Hederstierna, släktBand 18 (1969-1971), sida 444.

Biografi

Hederstierna (Hederstjerna), släkt, enligt uppg härstammande från borgaren Hans Jensen (d 1664 eller 1665) i Båstad (Krist), som från 1663 i mantalslängderna kallas Hans Schierna. En av honom 1662 till Båstads kyrka donerad ljuskrona finns ännu där. Han blev far till tullnären vid Lilla tullen i Båstad Måns Hansson Schierna (d 1708 eller 1709), vilken efterträddes av sin son Jakob Schierna (d 1712). 1717 adlades hans övriga fem söner (Åkerstein), alla officerare, med namnet H. Av dem var Berendt H (1689—1755) känd som kaparkapten o blev 1753 kommendör. Hans äldre bror Erland H (1676—1730) blev 1700 efter några år i engelsk o holländsk örlogstjänst kapten vid amiralitetet. Han deltog därefter i tre flottexpeditioner till Ladoga 1701—03 för att bekämpa de ryska lodjor, som tsar Peter låtit bygga för krigs- operationerna på denna sjö. Han användes senare i olika sjömilitära uppdrag som chef för Hallands enrolleringskompani. Höjdpunkten i H:s bana som sjöofficer var striden mot danskarna vid Rügen 28 juli 1715. Redan i början av slaget blev amiralen Michael Henck skjuten till döds och H fick överta befälet, som han förde med stor skicklighet o tapperhet. Efter slaget befordrades H till kommendör, o 1722 blev han schoutbynacht.

Erland H:s son Salomon H (1726—1808) gick i fransk krigstjänst o deltog därefter i pommerska kriget. Han var överste för Kronobergs regemente 1777—82 o landshövding i Kronobergs län 1782—87 samt fick generalmajors n h o v 1787. Han förvärvade flera säterier i Småland, bl a 1780 Tävelsås i Tävelsås (Kron), vars namn han ändrade till Stjärnvik. Det ägdes av hans ättlingar ända till 1901. Söner till honom var generallöjtnant Erland H (H 1) o överste Salomon H (1771—1841) på Stjärnvik. Deras brorson, v häradshövding Salomon Valter H (1817—97) på Stjärnvik, var skattmästare i Kronobergs läns hushållningssällskap 1865—95 o ordf i Kronobergs läns landsting 1875—79 samt i styrelsen för Smålands m fl provinsers hypoteksförening 1877—97.

Erland o Berendt H:s yngre bror kaptenlöjtnanten i flottan Petter H:s (1692— 1727) sonsons son Carl Johan Hederstjerna (1788—1868) deltog i fälttågen i Pommern 1805—06, Tyskland 1813 o Norge 1814 samt blev överste 1827, chef för Kalmar regemente 1832 o generalmajor 1847. Han blev far till landshövdingen Fredrik Ludvig Salomon H (H 2). Son till denne var överståthållaren Carl Fredrik Wilhelm H (H 3).


Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Ansökn:ar o meritförteckn:ar för armén o flottan, Adelsbrev, vol 17, G Bergström, Stora sjötullen o Lilla tullen i Skåne, Halland o Blekinge samt på Gotland 1658—1765 (stencil 1958), RA; T Södermans ms om schoutbynachten Erland H, SBL; J O Åkersteins genealogier, RHA.

B Broomé, Kr A o de privata arkiven (PHT 1958), s 107 f; H Börjeson, Biogr anteckn:ar om örlogsflottans officerare 1700—99 (1942); E Ekegård, Smålands m fl provinsers hypoteksförening 1847—1947 (1947), s 212, 215 f, 302; Gbgs eskader o örlogsstation 1523—1870 (1949); S Granlund, Några urkundshandl:ar rörande Halmstads garnison 1656—1717 (Fören Gamla Halmstads årsb 1947), s 110—119, 126; [H Hamilton,] Carl Johan Hederstjerna (KrVAH 1869, s 8 ff); G Hyltén-Cavallius, K Kronobergs reg:s officerskår (1897); Kronobergs läns hushålln:ssällsk 1814—1914 (1914), s 139, 189, 335, 340; Lewenhaupt; Lunds hm, 5 (1858), s 96; F Rudelius, Kalmar regis personhist 1623—1927, 1—2 (1952—55); E Thysell, Ett o annat om det gamla Båstad (1913), s 52; O Traung, Lars Gathenhielm (1952); P G Vejde, Kronobergs läns herrgårdar (1929); P Wilstadius, Adl ätten H (SoH 1970).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hederstierna, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12719, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-11-30.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12719
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hederstierna, släkt, urn:sbl:12719, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-11-30.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se