Juslenius, släktBand 20 (1973-1975), sida 487.

Biografi

Juslenius (Jusleen, Juslén), släkt, enligt uppgift (Forssenius) härstammande från en släkt Ankar, som dock ej kunnat identifieras. Kh Henricus Clementis (d 1643) i Hvittis, Åbo o Björneborgs län, var troligen (Lagus, s 45) far till kh Daniel J (d 1691) i Virmo, samma län. Denne var i äktenskap med en medlem av adelssläkten Giös far till Henrik J (d 1700), som efter verksamhet som advokat vid Åbo hovrätt blev borgmästare i Nystad 1693 o häradshövding i Nöteborgs län 1697. Hans bror kh Abraham J (d 1719) i Lojo, Nylands län, flydde 1713 undan ryssarna till Sverige, där han blev nådårspredikant i Lidingö 1713 o kh i Närtuna, Sth, 1717. Han var rdgm 1713—14. Deras bror Gabriel J (1666—1724) blev 1702 prof i logik o metafysik i Åbo men måste också fly till Sverige, där han 1717 blev kh i Botkyrka, Sth. 1720 fick han 3:e o 1722 2:a teologie professuren i Åbo. Han var i äktenskap med en medlem av adelssläkten Wallensteen morfar till H G Porthan o far till hovrättsrådet i Svea hovrätt Johan Gabriel Jusleen (1699—1767), känd som utgivare av Samling af Kongl Maj:ts bref hwilka på inkomna förfrågningar om lagens rätta förstånd eller eljest i sådana mål som rättegången röra utfärdade blifwit, 1—2 (1751—61; ny uppl 1787). Bröder till denne var prosten Gustaf J (1702—74) i Kronoby, Vasa län, o hovrättsrådet i Åbo hovrätt Pehr Jusleen (f 1776). Den sist- nämnde var far till ledamoten av Högsta domstolen Pehr Juslén (se ovan). Dennes bror Fredric Jusleen (1750—1803) blev hovrättsråd i Vasa hovrätt 1794 o ledamot av Högsta domstolen 1800. Deras bror Carl Jusleen (1753—1803) deltog i slaget vid Högland 1788 o i det s k Viborgska gatloppet 1790 samt blev konteramiral 1802.

Henrik, Abraham o Gabriel J:s bror biskop Daniel J (se nedan) var far till Abraham Jusleen (1733—1803), som var justitie-rådman i Åbo 1766—69 o kanslist i borgarståndet vid riksdagen 1771—72. Därefter gick han i rysk tjänst och upptog släktens påstådda ursprungliga namn Ankar. Han blev 1775 vice häradshövding i Kexholms domsaga men avsattes 1779 o hade senare efter varandra flera lägre befattningar i Viborg, där han tidvis var verksam som advokat. En bror till honom var lektor Samuel J (1734—1809) i Skara. En annan bror ärvde efter modern säteriet Hovgård i Ingå, Nylands län, som sedan i tre generationer innehades av hans ättlingar. Medlemmar av denna i Finland fortlevande släktgren kallar sig Juslén.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: M Akiander, Hm för fordna Wiborgs o nuv Borgå stift, 1—2 (1868—69); Anjou; A v Bonsdorff, Släkten Bonsdorff—v Bonsdorff jämte ättl:ar (1941); H J Boström, Wasa hofrätts presidenter, ledamöter o tjänstemän ... 1776—1914 (1915); Hj Börjeson, Biogr ant:ar om örlogsflottans officerare 1700—99 (1942); A R Gederberg, Suomen historia vapaudenajalla, 1—2 (1942—47); O I Colliander, Suomen kirkon paimenmuisto 19:n vuosisadan alusta nykyaikaan (Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia, 8, 1918); S Elmgren, Riksdagsmannaval i Åbo 1769 (HArk 5, 1876); FBH; A Forssenius, Sermo parentalis över Daniel J (1754), s 90; S Grauers, Ätten Wachtmeister genom seklerna, 3 (1953); A Hjelt, Några flyktingar från finskt håll till Ryssland efter 1772 års statshvälfning (HArk 10, 1889), s 103 ff; H Holmberg m fl, Suomen tuomiokunnat ja kih-lakunnantuomarit (1959); K J Hougberg, Finlands apotekare (1895); K Kaukovalta, Uudenkaupungin historia, 1 (1917), s 122; E Kleberg, Borgarståndets inre organisation intill 1809 (1929); J Kleberg, Amiralitetskollegium-marinförvaltningen (1934); V Lagus, Åbo akademis studentmatr 1640—1740 (1891); K O Lindeqvist, Isonvihan aika Suo-messa (1919); A Lähteenoja, Suur-Huittisten pitäjän historia vuoteen 1639 (1949), s 239 f; A Neovius, Ur Finlands hist, 1—3 (1890— 95); dens, Spridda ant:ar rör Henric Gabriel Porthan (HArk 15, 1898), s 217; dens, Lojo sockens kyrkliga förh:n, 1 (Finska kyr-kohist samfrs prot o medd:n, 6, 1905—06), s 167 f, 2 (ibid, 10, 1909—10), s 134 ff; G Nikander o E Jutikkala, Säterier o storgårdar i Finland, 1 (1939), s 163; W Odel-berg, Carl Olof Gronstedt (1954); A Pie-tilä, Daniel J (1907), s 1 ff; J Pousar, Släkten Kepplerus-Keppler (Genos 1973), s 105, 107; PrRP, 4 (1962); Th Rein, Filosofins studium vid Åbo univ (1908); R Rosén, Lagmän, häradshövdingar o vicehäradshöv-dingar i Gamla Finland (GSFÅ 8, 1924), s 270 (med tillägg i GSFÅ 9, 1925, s 288); dens, J (Jusleen)-suku (Kansallinen elämä-kerrasto, 3, 1930); M G Schybergson, Henrik Gabriel Porthan, 1—2 (1908—11); Skara hm; C H Strandberg, Åbo stifts hm, 1—2 (1832—34); Strängnäs hm; G Suolahti, Finlands prästerskap på 1600- o 1700-talen (1927); Sursillin suku (1971); G Svanfeldt. Posten 1768—69 o dess förf (1937); [J j Tengström,] Chronologiska fört:ar o ant:ar öfver finska univ:ets fordna procancellerer . . . (1836); Uppsala hm; J A W [allensteen], Adl ätten Wallensteen n:r 1305 t (PHT 1903); B Wedberg, Konungens högsta domstol 1789— 1809 (1922); A W Westerlund, Åbo hovrätts presidenter, ledamöter o tjänstemän 1623— 1923, 1—2 (1923).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Juslenius, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12262, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-04-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12262
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Juslenius, släkt, urn:sbl:12262, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-04-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se