Svenning (Swening) Johansson

Född:1827-12-01 – Stengårdshults församling, Jönköpings län
Död:1898-04-02 – Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län

Skriftställare, Frikyrkopredikant


Band 20 (1973-1975), sida 318.

Meriter

Johansson, Svenning (Swening), f 1 dec 1827 i Stengårdshult, Jönk, d 2 april 1898 i Jönköping. Föräldrar: torparen Johannes Jansson o Ingeborg Johansdtr. Fri predikoverksamhet i Rångedala, Älvsb, 52, i trakterna kring Falköping o Skövde 53, kolportör i Jönköpings traktatsällsk (Jönköpings missionsfören från 1 mars 61) 1 mars 54–84, led av styr för Sv missionsförb 79–97, predikant i Jönköpings stadsmissionsfören o föreståndare för Gamla missionshuset från 86.

G 1) 19 okt 55 i Svenshult, Habo, Skar, m Maria Christina Boman, f 16 april 28 i Nykyrka, Skar, d 23 febr 77 i Jönköping, dtr till hemmansäg Petter Johansson B o Ingrid Bengtsdtr; 2) 27 sept 77 i Värsås, Skar, m Anna Lisa Jansdtr, f 27 aug 43 där, d 25 okt 13 i Jönköping, dtr till hemmansäg Jan Larsson o Johanna Andersdtr (syster till rdgm Lars Jansson s 129).

Biografi

Efter att fjorton år gammal ha bevittnat och påverkats av den svärmiska s k predikosjukans eller roparrörelsens yttringar i hembygden och av dess extatiska domsförkunnelse kom J som 19-åring under inflytande av den rosenianska nyevangelismen genom läsning av dess organ Pietisten. Trots avrådan från den ansedde lekmannapredikanten Arvid Zackrisson i Sunnerbo började han predika, och sedan han 1853 flyttat till Habo i Västergötland, förlade han sin verksamhet främst till detta landskap samt Småland och Östergötland. Som kolportör i det 1 juli 1853 grundade Jönköpings traktatsällskap samlade han kring sig ständigt växande åhörarskaror. Hans auktoritet i andliga frågor var betydande inom alla läger. Ofta öppnade prästerna kyrkorna för honom, vilket underlättade hans verksamhet.

Trots att J ej var stridbar till sin läggning kom dock hans stränga uppfattning om vad som skulle anses som den rätta läran att upprepade gånger leda till skarpa meningsmotsättningar. Sålunda hade han på 1850-talet bestämt avvisat den då livligt omfattade syndfrihetsläran och under 1870-talets läro- och samfundsstrider om försoningen och de fria nattvardsgångarna drevs han att steg för steg följa den waldenströmska falangen i alltmera utpräglat frikyrklig riktning. Denna radikalisering av hans åsikter medförde slutligen att Jönköpings missionsförenings starke man, den förut oskiljaktige vännen och gynnaren häradshövding Thor Hartvig Odencrants, tog avstånd ifrån honom och framtvingade hans avgång 1884.

Efter ett års vistelse i Västergötland mottog J under våren 1886 kallelsen som predikant vid Jönköpings stadsmissionsförening (grundad 7 febr 1880) och föreståndare vid Gamla missionshuset. I dessa befattningar kvarstod han till sin död. Han fick nu som församlingsledare tillfälle att tydligare än under kolportörstiden visa prov på sin medfödda organisationstalang. Som förkunnare hörde han sedan gammalt till de främsta. Han behövde inga överdrivna åtbörder för att fånga åhörarnas uppmärksamhet. Det skedde i stället genom en innerlig vädjan att lyssna till samvetets röst och att besinna deras eviga väl. J:s förkunnelse var formellt omväxlande och livfull med täta frågor och utrop och fick inte sällan en poetisk lyftning mera på grund av den rytmiskt verkande parallellismen i uttrycken än genom ett rikt bildspråk.

I sin bok Herrens verk tecknar J i korthet sin egen andliga utveckling mot bakgrund av frikyrklighetens framväxt i Sverige. Han skrev även andliga sånger till kända melodier och är representerad i Svenska Missionsförbundets sångbok med nr 215 "Jesus, full av kärlek, ropar" och nr 266 "Alltid salig, om ej alltid glad".

Författare

Gunnar WallinSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Andeligt föredrag öfver Ef. 2: 17—22 hållet i Jönköpings missionshus vid missionsmötet den 28 december 1870. Under framställningen upptecknadt af en uppmärksam åhörare. Jönköping 1871. 31 s. — Föredrag öfver Davids 1 :sta psalm [hållet den 26 juni 1875]. Efter en åhörares anteck- ningar (J P Nilsson, Missionspredikan, hållen i Sandsjö kyrka den 11 juli 1875, Jönköping 1875, s 18—28). — Herren är min herde. Betraktelser öfver Davids 23 :e psalm. Sthlm 1877. 48 s. 2. uppl Sthlm (tr Gefle) 1877. 50 s. — Har du evigt lif. Jönköping 1877. 4 s. —¦ Jesus är din frälsare. Jönköping 1877. 4 s. — Guds frälsning. Sthlm (tr Gefle) 1878. 21 s. — Den af tron rättfärdige skall lefva. Sthlm (tr Gefle) 1879. 19 s. — Herrens verk. Några anteckningar om lekmannaverksamheten och dess frukter i Småland och Westergötland från början af 1840-talet. Jönköping 1885. 89 s.

Utgivit: Andeliga sånger af S. J. H 1*. Jönköping 1855. 16 s. [Sign.] 2. uppl 1856. [Nya uppl] 1857, 1860, 1861. — Andeliga sånger, saml o utg af S. J. Jönköping 1863. 29 s. [Sign.] — Hemlands-sånger på vägen till det himmelska Jerusalem. Saml o utg. Wes-terwik 1865. 255 s. [Förk uppl] Chicago 1874. 96 s.

Källor och litteratur

Källor o litt: W Bredberg, P P Waldenströms verksamhet till 1878 (1948), s 140, 244, 265, 335, 364; E J Ekman, Den inre missionens hist 2:2 (1898), s 1099—1104; dens o N P Ollen, Den inre missionens hist 1—2 (2 uppl, 1921), s 373—376, 488 f; K Elmgren, Jönköpings missionsfören :s hist (1920—21), s 63 f; E Gullberg o L Ameen, Jönköpings stads hist, 3 (1971), s 354; F Hägg, Sv alliansmissionen genom hundra år (1953); Samuel Johansson, Minnen (1937); Jönköpings hist, (1912), s 473, 475; J E Lundahl, Jag mötte dem på vägen (1943), s 58 ff; A Norberg, Frikyrklighetens uppkomst, med särskild hänsyn till Skara stift (1953), s 151, 162; Sv folkrörelser, 2 (1937). — Nekrrer i Gbgs veckotidn 1898, nr 14, i Jönköpings-posten 4 april 1898 o i Sv morgonbladet 4 april 1898.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Svenning (Swening) Johansson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12168, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gunnar Wallin), hämtad 2022-09-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12168
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Svenning (Swening) Johansson, urn:sbl:12168, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gunnar Wallin), hämtad 2022-09-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se