Julin, släkterBand 20 (1973-1975), sida 461.

Biografi

Julin (Julinschiöld; von Julin), släkter.

1 Inspektören vid Gimmersta i Julita, Söd, Peter Andersson J var far (Lindh) till brukspatron Anders J (1666—1738). Denne blev 1693 bokhållare vid Gimmersta o kom i besittning av järnbruket Nyhammar i Hed, Vm, genom äktenskap med änkan efter den 1706 avlidne brukspatronen Jacob Sträng. Deras son Peter J (1709—68) blev magister (primus) o docent i Uppsala 1737 på en avhandling De democratia literaria, som "vittnar om solida studier o ej ringa begåvning" (Annerstedt). 1743 placerades han i första förslagsrummet till en professur i poesi, som han dock inte fick. Samlingar av J om Västmanland nämns i källförteckningen till E Tunelds bekanta geografiska verk. Han blev 1740 akademiräntmästare (vikarie från 1738). 1747 fick han hovintendents titel o adlades omkr 1762 (sköldebrevet antedaterat till 1756) med namnet Julinskiöld; han skrev sig själv Julinschiöld. Den ärvda egendomen i Hed utvidgade han avsevärt genom köp av järnbruken Jönsarbo, Bernshammar, Holm o Norrhammar i samma sn o Valbricka i Bro (nu Kolsva), Vm, samt gårdar i en rad kringliggande socknar. Han förvärvade även Hällsjö masugn i Norrbärke, Kopp, hälften av masugnen Björnhyttan i Grangärde, Kopp, en tredjedel av masugnen Enkullen i samma sn (nu Ludvika) o säteriet Vårdsätra i Helga Trefaldighet, Upps. I Uppsala lät han uppföra ett hus, ännu bevarat o nu känt som dekanhuset. Då han lämnade god ränta på upplånade pengar, placerade många sina besparingar hos honom. Under 1760-talets ekonomiska kris råkade han i svårigheter och måste 1768 begära sig i konkurs. Det visade sig då att han tillgripit stora summor ur universitetets kassa.

2 Sockenskräddaren Jonas Olofsson (d 1708 eller 1709) i Säby, Österåker, Söd, var far till tullförvaltaren Erik J (1709—88) i Enköping, som vuxit upp hos en moster i Hökhult, Julita. Dennes son assessor Johan J (se nedan) var far till bruksägaren bergsrådet Johan (John) Jacob J (1787—1853) o industriidkaren kommerserådet Erik J (1796—1874), båda verksamma i Finland. John J blev finländsk adelsman 1849 med namnet von J o stamfar för en ännu fortlevande släktgren. Han var morfar till den finländske presidenten marskalk G Man-nerheim.

3 Skattebonden Per Nilsson (1761— 1822) i Ilvanbo, Sköllersta, Ör, som var född i Svennevad, Ör, var far till komminister Per J (1803—63) i Nyköping o till skattebonden Anders Persson (1807—78) i Kävesta, Sköllersta, som var rdgm 1844—48 o 1853—58. Söner till Per J var apotekarna Gustaf Theodor ] (1845—1918) i Hedemora o Carl Hjalmar J (1848—1925) i Arvika. Den senares son notarien i Generalpoststyrelsen Teodor J (f 1880) var rdgm i FK 1920—30 (s). 1935—45 var han postmästare i Sthlm. Hans andra hustru, l:e postexpeditören Eva Maria Elisabet ], i Röhlander (1882— 1952), var länge redaktör för Sv esperantotidningen.

4 Torparen Per Gustafsson (1775—1848) vid Ekeby krog i Torshälla landsförsamling (nu Eskilstuna), som var född i Stenkvista, Söd, var far till liesmeden Jonas J (1815— 68) i Eskilstuna. Dennes son rustkammarsmeden Johan J (1849—1902) i Sthlm var far till sjökaptenen Fredrik Emanuel (Manne) ] (1879—1956) i Sthlm, som var gm konståkerskan Magda J, f Mauroy (f 1894). Son till Manne J i ett tidigare g var konstnären Rolf Harald Björn ] (1902—71).

5 Soldaten Jan Erik Dahlgren (1834— 95) på Jungfrubo ägor i Kila, Vm, som var född i Simtuna, Upps, ändrade 1867 sitt namn till /. Han var far till förmannen Erik Vilhelm J (1863—1917) i Sthlm. Dennes son Sigfrid Harald Alexander J (1890— 1967) deltog framgångsrikt i olympiska spelen 1908, 1912 o 1920 som simmare o vat-tenpolospelare o vann 31 sv mästerskap i simning 1907—22. Han var 1916—33 sekreterare o kontorschef i KAK o 1933—58 VD i ab Sportpalatset i Sthlm. Harald J:s söner kapten Rolf J (f 1918) o VD i ab Sportpalatset major Åke J (f 1919) har gjort sig kända som vattenpolospelare resp tävlingssimmare.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Adelsbrev, vol 25, Biographi-ca: bouppteckningar (P Julinschiöld), Sköl-debrevsamhen, Genealogica 116 (D Tilas genealog saml), nr 61, RA; mikrofilm av A Hiilphers i Västerås SB befintliga genealogier, vol 4, p 91, KB; U 40:48 (G Annerstedts samhar till UU:s hist), X 240: P Julinschiölds meritförteckn samt uppg:er om sina släkt- o egendomsförhm, UUB; klipp o biogr uppg:er om Harald J i DN:s klipparkiv; klipp om dens

1 DN:s sportarkiv.

Allhems sportlex, 2—3 (1949—51); C An-nerstedt, UU:s hist, 3:1—2 (1913—14); B Boethius o Å Kromnow, Jernkontorets hist, 1—2:2 (1947—68); Garlander; Carpelan (1942); M Colliander, Eva J in memoriam (SvD 22 okt 1952); G Elgenstierna, Köpings stads tjänstemän 1605—1905 (1907); FBH; Grape; A Grape, Ihreska handskriftssaml, 1—

2 (1949); K W Herdin, Bygge o bo i äldre tider [,1] (1932); K J Hougberg, Finlands apotekare (1895); In memoriam [om Harald J] (Sv idrott 1967, nr 16, s 581); S Jäger-skiöld, Den unge Mannerheim (1964); Kan-sallinen elämäkerrasto, 3 (1930); J Lindh, likpr över brukspatron Anders J o hans hustru (1738); C v Linnés an teckn: ar öfver Nemesis divina (1878), s 39 f; L L Lorichs, Ur ett gammalt arkiv (1916); dens, Ur gulnade ppr (Vestmanlands läns tidn:s julnr 1918); dens, En bok om Hedes sn (1931),- s 142, 156, 162—167, 170; dens, En bok om Malma sn (1940); NF:s sportlex 4—5 (1941—43); G Nikander, Fiskars bruks hist (1929); Riks-dags-tidn:ar 1760—62. s 496; Schlegel o Klingspor; SKL; SMoK; A Stavenow, Sjuttonhundratalets Uppsala (UFT 9, 1922—24), s 179 f; Strängnäs hm, 2 (1898); Sveriges apotekarhist, 3 (1923—25); Sv släktkal 1943; G Tilander, Nyköpingsstudenten Johannes Julinus dagböcker 1659—64 (1968); A Hj Uggla, Fyra Uppsala-bilder från 1700-talet (UFT 45, 1935—37), s 313 f.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Julin, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12237, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-05-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12237
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Julin, släkter, urn:sbl:12237, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-05-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se