Nils Peter Hamberg

Född:1815-11-04 – Katarina församling, Stockholms län
Död:1902-02-13 – Hedvig Eleonora församling, Stockholms län

Läkare, Kemist


Band 18 (1969-1971), sida 75.

Meriter

1 Hamberg, Nils Peter, f 4 nov 1815 i Sthlm (Kat), d 13 febr 1902 där (Hedv El). Föräldrar: kofferdikaptenen Nicolas H o Magdalena Lovisa Löfvenberg. Apotekarex vid Karol inst 2 maj 38, ägare till apoteket Hjorten i Sthlm 1 april 39 (priv 28 maj)—april 50, inskr vid UU 7 maj 41, studentex där 26 nov 41, MK 20 juni 46, tf adjunkt i kemi o farmaci vid Karol inst 17 jan 48—23 febr 54, disp pro gradu vid UU 15 juni 48, ML där 4 nov 48, tf laborator vid Farm inst 7 dec 48, kir mag 21 febr 49, MD-diplom utan promotion 1 juni 49, fattigläk i Kungsholms förs i Sthlm 18 april 50—1 april 53, lär i kemi vid farm inst 5 sept 61—1 okt 73, inspektor där 63—73 o 76—77, lektor vid veterinärinst 24 mars 68—76, rättskemist 1 nov 72—1 juli 74, rättskemist med prof:s titel 31 dec 75—27 juli 83, led av dir över allm barnhusinrättn i Sthlm 76—84. — Led av Sv läkaresällsk 39 (ordf 64—65, HedL 89), LLA 72, LVA 78, med jubeldr vid UU 31 maj 00.

G 21 maj 54 i Norrköping m Emma Augusta Christina Härnström, f 23 mars 33 i Konungsund (Ög), d 9 nov 14 i Sthlm (Engelbr), dtr till bruksinspektören Carl Magnus H o Anna Ulrica Juringius.

Biografi

H:s lärare i materia medica (läkemedelslära) var G Wahlenberg, som 1848 presiderade för hans avhandling om växtdrogers insamling och förvaring. H hade 1843—47 sammanställt en samling om 377 droger jämte ett antal sådana, som kunde förväxlas med de officinella. Samlingen var avsedd för undervisningen och framställdes i flera exemplar, av vilka sex ännu finns bevarade.

H:s lärare i kemi var C G Mosander på Karolinska institutets kemiska laboratorium, och han var i flera år dennes assistent, Laboratoriet stod öppet för blivande apotekare och läkare, och H utbildade sig i bägge yrkena men slutade att praktiskt utöva dem för att i stället verka som praktiserande kemist. Han ville ställa kemin i det praktiska livets tjänst. 1855 .inrättade han ett privat kemiskt laboratorium för lantbruk och näringar. Han skapade också ett »Museum för naturvetenskap, slöjd och konst» och ställde ut bl a mineral, bergarter och växter med exempel och uppgifter på vilka nyttigheter de kunde ge. Förgäves sökte intresserade skaffa medel för att samlingen skulle bevaras och ligga till grund för ett konstslöjdsmuseum.

H var en utåtriktad man med vida intressen, vilket speglas i hans över 250 skrifter. De behandlar undersökningar av droger och andra läkemedel, av produkter från den kemiska industrin, av vatten och gyttjor från olika brunnsorter m m. För Sthlms vattenförsörjning gjorde han noggranna analyser av olika vatten. En viktig uppgift var att spåra giftiga ämnen och utreda förgiftningar. Under H:s tid var arsenikförgiftningen ett aktuellt problem, och han gjorde många analyser av bruksföremål för att utröna deras arsenikhalt. För utredning av förgiftningar i rättsfall hade tidigare ortens apotekare fått stå till tjänst. Både rättssäkerheten och de allt större möjligheterna till säkrare analyser krävde, att verksamheten samlades på en hand, och H blev 1872 landets förste rättskemist.

I ett tjugotal år var H lärare för blivande läkare, apotekare och veterinärer. Han ville höja fordringarna på apotekarnas yrkeskunskaper och medverkade till att Farmaceutiska institutet fick examensrätt. Han var inte någon originell forskarbegåvning, men hans vetenskapliga arbete var präglat av flit, samvetsgrannhet och ett lidelsefullt kunskapsbegär.

H var älskvärd, glad, musikalisk och sällskaplig med ett livligt intresse för sina medmänniskor. För sina elever var han en fa-derlig vän. Tidigt engagerade han sig för eldbegängelserörelsen. Sedan 1889 var han blind. Han efterlämnade en ansenlig förmögenhet.

Författare

Lars ÖbergSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Anteckn:ar efter H:s föreläsn:ar i LUB; utensilier från hans laboratorium i Tekn mus, Sthlm. Självbiogr anteckn:ar, brevkonc o brev till H i VA. Brev från H i LUB o VA.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Se VAÅ 1903, Sthlm, s 109—118; jfr även SLH 3:1, Sthlm 1886[—89], s 345—350.

Källor och litteratur

Källor o litt: ED:s konseljakter 31 dec 1875, nr 38, RA.

K Ahlberg, Den sv farmaciens hist (1908); G Edman, H:s drogsaml (i O Kullberg, Min-nesskr vid apotektet Hjortens, Örebro, 250-årsjubileum, 1949); E G Johnson, nekr över H (Hygiea 1902); Karol med-kir inst:s hist, 1—3 (1910); Lindahl, 8 (1903); Medicinal-väsendet i Sverige 1813—1962 (1963); nekr över H (TT 1902); G Palmstedt, Anmälan om inrättande i Sthlm af ett permanent museum för naturvetensk, slöjd o konst (1855); dens, Om angelägenheten att här i Sthlm inrätta ett museum för naturvetensk, slöjd o konst (1861); dens, Ännu några ord, med af-seende på grundläggande i Sthlm af ett museum .. . (1864); SLH 3:1 (1886), 3:3 (1901), 4:2 (1932); L Stahre, nekr över H (Sv farm tidskr 1902, Farm revy 1902); Sundhets-collegii ber för 1872 ff (Bidr till Sveriges officiella statistik); Sveriges apote-karhist (1878) o 1 (1910—18); H G Söder-baum, biogr över H (VAA 1903); P Thor-sell, Ett gammalt drogfynd på Sabbatsberg (Kompressen, 1965: 2); Veterinärhögsk hundra år (1921); E Wolff, Statens rättskemiska laboratoriums o rättskemistbefattningens hist (Nord medicinhist årsb 1968); N G Wollin, Sthlms konstindustrimus (SvD 6 juni 1951); Årsber:er från K Veterinär-inst i Sthlm (Tidskr för vet:medicin o husdjursskötsel 1868 ff, Tidskr för veterinärer o landthushållare 1875 f); F Öfwerberg, Prof N P H:s drogsaml å Sabbatsbergs sjukh (Farm revy 1954—55).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Nils Peter Hamberg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12468, Svenskt biografiskt lexikon (art av Lars Öberg), hämtad 2022-12-07.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12468
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Nils Peter Hamberg, urn:sbl:12468, Svenskt biografiskt lexikon (art av Lars Öberg), hämtad 2022-12-07.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se