K A Willy Hallgren

Född:1900-07-24 – Visby domkyrkoförsamling, Gotlands län
Död:1965-08-27 – Skara domkyrkoförsamling, Skaraborgs län

Veterinär


Band 18 (1969-1971), sida 35.

Meriter

Hallgren, Karl Adolf Willy, f 24 juli 1900 i Visby, d 27 aug 1965 i Skara. Föräldrar: handelsförest Johan Adolf H o Ida Wilhelmina Persson. Studentex vid Kalmar hal 22 maj 19, inskr vid Veterinärhögsk 25 aug 19, vet med kand där 19 okt 21, veterinär-ex där 26 mars 24, leg veterinär 1 aug 25, distnveterinär i Sollebrunn (Älvsb) 1 juni 28—51, disp vid Veterinärhögsk 28 maj 40, vet:med dr där 26 maj 45, försöksledare vid veterinäijnrättn i Skara från 1 juli 51, profis n h o v 25 maj 56. — Peter Hernquistmedaljen i guld 56, LLA 58, HedL av Sv distnveterinärfören 59, av Veterinärmed fören 60, av Sveriges veterinärförb 61, Bergstenska priset 63.

G 30 aug 27 i Kalmar (enl vb för Månsarp, Jönk) m Sanny Alina Skogster, f 3 dec 94 i Somero, Finland (Tavasteh), dtr till godsägaren August S o Anna Grönros.

Biografi

Willy H utvecklade sig snabbt till en framstående kliniker och arbetade hastigt upp en mycket omfattande praktik. Han nöjde sig emellertid ej med detta. I sin källare i Sollebrunn inrättade han ett kliniskt laboratorium och lyckades här med enkla hjälpmedel utarbeta en god doktorsavhandling över kalciumomsättningen vid förlossningsförlamning hos nötkreatur. Han bidrog härigenom till att i väsentlig grad reda ut denna sjukdoms orsaker och uppkomstsätt. Under sin tid som distriktsveterinär publicerade han ytterligare en del mycket goda arbeten över problem som han mötte i sin dagliga gärning.

Sedan H 1951 erhållit befattningen som försöksledare vid veterinärinrättningen i Skara, gjorde han denna till en synnerligen aktiv vetenskaplig institution för forskning rörande husdjurens brist- och ämnesomsättningssjukdomar och åstadkom i samarbete med yngre forskare mycket värdefulla resultat. Rationaliseringen inom jordbruk och husdjursavel genom systematiskt avelsurval, genom artificiell insemination och genom en intensifierad utfodring åstadkom en högst betydande höjning av mjölkproduktionen men medförde en ökad påfrestning på organismen, som hos därför disponerade djur lätt orsakade ämnesomsättningssjukdomar. H:s vetenskapliga produktion kom under denna tid framförallt att inriktas på laktationssjukdomar och angränsande problem, som förlossningsförlamning, acetonämi, beteskramp, produktionsintensitetens inverkan på nötkreaturens hälsoproblem, ensileringsproblem, magnesiumbrist i betesvegetationen osv.

H fick en utomordentlig kontakt med jordbrukarna i södra och mellersta Sverige. Han var en mycket flitig populärvetenskaplig författare och uppskattad föreläsare och hade förmåga att fängsla sitt auditorium på ett alldeles speciellt sätt. Under hela sitt verksamma liv var han mycket intresserad av veterinärhistorisk forskning och publicerade på detta område värdefulla arbeten. 1944 publicerade han Ett bidrag till kännedomen om den vetenskapliga fotografiens historia. Anledningen till hans intresse för detta ämne var att han lyckats finna en del gamla fotografier tagna av veterinärinrättningens föreståndare Nils Edvard Forssell i början av 1860-talet. Under årens lopp hann H samla ett omfattande bildmaterial belysande sv veterinärhistoria. Det ansågs synnerligen angeläget, att det mest väsentliga av bildmaterialet publicerades, och vid Sveriges veterinärförbunds 100-årsjubileum 1960 kunde H överlämna sitt gedigna arbete Sv veterinärhistoria i ord och bilder.

Efter H:s bortgång igångsatte Rådet för veterinärhistorisk och -biografisk forskning, vars mest aktive medlem han varit, en insamling bland Sveriges veterinärer med avsikt att bilda en fond kallad Willy H:s minne. Fondens ändamål är att fullfölja ett av H:s stora intressen nämligen inrättandet av ett veterinärhistoriskt museum. H var också musikaliskt intresserad och stor kännare av kyrkorglar. Han hade ett mycket försynt och stillsamt, ja nästan ödmjukt sätt.

Författare

Nils LagerlöfSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Om preparatet jodstärkelse (Svensk farmaceutisk tidskrift 27, 1923, Sthlm, s 357—365). — Nötkreaturstuberkulosens bekämpande (Landtmannen, tidskrift för landtmän, 10, 1927, Sthlm, s 862). — Mjölksekretion hos föl (Skandinavisk veterinär-tidskrift ... 21, 1931, Upps s 48— 59). — Ett fall av trigeminusförlamning hos häst med keratitis neuroparalytica . . . (ibid 1932, s 133—146; tills med A Andersson). — En bröllopsdikt i Skara. Bidrag till kännedomen om Petter Hernqvists biografi. [Rubr.] Sthlm 1932. 30 s. [Ur Sv veterinär-tidskr.] — »Hästebotaren» Sven Samuelsson och »Det ädla hästepulvret». En veterinär-historisk studie (Svenska distriktsveterinärföreningen 1909—1934, Tranås 1934, s 34— 43). — Om etiologien och patogenesen vid paresis puerperalis hos nötkreatur CSkand veterinärtidskr 1939, s 253—271 = Medde- lande nr 15 från Sällskapet för veterinärmedicinsk forskning). — Den puerperala hypo-calcemiens etiologi hos ko (5. nordiske Vete-rinaerrruade i Kebenhavn den 6.—8. Juli

1939, Beretning, Khvn 1940, s 640—669). — Zur Ätiologie und Pathogenese des Ge-bärkomas (der sog. Paresis puerperalis) beim Rinde. [Akad avh, Veterinärhögsk.] Lund

1940. XII, 102 s, 6 pl. — Gustaf Fridrik Hjortberg. En 1700-talspräst som veterinärmedicinsk författare. [Rubr.] Sthlm 1953. 7 s. (Meddelande från Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning, 3; ur Medlemsblad för Sveriges veterinärförb.) — Ni-fuzon mot blindtarmscoccidios hos höns (Sveriges fjäderfäavelsförenings tidskrift 46, 1953, Sthlm, s 108—112). — Betesgång och spensjukdomar (Ladugården 1954, Sthlm, s 184—189). — Ämnesomsättnings- och bristsjukdomar (VII nordiske veterinaermöte Oslo 11.—14. august 1954, beretning, Khvn u å, s 698—715). —¦ Något om hingstkastration i gångna tider. [Rubr.] Sthlm 1955. 6 s. (Medd från Rådet ... 7, ur Medlemsbl ...) — Bristsjukdomar och ämnesomsättningsrubbningar (Lantbrukets djurbok. Veterinärmedicinsk handbok . . . red av I Lau-ritzson, d 2, Sthlm (tr Örebro) 1955, s 109 —173). — Spensjukdomar (ibid, s 244— 264). — Husdjurens hälso- och sjukvårdslära. Godkänd av Kungl. lantbruksstyrelsen. Sthlm 1955. 192 s. (Tills med N Lagerlöf.) 2. uppl 1956. 3. uppl Sthlm (tr Kristianstad) 1968. 367 s. (Tills med N L & I Ekesbo.) — Veterinärinrättningen i Skara och dess boskapsapotek (Dansk veterinärhistorisk aarbog ... 19 aarg, Khvn 1956, s 49—68). — Husdjursvård vintertid (Trak-tornytt 9, 1957, Gbg, nr 1, s 6 f). — Superfosfat och nötkreaturens klövar (Växt-närings-nytt, 1957, Sthlm, h 1, s 1—3). — Magnesium i husdjurens utfodring (ibid, h 4, s 5—8). — »Automobilen i veterinärpraktiken». [Rubr.] Linköping 1958. 5 s. (Medd från Rådet ... 12; ur Medlemsbl . . .) — Bristsjukdomar hos husdjuren som följd av bristsjukdomar hos växter (Bristsjukdomar hos kulturväxter och exempel på följdsjukdomar hos husdjur . . . Huvudred: Arne Hansson, Sthlm 1959, s 120—135). — Veterinär och klockare (Svenska distriktsveterinärföreningen 50 år, [Dingle, tr] Linköping 1959, s 45—53). — Försök med sintids-preparering av mjölkkor . . . Uppsala 1959. 74 s. (Statens husdjursförsök. Medd nr 71; tills med S Nordfeldt, G Ånstrand & S Hof-lund.) — Produktionsintensitetens inflytande på nötkreaturens hälsotillstånd (Kungl. skogs-och lantbruksakademiens tidskrift 99, 1960, Sthlm (tr Upps), s 88—96). — Svensk veterinärhistoria i ord och bilder. En minnesbok utg till firandet av Sveriges veterinärförbunds 100-årsjubileum. Malmö 1960. 195 s, 3 pl-bl, 19 faks-bl. — Högtidstal vid firandet av Sveriges veterinärförbunds 100-årsjubileum den 6 oktober 1960. [Sthlm u å.] 7 s. [Ingår i Medicinhistorisk årsbok 1961; ur Medlemsblad . . . 1960.] — »Är de svenska korna annorlunda?» (Svensk husdjursskötsel 1961, Sthlm, s 257 f). — Mineralämnen i svinens utfodring. Föredrag vid svenska svin-avelsföreningens årsmöte den 14 mars 1961 (Svenska svinavelsföreningens tidskrift, 1961, Huddinge [tr Norrtälje], s 77—83; även i Lantbruksveckan 1961, Sthlm (tr Linköping), s 82—89). — Ensileringskonferensen i Båstad den 7 maj 1960. Bandupptagning av extemporerat föredrag. Gbg 1962. 10 s. — Veterinärmedicinens utveckling och tillämpning (Svenskt jordbruk och skogsbruk 1913 •—1962. Minnesskrift utg av Kungl. skogs-och lantbruksakademien . . ., Upps 1962, s 188—193). — Om veterinärernas synpunkter på giftiga substanser, som numera används i jordbruket (Kompendium i medi-cinsk-toxikologiska frågor för behörighetskurser. Utg av Kungl. lantbruksstyrelsen, Sthlm 1964, s 37—46). — Electrolytes in parturient paresis (3. international meeting on diseases of cattle . . . 1964, Reports = Nord veterinärmedicin 16, 1964, suppl 1, Khvn [1964], s 401—407). — Forssell, Nils Edvard (SBL, bd 16, Sthlm 1964—66, s 314—316). — Gas chromatographic deter-mination of volatile fatty acids in aqueous media . . . (Acta veterinaria Scandinavica 6, 1965, Khvn, s 52—58; tills med G Carlström, B Pehrson & O Wallin). — Diskussionsinlägg i nord veterinärmötenas berättelser. — Fortlöpande medv i Svensk veterinärtidskrift, Sthlm 1928—(uppgick i Nordisk veterinär- medicin, [Khvn] 1950—)64, Medlemsblad för Sveriges Veterinärförbund, Sthlm 1920— (Svensk veterinärtidning, medlemsblad . . ., 1964—)65; flera bidrag även i Månadsblad (Tidskrift) för Skandinaviska kreatursförsäkringsbolaget, Sthlm 1942, 1946, 1955, Svensk jordbruksforskning (Jord — gröda — djur). Aktuella praktiska resultat (från sv jord-bruksforskn). Årsbok . . . utg av Jordbrukets upplysningsnämnd, Sthlm 1952, 1955—56, 1959—60, Jordbrukarnas föreningsblad, Sthlm 1953—54,' 1962—65, Lantmannen, Svenskt land . . ., 1955, 1958, 1960—61, Mjölkpropagandan (Vår näring . . .) Sthlm 1961—65, RLF-tidningen, Sthlm 1963; i Finsk veterinärtidskrift, Hfors 1946, 1954, Veterinary medical journal (Cairo), Giza 1954, Deutsche tierärztliche Wochenschrift, Hannover 1956, Wiener tierärztliche Monatsschrift, Wien 1963, 1965. Ur tidskr ovan talrika sep tryck ej redovisade. — Sv medred för Acta veteri-naria Scandinavica 1960—65, Khvn.

Källor och litteratur

Källor o litt: N Frykholm, Sv biogr vete-rinär-matr från 1750 till nuvarande tid (2 uppl, 1927); N Lagerlöf, W H 60 år (SvD 22 juli 1960); dens, W H död (Sv veterinär-tidskr. nr 18. 1965).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
K A Willy Hallgren, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12429, Svenskt biografiskt lexikon (art av Nils Lagerlöf), hämtad 2019-01-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12429
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
K A Willy Hallgren, urn:sbl:12429, Svenskt biografiskt lexikon (art av Nils Lagerlöf), hämtad 2019-01-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se