Nils T Johansson

Född:1893-08-12 – Klara församling, Stockholms län
Död:1939-03-18 – Bromma församling (AB-län), Stockholms län

Botanist


Band 20 (1973-1975), sida 308.

Meriter

Johansson, Nils Thure, f 12 aug 1893 i Sthlm, Klara, d 18 mars 1939 där, Bromma. Föräldrar: bokbindarmästaren Thure J o Elisabeth Bohman. Studentex i Sthlm vt 13, inskr vid StH ht 13, FM där 15 dec 17, lä-rarförordn vid olika skolor i Sthlm 19—36, anställd vid fältarbetena för Sveriges geol undersökn:s torvinventering 19—21, medarb vid riksmuseets paleobotan avd 20—21, FL vid StH 21 april 23, disp 26 maj 26, FD 21 maj 27, doc i växtfysiologi 6 juni 28, allt vid StH, doc i skogsfysiologi vid Skogshögsk 9 mars 29, adjunkt i geografi o biologi med hälsolära vid h a l på Södermalm från 3 april 36.

G 21 juni 24 i Salem, Sth, m Karin Elisabeth Larsson, f 28 okt 96 i Malmö, S:t Pauli, dtr till ritaren Axel Julius L o Clara Gustafva Persson.

Biografi

Under sina gymnasieår var Nils J en ivrig växtsamlare, uppmuntrad av sin biologilärare, den kände botanisten J A O Skärman. Tiden närmast efter magisterexamen hyste han planer på att ägna sig åt geologi och var under några år extra geolog vid Sveriges geologiska undersökning och tidvis medarbetare vid riksmuseets paleobotaniska avdelning. Hösten 1927 till våren 1929 vistades han för botaniska studier som Liljevalchsstipendiat i Centralamerika och i privat uppdrag på Cuba, Haiti och Jamaica. Det publicerade vetenskapliga resultatet av denna resa blev dock obetydligt. Från 1929 var han docent i skogsfysiologi vid Skogshögskolan.

J:s första vetenskapliga uppsats behandlade floran i ett par skånska stenkolsgruvor under triasformationens avslutningsperiod. Under vikariat som försöksassistent vid Sveriges pomologiska förening fick han anled- ning att arbeta med växtfysiologiska problem, och åt sådana kom han att tämligen odelat ägna sig fram till 1934. Efter studier, till stor del bedrivna vid den ekologiska stationen på Hallands Väderö, disputerade han på en avhandling — Ökologische Studien über den Gasaustausch einiger Landpflanzen — i vilken han påvisade sambandet mellan de assimilationskurvor han fann vid sina experiment och rörelserna hos bladens klyvöppningar. J var en skicklig experimen-talforskare, vilket framgick av hans avhandling och i ännu högre grad av hans 1933 publicerade arbete om vedstammens andning (Sv skogsvårdsfören:s tidskr). Genom enkla men övertygande metoder kunde han fastställa, att andningen var olika stark under olika delar av sommaren, och genom analys av försöksresultaten nå in till den fysiologiska grundfrågan om vad växternas andning innebär och betyder. Hans teoretiska uppslag blev av grundläggande betydelse för en rad skogliga resonemang.

Efter 1934 tjänstgjorde J endast under somrarna vid Skogshögskolan. Han fick ingen tid över för växtfysiologiska experiment men släppte aldrig kontakten med sin vetenskap. För Bolidenbolagets räkning gjorde han rökskadeundersökningar i Västerbotten och ägnade sig med gott resultat åt populärvetenskapligt författarskap. I samlingsverket Växternas liv skrev han avsnitten Växterna och vattnet och De högre växternas mineralnäringsproblem. Han lämnade flera bidrag till 3:e uppl av Nordisk familjebok och omarbetade sin lärare Skärmans lärobok i botanik.

Författare

Olle FranzénSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: 1920—38 se H Améen-Malmström, Förteckning över Nils Johanssons utgivna skrifter (Svensk botanisk tidskrift, årg 33, 1939, Sthlm, s 438—440). — Växterna och vattnet (Växternas liv. Populärvetenskaplig handbok . . . Under red av C Skottsberg, 2. uppl, bd 2, Malmö 1953, 4:o, s 157—249).

Utgivit: J A O Skårman, Lärobok i botanik för gymnasiets näst högsta ring, omarb. 2. uppl av "Lärobok i botanik för gymnasiet. 2". Sthlm 1937. 59 s, 4 pl. 2.-6. tr 1940, 1944, 1947, 1950, 1953. — Dens, Kurs i botanik för realskolans avslutningsklass. (Supplement till Forssell-Skårmans lärobok i botanik för realskolan.) 10. uppl utg. Sthlm 1938. 35 s. 2.-6. tr 1941, 1944, 1947, 1950, 1952. — [K B J] Forssell—[J A O] Skårman, Lärobok i botanik för realskolan. 19. uppl av "Inledning till botaniken" utg. Sthlm 1938. IV, 156 s, 16 pl-bl. 2.-6. tr 1939, 1943, 1945, 1948, 1950.

Källor och litteratur

Källor o litt: C G Dahl, Sveriges pomolo-giska fören genom 40 år (Sveriges pomologiska fören:s årsskr 1940); N Lundqvist, Inbjudan till övervarande av årsexamen 1936. Hal å Södermalm (1936); L G Romell, In memoriam. N T J (Sv botan tidskr, bd 33, 1939); B Ström, nekr Över J (S-T 20 mars 1939).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Nils T Johansson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12162, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2019-05-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12162
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Nils T Johansson, urn:sbl:12162, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2019-05-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se