna, där tydligen den "bro" — en vägbank över sankmark — finnes som J på alla dessa fyra stenar uppger sig ha anlagt "för sin själ". Anläggningen har kallats "Upplands präktigaste runmonument". En attribuering (v Friesen) av denna till runristaren Fot (bd 16) har betvivlats av senare forskare. På ett stort stenblock i skogen vid Södra Sätra i Sollentuna uppges J och hans bror Hemming ha låtit röja väg och göra broar efter sin far. Även på en nu endast genom avbildningar känd sten vid Hagby i Täby uppger sig J ha låtit röja väg.

Med dessa runstenars vittnesbörd om hans ekonomiska och sociala ställning kan sammanställas, att han var sonson till en Östen, som enligt en sten vid Broby i Täby besökt Jerusalem och dött i Grekland. Korset på denna sten vittnar om att släkten tidigt blivit kristen, och flera av inskriptionerna på J:s stenar avslutas med den kristna frasen "Gud hjälpe hans själ". Två söner till J, Sven och Ingefast, är kända till namnet. Hans släkt kan sålunda följas genom fyra led.

Författare

Hans GillingstamSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: C G Andra, Kyrka o frälse i Sverige under äldre medeltid (1960), s 69 f; O v Friesen, Upplands runstenar (1913), s 49—54, 69; B Hildebrand, Sveriges äldsta personhist. Några ant:ar om vikingatids- o äldre medeltidsgenealogi (PHT 1943); S B F Jansson, Sv utlandsfärder i runinskrifternas ljus (1956), s 23; dens, Runinskrifter i Sverige (1963), s 71, 73, 108, 123 f; S Lindqvist, Jarlabankesläktens minnesmärken (Nordiska arkeologmötet i Sthlm 1922. Berättelse över mötet o dess förhandhar, 1923); K G Ljunggren, Landman o boman i vikingatida källor (ANF 74, 1959), s 131; R Murray, Till Jorsala (1969), s 17 f; S U Palme, På Jarla-bankes tid (S-T 2 juli 1962); E Wessén o S B F Jansson, Upplands runinskrifter, 1—2 (Sveriges runinskrifter, 6—7, 1940—46). — Th Andersson, Iarlabanki atti alt hundari betta (Sv studier från runtid till nutid tillägn Carl Ivar Ståhle på 60-årsdagen den 27 juni 1973, 1973).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Jarlabanke Ingefastsson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12057, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2021-05-07.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12057
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Jarlabanke Ingefastsson, urn:sbl:12057, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2021-05-07.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se