Harmens, släktBand 18 (1969-1971), sida 287.

Biografi

Harmens (af Harmens), släkt, härstammande från den burgne o ansedde kryddkrämaren i Sthlm Henrik H (1656—1737), som uppges ha varit född i Stralsund (Marks v Würtenberg). Hans hustru var syster till borgmästaren i Sthlm Olof Hansson Törne, adlad Törnflycht, Carl Pipers o Arvid Horns svärfar. Då bolag bildades i Sthlm 1723 för bruksdriften vid Vedevåg i Linde (ör), Sveriges största järn- o stålmanufakturverk, var H bland delägarna o blev en av bolagets fyra direktörer.

Driften där förestods 1724—27 av hans son Lars H (1701—60). Denne blev 1737 aktuarie vid bergskollegiet, 1739 bergskommissarie i Österbotten, 1747 bergsvärdie vid Sala silververk och 1759 bergmästare vid Nya Kopparberg. Han är känd genom sitt alfabetiska register över av K M:t eller bergskollegiet utfärdade privilegier o resolutioner för de olika bergverken o bruken, det s k Harmens register, nu i RA. Det fortsattes efter hans död ända till bergskollegiets upphörande 1857 o är en välbekant o mycket anlitad utgångspunkt för forskningar i kollegiets arkiv. H författade även bergverksrelationer om Sala o Avesta 1723 samt om Vedevåg 1727 med illustrationer som visar, att han var en mycket god tecknare.

Lars H:s bror Carl Henrik H (levde 1737) var sv konsul i Lissabon 1721—27. En annan bror, Gustaf H (1699—1774), bedrev långvariga studier vid flera utländska universitet o blev med dr i Harderwijk i Nederländerna 1731, e o professor i philosophia naturalis o physica experimentalis i Lund 1732 o ordinarie professor i medicin o philosophia experimentalis där 1735. Han publicerade ett stort antal skrifter o var känd för sina sällskapstalanger. Hans änka ärvde efter sin bror statssekreteraren friherre Peter Fredrik von Hegardt godset Berga med säteriet Åsebo, järnbruket Fågelfors o herrgården Ruda i Högsby (Kalm), vilka egendomar hon sålde till sina söner major Henrik H (1749—1811) o häradshövding Gustaf H (1752—1831).

Henrik H adlades 1809 enligt RF § 37 med namnet af H. Hans son kammarherre Henrik Otto af H (1799—1855) ärvde en stor del av både faderns o farbroderns besittningar, varigenom han blev en av Kalmar läns rikaste godsägare, o levde ett lysande herrgårdsliv i stor stil på Berga. Han blev far till översten i armén Otto Ferdinand H (1841—98). Med dennes äldre bror kammarherre Henrik Gustaf Ferdinand af H (1834—1907), som sålde Berga på 1880-talet, utdog släkten på manssidan.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Biographica, RA; N W Marks v Würtenbergs genealogier, RHA.

Bergskoll; B Boethius, Magistraten o borgerskapet i Sthlm 1719—1815 (1943); S Carlsson, Ståndssamhälle o ståndspersoner (1949); C-F Corin, Självstyre o k maktpolitik inom Sthlms stadsförvaltning 1668—97 (1958); E Essen-Möller, Bidr till Lunds medicinska fakultets hist (1947); M Hofrén, Herrgårdar o boställen (1937); [dens,] Fogelfors bruk 1744—1944 (1944); Kommerskoll; Y Löwegren, Naturaliekabinett i Sverige under 1700-talet (1952); [J Odencrants,] K Götha hofrätts presidenter, ledamöter o betjäning (1803); C G Platen, K skånska dragonreg:ts hist (1901); S Rönnow, Wedevågs bruks hist (1944); S Rydberg, Sv studieresor till England under frihetstiden (1951); C Sjöström, Skånska nationen före afdelningarnes tid (1897); SKL; SLH 1:1 (1822), 1:4 (1835); StRR; M L Ståhl, Biographiske underrättelser om professorer vid k univ i Lund (1834); O Sylwan, Från stångpiskans dagar (1901), s 105; G Upmark, Berga (Sv slott o herresäten. N F. Småland, 2—3, 1921); dens, Kläckeberga (ibid); M Weibull o E Tegnér, LU:s hist 1668—1868 (1868); H Wichman, Harmens reg (Dxdalus 1957).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Harmens, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12603, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-04-15.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12603
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Harmens, släkt, urn:sbl:12603, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-04-15.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se